Problematika kompetentních osob v jeřábové dopravě

Jeřábová doprava představuje odvětví se zvýšenou mírou úrazovosti zaměstnanců podílejících se na přepravě břemen. Z uvedeného důvodu je nezbytné věnovat pozornost zejména kompetentním osobám podílejícím se na jeřábové dopravě, a to jeřábníkům, vazačům a signalistům a dále pověřeným osobám, které mají být určeny k řízení provozu jeřábu.

Základní požadavky na uvedené pracovníky jsou stanoveny v ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: Všeobecně. Při kontrolní činnosti zaměřené na jeřábovou dopravu jsou často u zaměstnavatelů zjišťována porušení spočívající v absenci pověřené osoby, která musí být určena k řízení provozu jeřábu v souladu se zpracovaným Systémem bezpečné práce podle čl. 4.1 ČSN ISO 12480-1. V mnoha případech zaměstnavatelé pověřenou osobu pouze určí, ale již této osobě nezajistí odpovídající školení, které by doplňovalo její odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce pověřené osoby ve smyslu ustanovení čl. 4.2 ČSN ISO 12480-1.

Při kontrolní činnosti je zjišťováno, že pověřené osoby neznají své povinnosti, které stanovuje čl. 5.2 ČSN ISO 12480-1, anebo tyto povinnosti neplní, což může mít za následek vznik pracovních úrazů osob podílejících se na jeřábové dopravě. Příkladem může být pracovní úraz vazače břemen na staveništi, kdy pověřená osoba nesplnila povinnost zajistit bezpečný provoz jeřábu výběrem vhodného příslušenství pro zdvihání břemen. Při kontrole bylo u jednoho zaměstnavatele zjištěno, že pověřená osoba, určená k řízení provozu jeřábů, byla již dva roky po smrti, anebo u jiného zaměstnavatele již delší dobu nebyla pověřená osoba jeho zaměstnancem a nebyla určena jiná pověřená osoba, která by zajišťovala bezpečný provoz jeřábů. Tato absence pověřené osoby se negativním způsobem odrážela na bezpečnosti v jeřábové dopravě na pracovišti, kde nebyly odstraňovány závady zjištěné při revizích a revizních zkouškách jeřábů, nebylo zajišťováno v potřebném rozsahu a stanovené periodě školení jeřábníků a vazačů břemen, nebyl prováděn dohled nad dodržováním Systému bezpečné práce, nebyly zajišťovány odborné kontroly prostředků pro zavěšení a uchopení břemen aj.

Požadavky na jeřábníka jsou stanoveny v čl. 5.3 ČSN ISO 12480-1 a požadavky na vazače břemen jsou stanoveny v čl. 5.4 ČSN ISO 12480-1. U vazačů břemen je při kontrolní činnosti často zjišťováno, že nejsou zaměstnavatelem v příslušeném rozsahu zaškoleni ve způsobech vázání břemen, anebo vlastní příslušené oprávnění k vázání břemen, avšak jejich zaměstnavatelé nevedou dokumentaci (osnova školení o právních a ostatních předpisech) o provedeném školení vazačů břemen. Vazači břemen často nejsou seznámeni s návody výrobců konkrétních prostředků pro zavěšení a uchopení břemen anebo zaměstnavatelé mnohdy u nich neověřují jejich zdravotní způsobilost k vázání břemen. V Systémech bezpečné práce zaměstnavatelů často schází požadavky na zajištění řádně zaškolených a kompetentních osob ve smyslu ustanovení čl. 4.1 písm. d) ČSN ISO 12480-1, kdy nejsou systematicky nastaveny požadavky na dobu, rozsah a způsob ať už praktického zácviku, anebo teoretického školení jeřábníků a vazačů břemen.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail