Pracovnělékařské prohlídky

Zdroj: 

Radikální změny ohledně pracovnělékařských prohlídek přinesla významná novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče – vyhláška č. 452/2022 Sb. Ta zrušila povinné periodické pracovnělékařské prohlídky v 1. a 2. kategorii práce. V oblasti pracovnělékařských prohlídek však panují stále nejasnosti. Na některé vaše dotazy jsme odpověděli v tomto článku.

Je známo, že povinnost posílat zaměstnance na vstupní pracovnělékařské prohlídky vyplývá jednak z § 103 zákoníku práce: zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, a také z § 59 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Nejasnosti okolo vstupních prohlídek se však stále vyskytují v případech, kdy se mají provádět podle § 10 vyhlášky č. 79/2013 Sb. (dále jen „vyhláška“) před změnou druhu práce před převedením zaměstnance na jinou práci, pokud jde o práci vykonávanou za odlišných podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance. Odlišnými podmínkami se rozumí navýšení rizikových faktorů nejméně o jeden nebo jejich změna, popřípadě zařazení k výkonu rizikové práce.

Pojem rizikové faktory definuje § 2 písm. a) bod 2. vyhlášky. Jedná se o rizikové faktory pracovních podmínek podle přílohy k této vyhlášce a podle právních předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví a zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci3) a dále rizika ohrožení života a zdraví zaměstnance nebo jiných osob při výkonu práce (profesní rizika) včetně rizik vyplývajících z jiných právních předpisů.

Znamená to tedy, že pokud dojde k zařazení do vyšší kategorie z důvodu nově zjištěného rizikové faktoru (například hluk), provede se vstupní prohlídka. A provede se i v případě navýšení profesního rizika. Pokud například zaměstnavatel koupil pro zaměstnance na údržbu vysokozdvižnou pracovní plošinu, a přibylo pro ně tudíž profesní riziko obsluha pracovních plošin, musí být vysláni na vstupní prohlídku podle § 10 odst. 2 vyhlášky.

Pokud by došlo ke zvýšení míry rizika již dříve zohledněného rizikového faktoru pracovních podmínek, provedla by se mimořádná prohlídka podle § 12 odst. 2 písm. c) vyhlášky.

Někdy se přihodí, že provedení periodické a mimořádné prohlídky vychází přibližně na stejnou dobu. Provést periodickou a mimořádnou prohlídku zároveň je možné v případě, že neuplynulo více než 90 dní (lékařský posudek lze uplatnit pro účely, pro které byl vydán, do 90 dnů ode dne jeho vydání, není-li v něm nebo jiném právním předpise stanovena kratší lhůta - viz § 44 odst. 5 z. č. 373/2011 Sb.) od plánovaného termínu periodické prohlídky, jinak zaměstnanec musí na mimořádnou a periodickou prohlídku zvlášť.

V případě souběhu mimořádné a periodické prohlídky zaměstnavatel žádá o obě prohlídky. Provádí se periodická prohlídka, která musí svým obsahem zahrnout i prohlídku mimořádnou, a vydává se lékařský posudek z prohlídky periodické. A pokud se posudkový závěr nezmění, tak platnost bude od plánovaného termínu periodické prohlídky. V případě, že by se posudkový závěr změnil třeba ze zdravotně způsobilého na zdravotně způsobilý s podmínkou, tak bude platit ode dne vystavení posudku.

Pokud se zaměstnavatel rozhodne, že zaměstnance vyšle na mimořádnou prohlídku, například z důvodu pochybnosti o jeho zdravotním stavu, a zaměstnanec má platný posudek o zdravotní způsobilosti, může do doby, než půjde na mimořádnou prohlídku, normálně pracovat. 

Když například zaměstnanec pracoval v nepřetržitém režimu (lhůta prohlídek 2 roky) a nyní má pracovat ve dvousměnném (lhůta prohlídek 4 roky), měla by se periodická prohlídka provést ve dvouletém intervalu, a poté se určí další termín (po 4 letech) periodické prohlídky, případně je možné využít toho, že periodická prohlídka zaměstnanců zařazených do I. a II. kategorie nemusí být.

Lékařské prohlídky ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání se provádějí podle § 14a vyhlášky, a jsou to:

a) lékařská prohlídka uchazeče o vzdělávání ve střední škole nebo vyšší odborné škole,

b) lékařská prohlídka žáka nebo studenta v průběhu vzdělávání

1. při změně zdravotního stavu,

2. před prvním zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu, nejde-li o případy, kdy se posouzení zdravotní způsobilosti osoby připravující se na výkon povolání podle zákona neprovádí (viz § 51 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb.),

c) periodická prohlídka žáka nebo studenta, která se provádí jedenkrát ročně, pokud žák nebo student při praktickém vyučování nebo praktické přípravě vykonává rizikové práce; dnem rozhodným pro stanovení termínu periodické prohlídky je den vydání lékařského posudku před prvním zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu.

V současné době se pracuje na další novele vyhlášky č. 79/2013 Sb., mimo jiné by se měla upravit právě ustanovení ohledně prohlídek a také bod 11. Přílohy.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail