Nové kompetence orgánů inspekce práce a výsledky činnosti SÚIP za 2. pololetí 2011

Zdroj: 
Novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a s vazbou na novou organizační úpravu a funkci Úřadu práce ČR přešly na Státní úřad inspekce práce (dále „SÚIP“) s účinností od 1. 1. 2012 mimo jiné také kompetence ke kontrole nelegálního zaměstnávání.

V roce 2012 plánuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci svého rezortu (SÚIP, Úřad práce ČR a Česká správa sociálního zabezpečení) provést 200.000 kontrol, přičemž cílem většiny z nich má primárně být právě oblast nelegálního zaměstnávání.

Inspektoři se při provádění kontrolní činnosti v oblasti nelegálního zaměstnávání zaměří především na obory podnikání, v nichž byl již na základě dříve prováděných kontrol ve větším rozsahu zjištěn výkon nelegální práce. Jedná se tak např. o stavebnictví, restaurační a ubytovací služby a maloobchod. Cíl kontrolní činnosti představuje omezení nekalých praktik v zaměstnávání a omezení nelegálního výkonu práce občanů ČR i cizích státních příslušníků.

Orgány inspekce práce provádí kontrolní činnost především na základě programu kontrolních akcí na daný rok. V roce 2012 však SÚIP současně počítá také s provedením asi 6 mimořádných kontrolních akcí, které proběhnou v jednom časovém období na celém území ČR.

Na podporu potírání nelegálního zaměstnávání v ČR realizuje SÚIP projekt OP LZZ „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“ (informace o projektu jsou rovněž zveřejněny na stránkách Státního úřadu inspekce práce http://www.suip.cz/projekty-financovane-eu/ a na stránkách http://www.esfcr.cz/projekty/efektivni-system-rozvoje-zamestnanosti-vykonu-komplexnich).

S rozšířením kompetencí orgánů inspekce práce souvisí také kontrola dodržování povinností zaměstnavatelů podle zákona o zaměstnanosti a do centra pozornosti inspektorů inspekce práce se tak počínaje rokem 2012 nově dostávají např. také povinnosti zaměstnavatelů spojené s poskytováním příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo s poskytováním tzv. náhradního plnění podílu osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech.

Na programu kontrolních akcí nadále zůstává také hlavní úkol zaměřený na podněty, kterými občané upozorňují na porušování pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnavatelů. Ve 2. pololetí 2011 orgány inspekce práce evidovaly celkem 2 557 podnětů, z toho 2 424 jich směřovalo do oblasti pracovněprávních vztahů a 280 do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Důležitý nástroj prevence v oblastech působnosti orgánů inspekce práce představuje také poradenství, které je na jednotlivých pracovištích inspekce práce bezplatně poskytováno fyzickým i právnickým osobám. Informace o kontaktech a době poskytování poradenství na konkrétních pracovištích obsahují webové stránky úřadu a oblastních inspektorátů práce (www.suip.cz). Ve 2. pololetí 2011 poradili zaměstnanci Státního úřadu inspekce práce zájemcům celkem 30 649 krát.

Statistika pracovní úrazovosti obsahuje celkem 20 873 pracovních úrazů evidovaných orgány inspekce práce ve 2. pololetí 2011. Z tohoto počtu se jednalo celkem o 74 pracovních úrazů s následkem smrti a 748 závažných pracovních úrazů, jejichž léčba si vyžádala hospitalizaci postiženého delší než 5 dnů. Celkem 545 pracovních úrazů, které nahlásili zaměstnavatelé v průběhu 2. pololetí 2011, se přihodilo cizím státním příslušníkům. Sedm z nich svým zraněním podlehlo a 29 bylo hospitalizováno déle než 5 dnů.

Inspektoři Státního úřadu inspekce práce provedli ve 2. pololetí 2011 celkem 13 759 kontrol u zaměstnavatelů. Kontrolní činnost orgánů inspekce práce má nejen preventivní, ale také represivní charakter. Oblastní inspektoráty práce tak v průběhu 2. pololetí 2011 uložily celkem 1 646 pokut v celkové výši 38.380.000,- Kč.

Oblastní inspektoráty práce se také vyjadřují k vybraným projektovým dokumentacím staveb, k jejich změnám a změnám v užívání staveb, a to staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob. Během 2. pololetí 2011 tak posoudily 906 vybraných projektových dokumentací staveb. Touto činností orgány inspekce práce zajišťují prevenci v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska budoucího provozu staveb, předkladatele projektových dokumentací staveb upozorňují na nedostatky v naplňování právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce.

Pozn.: Uvedené údaje jsou platné k 13. 1. 2012.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail