Používání ochranných rukavic při řezání ruční okružní pilou

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Existuje jasné pravidlo pro povinnost používání ochranných rukavic při řezání ruční okružní pilou? Smí se rukavice používat, nebo ne? V žádných návodech pro obsluhu od různých výrobců se nic konkrétního nepíše, u některých je dokonce odlišný text u české a anglické verze stejného návodu. 

Kotoučová pila (ruční okružní pila nebo stolní kotoučová pila) patří mezi velmi nebezpečné dřevoobráběcí stroje. Při neodborné manipulaci může dojít k vážným poraněním, jako je pořezání nebo amputace končetiny nebo její části (například prstů na rukou). Je zapotřebí dodržovat bezpečný způsob práce s kotoučovou pilou a předcházet tak případným poraněním, nebo v některých případech i fatálním zraněním.

V § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, se uvádí, že minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením je používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací, a že zaměstnavatel může stanovit další požadavky na bezpečnost místním provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném normovou hodnotou. Součástí provozní dokumentace je mimo jiné i návod výrobce pro manipulaci se zařízením [viz § 2 písm. e) a f) tohoto nařízení].

V bodě 1.7.4. přílohy č. 1 nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů, se uvádí, že ke každému strojnímu zařízení musí být přiložen návod k použití v úředním jazyku nebo jazycích členských států Evropské unie, ve kterých je strojní zařízení uváděno na trh nebo do provozu, a dále že návod k použití přiložený ke strojnímu zařízení musí být buď „původním návodem k použití" nebo „překladem původního návodu k použití", přičemž k překladu musí být přiložen původní návod.

V bodě 1.7.4.2 písm. k) až m) přílohy č. 1 tohoto nařízení se mimo jiné uvádí, že každý návod k použití musí obsahovat alespoň následující údaje, připadá-li to vzhledem k charakteru zařízení v úvahu, tj. pokyny k uvedení do provozu a používání strojního zařízení a v případě potřeby pokyny pro odbornou přípravu obsluhy; údaje o dalších rizicích, která zůstanou i navzdory přijatým opatřením k zajišťování bezpečnosti při navrhování, bezpečnostním opatřením a doplňujícím ochranným opatřením; pokyny týkající se ochranných opatření, která musí přijmout uživatel, popřípadě včetně osobních ochranných pomůcek, které musí být poskytnuty.

Z výše uvedeného je patrné, že zařízení musí být používáno v souladu s návodem k použití, přičemž výrobce zařízení musí v tomto návodu uvést osobní ochranné pomůcky, které musí být poskytnuty pro bezpečnou práci s tímto zařízením.

Vedle zmiňované povinnosti výrobce zařízení vyhodnotit rizika spojená s používáním zařízení a uvedením bezpečnostních opatření, které musí přijmout uživatel, včetně osobních ochranných pracovních prostředků, které musí být poskytnuty, zde existuje i zákonná povinnost zaměstnavatele poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky v souladu s požadavky uvedenými v § 104 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP) a jeho prováděcím právním předpisem, tj. nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

V § 104 odst. 5 ZP se uvádí, že osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce.

V § 3 odst. 4 citovaného nařízení se pak uvádí, že způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

Charakter a druh práce a pracoviště se může měnit, takže zaměstnavatel musí vždy vyhodnotit rizika pro jednotlivé činnosti s daným zařízením a pracoviště a k těmto činnostem přijmout adekvátní technicko-organizační opatření, včetně poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků.

Vzhledem k riziku zachycení je používání rukavic na kotoučových pilách zakázáno!

Kdy jsou rukavice nebezpečné? Podívejte se na toto video.

Správný způsob zacházení s ruční kotoučovou pilou - funkční ochranný kryt může zabránit pracovnímu úrazu. Podívejte se na video. (Pozor, video obsahuje drastické záběry, není vhodné pro mladistvé a citlivé osoby.)

Pozor na zpětný ráz („kick back“). Podívejte se na video. (Pozor, video obsahuje drastické záběry, není vhodné pro mladistvé a citlivé osoby.)

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail