Přísluší za dobu rehabilitace předepsané lékařem náhrada mzdy?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

V jednom časopise jsem se dočetla, že za dobu rehabilitace ve zdravotnickém zařízení, kterou zaměstnanci předepíše lékař, nepřísluší náhrada mzdy podle přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Jelikož jsem o tomto nikdy neslyšela a ze zákona není zřejmé, co je a není vyšetření a ošetření, prosila bych o vysvětlení, jak to vlastně je.

Nejste první, koho tento výklad zarazil. Těch dotazů byla skutečně v poslední době celá řada. Takže k Vašemu dotazu: Zásadně nelze a priori tvrdit, že rehabilitaci nelze považovat za  vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení. Záleží na tom, zda li je rehabilitace poskytována zdravotnickým zařízením nebo jestli se jedná o rehabilitace poskytované různými masážními centry (thajské masáže apod.).

Pod pojmem rehabilitace, pokud je používán v oblasti zdravotnictví, se chápe péče o pacienta, která následuje po péči akutní, kdy je pacient z hlediska medicíny ve stabilizovaném stavu a další operační zákroky či jiné výrazné zásahy do organizmu již nejsou zapotřebí, nicméně organismus pacienta se stále vzpamatovává z posttraumatického šoku a běžné funkce těla nefungují tak, jak mají. Rehabilitace se zaměřuje především na pohybová ústrojí, na schopnost obnovení jejich normálního fungování u pacienta – pokud je to vzhledem k jeho individuálnímu zdravotnímu stavu možné. Rehabilitace může být lůžková nebo ambulantní. Rehabilitace zahrnuje v současné době řadu léčebných postupů, z nichž základní je fyzioterapie – zjednodušeně řečeno cvičení pacienta s odborným vedením lékaře a zdravotnického personálu. Kromě fyzioterapie zahrnuje rehabilitace masáže, elektroléčbu, vodoléčbu, léčbu za pomoci laseru, reflexní terapii či akupunkturu – zvolené prostředky závisí na rozhodnutí lékaře a možnostech daného zdravotnického zařízení. Proto nelze tvrdit, že rehabilitace není ošetření poskytované zdravotnickým zařízením.

Stejný postup je třeba volit u logopedie. Logopedie byla sice historicky u nás považována za disciplínu pedagogickou, ale  nyní podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), platí, že úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou získává zdravotnický pracovník specializovanou způsobilost k výkonu specializovaných činností příslušného zdravotnického povolání a psycholog a logoped odbornou a současně specializovanou způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. Takže logoped je dnes považován za nelékařské zdravotnické povolání.

Podle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, tvoří soustavu zdravotnických zařízení  zdravotnická zařízení státu, obcí, fyzických a právnických osob. Zdravotnická zařízení se tedy člení na státní a nestátní. Státní jsou zřizována státem, resp. Ministerstvem zdravotnictví a nestátní jsou zřizována obcemi, fyzickými a právnickými osobami. Podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotních zařízeních platí zásada, že oprávnění k provozování nestátního zařízení vzniká rozhodnutím o registraci krajského úřadu příslušného podle místa provozování nestátního zařízení. Oprávnění k provozování nestátního zařízení, jehož provozovatelem je v hlavním městě Praze fyzická osoba nebo jiná právnická osoba než městská část nebo hlavní město Praha, vzniká rozhodnutím o registraci obvodním úřadem. Oprávnění k provozování nestátního zařízení, jehož provozovatelem je v hlavním městě Praze městská část, vzniká rozhodnutím o registraci Magistrátním úřadem hlavního města Prahy. Oprávnění k provozování nestátního zařízení, jehož provozovatelem je hlavní město Praha, vzniká rozhodnutím o registraci ministerstvem zdravotnictví České republiky. Podle zákona č. 20/1966 Sb. existuje tzv. Národní zdravotnický informační systém, který mimo jiné obsahuje část  nazvanou Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. V tomto registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci lékaře, zubního lékaře, farmaceuta (rodné číslo, titul), údaje o vzdělání a specializaci, údaje potřebné pro identifikaci zdravotnického zařízení, k němuž má lékař, zubní lékař nebo farmaceut pracovní nebo obdobný poměr (identifikační číslo organizace, název oddělení) a úvazek. Uvedené údaje poskytují též lékaři, zubní lékaři a farmaceuti, kteří poskytují zdravotní péči vlastním jménem na základě registrace podle zvláštního právního předpisu.

Správcem tohoto systému je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (www.úzis.cz), na jehož webových stránkách je k disposici Registr zdravotnických zařízení, který poskytuje aktuální informace o struktuře sítě zdravotnických zařízení a profilu poskytované zdravotní péče na zvoleném území. Poskytuje informace o všech státních i nestátních zdravotnických zařízeních, která získala registraci a jejich detašovaných pracovištích z hlediska druhu zařízení, zřizovatele a oboru poskytované zdravotní péče a slouží pro aktuální informovanost veřejnosti o změnách ve struktuře sítě zdravotnických zařízení a umožňuje vyhledat konkrétní zdravotnické zařízení.

Takže v konkrétním případě je třeba se rozhodnout, jestli se jedná o zdravotnické zařízení, které poskytuje léčbu nebo rehabilitaci nebo pouze o masáže prováděné nějakým fitcentrem apod. a na základě toho určit, jestli se jedná o překážku v práci na straně zaměstnance nebo ne. Tento výklad je starý, platí snad z dob ještě před účinností starého zákoníku práce a nic se na něm v poslední době nebo v souvislosti s přijetím nového zákoníku práce č. 262/2006 Sb. neměnilo.

Autor článku: 

Komentáře

Dobrý den !

06.11.2008 - 10:41 mike.milota
Dobrý den ! Nic ve zlém, ale připadá mi to jako typicky právnická odpověď, kdy na dotaz se odpovídá velmi obšírně, bohužel o něčem jiném. Otázka zněla, zda za dobu lékařem předepsané rehabilitace náleží náhrada mzdy. Nejde tedy o rehabilitaci v masážním salonu. Pokud je rehabilitace léčebná, nikoliv rekreační, měla by být odpověď konkretní - ano, přísluší, ne, nepřísluší.

Re: Různé přístupy

11.11.2008 - 12:36 Ing.Bohumil Sládek
Půjdu trochu za rámec diskuse i příspěvku.Rehabilitace stanovena lékařem v důsledku pracovního úrazu/již mimo prac.neschopnost/?! Lze zařadit do kategorie účelně vynaložených prostředků a tedy požadovat náhradu za ušlý výdělek?, když je prováděna v řádné pracovní době, postiženého pracovním úrazem , zaměstnance a je mimo stálého pracoviště? Na druhé straně: Mám-li komerční pojistku a uplatňuji " nárok " na odškodnění po vzniklém prac.úrazu, příslušná pojišťovna do finanční kalkulace - k refundaci, započítavá i dobu vynaloženou na rehabilitaci a zohledňuje ji.Ale zákonem dané pojišťovny- Česká pojišťovna a Kooperativa k tomuto " kroku " přistupují výjimečně.Proč?

per longum et latum

06.11.2008 - 14:30 surovec
Odpověď je zcela jasná a jednoduchá. 1) rehabilitační péče je druhem poskytované zdravotní péče a podléhá příslušným regulačním mechanizmům. 2) rehabilitační péče je poskytována výhradně registrovaným zdravotnickým zařízením. 3) aby byla splněna klauzule "zdravotní péče" musí být řádně indikována , tedy předepsána oprávněným lékařem (nebudu rozebírat kteří to jsou a jaké jsou podmínky). 4) jako poskytovaná zdravotní péče ambulatního typu je ošetřena stejně jako jakákoliv jiná zdravotní péče (= omluvená nepřítomnost v práci). Není přitom rozhodující, že tento druh péče poskytují obvykle středoškolští zdravotničtí pracovníci a nikoliv lékař. Takže stručné resumé : Pro všechny ambulantně poskytované zdravotnické služby platí stejná premisa, tedy že jejich čerpání pacientem je spojeno se všemi právy spojenými s omluvenou nepřítomností v práci. Závěr. Za dobu strávenou čerpáním rehabilitace indikované lékařem náleží refundace jako u jakékoliv jiné ambulantní zdravotnické služby, pokud je čerpána v době mimo krátkodobou pracovní neschopnost. Pozn. Považuji za dost neobvyklé, že ošetřující lékař ukončil pracovní neschopnost, když nebyla vyčerpána možnost poskytování rehabilitace. Ta tvoří obvykle poslední fázi léčebného procesu. Přeji hezký den

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail