Odborná způsobilost v elektrotechnice

Odborná způsobilost v elektrotechnice se dá rozdělit do dvou bodů, a to na oprávnění a osvědčení. Jaký je mezi tím rozdíl a další pojmy týkající se odborné způsobilosti v elektrotechnice objasňuje tento článek.

Oprávněním je míněno „Odborná způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení“ podle ustanovení § 7 zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen zákon o VTZ). Osvědčením pak „Odborná způsobilost k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím“ podle ustanovení § 19 zákona o VTZ.

Držitelem oprávnění musí být každá právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provádí montáž, opravy, revize nebo zkoušky vyhrazených technických elektrických zařízení. A to bez rozdílu, jestli se jedná o provádění prací dodavatelským způsobem nebo pro „vlastní potřebu“ (ve vlastní firmě vlastními elektrotechniky). Oprávnění vydává pověřená organizace (Technická inspekce České republiky, dále jen TIČR).

Držitelem osvědčení musí být osoba, která vykonává obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím. Tyto osoby dále dělíme na:

  • osoby školené (seznámené), 
  • osoby poučené,
  • osoby znalé.

Osoby školené jsou školené ve smyslu ustanovení § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Školení provádí zaměstnavatel nebo jím pověřená osoba.

Osoby poučené jsou držiteli dokladu o provedení poučení a ověření znalostí v rozsahu osoby poučené. Dokladem je zápis, který podepíše osoba poučená spolu s osobou znalou, která provedla poučení a ověření znalostí. V zápise je stanovena lhůta platnosti osvědčení ne delší než 3 roky. Za osobu poučenou se rovněž považuje i osoba znalá, jejíž osvědčení již pozbylo platnosti.

Osoby znalé se dále dělí na:

  • osoba znalá pro samostatnou činnost (dále jen elektrotechnik),
  • osoba znalá pro řízení činnosti (dále jen vedoucí elektrotechnik),
  • revizní technik.

Elektrotechnik je osoba, která splňuje podmínku elektrotechnického vzdělání (popřípadě je držitelem profesní kvalifikace v oboru elektro, s omezením na činnosti do 1 kV střídavého napětí nebo do 1,5 kV stejnosměrného napětí v objektech bez nebezpečí výbuchu), která po zaškolení složila zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice ve stanoveném rozsahu. Elektrotechnik vykonává činnosti na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti samostatně s výjimkou zvláštních případů vycházejících z hodnocení rizik. Přezkoušení se skládá z písemné a ústní části, kterou hodnotí 3členná komise, jejíž předsedou je vždy revizní technik. Osvědčení elektrotechnika má platnost 3 roky ode dne vydání.

Vedoucí elektrotechnik je osoba, která splňuje podmínku elektrotechnického vzdělání, splňuje požadavek minimální délky odborné praxe a po zaškolení složila zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice ve stanoveném rozsahu. Vedoucí elektrotechnik může vykonávat veškeré činnosti, které může vykonávat elektrotechnik, řízení činností, řízení provozu a projektování vyhrazených elektrických zařízení, které není předmětem autorizace. Přezkoušení se skládá z písemné a ústní části, kterou hodnotí 3členná komise, jejíž předsedou je vždy revizní technik. Osvědčení vedoucího elektrotechnika má platnost 3 roky ode dne vydání.

Revizní technik je osoba, která má odbornou způsobilost získanou podle zákona o VTZ, je držitelem platného osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení, je zároveň držitelem osvědčení vedoucího elektrotechnika a splňuje požadavek minimálního rozsahu odborné praxe. Přezkoušení provádí TIČR. Osvědčení revizního technika má platnost 5 let ode dne vydání.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail