Pád břemene z jeřábu na pracovníky

Zdroj: 

Při zvedání zavěšeného břemene jeřábem se břemeno uvolnilo a spadlo na pracovníky, kteří se pod ním zdržovali. Kde se tentokrát stala chyba?

Úrazový děj

Pracovníci měli montovat klimatizační jednotky a za pomoci autojeřábu je dopravovali na střechu budovy. Uvázání a zavěšení břemene prováděli dva pracovníci. Dopravili šest klimatizačních jednotek a připravili poslední – uvázali ji vázacím popruhem na hák jeřábu a zkontrolovali, zda je popruh mezi kotvícími packami jednotky, aby nemohl sklouznout. Jeřábník začal jednotku na základě pokynů pracovníků stavby s vysílačkou zvedat. Při zvedání břemene došlo k jeho uvolnění z vázacích prostředků a pádu na pracovníky. Jeden z nich byl ošetřený na místě, druhého odvezla RZP do nemocnice, kde jej vyšetřili, nechali na pozorování a naštěstí nezjistili kromě zhmoždění krku a boule na hlavě žádné poranění.

Zjistilo se, že:

  • Před započetím činností se pracovníci s jeřábníkem domlouvali na způsobu uvázání břemene (jeřábník jim dal vázací prostředky), na způsobu komunikace (prostřednictvím vysílačky) a místě uložení klimatizačních jednotek.
  • Byli proškoleni pro vázání břemen.
  • Při školení byli upozorněni na zákaz pohybu pod zavěšeným břemenem.
  • Byli vybaveni OOPP, ale v době vzniku úrazu nepoužili ochranné přilby.
  • Jeřáb je podrobován pravidelným inspekcím, revizím a revizním zkouškám dle českých technických norem a zpracovaného „Systému bezpečné práce“ provozovatele jeřábu.
  • Vázací prostředky nejevily známky poškození.
  • Poslední klimatizační jednotka (při jejímž zvednutí došlo ke vzniku úrazů) byla vázacím prostředkem uvázána způsobem (průběh vázacího prostředku byl na háku a konce – smyčky – podvléknuty pod břemenem), který umožnil posunutí vázacího prostředku a následný pád klimatizační jednotky na pracovníky.

Porušení povinností zaměstnavatele:

Zaměstnavatel nemá určen obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP vazačů, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Kontrolou bylo zjištěno, že pověřil výkonem práce vazače zaměstnance, jejichž odborná způsobilost nebyla ověřena. Tímto nesplnil povinnost stanovenou v § 103 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je zaměstnavatel povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení.

Porušení povinností postižených pracovníků:

Zdržovali se pod zavěšeným břemenem, přestože na zákaz pohybu pod zavěšenými břemeny byli zaměstnanci upozorněni. Nesplnili tak povinnost zaměstnance stanovenou § 106 odst. 4 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele.

Tím, že nepoužili přidělené OOPP - ochrannou přilbu – nesplnili povinnost stanovenou § 106 odst. 4 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Opatření přijatá zaměstnavatelem proti opakování pracovního úrazu dle § 105 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů:

Technická: Nebyla přijata.

Organizační: Písemná informovanost o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště.

Výchovná: Zaměstnavatel provedl proškolení zaměstnanců, které pověřuje výkonem činnosti práce vazače.

Tato opatření OIP považuje za dostatečná.

Informace o opatřeních provedených OIP

Byla provedena kontrola podle § 5 odst. 1 písm. a) v rozsahu § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Provedenou kontrolou byly zjištěny nedostatky na straně zaměstnavatele v péči o BOZP. V souladu s § 7 odst. 1 písm. g) z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, bylo uloženo opatření k odstranění nedostatků a stanoveny přiměřené lhůty k jejich odstranění a k podání písemné zprávy o přijatých opatřeních.

Komentáře

Kde se tedy stala chyba?

15.11.2016 - 03:21 Norbert Chalupa
Ve výsledku šetření není uvedeno, zda byl stanoven a dodržen pracovní postup pro danou konkrétní činnost dle zmíněného ,, Systému bezpečné práce? ˮ Je zde pouze zmínka o tom, že se domlouvali s jeřábníkem na způsobu uvázání břemene, způsobu komunikace a místu uložení klimatizační jednotky. Dle čeho se tedy domlouvali, kde byl stanoven pracovní postup zaměstnavatelem? Byli vazači a jeřábník jednoho zaměstnavatele? Pakliže ne, bylo provedeno vzájemné seznámení s riziky obou zaměstnavatelů? Dále se uvádí, že zaměstnanci byli proškoleni pro vázání břemen, avšak zaměstnavatel nemá určen obsah školení a způsob ověření znalostí předpisů? Dle čeho tedy byli proškoleni? Jedno z opatření přijatých zaměstnavatelem je, že provedl proškolení zaměstnanců k činnosti vazače, avšak znalost předpisů ověřena nebyla (alespoň se to neuvádí), když tato skutečnost byla šetřením zjištěna? Takže logicky by jedno z výchovných opatření mělo být, že zaměstnavatel provedl, mimo školení, ověření znalostí předpisů? Neumím se v tom zorientovat a celkem by mě zajímaly bližší okolnosti případu a ve kterém kraji k úrazu došlo?

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail