Vyřazení některých elektrických zařízení z VTZ a jejich kontrola

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Mám dotaz na současnou situaci ohledně revizí v souvislosti se zrušením vyhlášky č. 50/1978 Sb. Dotaz směřuje k vyřazení některých elektrických zařízení z kategorie vyhrazených zařízení, a tedy i možnosti jejich kontroly pracovníkem s § 5. Jak se prokáže, že byla provedena kontrola pracovníkem s § 5? Jaké razítko se dává na protokol? Čím (jakým přístrojem) má pracovník s § 5 provádět kontrolu?

Dne 1. 7. 2022 vstoupil v účinnost zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Spolu s ním vstoupily v platnost jeho prováděcí předpisy – nařízení vlády. K elektrickým zařízením a práci na nich se vztahuje nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, které nahrazuje vyhlášku č. 73/2010 Sb., a z části vychází z požadavků technické normy ČSN EN 50110–1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zřízeních – Část 1: Obecné požadavky. Vyhlášku č. 50/1978 Sb. nahrazuje nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Podle NV č. 190/2022 Sb. se nadále za vyhrazená technická elektrická zařízení nepovažují:

a) ruční elektromechanické nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí 400 V, pokud nejsou určeny pro pevné připojení k elektrické síti,

b) prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody,

c) zdravotnické elektrické přístroje,

d) elektrické strojní zařízení,

e) elektrické zařízení a instalace s charaktery proudu nebo napětí nepřevyšujícími bezpečné hodnoty podle právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud nejsou určeny k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Zařízení uvedená v bodech a–d a některá z bodu e jsou stanovenými výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, u kterých je bezpečnost při uvádění na trh nebo do provozu ošetřena prováděcími předpisy, příslušnými NV k těmto zákonům.

Během provozu se na jmenované výrobky vztahuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Dle tohoto NV § 4 musí být kontrola zařízení prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, případně průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

Pro ověření bezpečnosti elektrických spotřebičů apod. nadále platí technická norma ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání spolu s normami ČSN EN 50678 Obecný postup pro ověřování činnosti ochranných opatření spotřebičů po opravě a ČSN EN 50699 Opakované zkoušky elektrických spotřebičů.

Pro opakované ověření bezpečnosti elektrického zařízení strojů nadále platí harmonizovaná technická norma ČSN EN 60204–1 v platném znění a normy v ní uvedené apod.

Elektrické spotřebiče, stroje apod. nadále zůstávají elektrickými zařízeními a odbornou způsobilost k činnosti na nich určuje zákon č. 250/2021 Sb. § 19., NV č. 194/2022 Sb. pak odbornou způsobilost k výkonu na elektrických zařízeních upřesňuje.

Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice vydaná před dnem nabytí účinnosti NV č. 194/2022 Sb. se dle § 10 považují za doklad o odborné způsobilosti podle tohoto nařízení, přičemž

a) pracovník znalý a pracovník znalý pro samostatnou činnost je považován za elektrotechnika podle tohoto nařízení a

b) pracovník pro řízení činnosti, pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pro řízení provozu je považován za vedoucího elektrotechnika podle tohoto nařízení.

Ověření bezpečnosti elektrických spotřebičů, strojů apod. – zkoušky a případně revize podle výše uvedených předpisů a technických norem může vykonávat dle osoby zodpovědné za elektrické zařízení a zhodnocení rizik, osoba znalá, to je podle § 5 NV č. 194/2022 Sb.:

a) osoba znalá pro samostatnou činnost („elektrotechnik“ dříve podle vyhl. č. 50/1978 Sb. § 5 a 6);

b) osoba znalá pro řízení činnosti („vedoucí elektrotechnik“ dříve podle vyhl. č. 50/1978 Sb. § 7 a 8);

c) revizní technik (§ 8, E1X, E2X, dříve podle vyhl. č. 50/1978 Sb. § 9).

Důkazem o provedené zkoušce, kontrole nebo revizi je protokol o zkoušce, kontrole, případně revizní zpráva. Podpis a razítko na protokolu by měly být od právnické či podnikající fyzické osoby s patřičným osvědčením a oprávněním.

Použité přístroje k ověření vlastností elektrických zařízení (spotřebičů, strojů apod.) musí splňovat požadavky příslušných technických norem, musí být náležitě kalibrovány.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail