Postup při odstraňování azbestové střechy

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla MUDr. Ariana Lajčíková, CSc., ze Státního zdravotního ústavu.

V současné době se chystáme vyměňovat azbestovou střechu na kravíně (cca 1000 m). Jedná se asi o třicet let staré vlnité šablony 2 x 1 m.  Myslíte, že tato práce představuje nějaké zdravotní riziko? Šablony bychom nedrtili, ale pouze sundavali a ukládali na palety. Tato práce by byla cca během dvou dní hotová. Na druhou stranu, při pozorném pohledu na šablony, i bez drcení je vidět, že jsou pokryté jemnými jehličkami, které se samovolně uvolňují. Jak postupovat?

Výměna azbestocementové krytiny na kravínu je velmi pravděpodobně práce, která svým rozsahem převyšuje práce "drobného rozsahu", které lze podle platné legislativy provádět bez ohlášení orgánu ochrany veřejného zdraví  (vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice azbestu).

Povinnosti před započetím prací spojených s rizikem vzniku prachu s obsahem azbestu stanoví zákon č. 258/2000 Sb., v platném znění v § 41.  V tomto paragrafu je stanovena povinnost hlásit plánované práce na příslušné Krajské hygienické stanici. Jaké má mít toto hlášení náležitosti a co má obsahovat je uvedeno ve vyhlášce č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty  ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem (viz zde  § 5).

Požadavky na pracoviště a pracovní postupy uvádí nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v § 21. V jeho odst. 2 je uvedeno: Při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující azbest, musí být dodržena minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnance (viz body a – f, kde jsou opatření definována).

Ani odstraněný azbestocementový materiál nelze odvézt na skládku kamkoliv, zacházení s odpadem s obsahem azbestu je legislativně ošetřeno – viz zákon č. 297/2009 Sb. o odpadech  (viz § 35) a vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky (§ 7). Odpad s obsahem azbestu musí být určeným způsobem zabalen, ukládán pouze na skládky kategorie S a evidován.

Přestože práce s azbestem a materiály s jeho obsahem je v ČR  legislativně podrobně ošetřena, doporučuji poradit se o postupu prací na místně příslušné krajské hygienické stanici ještě před započetím práce.

Autor článku: 

Komentáře

Označení zákona o odpadech

15.05.2012 - 15:37 Zdenek Šenk
Číslo označení zákona o odpadech v textu článku je nepřesné. Zákon č. 297/2009 Sb. je jeden z mnoha zákonů, které mění zákon o odpadech. Správné označení zákona o odpadech je 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Speciální povolení

21.02.2013 - 11:32 Josef Špindler
Dobrý den může demontáž azbestové střchy provést jakákoliv firma nebo musí mít nějaké speciální osvědčení, či povolení? Děkuji

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail