Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2023/03

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

 

Excerpované časopisy

BauPortal - č. 1 (2023)
BauPortal - č. 2 (2023)
BauPortal - č. 4 (2023)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 4 (2023)
Fórum sociální politiky - č. 1 (2023)
Hygiena - č. 1 (2023)
Hygiene et Sécurité du Travail - č. 270 (2023)
Chemické listy - č. 4 (2023))
Komora - č. 4 (2023)
Komora - č. 5 (2023)
Pracovní lékařství - č. 3-4 (2022)
Pracovní lékařství - č. 3-4 (2023)
Professional Safety - č. 4 (2023)
Professional Safety - č. 5 (2023)
Sicher ist Sicher - č. 4 (2023))
Sondy revue - č. 4 (2023)

 

BauPortal - č. 1 (2023)

MITTNER, EVA: Nachhaltig, naturverbunden und effizient Udržitelná, blízká přírodě a efektivní

 • anotace: Autorka v článku seznamuje s řešením inteligentní budovy hotelu v Sársku. Projekt berlínské architektonické kanceláře GRAFT září nejen exponovanou polohou, ale také udržitelností a efektivitou. Na jihovýchodním břehu jezera Bostalsee vznikla třípatrová budova s vynikajícími technickými a energetickými vlastnostmi, která je ideálně začleněna do přírodního prostředí. Vrcholem je sotva viditelné technické centrum na střeše. Hotel byl postaven za 2 roky a 8 měsíců. Fasáda budovy nabízí mnohem více než jen lákavý vzhled. Vzhledem k uspořádání lamel a jejich částečnému překrývání jsou patra a místnosti při pohledu zvenčí překryty. Vlivem přirozeného procesu zvětrávání dřeva se fasádní obklad hotelu časem změní ze světle hnědé na stříbrošedou. Dřevěná lamelová fasáda slouží také jako pevná trvalá protisluneční ochrana pokojů pro hosty. Zvláštností budovy je vlastní teplárna na výrobu elektrické energie a tepla. Aktivace betonového jádra nebo regulace teploty betonového jádra se používá jako inovativní způsob chlazení nebo vytápění budovy. Samotné stropy slouží jako topné nebo chladicí prvky. V zimním období lze místnosti individuálně temperovat pomocí decentrálních konvektorů. Při bilanci po několika letech provozu hotelu lze konstatovat, že nejsou žádné problémy s vytápěcí a klimatizační technikou, jsou nízké provozní náklady a nebyly nutné žádné stavební úpravy nebo opravy. Autorka uvádí, že při údržbě střešních systémů se vyplatí myslet zároveň na bezpečnost práce. Tento projekt ukazuje, že když jdou kreativní architekti ruku v ruce s precizním plánováním a bezpečnou výstavbou, vznikají udržitelné a efektivní budovy integrované do přírodních podmínek. Dnes je čtyřhvězdičkový hotel vyšší kategorie s přibližně 150 zaměstnanci jedním ze 100 nejkrásnějších hotelů v Evropě (podle GEO Saison).
 • klíčová slova: budovy inteligentní - projekty stavební - udržitelnost - efektivita - inovace

TAMO, MARIUS NONO: Autonom arbeitende Maschinen im Straßenbau – Robot – Straßenbau 4.0 Autonomně pracující stroje v silničním stavitelství ─ robot ─ silniční stavitelství 4.0

 • anotace: Jedná se o výzkumný projekt, který se zabýval staveništěm budoucnosti. Jeho cílem bylo zlepšit bezpečnost práce na staveništích, kvalitu pokládky povrchů vozovek a snížení zátěže pracovníků v průběhu výstavby dopravní cesty, zejména při její částečné opravě. Toho mělo být dosaženo automatizací procesních a digitálních specifikací požadovaných hodnot pro všechny pracovní funkce použitých strojů pro stavbu silnic tak, že během procesu dláždění na staveništi nebyl vyžadován žádný jiný obsluhující personál než obsluha stroje. To znamená, že stroje na stavbu silnic by měly být schopny pracovat v síti a autonomně pod kontrolou obsluhy stroje. Všechny stavební stroje mají počítač, který řídí nebo reguluje příslušné pracovní funkce. Počítače jsou bezdrátově propojeny přes pracovní počítač umístěný ve finišeru. Pracovní počítač je zase bezdrátově spojen s procesním počítačem ve stavebním kontejneru. Tým na stavbě má pak přehled o toku procesu z procesního počítače a může do procesu zasahovat. Zaměstnanci jsou navíc vyvedeni z nebezpečných zón a v budoucnu budou sedět v kabině řidiče příslušného stavebního stroje, odkud budou pracovat jako strojní kontroloři. Dále byl projekt zaměřený na automatizované stanovení vlastností směsi bez personálu při pokládce vozovky. Ty zahrnovaly odpor proti posunutí, sypný úhel, složení a strukturu směsi a teplotu. Pokud jsou tyto hodnoty známy, lze je využít pro optimalizovaný regulační proces a například pozitivně ovlivnit vyrovnání potěru na vozovce.
 • klíčová slova: stavby silniční - staveniště - stroje autonomní - roboty - projekty stavební

CHRIST, FRANK: Fertigteile sicher einsetzen Používejte hotové díly bezpečně

 • anotace: Prefabrikované díly tvoří nedílnou součást stavebního procesu. Urychlují stavbu, činí ji ekonomičtější, zaručují stálou kvalitu a výrazně zkracují práci v nebezpečných prostorách. Stavebnictví se tedy bez nich neobejde. Bez prefabrikovaných dílů by nebylo možné kvantitativně ani časově pokrýt poptávku po obytných prostorech a budovách pro obchod, průmyslovou výrobu a infrastrukturu. Bez ohledu na materiál nabízejí prefabrikované moduly pro bezpečnost práce tu výhodu, že na stavbu dorazí již prefabrikované. Vyrábějí se tedy za téměř ideálních podmínek z hlediska nákladů, kvality a bezpečnosti, místo toho, aby byly vytvářeny po malých dílech kombinací pojiv, kameniva, armovacích materiálů a spojovacích dílů za měnících se rámcových podmínek na stavbě. Ale existují vážné nehody s pádem, zhroucením nebo převrácením komponent. Statistiky nehod nepochybně ukazují, že nehody s prefabrikovanými díly mají většinou vážné následky včetně smrti postižených. Jen v roce 2021 zaznamenala BG BAU 17 smrtelných pracovních úrazů, které byly způsobeny převrácením nebo pádem součástí dílů V letech 2020 a 2021 se v souvislosti s prefabrikáty staly čtyřciferné počty vážných nehod. Z nehod a typických nebezpečných situací na staveništích lze odvodit, co je důležité pro bezpečnost práce při manipulaci s hotovými díly: odpovědnost výrobce nebo dodavatele za výrobek, návod k obsluze, informace o hmotnosti součástí, vhodné upevňovací body, upevňovací a nosné zařízení, bezpečné a nepoškozené upevnění na staveništi pro nakládku a vykládku i pro přepravu jeřábem na místo instalace. Důležité je pravidelné školení zaměstnanců pověřených montáží prefabrikátů, stejně jako jeřábníků a dalších řemeslníků na staveništi, a to nejméně jednou ročně.
 • klíčová slova: prefabrikáty - materiály - stavebnictví - bezpečnost práce - školení bezpečnosti práce

MERZ, BERND: Abbruch : moderne Technik unverzichtbar für sicheres und gesundes Arbeiten Demolice: moderní technologie nepostradatelné pro bezpečnost a zdravou práci

 • anotace: Autor se zabývá problémem, jak efektivně řešit vysokou míru pracovních úrazů a nemocí při demoličních pracích. To považuje za výzvu jak pro zaměstnavatele, tak i zaměstnance a profesní sdružení ve stavebnictví. Uvádí, že z hlediska bezpečnosti práce nabízejí moderní stroje a přídavná zařízení velké možnosti, jak trvale snížit relativně vysoký počet pracovních úrazů a nemocí z povolání v demoličním průmyslu. To vyžaduje odpovídající investice do technologie a kvalifikace příslušného personálu ve firmách a na stavbách, což nevyhnutelně vyvolává otázku hospodárnosti. Investice do bezpečnosti práce se samozřejmě z ekonomického hlediska vždy vyplatí. Z obchodního hlediska se za prokázanou považuje návratnost investice (ROI) minimálně 1,5 až 2,0, přičemž důležitý je zde časový horizont. Předpokládá, že v případě demoličního průmyslu s jeho typickými velikostmi společností provozní náklady na jeden den pracovní neschopnosti jsou 200 až 400 EUR, ačkoli práci zde kvůli nedostatku zaměstnanců nemůže snadno provést někdo jiný. V případě stavebnictví je také problém s mladými lidmi a relativně vysokou mírou migrace do jiných odvětví, kde jsou atraktivní práce s menší zátěží pro zaměstnance. Investice do bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v demoličním průmyslu se vyplatí více než v jiných odvětvích hospodářství. Moderní bourací stroje a příslušenství jsou nejen výkonnější a hospodárnější, ale také výrazně zvyšují úroveň bezpečnosti práce při bouracích pracích.
 • klíčová slova: demolice - úrazy pracovní - rizika pracovní - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - investice

 

BauPortal - č. 2 (2023)

NEUERER, SONJA: Dem Holzbau verschrieben Věnováno stavbám ze dřeva

 • anotace: Autorky seznamují s 3 projekty dřevostaveb. Jedná se o komerční budovu v Horním Bavorsku, která slouží jako ekologický model. Další stavbou je vícepodlažní komunitní budova ze dřeva v Iffeldorfu, kde bylo cílem vybudovat cenově dostupné a bezbariérové nájemní byty. Výsledkem je třípodlažní dřevěný bytový dům se sedmi byty, které se pohybují ve velikosti mezi 38 m 2 a 95 m 2. Byty jsou zvláště energeticky úsporné díky prvotřídní izolaci. Elektřinu čerpají z fotovoltaického systému a tepelného čerpadla. Poslední stavbou, kterou autorky představují, je budova v Eresingu, která se skládá ze dvou obdélníkových konstrukcí s plochou střechou. Na celkové ploše 1 275 m² se zde nacházejí prodejní místnost, kanceláře a dílny. Z hlediska udržitelnosti má projekt tohoto objektu sloužit jako vzor pro komerční budovy, protože se sestává nejen z klasického dřevěného rámu, ale celá konstrukce stěny byla realizována z ekologických materiálů. Kromě sádrovláknitých desek byly použity přírodní izolační materiály z dřevovlákna, celulózy, konopí a juty.
 • klíčová slova: dřevo - stavby - udržitelnost - aspekty environmentální - ekologie

IMHOF, STEPHAN: Höhenrettung mit persönlicher Schutzausrüstung trainieren Trénování záchrany s výšky s osobními ochrannými prostředky proti pádu

 • anotace: Berlínská pokrývačská firma svým vlastním školením připravuje své zaměstnance na práci s osobními ochrannými prostředky proti pádu. Odborníci školí zaměstnance, co se týče upevňovacích bodů, výškových bezpečnostních zařízení a záchranných řetězů. Použití systému zachycení pádu vyžaduje fyzickou i psychickou zdatnost – zejména v nouzových situacích. Koncept záchrany je základní součástí hodnocení rizik a povinností společnosti. Výcvik probíhá nad dílenskou přístavbou, kde byl postaven krov pro šikmou střechu a následně pokryt hliněnými taškami. U hřebene svah přechází v plochou střechu, která slouží jako jakási plošina a výchozí bod pro výcvik s OOPP a pro záchranu osob. Tato plocha je vzadu zajištěna proti pádu nerezovým zábradlím a je přístupná po žebříku na konci štítu. Pevné upevňovací body jsou zapuštěny do povrchu střechy a navrženy jako upevňovací oka. Během cvičení je prvním krokem naučit se správně používat OOPP proti pádu. Cílem instruktáže je bezpečné používání vlastních OOPP a záchranného systému tak, aby osoba, která spadla do postroje, mohla být co nejrychleji vysvobozena ze závěsné pozice. V případě nouzových situací musí být totiž každý pohyb dokonalý. Proto trenéři při prvním pokusu o záchranu detailně procházejí jednotlivé kroky. Sledují propracovanou choreografii, ve které je důležitá koordinovaná souhra záchranářů a záchranné techniky ve výškách. Díky záchranářskému výcviku jsou pokrývači této firmy dobře připraveni na práci ve výškách a na případnou záchranu svých spolupracovníků.
 • klíčová slova: práce ve výškách - ochrana proti pádům z výšky - prostředky ochranné - školení - výcvik - pokrývači

OVERBEEKE, THOMAS: Recyclinghaus aus Abrissmaterial Recyklace domu z demoličních materiálů

 • anotace: V obci Heek postavila společnost Büscher GmbH & Co. během pouhých čtyř měsíců bytový dům, jehož vnitřní stěny jsou ze starého demoličního materiálu. Jedná se o pilotní projekt, který ukazuje, že udržitelná výstavba s recyklovaným betonem je možná. Stavební a demoliční odpad v Německu se až dosud nepoužíval na novostavby. Téměř 90 % suti se využívalo jako výplňový materiál v silničním a inženýrském stavitelství, případně putovala suť na skládku. Leibniz Institute for Material-Oriented Technologies (IWT) v Brémách v roce 2020 prokázal, že recyklované stavební materiály vyrobené z takzvaných pórobetonových recyklátů jsou vhodné jako stěny ve stavebním projektu. Jejich použití však dosud nebylo upraveno stavebním zákonem – to lze provést pouze kolaudací v jednotlivých případech. V červnu 2021 získala rodinná firma z Heek jako jediná v Německu všeobecné stavební povolení od Německého institutu pro stavební techniku (DIBT Berlin) pro nosné a nenosné vnitřní stěnové prvky vyrobené z recyklovaného betonu se 100% náhražkou přírodního kamene až do stavební třídy 4. Možné jsou délky stěn až 11 m a výšky stěn až 3,7 m. Na základě tohoto schválení může firma Büscher pro své betonové prefabrikáty z recyklovaného betonu používat až 100 % recyklovaného kameniva včetně drceného písku v třídách xc1 a xo.
 • klíčová slova: demolice - materiály - recyklace - beton - projekty stavební - Německo

 

BauPortal - č. 4 (2023)

SCHILLER, MARIUS: Mehr Sicherheit in Kabinen Více bezpečnosti v kabinách

 • anotace: Bezpečnost řidičů strojů ve stavebnictví vyžaduje zvýšenou pozornost, protože se znovu a znovu stávají vážné nehody, například při couvání, převrácení stroje nebo při demoličních a trhacích pracích. Takové nehody často vedou ke zraněním způsobeným rozbitým sklem v kabině řidiče. Aby se zabránilo nebezpečí rozbití skla, je třeba věnovat pozornost také bezpečnému sklu kabiny. Autoři se proto zabývají požadavky na bezpečné sklo. Představují rám RABS, který je alternativou ke konvenčnímu demoličnímu roštu (ochrana kabiny ve tvaru mřížky). Závěrem konstatují, že nyní existuje řada inovativních řešení pro bezpečnost kabiny. Ať už společnosti zvolí jakékoli řešení, je důležité jednat s předvídavostí a odpovědností, aby byla zajištěna bezpečnost řidičů a jejich každodenní práce byla co nejpohodlnější.
 • klíčová slova: řidiči z povolání - stroje stavební - kabiny - sklo - bezpečnost práce

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 4 (2023)

VALA, JIŘÍ: Smrtelné pády a zavalení zeminou na staveništích

 • anotace: Stavebnictví je odvětvím s vysokým počtem pracovních úrazů, zvláště pak úrazů závažných, tj. vyžadujících hospitalizaci delší než 5 dnů, a smrtelných. K nejvyššímu počtu smrtelných a závažných pracovních úrazů každoročně dochází při pracích ve výškách, kde je zdrojem úrazu pád z výšky, nebo do hloubky, dále pak propadnutí střešní krytinou nebo sesutí z volného okraje. Smrtelné pracovní úrazy při pádu z výšky se již několik let pohybují kolem 65 % všech smrtelných pracovních úrazů ve stavebnictví.
 • klíčová slova: úrazy smrtelné - příčiny - práce ve výškách - stavebnictví

FENCLOVÁ, ZDENKA: Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2022

 • anotace: Autoři předkládají čtenářům stručný přehled statistických údajů o profesionálních onemocněních hlášených do Národního registru nemocí z povolání v České republice v roce 2022.
 • klíčová slova: nemoci z povolání - ohrožení zdraví - statistiky - Česká republika

DANDOVÁ, EVA: Elektronická cigareta na pracovišti

 • anotace: Elektronické cigarety jsou elektronické systémy (elektronické inhalátory), které napodobují funkci a v řadě případů též vzhled tabákových výrobků (cigaret, doutníků apod.) nebo tabákových potřeb (dýmek apod.). Zákoník práce výslovně stanoví povinnost zaměstnance „nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci“. Vztahuje se tento zákaz i na elektronické cigarety? Odpověď na tuto otázku bude předmětem následujících řádků.
 • klíčová slova: cigarety elektronické - kouření - látky návykové - pracoviště

VANCL, DAVID: Karta BOZP pro profesi: Zpěvák

 • anotace: Práce zpěváka je vykonávána na pracovištích a v prostorách, které jsou určeny pro vystoupení a účinkování. Může se jednat jak o vnitřní prostory, jako jsou divadla, sportovní haly, hudební domy nebo je činnost vykonávána pod otevřeným nebem např. na open air festivalech, kde je zpěvák vystaven působení mikroklimatických vlivů. Zpravidla je činnost vykonávána na podiu, jehož podlaha může být vysoká i několik metrů oproti okolnímu terénu/podlaze. Místo výkonu práce je osvětleno umělým osvětlením, denním nebo jejich kombinací. Karta BOZP vedle činností uvádí rizikové faktory, relevantní mimořádné události a pokyny pro zajištění bezpečnosti práce.
 • klíčová slova: zpěváci - karta BOZP - kvalifikace profesní - činnosti pracovní - události mimořádné - faktory rizikové - rizika pracovní - pokyny bezpečnostní

MERVART, MICHAL: Bezpečnost práce u řidičů městské a příměstské hromadné dopravy

 • anotace: Třetí článek ze série navazuje na své předchůdce a zabývá se problematikou povinných přestávek u řidičů segmentu regionální dopravy. Obecně byly základní principy popsány již minule, souhrnně jak pro osobní, tak nákladní dopravu, dnes bude pozornost zaměřena výhradně na osobní dopravu vzhledem k jejím specifikům a také vzhledem k větší zodpovědnosti při převážení cestujících.
 • klíčová slova: řidiči profesionální - doprava městská - přestávky pracovní

JOUZA, LADISLAV: Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání

 • anotace: Pro poskytování některých nároků v náhradě škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání, je rozhodující průměrný výdělek zaměstnance. Zejména se jedná o náhradu za ztrátu na výdělku. Jaké jsou v této souvislosti praktické problémy personalistů, mzdových účetní i bezpečnostních techniků, které musí v praxi řešit?
 • klíčová slova: náhrady škody - úrazy pracovní - nemoci z povolání - výdělky

DANDOVÁ, EVA: Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky

 • anotace: Podle § 104 ZP platí, že zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům kromě OOPP ještě mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu a na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených nařízením vlády č. 361/2007 Sb. , též ochranné nápoje.
 • klíčová slova: prostředky mycí - prostředky dezinfekční - prostředky čisticí - zaměstnavatelé - povinnosti

 

Fórum sociální politiky - č. 1 (2023)

VÁŇOVÁ, JANA: Digitální pracovní platformy a platformová práce v České republice

 • anotace: Text shrnuje výsledky projektu Nové formy zaměstnávání − past či budoucí cesta?. Věnuje se českým digitálním pracovním platformám a jejich obchodním modelům. Z analýzy 95 českých digitálních pracovních platforem vyplývá, že téměř 100 % pracovníků, kteří pracují pro české digitální pracovní platformy, je sebezaměstnaných. Toto uspořádání vztahů mezi digitálními pracovními platformami a jejich pracovníky nutně přináší otázku, zda a do jaké míry je v tomto typu podnikání běžný švarcsystém. Analýza českých digitálních pracovních platforem ukazuje, že obchodní modely těchto platforem jsou značně heterogenní, a chceme-li zjistit, zda konkrétní digitální pracovní platforma využívá švarcsystém, je nutné prostudovat její obchodní podmínky, které upravují vztahy mezi digitální pracovní platformou, pracovníkem (dodavatelem) a zákazníkem (odběratelem). K podpoře snah, aby se z platformové práce nestala prekérní forma zaměstnávání, tento policy paper doporučuje například důslednější kontroly prováděné Státním úřadem inspekce práce, zapojení odborů do ochrany platformových pracovníků, certifikaci digitálních pracovních platforem, redefinici závislé práce a legislativní zakotvení statusu platformového pracovníka.
 • klíčová slova: práce platformová - platformy - formy práce - digitalizace - zaměstnávání

ZAPOROWSKA, ZUZANNA: Impact of the Covid-19 pandemic on the global and Polish economies Dopad pandemie covid-19 na světovou a polskou ekonomiku

 • anotace: První část článku se zabývá historickým pozadím a praktickými perspektivami úvah o změnách způsobených pandemií covidu-19. Text pojednává o jejích vybraných ekonomických a sociálních důsledcích. Zvláštní pozornost je věnována dopadům koronavirové pandemie na demografickou situaci, vzdělávací systém a pracovní trh. Krize má strukturální vlivy na globální ekonomiku se zatím krátkodobými finanční a ekonomickými dopady. V Polsku jsou její ekonomické a sociální následky obdobné jako v dalších zemích. Rozdíly jsou v regulatorních opatřeních vyvolaných koronavirovou pandemií.
 • klíčová slova: koronavirus - pandemie - dopady - důsledky ekonomické - důsledky sociální - Polsko

SILNÝ, JIŘÍ: Wellbeing economy : ekonomika dobrého života

 • anotace: Ekonomika dobrého života (wellbeing economy) je široký koncept, který rozvíjejí nevládní organizace i některé vlády a mezinárodní organizace, jako je OECD. Text se pokouší vymezit hranice tohoto pojmu podle toho, jak je v různých prostředích diskutován, a zhodnotit potenciální přínosy tohoto konceptu. Jako reakce na různé krizové jevy spojené s neoliberální ekonomickou praxí zaměřenou na růst a maximalizaci zisků navrhuje ekonomie dobrého života demokratické stanovení ekonomických cílů tak, aby zajistily sociální a ekologickou udržitelnost. Taková změna myšlení i ekonomické praxe už na mnoha místech probíhá a otevřenou otázkou zůstává, jak hluboko a jak široce se projeví.
 • klíčová slova: wellbeing - ekonomie - koncepty - život lidský - udržitelnost - kvalita života

 

Hygiena - č. 1 (2023)

KOŽÍŠEK, FRANTIŠEK: Nejasné etické a právní aspekty surveillance odpadních vod

 • anotace: Epidemie covid-19 a s ní spojené sledování jejího původce v odpadních vodách vedly k mimořádnému rozvoji dozoru nad odpadními vodami. Tento dozor již nezahrnuje pouhé sledování virů nebo jiných infekčních agens, ale zahrnuje vyšetření řady chemických látek a metabolitů, z nichž lze zjistit zdravotní stav, chování a dokonce i socioekonomický status sledované populace. Tento typ výzkumu, který ze své podstaty pracuje s citlivými osobními údaji nebo může stigmatizovat různé skupiny obyvatel, nemá v současné době jasný právní a etický rámec. Tato situace by měla být rychle napravena.
 • klíčová slova: vody odpadní - zdraví veřejné - bioetika - legislativa

ČERNÁ, MILENA: Lidský biomonitoring v České republice : přehled výsledků získaných v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva od roku 1994

 • anotace: Přehledový článek shrnuje výsledky českého lidského biomonitoringu za téměř tři dekády své existence. Národní biologický monitoring byl ve Státním zdravotním ústavu v Praze uveden do činnosti v roce 1994 v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí, aby byl posléze navázán na evropské a světové odborné aktivity v této oblasti. V jeho průběhu byla sledována celá škála organických i anorganických xenobiotik a esenciálních látek v krvi, moči a vlasech dospělé a dětské populace, v mateřském mléce kojících žen a také v dalších, méně obvyklých matricích. Výstupem jsou cenné dlouhodobé časové řady, které mj. ukazují, jakým způsobem mohou fungovat zavedená preventivní opatření v praxi a jak korespondují se snižující se expozicí populace. Na druhé straně lze jeho prostřednictvím ověřit, zda a jak rychle může dojít k expozici člověka nově používaným chemickým látkám. Správně interpretované výsledky lidského biologického monitoringu jsou důležité pro odborníky z oblasti veřejného zdraví ke stanovení referenčních hodnot, k porovnání se zdravotními limity, k hodnocení zdravotních rizik, pro účely zdravotní politiky i k mezinárodnímu srovnání. Ve vhodně zpracované podobě mohou sloužit k informovanosti a vzdělávání laické veřejnosti o zátěži lidské populace chemickými látkami z prostředí. Dlouhodobé zkušenosti z oblasti českého biologického monitoringu umožňují Státnímu zdravotnímu ústavu účast v mnoha zahraničních projektech, zaměřených na sledování expozice různých populačních skupin chemickým látkám z prostředí.
 • klíčová slova: monitorování biologické - látky chemické - expozice - hodnoty - populace - Česká republika

 

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 270 (2023)

CLERTÉ, JÉNNIFER: État de la veille et de la prospective 2022 Stav a výhled na rok 2022

 • anotace: Tato výroční zpráva sleduje vývoj v tématech, jimiž se zabývaly prognózy prováděné INRS v posledních letech. Toto páté vydání (2022) představuje výzkumnou práci a programy prováděné pracovníky z INRS a národními či mezinárodními partnery, které odrážejí hnací síly změn ve světě práce a ukazují jejich systémovou povahu. Významné místo zaujímá automatizace a nasazení umělé inteligence na pracovišti. Nechybí ani otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) spojené s přechodem na životní prostředí, který je vyvolán klimatickou a energetickou krizí a veřejnými politikami, jež je provázejí.
 • klíčová slova: INRS - zprávy výroční - BOZP - trendy - projekty BOZP - inteligence umělá - automatizace - digitalizace

CUNY-GUERRIER, AUDE: La marge de manœuvre dans la démarche de prévention des TMS : de quoi s’ agit-il? comment l’intégrer? Manévrovací prostor v přístupu k prevenci MSD: co to je, jak jej lze začlenit?

 • anotace: Zvětšení manévrovacího prostoru pracovníků či pracovních skupin je v současnosti považováno za klíčový faktor prevence rizika muskuloskeletálních poruch (MSD). Po stručném přehledu vývoje poznatků týkajících se dynamiky výskytu MSD v pracovních situacích je cílem tohoto článku definovat koncept manévrovacího prostoru a představit jeho přínos pro prevenci MSD, jakož i zásady jeho praktické mobilizace.
 • klíčová slova: prostory pracovní - mobilita - manipulace s břemeny - onemocnění muskuloskeletální - prevence rizik

MEISNER, SONJA: La rencontre de l’intelligence artificielle et de la santé et sécurité au travail Umělá inteligence se setkává s bezpečností a ochranou zdraví na pracovišti

 • anotace: Na 130 odborníků z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výzkumu, normalizace a regulace se 20. října sešlo v Paříži na 7. konferenci Euroshnet, aby diskutovali o dopadu umělé inteligence na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 • klíčová slova: inteligence umělá - BOZP - pracoviště - konference - diskuse

GAUTIER, MARIE-ANNE: Travail de nuit et posté : état des connaissances et prévention en milieu professionnel: dossier Noční práce a práce na směny: stav znalostí a prevence na pracovišti: dokumentace

 • anotace: Netypická pracovní doba, včetně práce na směny, noční práce atd., se týká mnoha odvětví. U pracovníků jsou tyto formy organizace práce doprovázeny desynchronizací biologických, sociálních a rodinných rytmů, což může vést ke zdravotním problémům. Vzhledem k počtu exponovaných zaměstnanců a vědeckým poznatkům a důkazům spojujícím noční práci a zdravotní problémy je obzvláště důležité podporovat a povzbuzovat zavádění preventivních opatření. Tato dokumentace poskytuje přehled studií provedených řadou preventivních a výzkumných subjektů o vlivu atypické pracovní doby na zdraví. Uvádí také výsledky intervencí nebo iniciativ založených na konkrétních pracovních situacích.
 • klíčová slova: práce v noci - práce na směny - směny pracovní - organizace práce - doba pracovní - rizika zdravotní - opatření preventivní - zkušenosti

BONTHOUX, FRANCIS: Colphy : base de données dédiée aux nuisances physiques Colphy: databáze věnovaná fyzickému znečištění

 • anotace: Databáze Colphy obsahuje více než 8 000 výsledků měření doplněných vysvětlujícími proměnnými a shromažďuje údaje týkající se fyzikálních rizik (vibrace, elektromagnetická pole, umělé optické záření, kluzké podlahy) a větrání. Její využití je zaměřeno na zlepšení preventivních řešení zaváděných v různých pracovních kontextech. Tento článek představuje obsah databáze Colphy a funkce tohoto nástroje pro řízení.
 • klíčová slova: rizika fyzikální - faktory rizikové - databáze - opatření preventivní - Francie

BÉMER, DENIS: Réduire l’empoussièrement généré par les machines mobiles : des solutions apportées sur raboteuses de routes Snížení prašnosti z mobilních strojů: řešení pro silniční hoblíky

 • anotace: V rámci snahy o prevenci rizik spojených s prachem emitovaným silničními hoblovkami provedla společnost INRS v roce 2020 studii s cílem posoudit výkonnost systému snižování emisí. Měření byla provedena na hoblovce vybavené systémem sběru vzduchu u frézovacího bubnu a filtrací prachu pomocí elektrostatické separace. Práce probíhaly ve zkušební hale (bez hoblování silnic) a během čtyř mobilních hoblovacích stanovišť (s hoblovacími operacemi). Výsledky těchto kampaní jsou uvedeny v tomto článku.
 • klíčová slova: stroje mobilní - hoblovky - práce silniční - prach - prašnost - emise prachové - měření

KELLER, FRANCOIS-XAVIER: Fabrication additive : état des lieux de la prévention et perspectives Aditivní výroba: současný stav prevence a výhled

 • anotace: V květnu 2022 uspořádal INRS technický den s názvem "Aditivní výroba: jak vytvořit vhodnou prevenci", jehož cílem bylo zvýšit povědomí o rizicích a upozornit na řešení prevence. Akce se zúčastnilo přibližně 1 200 účastníků, a to jak osobně, tak na dálku. Akce byla zaměřena především na chemická rizika spojená s používáním těchto technologií, a to díky spolupráci odborníků a podnikatelských subjektů, kteří se podělili o své znalosti současného stavu techniky, regulačních souvislostí i o zpětnou vazbu ze svých zkušeností a zavedených osvědčených postupů.
 • klíčová slova: výroba aditivní - rizika chemická - prevence - opatření preventivní - konference

 

Chemické listy - č. 4 (2023)

MIKA, OTAKAR JIŘÍ: Nebezpečí vybraných podlimitních zdrojů rizika se zaměřením na amoniak v podmínkách České republiky

 • anotace: Odborný článek se zabývá problematikou tzv. podlimitních zdrojů rizika, které mohou být velmi nebezpečné jak svými závažnými havarijními projevy, tak vysokou četností výskytu v České republice. Konkrétní modelování různých nízkých hmotností havarijních úniků toxického čpavku jasně ukazuje na nebezpečí pro obyvatelstvo. V další části je pouze velmi stručný pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru, který problematiku velmi dobře řeší a poskytuje odborný a metodický návod pro zachycení a vyhodnocení podlimitních zdrojů rizik. To jednoznačně zlepšuje prevenci těchto událostí, zvyšuje také připravenost na tyto úniky nebezpečných látek a v neposlední řadě může také zvýšit připravenost obyvatelstva na správnou reakci na únik podlimitního množství některých nebezpečných látek. Autor článku se ve svých akademických úvahách snaží předložit vlastní návrhy na zlepšení současného stavu.
 • klíčová slova: látky chemické - látky nebezpečné - prevence závažných havárií - zdroje rizik - úniky látek - dopady - modelování - amoniak

 

Komora - č. 4 (2023)

SAMKOVÁ, DANA: Hrozí Česku kanceláře a haly bez lidí?

 • anotace: Společnost ManpowerGroup zveřejnila výsledky svého každoročního průzkumu Nedostatek talentů, který se zaměřuje na to, jak je pro zaměstnavatele náročné obsadit svá volná pracovní místa, na které konkrétní překážky narážejí a jaké strategie používají k jejich překonávání.
 • klíčová slova: místa pracovní - zaměstnavatelé - trh práce - průzkumy

 

Komora - č. 5 (2023)

RENDA, ROMAN: Benefity standardem, u home office vláda vyhověla Hospodářské komoře

 • anotace: Z posledního šetření Hospodářské komory vyplynulo, že benefity svým zaměstnancům poskytuje drtivá většina tuzemských firem. Stravování v kantýně, stravenkový paušál, dovozy obědů, elektronické nebo papírové stravenky a další stravovací benefity poskytuje zaměstnancům 93 % z nich. Roste hlavně poskytování stravenkového paušálu.
 • klíčová slova: benefity zaměstnanecké - podniky - Česká republika - průzkumy

 

Pracovní lékařství - č. 3-4 (2022)

MACHOVÁ, BEÁTA: Porovnání aktivity svalů horní končetiny při práci s klasickou a vertikální počítačovou myší

 • anotace: Práce se zabývá popisem postavení předloktí při manipulaci s různými typy počítačových myší během práce u počítače. Cílem studie bylo porovnat aktivitu vybraných svalů horní končetiny pomocí povrchové elektromyografie při práci u počítače vsedě s klasickou a vertikální počítačovou myší. Do výzkumu bylo zahrnuto 8 probandů (věk 43,1 ± 7,8 let, práce u počítače 8,6 ± 1,4 hodin denně), kteří neměli dřívější zkušenost s vertikální počítačovou myší. Pro hodnocení svalové aktivity vybraných svalů horní končetiny byl využit přístroj pro povrchovou elektromyografii TeleMyo 2400T G2 s programem MyoResearch verze 3 (NORAXON, USA Inc., Scottsdale, Arizona). Měřeny byly tyto svaly (musculi): extenzor carpi radialis longus, flexor carpi radialis, triceps brachii – caput laterale a caput longum, biceps brachii – společné svalové bříško, deltoideus – pars anterior, pars acromialis a pars posterior, trapezius – pars superior, pars medialis, pars inferior. U všech probandů proběhla dvě měření se stejnými dopředu stanovenými úkony. První měření probíhalo za užití klasické myši. Poté byla probandům předána vertikální počítačová myš HE-Mouse (R-Go Tools B.V., Nizozemí) s instruktáži, jak s ní manipulovat. Po devíti měsících užívání vertikální počítačové myši následovalo druhé měření. Použitím vertikální počítačové myši došlo k významnému snížení aktivity m. trapezius pars inferior a m. flexor carpi radialis v porovnání s klasickou počítačovou myší. Semipronační postavení předloktí podpořilo centraci ramenního kloubu a relaxaci ruky v porovnání s pronačním nastavením předloktí u klasické počítačové myši. Vertikální počítačová myš se u sledované skupiny probandů jeví jako vhodná volba pro eliminaci muskuloskeletálních potíží v oblasti pletence HK, předloktí a zápěstí.
 • klíčová slova: elektromyografie - ergonomie - paže - sezení - práce vsedě

NAKLÁDALOVÁ, MARIE: Změny, které přináší novela vyhlášky č. 79

 • anotace: Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) přináší některé úpravy v oblasti pracovnělékařských služeb. Cílem sdělení je shrnout tyto změny v aplikační rovině, aniž jsou diskutovány jejich důvody či očekávaný přínos. Článek je tak určen zejména těm čtenářům, kteří tyto služby poskytují a využívají a znají původní znění předpisu.
 • klíčová slova: prohlídky pracovnělékařské - faktory rizikové - služby pracovnělékařské - kategorizace prací - způsobilost zdravotní - práce

SEJKOROVÁ, L.: Hemoragická horečka s renálním syndromem : vzácná nemoc z povolání

 • anotace: Hemoragická horečka s renálním syndromem je závažné onemocnění způsobené hantaviry. Práce popisuje etiologii, patofyziologii, klinický obraz, léčbu a prevenci této zoonózy. Součástí článku je příklad z praxe. Uvádíme kazuistiku muže, pracovníka v rybářství, který se tímto onemocněním nakazil při výkonu práce v terénu. Onemocnění mu bylo uznáno jako nemoc z povolání.
 • klíčová slova: viry - nemoci z povolání - hlodavci

FOŠUM, MATYÁŠ: Chronické onemocnění bederní páteře jako nemoc z povolání : pomůcky pro proces ověřování podmínek vzniku onemocnění

 • anotace: Vytvoření nové položky v Seznamu nemocí z povolání a Nařízení vlády o odškodnění pracovního úrazu a nemoci z povolání. Změna hodnoty bodu ve vztahu k bolestnému a ztížení společenského uplatnění (ZSU) způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání ve formě 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství. Letáky pro poskytovatele zdravotních služeb a pacienty k rychlejší orientaci v položce chronické onemocnění bederní páteře.
 • klíčová slova: páteř bederní - nemoci z povolání - nemoci chronické - posuzování

 

Pracovní lékařství - č. 3-4 (2023)

MATEJÍČEKOVÁ, P.: Posúdenie expozície diizokyanátom v pracovnom prostredí

 • anotace: V pracovním prostředí jsou zaměstnanci vystaveni různým chemickým rizikům, která mohou v některých případech vážně poškodit jejich zdraví. Expozice diisokyanátům je spojena se vznikem profesionálních respiračních onemocnění - alergické rýmy, bronchiálního astmatu a hypersenzitivní pneumonitidy. Hodnocení expozice izokyanátům v pracovním prostředí je založeno na stanovení jejich koncentrace v pracovním ovzduší. Kromě této metody se v řadě zahraničních studií používá biologický monitoring, který spočívá ve stanovení koncentrace produktů metabolismu izokyanátů v biologickém materiálu. Výsledky provedených studií naznačují, že zavedení biologického monitoringu jako doplňkové metody k dosud používanému měření izokyanátů v ovzduší je vhodné pro hodnocení celkové expozice, která sjednocuje všechny cesty vstupu izokyanátů do organismu. Cílem práce bylo shrnout poznatky z dostupných studií, které se zabývaly stanovením koncentrací diisokyanátů v pracovním prostředí a jejich biomarkerů v biologickém materiálu, a určit vzájemnou korelaci výsledných hodnot.
 • klíčová slova: diisokyanáty - expozice profesionální - prostředí pracovní - hodnocení rizik - monitorování biologické

 

Professional Safety - č. 4 (2023)

GALBRAITH, DAVID: Emerging technologies enhance leading indicators for safety and risk management Nové technologie zlepšují hlavní ukazatele bezpečnosti a řízení rizik

 • anotace: Indikátory vedení poskytují profesionálům v oblasti bezpečnosti příležitost jednat dříve, než dojde k úrazu nebo ztrátě, a to díky využití výhledových údajů. Význam těchto ukazatelů v oblasti řízení bezpečnosti a rizik nelze podceňovat a identifikace skutečných ukazatelů je základním principem, který se s časem a daty stále vyvíjí.
 • klíčová slova: řízení bezpečnosti práce - ukazatele - indikátory

BLAIR, EARL: Making safety a keystone habit : strategies for transforming performance Udělat z bezpečnosti klíčový návyk: strategie pro změnu výkonnosti

 • anotace: Učinit z bezpečnosti pracovníků základní návyk má potenciál budovat kulturu organizace a zároveň snižovat počet úrazů a nežádoucích událostí. Zkoumání významné případové studie z minulosti odhaluje silný dopad podnikových návyků na transformaci kultury a zvýšení výkonnosti. Tento článek zkoumá referenční strategie ke zvážení a potenciální aplikaci v různých organizacích.
 • klíčová slova: BOZP - kultura bezpečnosti práce - kultura podniková - řízení bezpečnosti práce - výkonnost - strategie bezpečnosti práce

WOLFSBERGER, JOE: Integrating OSH into the business Integrace BOZP do podnikání

 • anotace: Definování toho, jak může systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS) podpořit strategické cíle firmy, je účinným způsobem, jak získat rozhodující podporu vedení. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci může podpořit ostatní oblasti v organizaci tím, že se díky své výkonnosti stane klíčovým obchodním partnerem. Odborníci na BOZP již mnoho let vyzývají k integraci BOZP do podnikání. Co to vlastně znamená a jak to lze prakticky aplikovat? Dne 22. srpna 2019 schválila organizace ANSI revidovanou normu ANSI/ASSP Z10.0-2019 - Systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nejnovější verze normy ANSI/ASSP Z10 obsahuje konkrétní požadavky na začlenění BOZP do chodu podniku a také příklady v poznámkách, které s tímto procesem pomohou. Součástí revize z roku 2019 je i průvodce implementací, který má pomoci při zavádění normy. Další revidovaný průvodce implementací obsahuje kapitolu o integraci BOZP do provozu podniku.
 • klíčová slova: BOZP - podnikání - řízení podnikové - integrace - normy - USA

 

Professional Safety - č. 5 (2023)

EMERY, ROBERT J.: Worker well-being : transforming from a traditional to a more holistic OSH program Pohoda pracovníků: přechod od tradičního k holističtějšímu programu BOZP

 • anotace: V roce 2011 zahájila NIOSH řadu aktivit zaměřených na zajištění komplexnějšího přístupu ke zlepšení pohody americké pracovní síly prostřednictvím ochrany jejího bezpečí při současném zlepšení zdraví a produktivity. Tyto aktivity byly součástí nové iniciativy označované jako Total Worker Health (TWH), definované jako "politiky, programy a postupy, které integrují ochranu před bezpečnostními a zdravotními riziky souvisejícími s prací s podporou úsilí o prevenci úrazů a nemocí s cílem podpořit pohodu pracovníků". Praktická realizace politik TWH na pracovišti však není vždy jednoduchá a vyžaduje značnou mezioborovou spolupráci na pracovišti. Mezioborová spolupráce přesahuje tradiční disciplíny BOZP a může zahrnovat vedoucí pracovníky, manažery lidských zdrojů, zástupce zaměstnanců a odborníky v oblasti pracovního lékařství. V tomto článku autoři uvádějí jeden takový příklad v kontextu University of Texas Health Science Center v Houstonu (UTHealth Houston), akademické zdravotnické univerzity.
 • klíčová slova: pohoda pracovní - wellbeing - podpora zdraví - programy - praxe - univerzity

OGUZ ERKAL, ELIF DENIZ: Moving beyond TRIR : measuring and monitoring safety performance with high-energy control assessments Překročit rámec TRIR (celková míra zaznamenatelných incidentů): měření a sledování výkonnosti v oblasti bezpečnosti pomocí vysokoenergetických kontrolních hodnocení

 • anotace: Převládající metoda měření výkonnosti v oblasti bezpečnosti, celková registrovaná úrazovost, je statisticky a filozoficky chybná. Jako nová metoda sledování přítomnosti ochranných opatření proti kritickým nebezpečím (např. kapacity) se zavádí hodnocení kontroly vysoké energie (high-energy control assessment, HECA). HECA je postaveno na filozofii, že všechna životu nebezpečná (vysokoenergetická) nebezpečí by měla mít odpovídající ochranné opatření (přímou kontrolu). Spolu s příkladem případu jsou uvedeny metody pro objektivní a důsledné posouzení velikosti energie a přítomnosti přímé kontroly. Metoda HECA zaujímá pozici sledování výkonnosti pro průběžné sledování a řízení bezpečnosti. HECA může generovat dostatečné objemy dat pro spolehlivé strategické rozhodování založené na datech.
 • klíčová slova: rizika - hodnocení rizik - indikátory - metriky - metody - učení strojové - inteligence umělá - opatření bezpečnostní - USA

LAW, MATT: Crisis and emergency risk communication : six principles for OSH professionals Komunikace o rizicích v krizových a mimořádných situacích: šest zásad pro odborníky v oblasti BOZP

 • anotace: Komunikace o rizicích v krizových a mimořádných situacích (Crisis and emergency risk communication, CERC) je rámec založený na důkazech, který mohou odborníci na BOZP využít pro úspěšnou komunikaci o rizicích s cílem zmírnit škody na lidech, majetku a životním prostředí. Odborníci na BOZP musí introspektivně reflektovat zkušenosti získané z předchozích mimořádných událostí a vyhodnotit, jak okolnosti ovlivňují výsledky komunikace o rizicích. Dezinformace nejsou novým jevem, ale je to problém, který lze předvídat a řešit včasným, důvěryhodným a transparentním informováním ze strany odborníků na BOZP. Odborníci na BOZP hrají zásadní roli při přípravě a provádění CERC na pracovišti pro všechny mimořádné události, včetně vážných úrazů a úmrtí, extrémních povětrnostních událostí a propuknutí infekčních onemocnění.
 • klíčová slova: rizika - komunikace - situace krizové - situace mimořádné - sdílení znalostí - zkušenosti

 

Sicher ist Sicher - č. 4 (2023)

FABER, ULRICH: Die Pflicht des Arbeitgebers zur Arbeitszeiterfassung : Teil 1 von 2 Povinnost zaměstnavatele evidovat pracovní dobu: 1. část

 • anotace: Podle směrnice EU 2019/1152 o transparentní pracovní době musí členské státy, tedy i Německo, zaměstnavatelům uložit povinnost zřídit objektivní, spolehlivý a dostupný systém evidence pracovní doby, pomocí kterého lze měřit denní pracovní dobu zaměstnanců. Podle rozhodnutí Spolkového pracovního soudu (BAG) z 13. září 2022 jsou zaměstnavatelé ze zákona povinni zaznamenávat denní pracovní dobu. Autoři uvádějí komentáře k tomuto rozhodnutí. Týkají se předpisů o evidenci pracovní doby v aktuálním rozhodnutí BAG, evidence pracovní doby jako součásti základních povinnosti podle zákona o ochraně práce pro organizaci v souladu s § 3 odst. 2 zákona o provádění opatření bezpečnosti práce ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
 • klíčová slova: doba pracovní - evidence - zaměstnavatelé - povinnosti - komentáře - Německo

SCHÄFER, T.: Anmerkungen zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Betriebsärzt*innen und Fachkräften für Arbeitssicherheit Připomínky ke zlepšení spolupráce mezi podnikovými (závodními) lékaři/lékařkami a specialisty bezpečnosti práce

 • anotace: Autor se ve svém příspěvku zabývá oblastmi, kde a jak by měli závodní lékaři a lékařky spolupracovat se specialisty bezpečnosti práce. Spolupráci jim ukládá i zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Jedná se o následující činnosti: provádění kontrol pracovišť a hodnocení rizik; příprava a poradenství při tvorbě pracovních a procesních pokynů; poradenství při realizaci projektů, školení a informačních akcí a poradenství a podpora při zavádění opatření BOZP.
 • klíčová slova: péče závodní preventivní - lékaři závodní - odborníci BOZP - spolupráce - podniky - poradenství - hodnocení rizik - školení

RASCHE, DAVID: Hochspezifische konstruktive Schutzkonzepte für die Wasserstoffinfrastruktur Vysoce specifické koncepty konstruktivní ochrany pro vodíkovou infrastrukturu

 • anotace: V rámci žádoucí dekarbonizace nabývá vodík na významu jako zdroj energie (tepelná recyklace) a jako surovina pro chemické výrobní linky (molekulární recyklace). Plánem provozovatelů zařízení, stejně jako plánem výrobců konkrétních dílčích komponent, je nejprve zpracovat směs metanu a vodíku k použití a následně pak kontinuálně zvyšovat obsah vodíku. Dlouhodobým cílem je zcela nahradit metan vodíkem. Často se však opomíjí koncepce ochrany vhodné pro původní metanový provoz a technologie jsou pouze částečně nebo nejsou vhodné pro ochranu systémů, jednotlivých součástí a infrastruktury při provozu s vysokými koncentracemi vodíku. Autor se proto věnuje problematice výbuchu vodíku pod tlakem, dále koncepci ochrany a její realizaci. Uvádí, že v oblastech odlehčení procesního tlaku a preventivní a konstrukční ochrany proti výbuchu je vyžadována vysoká úroveň odborných znalostí, což zajišťuje optimální výběr bezpečnostních komponent a odlehčovacích zařízení. Pro experimentální ověření vysoce komplexních koncepcí ochrany je také nutná akreditace podle DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Zejména když se mají testovat nové technologie, kdy nejsou k dispozici žádné spolehlivé konstrukční standardy nebo jsou vyžadovány vysoce přesné koncepty ochrany, lze s takovým multidisciplinárním přístupem vyvinout vysoce kvalitní koncepty řešení.
 • klíčová slova: infrastruktura - vodík - ochrana infrastruktury - bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

Sondy revue - č. 4 (2023)

HENNEKE, SEBASTIAN: Kritika ChatGPT : umělá inteligence jako zabiják pracovních míst

 • anotace: Díky jazykovému softwaru ChatGPT mohou uživatelé internetu vyzkoušet umělou inteligenci. Možnosti využití se zdají být neomezené. Článek diskutuje přínosy a dopady dopady využití umělé inteligence na pracovní trh.
 • klíčová slova: inteligence umělá - přínosy - dopady - trh práce - místa pracovní

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail