Program Bezpečný podnik

Článek ve zkratce přibližuje činnost orgánů inspekce práce a především popisuje proces zapojení se do národního programu Bezpečný podnik.

Program Bezpečný podnik

Program Bezpečný podnik je vyhlašován Ministerstvem práce a sociálních věcí již od roku 1996. Umožňuje společnostem, které se do programu rozhodnou zapojit, zavedení funkčního systému řízení BOZP, který není zaveden pouze v dokumentaci, ale především funguje i ve skutečnosti na pracovištích.

V současné době patří k nejuznávanějším dokumentům v oblasti BOZP v evropských zemích Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001, případně jeho nástupce ISO 45001. Program Bezpečný podnik z uvedeného dokumentu vychází, avšak je komplexnější, neboť zahrnuje i požadavky týkající se požární ochrany, ochrany zdraví či ochrany životního prostředí.
Program je určen pro převážně výrobní právní subjekty, ve kterých jsou zaměstnanci větší mírou ohroženi na životě a zdraví a které mají 100 a více zaměstnanců. Ostatní subjekty mohou program využít jako nástroj pro zavedení systému řízení BOZP bez závěrečné prověrky inspektory. 

Jak získat osvědčení Bezpečný podnik

Právní subjekt, který zvažuje zapojení se do programu Bezpečný podnik, by měl nejprve důkladně pročíst příručku k programu dostupnou na webových stránkách SÚIP v sekci Bezpečnost práce (www.suip.cz). Tato příručka obsahuje zejména základní informace o programu, jeho podmínky, zásady zavedení systému řízení BOZP a v neposlední řadě i doporučený postup při podání žádosti o ověření shody zavedeného systému řízení BOZP s požadavky programu. Při nejasnostech lze využít prezentaci programu realizovanou místně příslušným oblastním inspektorátem práce (OIP) vrcholovému managementu, přičemž rozhodující pro určení místní příslušnosti je místo sídla právního subjektu, případně po domluvě místo sídla organizační složky.

Vrcholový management právního subjektu by měl jasně vyjádřit svůj úmysl a rozhodnutí zapojit se do programu. Velmi důležitá je skutečnost, že plnění podmínek stanovených programem Bezpečný podnik není pouze záležitostí osoby odborně způsobilé k zajišťování úkolů v prevenci rizik, ale ke spolupráci musí být zavázáni všichni vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení.

Po kladném rozhodnutí managementu zapojit se do programu si právní subjekt nejprve sám vypracuje tzv. vnitřní audit dle všech kontrolních otázek z příručky (checklistu programu). V případě zjištění, že určitá část checklistu není zavedena do praxe nebo není řešena, musí být uskutečněna náprava. Vyplněný checklist musí být doplněn zprávou o zavedení systému řízení BOZP v subjektu. Tato zpráva jasně a stručně vysvětluje, jak a jakým způsobem byly jednotlivé kontrolní požadavky splněny a v jakých konkrétních interních dokumentech jsou tyto informace zakotveny.

Jak již bylo zmíněno, součástí programu Bezpečný podnik je i splnění požadavků týkajících se požární ochrany, ochrany zdraví a pracovních podmínek zaměstnanců a ochrany životního prostředí. Právní subjekt prokazuje plnění zákonných požadavků kladnými stanovisky hasičského záchranného sboru, krajské hygienické stanice, případně obvodního báňského úřadu. Vyjádření České inspekce životního prostředí je zajišťováno prostřednictvím SÚIP, a to pouze v případě, nevlastní-li právní subjekt certifikát zavedeného systému environmentálního řízení (ISO 14001 či EMAS).

Po splnění všech požadavků programu, vytvoření zprávy o zavedení systému řízení BOZP a s kladnými stanovisky dotčených orgánů státní správy může právní subjekt podat místně příslušnému OIP žádost o ověření zavedeného systému řízení BOZP s požadavky programu, a to spolu s průvodním dopisem a dalšími dokumenty stanovenými v příručce. V případě zjištěných nesrovnalostí je žádost navrácena zpět právnímu subjektu k doplnění.

Co lze při prověrce očekávat

OIP sestaví tým až deseti inspektorů různých specializací (např. se specializací na vyhrazená technická zařízení, stavební činnost, nebezpečné chemické látky a další) a provede u právního subjektu prověrku zavedeného systému řízení BOZP. Ta je zaměřena nejen na prověření dokumentace, ale zejména na prověření plnění systémových požadavků programu a prověření plnění dokumentovaných postupů na pracovištích. Významným zdrojem informací o fungování zavedeného systému v praxi jsou pro inspektory i odpovědi zaměstnanců na dotazy inspektorů.

Je-li závěr prověrky inspektorů OIP kladný a pokud nebyly nalezeny již žádné nesplněné požadavky z checklistu ani jiné závažné nedostatky, oznámí OIP tuto skutečnost SÚIP spolu s doporučením udělit danému právnímu subjektu osvědčení Bezpečný podnik. Součástí následného vydání osvědčení je mimo jiné i podepsání tzv. Podmínek vydání osvědčení Bezpečný podnik, k jejichž plnění se právní subjekt zavazuje prostřednictvím svého statutárního zástupce při projednávání závěrečné zprávy o výsledku ověření shody systému řízení BOZP zavedeného v právním subjektu s požadavky programu.

Podle ustálené praxe se osvědčení předává každoročně ve dvou termínech, a to v měsících květnu v Opavě a v říjnu v Praze. Zástupci úspěšného právního subjektu při této slavnostní příležitosti obdrží osvědčení v české a anglické verzi, skleněnou plaketu a logo programu, které je registrováno jako ochranná známka u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Celý proces od zavedení systému řízení BOZP, získání stanovisek všech dotčených orgánů státní správy, až po prověrku provedenou inspektory, vyžaduje řádnou přípravu a zejména dostatek času jak na straně prověřované, tak i prověřující. Samotná prověrka prováděná inspektory OIP může trvat od několika dnů až po několik týdnů, a to v závislosti na velikosti a komplikovanosti právního subjektu. Na toto je potřeba myslet zejména v případě, kdy právnímu subjektu končí platnost již vydaného osvědčení a má zájem v programu Bezpečný podnik pokračovat i nadále. V případě skončení platnosti vydaného osvědčení právní subjekt nesmí užívat logo ani označení Bezpečný podnik.

V průběhu prověrky či během doby platnosti osvědčení může nastat situace, kdy právní subjekt již nebude schopen plnit podmínky programu. Jedná se zejména o neodstranění zjištěných neshod s programem, vedení správního řízení se subjektem na základě zjištěného porušení právních předpisů v rozsahu stanoveném programem „Bezpečný podnik“ či celkové selhání systému řízení BOZP. OIP má v takových případech možnost doporučit SÚIP nevydávat právnímu subjektu osvědčení či dokonce má možnost návrhu zrušit platnost vydaného osvědčení.

Po získání osvědčení

Zavedením systému řízení BOZP a následným získáním osvědčení právnímu subjektu nekončí jeho povinnosti, které se programu týkají. Je zapotřebí zdůraznit zejména povinnost provedení každoročního vnitřního auditu samotným subjektem (či třetí stranou) pro ověření, zda je systém stále funkční a neustále se zlepšuje, a nelze opomenout ani každoroční zasílání tzv. indikátorů zlepšování na místně příslušný OIP spolu s komentářem a s vyplněným přehledem o pracovní úrazovosti.

OIP u právního subjektu, který je držitelem platného osvědčení, provádí v průběhu tří let platnosti osvědčení průběžnou prověrku systému řízení BOZP, která je zaměřena především na změny jak v subjektu, tak i v právních předpisech. Po třech letech od vydání osvědčení platnost osvědčení končí a celý proces (od podání žádosti se stanovenými dokumenty a stanovisky, až po prověrku provedenou inspektory) se opakuje.

Proč se programu účastnit

Právní subjekt, který obdrží osvědčení Bezpečný podnik, získá zejména průhledný a fungující systém řízení BOZP vedoucí ke zvýšení úrovně BOZP a snížení pracovní úrazovosti, a to například i díky zavedení evidence skoronehod, které mohou na pracovištích způsobit úraz či havárii, ale naštěstí nenastanou. Všechny nabyté zkušenosti a zpracovanou dokumentaci může právní subjekt dále využít jako základ pro zavedení integrovaného systému řízení.

To vše získá právní subjekt zcela zdarma, bez placení jakýchkoliv poplatků. Navíc má možnost využívat bezplatné poradenství OIP v průběhu celého procesu přípravy a realizace programu, a to v souladu se zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

Po letech fungování programu můžeme říci, že ocenění významně zlepšuje pověst svého držitele. Nelze ani opomenout, že účast v programu Bezpečný podnik je zcela dobrovolná, avšak právní subjekty se zavázaly plnit podmínky programem stanovené. V České republice se v současné době prokazuje platným osvědčením celkem 81 společností.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail