Příplatek za práci s jedy

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Čím se řídí se příplatek za práci s jedy (v zahradnictví)? Je stanoven zvláštním předpisem?

Zde je třeba rozlišovat, zda-li jde o zahradnictví, kde jsou zaměstnanci odměňováni mzdou nebo zda-li jde o zahradnictví, kde jsou zaměstnanci odměňováni platem (tedy tzv. rozpočtová a příspěvková sféra uvedená v ustanovení § 109 odst. 3 zákoníku práce). V případě zaměstnanců odměňovaných mzdou platí podle ustanovení § 117 zákoníku práce, že „za dobu práce ve ztíženém pracovním prostředí přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek. Vymezení ztíženého pracovního prostředí pro účely odměňování a výši příplatku stanoví vláda nařízením. Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí nejméně 10 % částky, kterou stanoví tento zákon v § 111 odst. 2 jako základní sazbu minimální mzdy“.

Ztížené pracovní prostředí je vyjmenováno v ustanovení § 8 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Podle tohoto ustanovení platí, že:  
„(1) Ztíženým pracovním prostředím pro účely poskytování příplatku podle zákoníku práce je prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění.
(2) Ztěžujícím vlivem podle odstavce 1 se rozumí
a) prach, jehož průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší jsou vyšší než trojnásobek hodnoty přípustného expozičního limitu stanoveného zvláštním právním předpisem,
b) chemické látky, jejichž průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší překračují hodnotu nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší stanovené zvláštním právním předpisem nebo, pokud pro danou látku není hodnota nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší stanovena, překračují trojnásobek hodnoty jejího přípustného expozičního limitu stanoveného zvláštním právním předpisem,
c) směsi chemických látek s předpokládaným aditivním účinkem, jestliže součet podílů celosměnových průměrných koncentrací jednotlivých chemických látek v ovzduší z jejich hodnot přípustného expozičního limitu je vyšší než 2,
d) pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity stanovené zvláštním právním předpisem,
e) ustálený a proměnný hluk nebo impulsní hluk, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A L Aeq,8h překračuje hygienický limit stanovený zvláštním právním předpisem nebo přípustný expoziční limit stanovený zvláštním právním předpisem nejméně o 20 dB, nebo impulsní hluk, jehož průměrná hladina špičkového akustického tlaku C stanovená zvláštním právním předpisem překračuje 145 dB,
f) vibrace přenášené na ruce nebo celkové horizontální nebo vertikální vibrace přenášené na zaměstnance, jejichž průměrná souhrnná vážená hladina zrychlení L ahv,8h nebo průměrná vážená hladina zrychlení L aw,8h překračuje přípustný expoziční limit pro osmihodinovou pracovní dobu stanovený zvláštním právním předpisem  nejméně o 17 dB,
g) pracovní prostředí, ve kterém jsou překračovány hodnoty přípustných mikroklimatických podmínek stanovené zvláštním právním předpisem a ani při používání dostupných použitelných osobních ochranných pracovních prostředků a úpravy režimu práce nelze vyloučit poškození zdraví,
h) vědomé zacházení s biologickými činiteli nebo jejich zdroji nebo přenášeči, kterými jsou Guanarito, virus horečky Lasa, virus Junin (Argentinská nemoc), virus Machupo, Amapari, Sabia, virus krymskokonžské hemoragické horečky, virus Ebola, virus Marburské horečky, všechny typy viru varioly, Equine morbilli virus, Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, Mycobacterium leprae, Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei), Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei), Rickettsia prowazekii, Rickettsia rickettsii, Rickettsia tsutsugamushi, Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri), Yersinia pestis, virus opičích neštovic nebo viry lidské imunodeficience, Avia influenza virus typu A, podtypu H 5 nebo H 7 a jeho genetické mutace,
i) zvýšený tlak nad 400 kPa, který u prací pod hladinou odpovídá hloubce nejméně 40 metrů,
j) radiační činnosti vykonávané v kontrolovaném pásmu pracovníky kategorie A stanovenými ve zvláštním právním předpisu.

Tím prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.
Za ztížené prostředí se pro účely poskytování příplatku ve smyslu citovaných předpisů považuje pouze taková jeho obtížnost, která odpovídá podmínkám stanoveným pro čtvrtou kategorii prací ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

Nicméně s ohledem na skutečnost, že zákoník práce je liberální, může zaměstnavatel pro tyto zaměstnance sjednat ještě další příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí nebo upravit podmínky jeho poskytování v kolektivní smlouvě či pracovní smlouvě nebo stanovit vnitřním mzdovým předpisem zaměstnavatele. Pokud Vaši zaměstnanci splňují  výše uvedené podmínky a nejste zaměstnavatelem vyjmenovaným v ustanovení § 109 odst. 3 zákoníku práce, pak jim náleží příplatek nejméně ve výši 10% minimální mzdy, což je pro letošní rok 4,80 Kč (hodinová mzda je 48,10 Kč). V případě, že jste ale zaměstnavatelem vyjmenovaným v ustanovení § 109 odst. 3 zákoníku práce, tedy zaměstnavatelem jehož hospodaření je provázáno na nějaký rozpočet (např.státní rozpočet nebo územně samosprávného celku) pak podle ustanovení § 128 zákoníku práce platí, že příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí za stejných podmínek, nicméně ale ve výši 5 % částky, která je stanovena jako základní sazba minimální mzdy za měsíc, tedy 400 Kč měsíčně.

Autor článku: 

Komentáře

Na příplatky v tomto případě bez pochopení zaměstnavatele

11.10.2007 - 17:02 Petr Markl
<P>Vážený tazateli,</P> <P>vyčerpávající fundovaná odpověď obsahuje i skutečnost, že za tížené podmínky je považována kromě jiného i expozice chemickým látkám, jejchž průměrné celosměnové koncentrace překračují NPK (alternativně PEL, není-li NPK stanovena).</P> <P>V zahradnictví se pravděpodobně bude jednat o akutní expozici při dávkování a míchání toxických rostlinolékařských přípravků, případně při jejich aplikaci nástřikem ve sklenících nebo na otevřených plochách. Akutní expozici se lze účinně chránit prostřednictvím osobních ochranných prostředků. Nicméně dlouhodobě (celosměnově) se k hodnotě NPK pravděpodobně nepřiblížíte, čímž se vzdalujete od oněch příplatků.</P> <P>Pokud tedy nejsou Vaší prioritou příplatky, kontaktujte svého zaměstnavatele, případně osobu odborně způsobilou v prevenci rizik,&nbsp;a přezkoumejte, jsou-li Vám přidělené osobní ochranné prostředky adekvátní, anebo lépe zda nelze toxické rostlinolékařské přípravky nahradit méně nebezpečnou alternativou.</P> <P>Petr Markl<BR>konzultant BOZP<BR><A href="http://www.markl.cz">www.markl.cz</A><BR><A href="http://www.riscon.cz">www.riscon.cz</A><BR></P>

práce s jedy

16.07.2008 - 23:01 božka
Vážená paní doktorko, pracovala jsem s ruznými chemickými látkami., : naftalen, dioxan,izotop C14, metylalkohol, benzín, aceton, chloramin, dimetyl-benzaldehyd,propanol,akrylamid,sirouhlík a jiné.Získala jsem alergii a astma,ale neřešila jsem to přes chor. z povol.V tomto prostředí jsem pracovala asi 8 let bez digestoře.Narodila se mi dcera s mozkovou obrnou. Paní doktorko, prosím Vás není možná souvislost mezi mým prac. prostředím a onemocněním mé dcerky.Z rodiny manžela ani mé žádná neurologická onemocnění nebyla.Dá se to vyšetřit dodatečně? Děkuji Vám za odpověď Božena

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail