Požadavky na výtahy z hlediska požární ochrany

Stavby se podle druhu a potřeby vybavují výtahy určenými pro dopravu osob či osob a nákladů nebo výtahy určenými pouze pro dopravu nákladů. Z hlediska požární ochrany se objekty na základě příslušných projekčních norem vybavují i požárními a evakuačními výtahy.

Požadavky na části stavby související s funkcí a umístěním výtahu

Požadavky na části stavby související s funkcí a umístěním výtahu

Požadavky na stavební konstrukce výtahových šachet a strojoven

Požadavky na stavební konstrukce z hlediska požární ochrany při projektování výtahů vyplývá z ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty nebo ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty a ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení.

1. Výtahové šachty

Výtahové šachty výtahů umístěných uvnitř budovy

Výtahová šachta, která prochází více požárními úseky, musí tvořit samostatný požární úsek. Otvory v konstrukcích ohraničujících požární úsek výtahové šachty musí být požárně uzavíratelné. Požární uzávěry těchto otvorů musí alespoň omezovat šíření tepla (uzávěry EW). Totéž platí pro požární uzávěry výtahových šachet osobních výtahů, které ústí do chráněné únikové cesty, avšak tvoří samostatné požární úseky. Uzávěry šachet osobních výtahů s uzavřenými výtahovými kabinami, vedoucí mimo chráněné únikové cesty, mohou vykazovat třídu požární odolnosti E.

U požárního úseku výtahové šachty pro osobní výtahy v objektech výšky do 22,5 m je požadován minimálně II. stupeň požární bezpečnosti a min. III. stupeň požární bezpečnosti u objektů o výšce nad 22,5.

Výtah umístěný v chráněné únikové cestě typu A nemusí tvořit samostatný požární úsek, jestliže výtahová klec je určena pouze pro dopravu osob, je z nehořlavých nebo nesnadno hořlavých hmot, spojuje maximálně sedm užitných nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží, konstrukce kolem šachty je druhu D1 nebo D2 a strojovna výtahu je umístěna nad úrovní nejvýše položené výstupní stanice výtahu nebo tvoří samostatný požární úsek.

Výtahové šachty výtahů umístěných vně budovy

Šachty výtahů nebo výtahy bez šachet, umístěné vně objektu, musí být od požárních úseků v objektu odděleny požárně dělícími konstrukcemi, pokud nejsou součástí požárního úseku v objektu. Nezasahují-li tyto šachty do požárně nebezpečného prostoru a jejich nosné a obvodové konstrukce jsou druhu D1, nemusí vykazovat požární odolnost. Výtahy bez šachet musí vždy být buď mimo požárně nebezpečný prostor nebo výtahová klec musí být z konstrukcí druhu D1.

Výtahové šachty evakuačních a požárních výtahů

Samostatné požární úseky musí tvořit šachty evakuačních a požárních výtahů pokud nejsou součástí chráněné únikové cesty. Pokud jsou součástí úseku chráněné únikové cesty, pak ohraňující konstrukce výtahové šachty evakuačního a požárního výtahu oddělující tyto šachty od chráněné únikové cesty musí být z konstrukcí druhu D1 včetně požárních uzávěrů (doporučuje se užít konstrukci E 15 D1).

Šachta evakuačního a požárního výtahu umístěná vně objektu nebo mimo prostor chráněných únikových cest musí tvořit samostatný požární úsek a musí mít konstrukci druhu D1, včetně požárních uzávěrů. Požární uzávěry šachet evakuačních a požárních výtahů ústící mimo chráněnou únikovou cestu musí vykazovat charakteristické vlastnosti EI-S a být opatřeny samozavíračem C.

Šachta evakuačního a požárního výtahu může být společná, nikoli však s jinými druhy výtahů; v jedné výtahové šachtě se doporučuje umístit nejvýše dva výtahy.

2. Strojovny výtahů

Strojovny výtahů musí tvořit samostatný požární úsek, který musí mít požárně uzavíratelné otvory v ohraničujících konstrukcích (kromě otvorů potřebných pro nosné a ovládací prostředky). Strojovna výtahů může být součástí požárního úseku výtahové šachty, pokud je strojovna nad výtahovou šachtou. Strojovna výtahu ani výtahová šachta nemusí tvořit samostatný požární úsek, jsou-li součástí pouze jediného požárního úseku (výtahová šachta neprochází do dalších požárních úseků).

Strojovna evakuačního výtahu může tvořit společný požární úsek se strojovnou požárního výtahu (nikoli však se strojovnou jiných výtahů).

Požární úsek strojovny výtahů se zařazuje do II. stupně požární bezpečnosti v objektech s nejvýše šesti užitnými nadzemními podlažími a do III. stupně požární bezpečnosti v ostatních případech. Požární uzávěry musí alespoň omezovat šíření tepla – uzávěry EW.

Strojovna výtahů, umístěná vně objektu, může mít ohraničující konstrukce bez požární odolnosti, avšak tyto konstrukce musí být druhu D1 nebo D2 a nesmí zasahovat do požárně nebezpečného prostoru.

3. Šachetní dveře výtahů

Šachetní dveře výtahů již nepatří jako stanovený výrobek pod nařízení vlády 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., jak tomu bylo v minulosti, nýbrž spadají pod nařízení vlády č. 27/2003 Sb.

Pokud výtahová šachta tvoří samostatný požární úsek, posuzují se její ohraničující konstrukce jako požárně dělicí konstrukce a šachetní dveře výtahů jako požární uzávěry otvorů výtahové šachty. Dveře výtahových šachet se zkouší jako požární uzávěry podle ČSN EN 1634-1, případně podle ČSN EN 81-58.

ČSN EN 1634-1 obsahuje postup pro stanovení požární odolnosti dveří, které by mohly být v budově vystaveny požáru z jedné strany a požaduje se zabránit přenosu požáru z jedné strany na druhou. Zásady zkoušky dle ČSN EN 81-58 spočívají v předpokladu, že šachetní dveře výtahu představují zvláštní užití dveří tam, kde se očekává, že budou vystaveny požáru ze stanoveného směru, tj. ze strany nástupiště a kde existuje následné nebezpečí vniknutí ohně do šachty. Takové dveře nejsou obecně konstruovány tak, aby měly stejnou odolnost proti pronikání horkých plynů jako dveře oddělující sousední prostory na tomtéž podlaží, které se zkouší dle ČSN EN 1634-1.

Dle čl. 6.1.6 ČSN 73 0810 lze šachetní dveře výtahu hodnocené podle ČSN EN 81–58 užít jako požární uzávěr výtahové šachty osobních výtahů, pokud tato výtahová šachta tvoří samostatný požární úsek zařazený nejvýše do II. stupně požární bezpečnosti nebo je součástí požárního úseku, z něhož se nastupuje do výtahové šachty.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail