Program kontrolních akcí na rok 2013 a výsledky činnosti SÚIP za leden 2013

Zdroj: 
Na základě hlášení zaměstnavatelů zapsal Státní úřad inspekce práce v lednu 2013 do evidence celkem 4 330 pracovních úrazů. V devíti případech, mezi nimiž tentokrát nebyl žádný cizinec, zaměstnanec nehodovou událost nepřežil.

Také kategorii závažných pracovních úrazů s hospitalizací delší než 5 dnů o počtu 135 případů vyplnili v lednu jen občané ČR. Kontrola systému opatření souvisejících s ochranou osob a zaměstnanců před úrazem elektrickým proudem je jedním z hlavních úkolů orgánů inspekce stanovených v programu kontrolních akcí na rok 2013 na základě ukazatelů pracovní úrazovosti. Vzhledem ke svému rozšíření a používání nabývají elektrická zařízení s běžnými napětími charakteru všeobecných technických zařízení a uživatelé k nim již téměř ztrácejí potřebný respekt. Nehodové události u elektrických zařízení o vyšším výkonu a napěťové úrovně jsou pak často spojeny se závažnými následky.

Nejčastější příčinu úrazů vzniklých v souvislosti s elektrickými zařízeními představuje nedostatek osobních předpokladů spolu s používáním nebezpečných pracovních postupů nebo způsobů práce, u nichž zaměstnanec ještě často špatně nebo nedostatečně odhadne riziko. Nejen bezpečnost při práci s elektrickými zařízeními, ale také všeobecnou bezpečnost pak budou v letošním roce inspektoři sledovat ve zdravotnických zařízeních, a to především na základě výrazného nárůstu počtu pracovních úrazů zaměstnanců těchto zařízení.

Snaha působit směrem ke snižování pracovní úrazovosti je motivem dlouhodobého zařazování kontrolních úkolů z oblasti stavebnictví, které patří tradičně k odvětvím s vysokou mírou rizikovosti, a tudíž i vykazující velký počet pracovních úrazů. V roce 2013 spadají do oblasti stavebnictví tři hlavní úkoly z programu kontrolních akcí. Program kontrolních akcí orgánů inspekce práce na daný rok specifikuje hlavní zaměření kontrolní činnosti inspekce práce v určitém roce. Je sestavován na základě výsledků analýzy pracovní úrazovosti, analýzy podnětů ke kontrole a poznatků z kontrolní činnosti za uplynulé období, vychází také ze strategie Evropské unie a Národního akčního programu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci České republiky. Program kontrolních akcí stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR na základě návrhu Státního úřadu inspekce práce, program je projednán a schvalován v Radě vlády pro BOZP. Ukazatele pracovní úrazovosti sehrály důležitou roli také při zařazení dalších úkolů do programu kontrolních akcí na rok 2013. Úkol kontrolovat systém BOZP v zemědělství tak vychází z poznatku, že činnosti v zemědělství jsou svým charakterem specifické a patří mezi činnosti se zvýšenou mírou rizika (např. manipulace se zvířaty, používání zemědělských strojů, dílenské provozy, skladování pohonných hmot a chemických látek).

V současné době se zvyšuje význam centralizovaného zásobování teplem a tedy i tepelných předávacích stanic. Bezpečný provoz těchto stanic hraje významnou úlohu nejen při zajištění spolehlivých dodávek tepla obyvatelstvu, ale také při samotné bezpečnosti těchto stanic, které jsou umístěny na zastavěném území a nezřídka přímo v obytných domech. Porušení bezpečnostních předpisů pak může být zdrojem a příčinou ohrožení života a zdraví nejen zaměstnanců stanice, ale i širší veřejnosti, majetkové škody nevyjímaje. Proto se inspektoři inspekce práce v letošním roce soustředí také na kontrolu dodržování předpisů při provozu plynových a tlakových zařízení se zaměřením na provoz nízkotlakých plynových kotelen, spotřebičů, plynových pecí a výměníkových stanic včetně tlakových nádob.

Databáze Státního úřadu inspekce práce vykazuje 2 771 kontrol u zaměstnavatelů provedených inspektory v průběhu ledna 2013. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce pokuty v celkové výši 31.413.000,- Kč. Největší objem pokut – 19.414.000,- Kč při 73 pokutovaných případech – spadá na úsek kontroly na základě zákona o zaměstnanosti (součástí je kontrola nelegálního zaměstnávání). Největší počet pokut – 252 pokut o objemu 8.080.000,- Kč – se váže k úseku kontroly pracovních vztahů a podmínek. Úsek bezpečnosti práce pak vykazuje celkem 59 pokut v celkové výši 3.919.000,- Kč.

Jeden z hlavních úkolů kontrolní činnosti orgánů inspekce práce dle programu kontrolních akcí představuje také v roce 2013 úkol provádět kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů na základě podnětů směřujících do oblasti pracovněprávní, bezpečnosti práce a zaměstnanosti. V lednu Státní úřad inspekce práce zapsal do své evidence 1 118 podnětů ke kontrole, které pracovištím inspekce práce podali občané na potenciální porušování předpisů ze strany zaměstnavatelů.

Počet podnětů má stále již několik let vzrůstající tendenci. Předpokládáme, že počet podnětů ke kontrole v letošním roce dále naroste také s ohledem na skutečnost, že orgány inspekce práce převzaly kompetence v kontrolní činnosti na základě novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a s nimi také agendu podnětů, s nimiž se občané dosud obraceli na Úřad práce ČR.

Také v letošním roce zůstává jednou z priorit kontrolní činnosti orgánů inspekce práce kontrola v oblasti odhalování a potírání nelegální práce, a to v souladu se záměrem MPSV. Pozitivní výsledky mimořádných kontrolních akcí realizovaných v letech 2011 a 2012 dostatečně odůvodňují také v roce 2013 zařazení mimořádných kontrol, které se zaměří zejména na oblasti podnikání, v nichž je reálný předpoklad nebo již existující signály výkonu nelegální práce. Kontrolní činnost v oblasti potírání nelegální práce Státní úřad inspekce práce vyvíjí v souladu s projektem „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních  kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“ realizovaného v rámci operačního programu EU Lidské zdroje a zaměstnanost.

Ze 196 podnětů podaných v lednu 2013 občany orgánům inspekce práce a spadajících do oblasti porušování zákona o zaměstnanosti se jich 180 týká podezření na výkon nelegální práce občanů ČR. Z průzkumů vyplývá, že ochota nezaměstnaných přijmout nelegální práci je pořád dosti vysoká. Česká republika díky nelegální práci přichází ročně na daních, povinných odvodech a výplatě různých typů sociálních dávek až o několik miliard korun. Jde-li o nelegálně zaměstnané cizince, přistupují k tomu ještě různá bezpečnostní rizika. Úkoly zaměřené na oblast kontroly dodržování ustanovení zákona o zaměstnanosti mají tedy v letošním programu kontrolních akcí orgánů inspekce práce své nezastupitelné místo.

Pozn.: Uvedené údaje jsou platné k 7. 2. 2013.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail