Rizikové faktory pracovního prostředí ve slévárně

Zdroj: 

Další absolventskou prací z 1. ročníku odborné soutěže Cena Lva Wintera, která měla ocenit vynikající absolventské práce s problematikou BOZP, jsou Rizikové faktory pracovního prostředí ve slévárně Pavly Kondrčíkové. Zde předkládáme zkrácenou verzi této bakalářské práce, jejímž hlavním cílem bylo identifikovat možná rizika ve výrobních prostorech slévárny, následné vyhodnocení pomocí vybrané metody (Metoda VÚBP) a návrh vhodných opatření na jejich snížení.

Podle § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, je zaměstnavatel povinen soustavně vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. Pokud tato rizika nelze odstranit, musí přijmout taková opatření, aby byla minimalizována.

Posuzování rizik je klíčovým nástrojem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel musí dbát na to, aby úroveň ochranných opatření byla v souladu s výsledkem hodnocení rizik.

Posuzování rizik představuje řadu logických kroků vedoucích k tomu, aby byla systematicky provedena analýza a hodnocení rizik [1].

Základními prvky tohoto procesu jsou:

 1. výběr posuzovaného pracoviště, zařízení nebo činnosti;
 2. identifikace nebezpečí - musíme vyhledat rizika možného ohrožení zdraví nebo majetku a určit co nebo kdo může být vystaven nebezpečí a jaké mohou být následky ohrožení zdraví. Podklady, které můžeme při vyhledávání rizik použít, jsou vnitřní pracovní směrnice, přehled pracovních úrazů a nehod, bezpečnostní listy nebezpečných látek, požární řád a další dokumentace [1];
 3. analýza rizik - zahrnuje podrobný rozbor identifikovaných zdrojů rizik, ve kterém se odhaduje kombinace pravděpodobnosti vzniku škody a závažnosti této škody [1];
 4. vyhodnocení rizik - výsledek analýzy, kde hodnotíme, zda riziko je přijatelné nebo nepřijatelné. U nepřijatelných rizik musíme přijmout takové opatření, abychom toto riziko snížili na přijatelné [1];
 5. řízení rizik - zahrnuje následné sledování rizik a zavedení opatření ke snížení míry rizika [1];
 6. monitoring - zahrnuje průběžné a trvalé sledování rizik a změn, které je mohou ovlivnit;
 7. informování dotčených osob o rizicích - seznámení dotčených osob s riziky a opatřeními, které vedou ke snížení rizika [1].

Níže jsou uvedeny bodové metody pro posuzování rizik, které lze použít pro hodnocení BOZP na pracovišti. Existuje řada metod pro posuzování rizik a každý posuzovatel si pro hodnocení rizik může zvolit vlastní metodu [2]:

 • Metoda BOMECH - bodová metoda zpracována prof. Chundelou, byla vytvořena pro posuzování rizik strojů.
 • Kittsova metoda - určena pro hodnocení méně závažných zdrojů rizik prostřednictvím tzv. „karty pro hodnocení ohrožení nebezpečím“. Karty jsou určeny pro jednotlivá rizika související s výkonem práce. Tuto metodu je možné aplikovat na stroje, provozy i složité systémy.
 • Metoda JBM - Jednoduchá bodová metoda, kterou vytvořil Tomáš Neugebauer na základě návodu pro hodnocení rizik při práci, metody BOMECH a metody VÚBP Praha.
 • Metoda VÚBP - posuzuje rizika z hlediska pravděpodobnosti vzniku nehody (tabulka1) a jejich následků (tabulka 2) [2].

Tabulka 1: Pravděpodobnosti vzniku nehody [2]

Pravděpodobnost je vyjádřena v 6 kategoriích
6 Častý výskyt (10-1) Nežádoucí jev se vyskytuje 1krát z celkem 10 zaznamenaných jevů; pravděpodobnost opakovaného výskytu nežádoucích jevů, nepřetržité ohrožení.
5 Pravděpodobný výskyt (10-2) Nežádoucí jev se vyskytuje 1krát z celkem 100 zaznamenaných jevů; nežádoucí jev vznikne několikrát během funkce systému, časté ohrožení.
4 Příležitostný výskyt (10-3) Nežádoucí jev se vyskytuje 1krát z celkem 1 000 zaznamenaných jevů; nežádoucí jev vznikne několikrát během funkce systému, časté ohrožení.
3 Málo pravděpodobný, ale možný výskyt (10-4) Nežádoucí jev se vyskytuje 1krát z celkem 10 000 zaznamenaných jevů; nežádoucí jev není příliš pravděpodobný, nelze jej však vyloučit.
2 Nepravděpodobný výskyt (10-5) Nežádoucí jev se vyskytuje 1krát z celkem 100 000 zaznamenaných jevů; výskyt nežádoucího jevu se blíží nule.
1 Nemožný výskyt Výskyt nežádoucího jevu je fyzikálně nemožný, nemůže dojít k reálnému ohrožení.

Tabulka 2: Závažnost možných následků [2]

Následky jsou vyjádřeny ve 4 kategoriích
1 Zanedbatelné
 • poranění nevyžadující odborné ošetření;
 • škoda nepřevyšuje 10 000 Kč;
 • výpadek výroby kratší než 1 den.
2 Lehké
 • poranění vyžadující odborné ošetření, avšak bez následků na zdraví;
 • škoda v rozmezí 10 000 Kč – 500 000 Kč;
 • výpadek výroby 1 dne – 2 týdny.
3 Těžké
 • poranění jsou těžká, vyžadují dlouhodobé léčení, mohou zanechat trvalé následky;
 • škoda v rozmezí 500 000 Kč – 5 000 000 Kč;
 • výpadek výroby 2 týdny – 4 měsíce.
4 Kritické
 • poranění jsou smrtelná;
 • značné škody, zničení systému;
 • výše škody přesahuje 5 000 000 Kč;
 • výpadek výroby delší než 4 měsíce.

Tabulka 3: Stupeň rizika [2]

Kategorie Bodová hodnota Stupeň rizika
I. 16 až 20 Nepřijatelné riziko Nezbytná opatření k jeho snížení na přijatelnou úroveň.
II. 10 až 15 Nežádoucí riziko Přijmou opatření v termínované době. Urgentní opatření není tak závažné jako v kategorii I. - bezpečnostní opatření je možno realizovat podle zpracovaného plánu.
III. 5 až 9 Přijatelné riziko Riziko je přijatelné pouze se souhlasem vedení. Vedení musí v tomto případě zvážit, zda se mu vyplatí riskovat možné následky. V případě neprovedení technických opatření je třeba zavést vhodná opatření organizačního charakteru.
IV 1 až 4 Přijatelné riziko Zbytkové riziko je přijatelné, nevyžaduje zvláštní opatření. V žádném případě se však nejedná o 100 % bezpečnost. Je nezbytné i zde na existující riziko upozornit a uvést, jaká organizační, ochranná a výchovná opatření je třeba realizovat.

Slévárenství

Slévárenství je průmyslový obor velmi starého původu. Jeho vznik je podmíněn objevem kovu s nízkou teplotou tavení. Slévárna je ze své podstaty nebezpečné pracoviště. Práce ve slévárnách představuje mnoho zdravotních rizik. Zdravotní rizika ve slévárně obvykle pocházejí z procesu tavení, hluku, nadměrného tepla, nedbalosti pracovníků a zejména škodlivých prachových částí.

Volba metody posouzení rizikových faktorů ve slévárně

Vyhledání rizik se zde zaměřuje pouze na výrobní prostory slévárny. Výrobní provozy jsou: modelárna, jádrovna, slévárna, cídírna, lakovna, tavírna. Pro první fázi bylo nutné se seznámit s interními předpisy společnosti v oblasti BOZP, technickou dokumentací používaných strojů a zařízení, protokolem o kategorizaci prací a informacích o pracovních úrazech. V druhé fázi byl vytvořen kontrolní seznam (check list). Tento formulář slouží jako pomůcka při identifikaci nebezpečí a rizik při fyzické kontrole pracoviště. V poslední fázi byla provedena fyzická prohlídka výrobních prostor slévárny za účasti odborně způsobilé osoby v oblasti BOZP a byly zaznamenány údaje do kontrolního seznamu (check list).

Výstupem celého procesu bylo vytvoření seznamu rizik. U každého rizika je následně provedena analýza rizik bez ohledu na již zavedená opatření. Pro analýzu a hodnocení rizik ve slévárně byla zvolena Metoda VÚBP pro snadné použití a z důvodu, že posuzuje rizika pouze z hlediska pravděpodobnosti vzniku nehody a jejích následků.

Posouzení rizikových faktorů pracovního prostředí ve slévárně a návrh opatření na jejich snížení

Níže jsou uvedené nejzávažnější rizikové faktory slévárny, které byly identifikovány v rámci hodnocení rizik ve výrobních prostorech slévárny.

Prach

Vzniká při manipulaci se slévárenskými písky a při vybíjení odlitků z forem.

Realizovaná opatření

 • Změna technologie – nahrazování novými technologiemi, které minimalizují prašnost.
 • Místní odsávání – aktivovat odsávání a cesty k odtahu, pravidelné čištění odsávacích jednotek (sajaxů).
 • Čistění pracovních prostor.
 • Dodržovat určený způsob a režim práce.
 • Úklid pracovního prostředí – zamezení usazování prachu.
 • Minimalizace pracovníků v exponovaném pracovišti.
 • Používání OOPP – respirátory, čepice, pracovní obuv, pracovní oděv a ochranné brýle.
 • Preventivní lékařské prohlídky – zajištění včasné změny zdravotního stavu vzniklé v souvislosti se zdravotní náročností vykonávané práce, kdy další výkon práce by mohl vést k poškození zdraví.
 • Pravidelné školení BOZP – seznámení zaměstnanců s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik na pracovišti. Dále školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti.

Jedním z významných doporučených opatření je zvýšení počtu čištění pracovních prostor na 2 x ročně, kterým se výrazně sníží výskyt prachu v pracovním prostředí. Doposud byly výrobní prostory čištěny 1x ročně v době přerušení provozu. Dalším doporučeným opatřením pro snížení rizika je vyhledávání nových OOPP a jejich zkoušení, testování a vyhodnocování. Osobní ochranné pracovní prostředky musí být vybrány tak, aby zajišťovaly dostatečnou účinnost pro daný typ prachu. V praxi je však účinnost respirátorů snižována především netěsnostmi v místě styku respirátoru s obličejem a neochotou některých pracovníků k jejich používání. Z tohoto důvodu je důležité zapojení zaměstnanců, kteří tyto ochranné prostředky používají do zkoušení a testování nových OOPP.

Hluk - realizovaná opatření

 • Nahrazení hlučné technologie méně hlučnou – realizováno postupně.
 • Vhodné rozmístění zdrojů hluku.
 • Přizpůsobení pracovní doby v nadměrném hluku.
 • Úprava pracovního režimu směny v hlučném prostředí.
 • Dodržování přestávek během pracovní doby.
 • Preventivní lékařské prohlídky.
 • Pravidelné školení BOZP.

Vibrace - realizovaná opatření

 • Údržba zařízení – dodržovat bezpečnostní upozornění výrobce.
 • Elektrické nářadí nepřetěžovat. Pro práci používat k tomu určené elektrické nářadí.
 • Použití nářadí, které tlumí vibrace na hlavní i přídavné rukojeti.
 • Střídání rizikových a nerizikových pracovních operací.
 • Zařazování přestávek v práci.
 • Střídání pracovníků při práci se zdroji vibrací.
 • Používání osobních ochranných prostředků – ochranné brýle, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba nebo sluchátka.
 • Preventivní lékařské prohlídky.
 • Pravidelné školení BOZP.

Doporučené opatření je nákup a nahrazení staršího nářadí novými typy, které tlumí vibrace na hlavní i přídavné rukojeti. Tím se výrazně snižují vibrace až o 40 %.

Tepelná nebezpečí - realizovaná opatření

 • Dodržení technologických postupů, bezpečnostních pokynů a bezpečnostních výstražných značek.
 • Dbát zvýšené opatrnosti a předcházení vzniku úrazu popálením.
 • Preventivní lékařské prohlídky.
 • Pravidelné školení.
 • Důsledné používání ochranných prostředků vhodných pro práci s tepelným nebezpečím - ochranný pracovní oděv/pracovní triko; ochranný pracovní oděv; ochranná pracovní obuv; ochranná přilba; ochranné brýle; ochranný návlek na přilbu proti žáru a postřiku; držák štítu na přilbu; štít se zlatou reflexní úpravou - ochrana před sálavým teple; ochranná zástěra proti žáru a postřiku; ochranný rukávník proti žáru a postřiku; ochranné kamaše proti žáru a postřiku; rukavice hutnické – žáruvzdorné pětiprsté 600 ˚C, proti žáru a postřiku.

Jeřáb – manipulace břemene (rám, forma, model, odlitek)

Ve slévárně se pro manipulaci s těžkými břemeny často používá jeřáb. Při této manipulaci dochází k častým pracovním úrazům – přiskřípnutí prstu na ruce nebo na noze, pád břemene na nohu, pohmoždění části těla, zlomeniny, amputace prstů.

Realizovaná opatření

 • Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností.
 • Při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění a pádu.
 • Dodržování zákazu zdržovat se mimo prostor možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí.
 • Zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazačskými pracemi pověřovat pouze vazače (signalisty) s odbornou kvalifikací.
 • Pro přepravu palet přednostně používat paletové vidle.
 • Provádět pravidelné školení jeřábníků a vazačů.
 • Dodržovat bezpečnostní pokyny na pracovišti.
 • Použití dostatečně nosných a stejně vysokých prokladů a podložek.
 • Uložení břemene na rovný, tvrdý podklad.
 • Zajištění svislosti uloženého břemene, zejména při stohování.
 • Nepřetěžování jeřábu (dodržování zatěžovacího diagramu - max. nosnosti v závislosti na vyložení).
 • Preventivní lékařské prohlídky.
 • Pravidelné školení.

Ruční manipulace - realizovaná opatření

 • Dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného nežádoucího pohybu břemene a pod břemenem.
 • Dodržovat zákaz narušování stability stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespodu nebo ze strany stohu.
 • Dodržovat zákaz vystupování a šplhání po hranicích, po navršeném materiálu.
 • Dodržovat způsob ruční manipulace.
 • Nepřetěžovat pracovníky.
 • Preventivní lékařské prohlídky.
 • Pravidelné školení BOZP.

Doporučené opatření při manipulaci s břemenem: dodržovat stanovené hmotnostní limity pro muže při častém zvedání a přenášení 30 kg a při občasném zvedání a přenášení 50 kg. U žen tento limit činí u častého zvedání 15 kg a při občasném zvední 20 kg.

Ruční nářadí a stroje - realizovaná opatření

 • Používání vhodného druhu, typu a velikosti nářadí.
 • Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí.
 • Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí.
 • Praxe, zručnost, popř. zácvik.
 • Soustředěnost při práci, případně používání chráničů ruky.
 • Pravidelné školení BOZP.

Použité zdroje

[1] PALEČEK, Miloš. Prevence rizik. Praha: Ekonomika, 2006. ISBN 80-245-1117-7.

[2] Management rizika II: praktický návod k použití vybraných postupů a metod analýzy a hodnocení rizik. Rožnov pod Radhoštěm: Pro IVBP Brno vydal a distribuci zajišťuje ROVS, 2001.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail