Podrobnosti o nových inspektorátech a činnosti inspektorů

Zdroj: 

Několik podrobnějších informací o působnosti inspektorátů a inspekce práce a o pravomocech inspektorů.

Dnem 1. července 2005 vstoupil v platnost zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Zanikl Český úřad bezpečnosti práce a jemu podřízené inspektoráty práce a vznikl Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě. Úřad a jeho osm oblastních inspektorátů ve vybraných krajských městech se svými detašovanými pracovišti v řadě dalších místa zabezpečuje podle nového zákona úkoly v oblasti kontroly bezpečnosti práce a kontroly dodržování pracovněprávních předpisů. Vzhledem k tomu, že zákon výrazným způsobem mění dozor nad bezpečností práce a rozšiřuje stávající dozor i na aspekty pracovněprávních vztahů, přinášíme přehled některých základních informací.

Rozsah působnosti inspektorátů práce se oproti bývalým inspektorátům bezpečnosti práce zabývá bezpečností práce a rozšiřuje o oblast pracovněprávních vztahů. Shrneme-li nové vymezení kompetencí úřadů práce, úřady se  zabývají vztahy, které předcházejí pracovnímu poměru a nelegálnímu zaměstnávání, zatímco oblastní inspektoráty práce se zabývají porušováním povinností vyplývajících z pracovního poměru.

Ani jeden z uvedených subjektů však není oprávněn řešit či vymáhat individuální nároky zaměstnance (např.  vyhotovení pracovní smlouvy, peněžní plnění, vydání zápočtového listu apod.). Tyto problémy by měli zaměstnanci řešit v souladu s ustanovením § 27 zákoníku práce soudní cestou.

V každém konkrétním případě je proto vždy nutné rozlišovat, kdy jednal zaměstnavatel v rozporu s právními předpisy při procedurálních otázkách a kdy se jedná o pracovněprávní spor mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o nároky vyplývající z pracovního vztahu. Tyto spory projednávají soudy a také o nich rozhodují.

O čem rozhodují inspektoráty práce

Obecně je působnost dána právními předpisy, které se inspekce práce obsahově týkají a jsou rámcově uvedeny v ustanoveních § 3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Jsou to především právní předpisy

 • z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích, včetně právních předpisů a odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy a platu a náhradě výdajů zaměstnanců, s výjimkou právních předpisů o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů (uvedené oblasti zůstávají v kompetenci úřadů práce),
 • stanovující pracovní dobu a dobu odpočinku
 • k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení,
 • o zaměstnávání žen, mladistvých zaměstnanců, zaměstnanců pečujících o děti, jakož i zaměstnanců, kteří prokázali, že převážně sami dlouhodobě pečují o převážně nebo úplně bezmocnou osobu,
 • upravující výkon umělecké, kulturní, pracovní a reklamní činnosti dětmi.

Inspekce práce má dále právo se zabývat

 • kolektivními smlouvami v částech, ve kterých jsou upraveny individuální pracovněprávní nároky zaměstnanců vyplývající z právních předpisů, jakož i vnitřních předpisů podle § 21 zákoníku práce,
 • vnitřními předpisy vydanými podle zákona o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a průměrném výdělku, zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech nebo zákona o cestovních náhradách, jestliže zakládají nároky zaměstnanců,
 • případy stanovenými zvláštním předpisem (v současné době je to např. zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky).

Pravomoci inspektorů a jejich označení

Zákon také přinesl několik změn a novinek, z nichž některé je dobré připomenout.

 • Kontrolu a na ni navazující opatření neprovádí pouze příslušný inspektorát, ale svými inspektory ji může provést přímo i Státní úřad inspekce práce (SÚIP) nebo jiný inspektorát na základě pověření.
 • Inspektor, inspektorát nebo úřad vykonávají kontrolu ve stanoveném rozsahu, ukládají opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, určují přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyžadují podání písemné zprávy o přijatých opatřeních. Tyto úkony jsou prováděny neformálně, tedy ne ve správním řízení, jak tomu bylo doposud zvykem.
 • K pořízení důkazů je inspektor oprávněn požadovat na oprávněných osobách, aby v určených lhůtách předložily oficiální doklady, popřípadě doklady úředně ověřené (a to nejen na pracovištích kontrolované osoby). Inspektor je rovněž oprávněn ověřovat totožnost osob.
 • Inspektor je oprávněn zajisti doklady a odebrat vzorky, dotazovat se bez přítomnosti dalších osob zaměstnanců zaměstnavatele, zástupce odborového orgánu, zástupců zaměstnance a dalších.
 • Inspektor je oprávněn nařizovat zachování místa úrazového děje v původním stavu a v případě, že kontrolovaná osoba neplní vůči inspektorovi své povinnosti, je oprávněn jí uložit pořádkovou pokutu. tuto pokutu lze uložit opakovaně. Pokutu vybírá a vymáhá příslušný finanční úřad.
 • Inspektor je oprávněn rozhodnout o zákazu používání pracoviště, výrobních, pracovních prostředků a zařízení, pracovních nebo technologických postupů a podobně, které bezprostředně ohrožují bezpečnost zaměstnanců nebo fyzických osob. Je oprávněn nařídit, aby osoby ihned opustily prostory, je-li ohrožena jejich bezpečnost. Tato rozhodnutí mohou být oznámena i ústně (s pozdějším písemným potvrzením).
 • Inspektor je oprávněn zakázat ve správním řízení práce žen a mladistvých, je-li prováděna v rozporu s předpisy.

Kontrolu lze vykazovat, je-li při jejím zahájení přítomen zaměstnavatel, zaměstnanec nebo jakákoliv osoba, která pro zaměstnavatele zabezpečuje činnost. Zahájení kontroly musí oznámit inspektor příslušnému odborovému orgánu, radě zaměstnanců nebo zástupci zaměstnanců pro BOZP.

Dokladem o pověření k výkonu konkrétní činnosti je průkaz inspektora. Průkaz je vytištěn na ceninovém papíře s vodotiskem trojlístek. Má rastrový podtisk s irisovým přechodem a jednobarevný státní znak České republiky. Je označen červeným svítícím číslem a opatřen linkou s mikropísmem. Průkaz má rozměry 99 x 68 cm a je uložen v plastovém obalu o rozměrech 105 x 74 cm.

ZDROJ:
Na inspektoráty práce nejen ohledně bezpečnosti práce. Sondy, č. 38, 2005, s. 15.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail