Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2022/5

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

 

112 - č. 5 (2022) | BauPortal - č. 2 (2022) | Bezpečnost a hygiena práce - č. 5 (2022) | Chemagazín - č. 3 (2022) | Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 5 (2022) | Journal of Safety Research - č. 80 (2022) | Journal of Safety Research - č. 81 (2022) | Práce a mzda - č. 4 (2022) | Práce a mzda - č. 5 (2022) | Professional Safety - č. 5 (2022) | Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 3 (2022) | Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 4 (2022) | Sondy revue - č. 5 (2022) Travail et Sécurité - č. 836 (2022) | Travail et Sécurité - č. 837 (2022)  

 

112 - č. 5 (2022)

NEKULA, MARTIN - TÜRKE, MARTIN: Únik kyseliny chlorovodíkové z porušeného cisternového návěsu
anotace: Článek popisuje zásah jednotek PO při úniku kyseliny chlorovodíkové z porušeného cisternového návěsu na komunikaci, ke kterému došlo v říjnu roku 2021 nedaleko města Nový Jičín. Je pospána poškozená cisterna a trasa přepravy, charakter přepravované nebezpečné látky, průběh zásahu a celkový souhrn použitých hasiv, sorbentů a neutralizačních činidel.
klíčová slova: látky nebezpečné - úniky látek - události mimořádné - přeprava - cisterny - zásahy - jednotky požární ochrana

KOSÍKOVÁ, KATEŘINA: Připravovaná novela vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
anotace: MV-generální ředitelství HZS ČR zpracovalo na základě zmocnění uvedeného v paragrafu 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 168/2006 Sb., návrh novely vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. (vyhláška č. 23/2008 Sb.).
klíčová slova: ochrana požární - stavby - podmínky technické - novely - vyhlášky - předpisy právní - Hasičský záchranný sbor

WOLF ČAPKOVÁ, MARTINA: Psychologická vyšetření u HZS ČR
anotace: Zabezpečování podkladů pro personální práci a výkon služby je jedním ze základních úkolů psychologické služby. Takzvané zajišťování osobnostní způsobilosti vychází ze zákonných předpisů a v podmínkách Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) se řídí metodickými postupy, které nastavují jednotnou metodiku v rámci celého sboru. I když se psychologická vyšetření provádějí u HZS ČR bezmála 20 let, stále kolem nich panují v některých ohledech zkreslené představy.
klíčová slova: služby psychologické - Hasičský záchranný sbor - způsobilost - aspekty psychologické - vyšetřování

 

BauPortal - č. 2 (2022)

FÜRST, ANNA M. - ABERSTROH, DANIEL: Erfahrungen aus dem Tunnelvortrieb Brandbergtunnel / Zkušenosti z ražby tunelu Brandberg: koncepce a ochranná opatření při ražbě tunelu Brandberg
anotace: Začátkem března 2020 byl při posuzování vytěženého materiálu během prací na tunelu Brandberg v údolí Elz nalezen amfibolit (smíšený krystal aktinolit/tremolit). Měření vzduchu potvrdilo přítomnost azbestových vláken v koncentraci až cca 39 000 F/m?. Na základě těchto poznatků byl následně vyvinutý a průběžně aktualizovaný komplexní koncept ochrany při ražbě tunelu, který autoři podrobně popisují. Všichni zaměstnanci prošli pracovnělékařskou prohlídkou pro tunelovací práce v hornině obsahující azbest. Při nakládání s azbestem jsou zaměstnavatelé povinni zdokumentovat a archivovat úrovně a doby expozice a předávat je zaměstnancům. Při ražbě tunelu Brandberg byla k tomuto účelu využita centrální expoziční databáze (DGUV), ve které jsou příslušná data centrálně archivována po dobu 40 let. Kromě toho bylo před zahájením ražby provedeno explicitní posouzení rizik a z toho byly vypracovány příslušné pracovní pokyny pro projekt stavby. Nejdůležitějším ochranným opatřením bylo mimo jiné použití sací ventilace včetně vhodných odprašovacích systémů, kdy byl vzduch odsáván přímo v oblasti obličeje dělníků pomocí spirálových potrubí. K tomuto účelu byly použity dva odprašovací systémy, které byly taženy za jízdy a byly umístěny cca 50 m za pracovním porubem. Pro potlačení prašnosti byly v tunelu instalovány clony proti vodní mlze v souladu s platnými specifikacemi z technického předpisu TRGS 517.
klíčová slova: tunely podzemní - práce pod zemí - ražení - azbest - prostředky ochranné - OOPP - expozice pracovníků

NABHOLZ, HEINRICH: Nachhaltiger Bürogebäude-Neubau ohne Heizung und Klimaanlagen / Udržitelná novostavba bez vytápění a klimatizace
anotace: Autor seznamuje s výstavbou moderní kancelářské budovy v Mnichově-Gräfelfingu, která byla navržena bez vytápění a klimatizace. Pro vytápění kanceláří se tělesné teplo a odpadní teplo technických zařízení, jako jsou lampy a počítače, dočasně ukládá do pevných cihlových zdí a s časovým zpožděním se uvolňuje do interiéru. Železobetonové prefabrikované stropy s vysokou skladovací kapacitou fungují v létě jako chladírenské nádrže. Tak je po celý rok dosaženo pokojové teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Příjemného vnitřního klimatu za všech okolností lze dosáhnout mimo jiné pomocí tepelně optimalizovaných vnějších stěn a stropů, jakož i konceptu interiéru, který je dobře promyšlený z hlediska ventilační techniky. Absence vytápění a chlazení je doplněna fotovoltaickými moduly o celkovém výkonu 60 kilowattů na povrchu střechy. Mimo jiné napájejí 16 rychlonabíjecích stanic na parkovištích. Vhodně navržené budovy s minimem stavebních technologií budou v budoucnu poptávány více než kdy jindy kvůli rostoucím ekologickým a klimatickým výzvám.
klíčová slova: stavby - technologie - udržitelnost - ekologie - kanceláře - vytápění - klima

WALDINGER, CLAUDIA: Schutzschild für Haut und Augen / Ochranný štít pro pokožku a oči
anotace: Autorka popisuje kolektivní technická a organizační ochranná opatření proti UV záření (stínící plachty, pracovní plocha ve stínu) a osobní ochranné prostředky. Dlouhodobá ochranná opatření zahrnují ochranu hlavy a ochranný oděv pro tělo. Ochranu proti UV záření mohou zajistit oděvy s dlouhým rukávem, které jsou prodyšné. Je lepší používat oděvy, které na štítku uvádějí ochranný faktor proti UV záření (až 50) a požadavky na péči - aby byl zachován i ochranný faktor. Mezi dlouhodobá opatření patří také průmyslová ochranná přilba podle EN 397 se čtyřbodovým popruhem na bradu, která je již součástí typického vybavení těch, kteří pracují na staveništi. Tyto přilby jsou nyní dodávány výrobci s utěrkou na krk, která je uložena na zadní straně přilby a v případě potřeby může být z přilby vytažena. Tím chrání hlavu, krk i uši. Přilby v horolezeckém provedení podle EN 12492 a EN 397, které se dnes stále častěji používají na stavbě, jsou také nabízeny s nákrčníkem. Ochranné brýle musí být označeny podle DIN EN 172 a DIN EN 166.
klíčová slova: záření ultrafialové - opatření ochranná - opatření organizační - opatření technická - štíty ochranné - oděvy ochranné - ochrana hlavy - ochrana očí

POHRT, UTE - WALDINGER, CLAUDIA: Bei Sonne auch die Augen schützen / Chraňte si na slunci také oči
anotace: Autoři uvádějí, že příliš mnoho slunečních paprsků poškozuje nejen pokožku, ale může také způsobit vážné poškození očí. Proto je důležité chránit oči před sluncem jak při práci venku, tak ve volném čase. Kromě spálení sluncem může UV záření vést k chronickému poškození rohovky a sítnice, předčasnému stárnutí citlivé pokožky kolem očí a dokonce i k rakovině spojivek. Různé typy rakoviny kůže se mohou také tvořit na dolních víčkách a v jejich okolí, kde se obvykle vyskytuje velké množství UV záření. Z těchto důvodů, pokud UV index má hodnotu 3 nebo vyšší, měly by být oči chráněny. To platí i pro oblačné podmínky, protože UV záření může proniknout mraky. Ochrana očí je zvláště důležitá v blízkosti vody, sněhu, písku a dalších reflexních povrchů, stejně jako ve vysokých nadmořských výškách. Dále autoři konstatují, že někteří lidé jsou vystaveni zvýšenému riziku. Patří mezi ně děti, diabetici a zaměstnanci, kteří pracují venku. Také léky mohou zvýšit citlivost očí na UV záření (například u některých antibiotik či diuretik). Je nutné používat kvalitní certifikované sluneční brýle, které chrání proti UV záření a proti oslnění.
klíčová slova: záření ultrafialové - slunce - rizika zdravotní - ochrana očí - prostředky ochranné

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 5 (2022)

VALA, JIŘÍ: Nové příležitosti a výzvy pro mikropodniky a malé podniky
anotace: Mikropodniky a malé podniky tvoří téměř 99 % podniků v Evropské unii a zaměstnávají téměř 50 % pracovníků v EU. Značná část mikropodniků a malých podniků používá z důvodu přežití na trhu strategie snižování nákladů. Slabé ekonomické postavení mnoha mikropodniků a malých podniků, omezené znalosti, povědomí a kompetence jejich vlastníků-manažerů v oblasti BOZP mohou ovlivňovat způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na jejich pracovištích. Mnoho pracovníků, kteří jsou v těchto podnicích zaměstnaní, s největší pravděpodobností čelí horším pracovním podmínkám, nižší kvalitě pracovních míst a poměrně větším rizikům pro zdraví, bezpečnost a pohodu při práci.
klíčová slova: podniky malé - mikropodniky - BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - příležitosti - řízení bezpečnosti práce - prevence rizik

KYSELA, JIŘÍ: Charakteristické příčiny a příklady pracovních úrazů u ručních paletových vozíků
anotace: Státní úřad inspekce práce v informačním systému o pracovních úrazech eviduje, i u ručních paletových vozíků, řadu pracovních úrazů, a to smrtelných, závažných i ostatních. Znamená to, že jako každé jiné manipulační zařízení, tzn. i ruční paletové vozíky, mohou být zdrojem pracovních úrazů. Znepokojující je, že narůstá jejich počet. Autor se věnuje charakteristickým příčinám těchto úrazů.
klíčová slova: vozíky manipulační - vozíky ruční - úrazy pracovní - příčiny - příklady

DANDOVÁ, EVA: Alkohol na pracovišti
anotace: Pojem alkoholický nápoj definuje zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. V ustanovení § 2 písm. f) se definuje alkoholický nápoj, jako nápoj obsahující více než 0,5 % objemových etanolu. Článek se věnuje rizikovosti alkoholu v zaměstnání a shrnuje právní východiska pro zaměstnavatele i zaměstnance (kontroly, zákaz alkoholu atd.).
klíčová slova: alkohol - látky návykové - pracoviště - předpisy právní - zaměstnavatelé - kontroly

SKŘEHOT, PETR A.: Karta BOZP pro profesi: Gumař - plastikář
anotace: Práce v profesi gumař – plastikář se provádějí převážně ve vnitřních výrobních prostorách v jednosměnném nebo i vícesměnném provozu. Pracovníci jsou zde vystaveni ztíženým pracovním podmínkám, zejména mikroklimatickým (vysoká teplota vzduchu, nízká vlhkost vzduchu), účinkům chemickým látek, hluku a fyzické případně i psychické zátěži (noční práce). Při práci jsou používaná různá strojní zařízení (válcovací stroje, vstřikovací, etážové příp. karuselové lisy, vulkanizační autoklávy, ruční nářadí včetně elektrického apod.), manipulační technika, navíjecí a válcovací stroje a podle charakteru vykonávané práce také pracovní pomůcky, ruční nářadí, případně přístroje pro měření či odběry vzorků. V kartě BOZP jsou uvedena obvyklá data k profesi, jako pracovní činnosti a charakteristika místa výkonu práce, kvalifikační požadavky, relevantní mimořádné provozní události a rizikové faktory, pokyny pro zajištění BOZP a OOPP.
klíčová slova: gumaři - plastikáři - karta BOZP - charakter práce - činnosti pracovní - rizika pracovní - faktory rizikové - OOPP - prostředky ochranné

KURTIN, PETR: Příběhy o přidělování a používání OOPP
anotace: Jako inspektor OIP se autor musí při kontrolní činnosti vyjadřovat pouze ve stylu „zaměstnavatel nesplnil“. Pouze v rámci publikační činnosti se lze zabývat přesahem k osobní odpovědností konkrétních lidí, kteří svými chybami stojí za pracovními úrazy. Článek je postaven na příbězích s ponaučením. Čtenář by se měl zamyslet, promítnout si univerzální moment příběhu do své praxe a stejné chybě předejít. V tomto článku série na téma OOPP je uveden příklad z chemičky.
klíčová slova: prostředky ochranné - OOPP - podniky - průmysl chemický - látky chemické - úrazy pracovní - příklady - praxe - inspekce práce

JOUZA, LADISLAV: Povinnost k informování zaměstnance o pracovních podmínkách
anotace: Článek 31 Listiny základních práv Evropské unie stanoví, že každý pracovník má právo na pracovní podmínky respektující jeho zdraví, bezpečnost a důstojnost a na stanovení maximální přípustné pracovní doby, na denní a týdenní odpočinek a na každoroční placenou dovolenou. Nejde však jen o uvedené právní nároky. O těchto aspektech pracovněprávního vztahu by měli být zaměstnanci zaměstnavatelem informováni. Proto byla schválena a vydána směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20.června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii. Účelem této směrnice je zlepšit pracovní podmínky tím, že podpoří transparentnější a předvídatelnější zaměstnání, zajistí přizpůsobivost trhu práce a informovanost pracovníků.
klíčová slova: podmínky pracovní - informovanost - zaměstnanci - Evropská unie - směrnice

JOUZA, LADISLAV: Bezpečnost práce a ochrana zdraví při dětské činnosti
anotace: Ve světovém měřítku se stále častěji objevují způsoby dětské práce, které se v mezinárodních dokumentech nazývají „nejhorší formy dětské práce“. I v České republice se setkáváme s prací dětí ve věku do 15 let, zejména o prázdninách. Většinou se jedná o „pracovní“ vztah podle občanského zákoníku (např. nepojmenovaná smlouva) na nejrůznější práce, např. při roznášce propagačních letáků, novin, různých tiskovin, práce u čerpacích stanic, občerstvovacích stánků apod.
klíčová slova: práce - děti - vztahy pracovněprávní - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - způsobilost - posudky lékařské - činnosti pracovní

 

Chemagazín - č. 3 (2022)

HUZLÍK, J.: Stanovení distribuce polycyklických aromatických uhlovodíků a elementárního uhlíku na pevných částicích ve vztahu k emisím z dopravy
anotace: V současnosti je doprava jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví. Vedle nesporných výhod, které s intenzivním rozvojem dopravy souvisí, lze zaznamenat i řadu negativních dopadů. Mezi vysoce závažné následky patří kontaminace jednotlivých složek životního prostředí, zvláště ovzduší v okolí silničních komunikací. Vedle odpadů, jež vznikají jak v průběhu provozu a havárií vozidel, tak po ukončení jejich životnosti, jsou dominantními kontaminanty dopravy emise. Výfukové plyny obsahují značná množství plynných kontaminantů včetně tuhých částic. Na tuhé částice se adsorbuje směs anorganických a organických sloučenin, které často nekvantifikovatelně ovlivňují kvalitu a hodnoty společenského majetku, funkce ekosystému a zejména morbiditu a mortalitu obyvatelstva. Mezi zdravotně vysoce závadné kontaminanty produkované dopravou vázané na tuhé částice náleží polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) a elementární uhlík (EC). Zmíněné kontaminanty jsou vedle toxicity podezřelé z karcinogenních, mutagenních a teratogenních efektů. Zdravotní efekt individuálních PAU je funkcí jejich koncentrace na částici, která závisí na aerodynamickém průměru tuhých částic, zejména EC, a dále na teplotě, vlhkosti vzduchu a řadě dalších faktorů.
klíčová slova: doprava automobilová - emise - uhlovodíky aromatické - uhlovodíky polycyklické - uhlík - částice pevné - distribuce

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 5 (2022)

CHAN, ALLEN: Characterizing observable COVID-19 controls in Pacific Northwest grocery stores / Charakteristika kontrol kvůli onemocnění covid-19 v obchodech s potravinami na americkém severozápadě
anotace: Pomocí longitudinální observační studie byly charakterizovány zdravotní a bezpečnostní kontroly v obchodech s potravinami prováděné během pandemie covid-19 v 16 obchodech ve dvou městech na americkém severozápadě. Studijní tým navštěvoval obchody každý měsíc od května 2020 do ledna 2021 a pozorování kontrol byla zaznamenávána pomocí standardizovaného kontrolního seznamu v systému REDCap. Kontrolní seznam obsahoval otázky týkající se přítomnosti či nepřítomnosti kontrol (fyzické bariéry, značky sociálního odstupu, použití ochranných masek zákazníky, úklid pokladen a uzavření prostor prodejny). Nejčastějšími a nejkonzistentnějšími kontrolami pozorovanými napříč prodejnami a v průběhu sledovaného období byly kontroly zdrojů (např. požadavky na masky) a technické kontroly (např. fyzické zábrany u pokladen). Kontroly, jako např. zavedení zvláštních hodin pro zranitelné skupiny obyvatel, vymezení uliček a úklid pokladních stojanů mezi zákazníky, se v průběhu času významně lišily. Přítomnost zaměstnance, který čistí košíky a vozíky, a fyzické bariéry mezi samoobslužnými pokladnami byly významně častější v prodejnách v oblastech s vyššími než průměrnými příjmy. Aby byli zaměstnanci a nakupující co nejlépe chráněni před infekčními agens, měly by být kontroly založeny na důkazech, důsledně prováděny ve všech prodejnách potravin a měly by být spojeny s administrativními postupy a politikami na podporu pohody zaměstnanců.
klíčová slova: koronavirus - nemoci infekční - maloobchod - obchody - opatření bezpečnostní - ochrana zaměstnanců - USA

D'ANTONIO, NICHOLAS: Assessment of respirable aerosol concentrations using local ventilation controls in an open multi-chair dental clinic. Hodnocení koncentrací respirabilního aerosolu pomocí lokální ventilace v otevřené zubní ordinaci s více křesly
anotace: Stomatologické zákroky vyžadují, aby pacienti byli po většinu návštěvy zubního lékaře bez masky, přičemž při některých zákrocích vznikají vdechovatelné i vdechované aerosoly. Pochopení vzniku a přenosu aerosolů bylo důležité pro vypracování protokolů na ochranu pacientů i pracovníků v zubním prostředí na počátku pandemie covid-19. Tato studie zkoumala potřebu, vhodnost a účinnost používání lokálních odsávacích ventilačních jednotek během zákroků u pacientů a zkoumala vliv hustoty pacientů na velké stomatologické klinice s více křesly.
klíčová slova: stomatologie - lékaři zubní - ordinace zubní - nemoci infekční - přenos - částice - aerosoly - ventilace

ATTWOOD, WESLEY R.: Reducing occupational exposure to SARS-CoV-2. Snížení profesionální expozice SARS-CoV-2: průzkum změn v počtu případů a kontrol v úřadech soudních lékařů a koronerů v Pensylvánii v roce 2020
anotace: Četnost a naléhavost práce soudních lékařů a koronerů během pandemie koronavirové nákazy od roku 2019 vzrostla. Vzhledem ke zvýšené úmrtnosti v běžné populaci v důsledku SARS-CoV-2, viru, který způsobuje onemocnění covid-19, lze důvodně předpokládat, že se zvýšila pracovní zátěž a riziko profesní expozice SARS-CoV-2 u těchto pracovníků, kteří jsou podle státních zákonů povinni vyšetřovat úmrtí, o nichž je známo, že byla způsobena nakažlivou nemocí. Cílem této studie bylo provést hodnocení běžných povinností lékařů a koronerů (např. testování infekčních onemocnění a převoz zemřelých) prostřednictvím průzkumu 67 okresních úřadů soudních lékařů a koronerů v Pensylvánii, aby bylo možné charakterizovat, jak nárůst případů infekčních onemocnění v důsledku covid-19 ovlivnil pracovní zátěž a potřeby zdrojů. Kvantitativní výsledky prokázaly nárůst pracovní zátěže a používání osobních ochranných prostředků (OOP), zatímco používání technických kontrol zůstalo stejné. Kvalitativní výsledky odhalily různé problémy, s nimiž se úřady během pandemie potýkaly, včetně omezení přístupu k OOP, nedostatečných skladovacích prostor pro zvýšený počet zemřelých, nedostatku/vyhoření personálu a omezeného nebo žádného zapojení na státní úrovni do plánování a reakce na mimořádné události.
klíčová slova: koronavirus - zemřelí - koroneři - lékařství soudní - prostředky ochranné - OOPP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci

POPOV, TSVETAN - POPOV, GEORGI - BASSE, ANDREW: Development and application of a modified procedure for quantitative fit testing of disposable masks and respirators / Vývoj a použití upraveného postupu kvantitativního testování vhodnosti jednorázových masek a respirátorů
anotace: V této studii byl vyvinut a použit upravený postup kvantitativního testování vhodnosti jednorázových masek a respirátorů pomocí počítání kondenzačních jader. Tento postup umožňuje jednorázové masky a respirátory testovat na začátku a opakovaně po použití. Postupně byly testovány různé typy masek a respirátorů a byly získány kvantitativní výsledky. Po opakovaném testování bylo zjištěno, že respirátor N95 vyhověl požadavkům na testování s faktorem shody nad 100, respirátor KN95 při testech nedosáhl uspokojivých výsledků a jednorázové masky nedosáhly faktorů shody nad 4 nebo 7. Zkoušky byly provedeny v souladu s požadavky na testování. Výsledky této studie poskytly relevantní informace k používání, opakovanému použití a testování jednorázových masek a respirátorů, což bylo zvláště důležité během pandemie onemocnění covid-19, kdy byl přístup k respirátorům N95 omezen.
klíčová slova: aerosoly - dýchání - masky - respirátory - filtrace - účinnost - těsnění

BLACKLEY, BRIE HAWLEY: Efficacy of dental evacuation systems for aerosol exposure mitigation in dental clinic settings. Účinnost stomatologických evakuačních systémů pro zmírnění expozice aerosolům na stomatologických klinikách
anotace: Stomatologický personál patří mezi nejrizikovější profese z hlediska expozice SARS-CoV-2, a to vzhledem k blízkosti úst pacienta při mnoha zákrocích, při nichž vzniká aerosol. Jednou z metod, jak snížit množství aerosolů ve stomatologických zařízeních, je používání intraorálních evakuačních systémů. Intraorální evakuační systémy se umísťují přímo do úst pacienta a zachycováním tekutin a aerosolů udržují během zákroků suché prostředí. Přestože je komerčně dostupných několik intraorálních stomatologických evakuačních systémů, jejich účinnost není dobře známa. Cílem této studie bylo vyhodnotit účinnost čtyř dentálních evakuačních systémů při zmírňování expozice aerosolům během simulovaných ultrazvukových postupů odstraňování zubního kamene a preparace korunky.
klíčová slova: stomatologie - lékaři zubní - expozice profesionální - aerosoly - částice - koronavirus

PETERS, THOMAS M.: Assessment of university classroom ventilation during the COVID-19 pandemic / Hodnocení větrání univerzitních učeben během pandemie covid-19
anotace: Větrání hraje důležitou roli při snižování rizika přenosu virů vzduchem v univerzitních učebnách. V počáteční fázi pandemie covid-19 bylo zapotřebí zavést metody pro posouzení vhodnosti větrání učeben. Cílem tohoto článku bylo porovnat přiměřenost větrání učeben stanovenou pomocí snadno dostupného, jednoduchého, kvantitativního ukazatele výměny vzduchu za hodinu (air changes per hour, ACH) s přiměřeností stanovenou pomocí kvalitativního "odborného posouzení" a doporučení amerických společností American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) a American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).
klíčová slova: školy vysoké - učebny - vzduch - ovzduší vnitřní - oxid uhličitý - vytápění - větrání - ventilace - klimatizace

DUBOIS, CHERYL K.: Use of portable air purifiers as local exhaust ventilation during COVID-19. Použití přenosných čističek vzduchu jako místního odsávacího větrání během covid-19
anotace: Účelem této studie bylo zjistit, zda strategické umístění přenosných čističek vzduchu zvýší účinnost redukce aerosolů v prostoru ve srovnání s použitím čističek vzduchu instalovaných v místnosti. Dvě velikosti přenosných čističek vzduchu byly umístěny do dvou různých poloh, které měly fungovat podobně jako lokální odsávací ventilační digestoř nebo vzduchová clona, aby se zjistilo, zda strategické umístění povede ke snížení částic v pozici pracovníka u stolu v kancelářském prostředí.
klíčová slova: koronavirus - aerosoly - filtrace - odsávání - čističky - kanceláře - prostředí pracovní

OBERLIN, TY J.: COVID-19 aerosol transmission modeling in support of company HVAC guideline / Modelování přenosu aerosolů covid-19 na podporu podnikových pokynů pro HVAC
anotace: V rámci širšího souboru kontrolních opatření byla celosvětově zavedena směrnice společnosti COVID-19 pro vytápění, větrání a klimatizaci, která má minimalizovat možnost přenosu SARS-CoV-2 aerosolem. Směrnice COVID-19 Heating, Ventilation, and Air Conditioning Guideline informovala a poskytla postup pro optimalizaci stávajících ventilačních systémů, nastavení limitů doby trvání obsazenosti a stanovení doby pro uvolnění daného prostoru. Modelování přenosu aerosolu bylo hojně využíváno ke stanovení prostorových omezení s cílem snížit potenciál přenosu aerosolu v různých výrobních, laboratorních, skladových, leteckých a administrativních pracovních prostorech. Tento článek se zaměřuje na modelování dokončené pro administrativní prostory (např. kanceláře, konferenční místnosti, toalety, výtahy) vzhledem k jejich nižšímu stupni větrání, vyšší hustotě osob a vyšší úrovni vokalizace. Je zde uveden podrobný popis způsobu, jakým byl pokyn implementován, s příklady ukazujícími hodnocení a určení provedená pro konkrétní prostory. Celosvětová implementace tohoto pokynu jako jedné z vrstev ochrany byla klíčovou součástí celkové strategie pro snížení aerosolového přenosu viru SARS-CoV-2.
klíčová slova: koronavirus - aerosoly - přenos - modelování - ventilace - vytápění - větrání - klimatizace - prostředí pracovní

 

Journal of Safety Research - č. 80 (2022)

SCHOFIELD, KATHERINE E. - RYAN, ANDREW D. - STROINSKI, CRAIG: Risk factors for occupational injuries in schools among educators and support staff. Rizikové faktory pracovních úrazů ve školách u pedagogů a pomocného personálu
anotace: Školské obvody zaměstnávají velké množství zaměstnanců, kteří pracují jak ve vzdělávacích (např. učitelé), tak jiných podpůrných funkcích, včetně asistentů pedagoga, správců, pracovníků ve stravování, řidičů autobusů a pracovníků v oblasti komunitních služeb a rekreace. Tito zaměstnanci vykonávají širokou škálu pracovních úkolů a setkávají se s širokým spektrem pracovních rizik. Pro vyhodnocení rizikových faktorů úrazů a jejich závažnosti byly údaje o odškodnění pracovníků spojeny s údaji o jmenovateli okresních zaměstnanců ministerstva školství Minnesoty. Proměnné zahrnovaly umístění a typ okresu, pracovní zařazení zaměstnanců, věk a pohlaví.
klíčová slova: školy - zaměstnanci - učitelé - personál - rizika pracovní - úrazy pracovní - odškodnění - kompenzace - USA

RUSSELL, DALE W. - RUSSELL, CRISTEL ANTONIA - LEI, ZHIKE: Development and testing of a tool to measure the organizational safety climate aboard US Navy ships / Vývoj a testování nástroje pro měření organizačního bezpečnostního klimatu na palubách lodí amerického námořnictva
anotace: Bezpečnostní klima je důležitým lidským faktorem, který může zvýšit bezpečnost chování a snížit počet nehod. Tento výzkum podává zprávu o třífázovém programu vývoje a ověřování nástroje pro průzkum bezpečnostního klimatu, který byl iniciován americkými námořními silami po četných nehodách a skoronehodách. Prvotní průzkum byl proveden u 4 042 námořníků na palubě 30 válečných lodí a faktorová analýza podpořila třífaktorovou míru bezpečnostního klimatu složenou z dodržování provozních předpisů, pozitivního pracovního prostředí a organizačních zdrojů. Prediktivní platnost nově vyvinutého měřítka bezpečnostního klimatu byla testována na základě počtu nehod nahlášených během 12 měsíců po průzkumu bezpečnostního klimatu. Tato analýza odhalila, že pozitivní pracovní prostředí a dodržování provozních předpisů byly spojeny s menším počtem nehod; překvapivě organizační zdroje byly spojeny s větším počtem nehod. Jsou diskutovány důsledky pro budoucí výzkum bezpečnostního klimatu a bezpečnosti práce.
klíčová slova: námořnictvo - klima bezpečnostní - chování bezpečné - nehody pracovní - skoronehody - prostředí pracovní - nástroje

HOUETTE, BEATE - MUELLER-HIRTH, NATASCHA: Practices, preferences, and understandings of rewarding to improve safety in high-risk industries / Postupy, preference a chápání odměňování za účelem zvýšení bezpečnosti ve vysoce rizikových odvětvích
anotace: Tento článek zkoumá postupy zaměstnavatelů a zkušenosti zaměstnanců s motivačními programy, jejichž cílem je podporovat a odměňovat bezpečné chování ve vysoce rizikových odvětvích, přičemž se zaměřuje zejména na odvětví ropy a zemního plynu. Kvalitativního výzkumu, který by zkoumal, jak by zaměstnanci chtěli být v rámci takových programů v ropném a plynárenském odvětví oceňováni a odměňováni a proč, a jak chápou bezpečnost a odměňování, bylo dosud provedeno málo.
klíčová slova: chování bezpečné - bezpečnost práce - zaměstnanci - motivace - programy bezpečnosti práce - průmysl plynárenský - průmysl ropný

BARRERO, JESÚS P. - GARCÍA-HERRERO, SUSANA - MARISCAL, MIGUEL A.: Influence of noise level and seniority in the workplace on the SAL, ELI and percentage of hearing loss indices in the diagnosis and prevention of hearing loss in the working population / Vliv hladiny hluku a seniority na pracovišti na ukazatele SAL, ELI a procento ztráty sluchu při diagnostice a prevenci ztráty sluchu u pracující populace
anotace: Tento výzkum uvádí do souvislosti nejdůležitější faktory související s prací, které ovlivňují ztrátu sluchu, s hlavními metodami používanými jako kritéria lékařského posouzení při diagnostice profesionální hluchoty. Těmito kritérii jsou index průměrné ztráty řeči (Speech Average Loss Index, SAL), index časné ztráty (Early Loss Index, ELI) a procento ztráty sluchu a jsou aplikována na údaje získané z audiogramů provedených u pracovníků při pracovnělékařských prohlídkách. Autoři zkoumali vzorek 1 418 pracovníků z nejrůznějších zaměstnání. Výsledky ukazují, že všechny tři metody jsou nedostatečné, pokud jde o preventivní odhalení problémů se sluchem, které souvisejí s hlukem na většině pracovišť.
klíčová slova: hluk - ztráta sluchu - pracoviště - faktory rizikové - měření - audiometrie - metody

 

Journal of Safety Research - č. 81 (2022)

MAVROULIDIS, MICHALIS: Occupational health and safety of multinational construction companies through evaluation of corporate social responsibility reports / Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v nadnárodních stavebních společnostech prostřednictvím hodnocení zpráv o sociální odpovědnosti podniků
anotace: Cílem tohoto článku je prozkoumat chování v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve stavebnictví prostřednictvím hodnocení zpráv o společenské odpovědnosti firem. Úroveň nehodovosti ve stavebnictví staví otázky BOZP do centra jejich strategického řízení. Hodnocení problematiky BOZP bylo provedeno na základě čerpání údajů ze zpráv o společenské odpovědnosti 19 nadnárodních stavebních společností, které byly zveřejněny na dobrovolné bázi. Zjištění ukazují, že vybrané společnosti málo reagují na požadavky zainteresovaných stran na odpovědné chování organizace a odpovědnost za jejich důsledky. Většina společností zařazených do vzorku se zaměřila pouze na malý okruh otázek BOZP, aby zajistila transparentnost zveřejňovaných informací, jako je řízení BOZP, míra úrazovosti a nemocnosti, počet hodin školení, zajištění třetí stranou a členství v externě vypracovaných chartách BOZP. Stejně tak se zdá, že společnosti zařazené do vzorku se méně zabývají dalšími důležitými otázkami BOZP, jako je zastoupení všech zaměstnanců ve výborech pro BOZP, procento vysoce rizikových profesí a postupy v oblasti BOZP v dodavatelském řetězci.
klíčová slova: stavebnictví - podniky - odpovědnost organizace - BOZP - udržitelnost

BENDAK, SALAHEDDINE - JOUARET, RENE - RASHID, HAMAD: Effects of high ambient temperature on construction workers performance / Vliv vysoké okolní teploty na výkonnost stavebních dělníků: longitudinální empirická studie
anotace: Stavebnictví je ve srovnání s jinými odvětvími známé jako vysoce rizikové. Toto riziko může zvyšovat i okolní teplota, kdy horké počasí může vést ke zvýšené fyzické a psychické únavě, snížené výkonnosti, pomalejším reakcím a většímu počtu lidských chyb. Přesto je tato problematika málokdy objektivně zkoumána. Tento článek popisuje longitudinální empirickou studii, jejímž cílem bylo posoudit, jak vysoké okolní teploty ovlivňují výkonnost stavebních dělníků. Z výsledků lze vyvodit závěr, že kumulovaná únava způsobená vysokou teplotou prostředí v létě způsobuje pokles výkonnosti a vede k nárůstu počtu nehod. Na základě zjištění jsou uvedena doporučení pro zvýšení výkonnosti stavebních dělníků a snížení počtu nehod.
klíčová slova: stavebnictví - dělníci - výkonnost pracovní - teplo - únava - chyby lidské

MADIGAN, CASSANDRA: Differences between managers' and safety professionals' perceptions of upwards influence attempts within safety practice / Rozdíly mezi vnímáním pokusů o ovlivnění podnikového managementu v rámci bezpečnostní praxe ze strany manažerů a odborníků BOZP
anotace: Schopnost ovlivňovat manažery podniku a získávat angažovanost vedení byla označena za základní schopnost profesionálů v oblasti BOZP, přesto je málo známo o tom, jak manažeři vnímají používání a účinnost taktik ovlivňování ze strany svých podřízených. Tato studie využívá teorii vnitroorganizačního vlivu ke zkoumání toho, jak odborníci na bezpečnost ovlivňují manažery, kteří přijímají důležitá bezpečnostní rozhodnutí. Manažeři se domnívají, že používání taktik ovlivňování poskytuje vysvětlení pro efektivitu práce bezpečnostních profesionálů, přičemž racionální přesvědčování je pozitivně spojeno s efektivitou ovlivňování a osobní apely a legitimizace jsou s efektivitou spojeny negativně. Některé faktory (tj. znalosti, porozumění organizačnímu kontextu, interpersonální dovednosti a zkušenosti) byly manažery častěji vnímány jako faktory umožňující ovlivňování, zatímco jiné byly častěji uváděny jako překážky (tj. organizační kultura, přesvědčení o bezpečnosti a styl vedení manažerů). Manažeři a odborníci na bezpečnost se na mnoha těchto zjištěních shodli, ačkoli odborníci na bezpečnost uváděli jako účinnou širší škálu taktik než manažeři.
klíčová slova: bezpečnost práce - BOZP - odborníci BOZP - pracovníci vedoucí - manažeři - rozhodování - vnímání - vlivy - chování - praxe

BEN-SAED, MOHAMED - PILBEAM, COLIN: The effect of an embargo, sanctions and culture on safety climate / Vliv embarga, sankcí a kultury na bezpečnostní klima: kvalitativní pohled na oblast údržby letadel v regionu Blízkého východu a severní Afriky (MENA)
anotace: Hodnocení bezpečnostního klimatu je klíčovým měřítkem bezpečnosti organizace. Silné bezpečnostní klima je nedílnou součástí vysoké úrovně bezpečnosti nejen v letectví. Většina nástrojů, které mají měřit bezpečnostní klima, je odvozena z důkazů získaných ve vyspělých západních zemích. Jen zřídka se v těchto studiích zkoumá vliv faktorů makroprostředí na bezpečnostní klima a ještě vzácněji v zemích, které se nacházejí v regionu Blízkého východu a severní Afriky (Middle East and North Africa, MENA). Výzkumníci provedli 28 polostrukturovaných rozhovorů se zkušenými inženýry letecké údržby regionálního dopravce. Otázky pro rozhovory byly odvozeny z rozsáhlého přehledu existujících studií bezpečnostního klimatu. Data z přepisů rozhovorů byla kódována, přičemž byla vytvořena struktura dat s využitím citací účastníků pro kódy 1. řádu a dospělo se ke třem souhrnným dimenzím: organizační závazek k bezpečnosti, organizační bezpečnostní postupy a sociální vztahy a jejich důsledky. Komerční důvody negativně ovlivnily organizační závazek k bezpečnosti. Organizační bezpečnostní praxe byla slabá. Chybělo školení o bezpečnosti, zdroje na podporu bezpečné práce, komunikace o bezpečnosti byla slabá a problémy s bezpečností nebyly hlášeny. Díky společné práci v týmech vznikala silná přátelství, což nepříznivě ovlivňovalo hlášení chyb a postihování porušení předpisů.
klíčová slova: kultura bezpečnosti práce - kultura podniková - klima bezpečnostní - BOZP - bezpečnost práce - letectví - údržba - Afrika - Asie

FORTEZA, FRANCISCO J. - CARRETERO-GÓMEZ, JOSÉ M. - SESÉ, ALBERT: Organizational factors and specific risks on construction sites / Organizační faktory a specifická rizika na staveništích
anotace: Tato studie rozvíjí empirické testování dvou teoretických modelů s využitím přístupu modelu strukturálních rovnic (Structural Equation Model, SEM) k testování vztahů mezi specifickými organizačními faktory systému řízení bezpečnosti (safety management system, SMS) a specifickými rizikovými proměnnými. K identifikaci nejsilnějších vztahů, které mohou vést k nehodě na staveništi, byly použity dva modely SEM se dvěma, resp. čtyřmi latentními proměnnými a deseti sledovanými rizikovými proměnnými. V letech 2003-2010 byl ve Španělsku navštíveno a posouzeno náhodně vybraných 474 stavenišť.
klíčová slova: staveniště - stavebnictví - rizika pracovní - faktory organizační - modelování

MOORE, LIBBY L.: Reliability and validity of an employer-completed safety hazard and management assessment questionnaire / Spolehlivost a platnost dotazníku pro hodnocení bezpečnostních rizik a řízení vyplňovaného zaměstnavatelem
anotace : Řízení a zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyžaduje hodnocení výkonnosti. Organizacím se doporučuje, aby pro tento účel používaly řadu ukazatelů (lagging and leading indicators), např. úrazovost a náklady, dotazníkově hodnocená bezpečnostní rizika a postupy řízení atd., ale souvislost mezi jednotlivými typy ukazatelů v čase může být složitá. Při objasňování těchto souvislostí a zvyšování užitečnosti ukazatelů mohou pomoci longitudinální údaje.
klíčová slova: BOZP - řízení bezpečnosti práce - výkonnost - ukazatele - dotazníky

 

Práce a mzda - č. 4 (2022)


SEIDL, PETR - PASTORKOVÁ, MONIKA: Notifikační povinnosti agentury práce podle zákona o zaměstnanosti
anotace: Zákon o zaměstnanosti stanovuje agenturám práce, obzvláště těm, které přidělují své zaměstnance k uživateli, mnoho povinností, které musí dodržovat. Jejich nesplnění může mít různé dopady, přičemž nejzávažnější z nich je odejmutí povolení k činnosti. Zvláštní skupinou jsou povinnosti notifikační povahy, na jejichž základě získává Úřad práce České republiky přehled o činnosti agentur práce, struktuře a počtu zaměstnanců, kteří jsou dočasně přidělováni. Cílem tohoto článku je přiblížit jednotlivé oznamovací povinnosti se zřetelem k přeshraničním aspektům zprostředkování zaměstnání.
klíčová slova: agentury práce - zaměstnávání agenturní - povinnosti

 

Práce a mzda - č. 5 (2022)

BUKOVJAN, PETR: Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
anotace: Když se řekne pružné rozvržení pracovní doby, řada lidí si ho zařadí mezi jeden z benefitů, jehož prostřednictvím poskytuje zaměstnavatel některým svým zaměstnancům určitou volnost při rozvrhování pracovní doby. Na co se v této souvislosti trochu zapomíná, jsou některá specifika, ba nástrahy, které obsahuje právní úprava a které mohou zaměstnavatele i zaměstnance potrápit. Týká se to rovněž správného posouzení překážek v práci na straně zaměstnance při tomto způsobu rozvržení pracovní doby.
klíčová slova: doba pracovní pružná - doba provozní - překážky v práci

UHRINOVÁ, ADÉLA: Home office ze zahraničí a jeho úskalí
anotace: Home office už zdaleka není pouze žádaným pracovním benefitem, ale v současnosti je (pohříchu nedostatečně upraveným) institutem pracovního práva, který zaměstnancům i zaměstnavatelům otevírá nové možnosti organizace práce. Není proto překvapením, že zaměstnanci často chtějí vykonávat práci z pohodlí domova nejen v tuzemsku, ale i z jiného místa v zahraničí. Málokterý zaměstnanec, ale i zaměstnavatel si však uvědomují právní důsledky spojené s výkonem práce zaměstnance ze zahraničí a opomínají tak adekvátně reagovat na všechna hrozící rizika.
klíčová slova: práce z domova - práce dálková - zahraničí - rizika - práva - předpisy právní

BENEŠOVÁ, ROMANA: Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - švarcsystém
anotace: K naplnění definice nelegální práce, a tím i deliktního jednání, může dojít v případě, kdy je fakticky vykonávána závislá práce, ovšem nikoli v rámci pracovněprávního vztahu, ale v rámci vztahů z jiných oblastí práva. Tento fenomén, kdy dochází k zastírání závislé práce, označujeme v našem právním prostředí jako švarcsystém. Jeho škodlivost lze ilustrovat na dopadech na pracovníky, kteří se ho účastní, i na veřejné finance.
klíčová slova: švarcsystém - práce nelegální - vztahy pracovněprávní - práce závislá

BENEŠOVÁ, ROMANA: Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah
anotace: Zaměstnavatelé se mohou dopustit deliktního jednání umožnění nelegální práce i tehdy, pokud mezi nimi a pracovníkem dochází k výkonu závislé práce, aniž by mezi nimi došlo k uzavření platné pracovní smlouvy způsobilé založit pracovní poměr, či platné dohody způsobilé založit některý jiný pracovněprávní vztah. Právní důsledky těchto nežádoucích situací byly dovozeny judikaturou a souhrnně je označujeme jako faktický pracovní poměr. Stejně jako u švarcsystému se jedná o způsob výkonu závislé práce nedovolený zákonem, ovšem s tím rozdílem, že jeho účastníci výkon závislé práce nezastírají.
klíčová slova: práce nelegální - vztahy pracovněprávní - zaměstnavatelé - důsledky právní - práce závislá

 

Professional Safety - č. 5 (2022)

HAAS, EMILY J.: Exploring perceptions of U. S. healthcare and public safety workers at the onset of the COVID-19 pandemic / Zkoumání vnímání amerických zdravotníků a pracovníků zajišťujících veřejnou bezpečnost na počátku pandemie covid-19
anotace: Výsledky zjistily rozdíly v profesních odvětvích a pracovních skupinách, pokud jde o vnímaná rizika nákazy SARS-CoV-2, účinnost zmírnění rizik expozice a důvěru v účinnost osobních ochranných prostředků (OOPP) během pandemie. Předchozí zkušenosti s používáním osobních ochranných prostředků na základě pracovního zařazení mají významný vliv na důvěru pracovníků ve schopnosti OOPP chránit je před expozicí SARS-CoV-2. K získání účasti všech zaměstnanců na chování chránícím zdraví je nezbytné modelové chování vedení a prosazování plánů bezpečnosti a ochrany zdraví, včetně používání OOPP.
klíčová slova: koronavirus - pandemie - prostředky ochranné - OOPP - zdravotníci - zdraví veřejné - USA

STORY, JOE: Improving safety performance / Zlepšování výkonnosti v oblasti bezpečnosti práce: koncepční soubor nástrojů pro odborníky v oblasti BOZP
anotace: Teorie organizace mohou odborníkům na BOZP pomoci lépe identifikovat a pochopit organizační problémy, které snižují výkonnost bezpečnostních programů. Tyto teoretické perspektivy mohou také pomoci odborníkům na BOZP identifikovat a napravit problémy snižující výkonnost, které často zůstávají nepovšimnuty a neřešeny. Tento článek představuje odborníkům na BOZP soubor teoretických nástrojů, které lze využít k lepšímu pochopení vybraných organizačních problémů, které snižují výkonnost programu BOZP.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - výkonnost - organizace a řízení - kultura podniková - nástroje - faktory organizační

MANUELE, FRED A.: On the future of the safety profession / O budoucnosti bezpečnostní profese
anotace: Bezpečnostní profese se neustále vyvíjí, protože její odborníci se přizpůsobují měnícímu se světu práce a podnikání, uplatňují vědecký a technologický pokrok a reagují na světové události. Bez ohledu na dobu však profesionálové v oblasti bezpečnosti neustále prokazují silné odhodlání učinit svět bezpečnějším a zdravějším místem. Tento článek z archivu Professional Safety z roku 1990 zkoumá vztah řízení rizik ke koncepci kontroly rizik, popisuje vývoj v definování role bezpečnostního profesionála a nabízí pohled na to, co se oblast řízení rizik vyvíjela.
klíčová slova: odborníci BOZP - profese - vývoj - BOZP - řízení rizik - řízení bezpečnosti práce

 

Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 3 (2022)

STEEL, JONAS STEFAAN: Short-term effectiveness of face-to-face periodic occupational health screening versus electronic screening with targeted follow-up / Krátkodobá účinnost osobního pravidelného pracovnělékařského screeningu oproti elektronickému screeningu s cíleným sledováním: výsledky kvazi-randomizované kontrolované studie ve čtyřech belgických nemocnicích
anotace: V mnoha zemích mají organizace zákonnou povinnost nechat zaměstnance pravidelně vyšetřovat v rámci pracovnělékařských prohlídek u pracovních lékařů. Tento systém je však časově náročný a mohou existovat nákladově efektivnější alternativy. Cílem studie bylo porovnat krátkodobou účinnost pravidelných pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců nemocnic prováděných pracovním lékařem se systémem elektronického screeningu s cíleným sledováním.
klíčová slova: prohlídky pracovnělékařské - stav zdravotní - screening - zaměstnanci - nemocnice - Dánsko - metody - přístupy

MACPHERSON, ROBERT A.: Evaluating effectiveness of an integrated return-to-work and vocational rehabilitation program on work disability duration in the construction sector / Hodnocení účinnosti integrovaného programu návratu do práce a pracovní rehabilitace na délku pracovní neschopnosti ve stavebnictví
anotace: Cílem této studie bylo zjistit, zda integrovaný program návratu do práce (return-to-work, RTW) a pracovní rehabilitace (vocational rehabilitation, VR) - program Work Reintegration (WR) - souvisí se snížením délky pracovní neschopnosti v odvětví stavebnictví v kanadském Ontariu. Zjištění naznačují, že program snížil kumulativní počet dnů pracovní neschopnosti vyplacených u všech nároků, ale zejména u nároků s dlouhou dobou trvání, které byly předány specialistům RTW, a u nároků s krátkou dobou trvání, které byly předány specialistům VR.
klíčová slova: neschopnost pracovní - úrazy pracovní - onemocnění muskuloskeletální - návrat do práce - rehabilitace - integrace - programy - intervence - kompenzace - stavebnictví - Kanada

MARJERRISON, NIKI: Cancer incidence in sites potentially related to occupational exposures / Výskyt rakoviny v místech (částech těla) potenciálně souvisejících s expozicí při práci: 58 let sledování hasičů v norské kohortě hasičských sborů
anotace: Hasiči jsou při své práci vystaveni celé řadě známých i potenciálních karcinogenů. Souvislost s rizikem vzniku rakoviny je však prokázána jen v omezené míře. Autoři zkoumali výskyt rakoviny u hasičů v nově vytvořené kohortě norských hasičských sborů omezené na části těla s prokázanou souvislostí s karcinogeny, s nimiž se setkávají při hašení požárů. To zahrnovalo místa v rámci dýchacího, močového a lymfo-hematopoetického systému a kůže a všechna místa dohromady.
klíčová slova: rakovina - karcinogeny - hasiči - epidemiologie - expozice profesionální - Norsko

ALBERTSEN, KAREN: Night-shift work and psychiatric treatment / Práce v nočních směnách a psychiatrická léčba: následná studie mezi zaměstnanci v Dánsku
anotace: Cílem studie bylo ověřit hypotézy, že práce v nočních směnách je spojena se zvýšeným výskytem (i) vyzvednutých receptů na psychotropní léky a (ii) hospitalizací v psychiatrické léčebně z důvodu psychického rozpoložení, úzkosti nebo onemocnění souvisejících se stresem. Dále se autoři zaměřili na posouzení, zda (iii) se vliv práce v nočních směnách na dávky antidepresiv liší od vlivu na dávky anxiolytik a zda (iv) je souvislost mezi prací v nočních směnách a užíváním psychotropních léků ovlivněna dlouhou pracovní dobou.
klíčová slova: práce na směny - práce v noci - směny pracovní - zdraví duševní - stres - poruchy psychické - léky psychotropní - antidepresiva - psychiatrie

BIJNSDORP, FEMMY M.: Associations of combining paid work and family care with gender-specific differences in depressive symptoms among older workers and the role of work characteristics / Souvislosti kombinace placené práce a péče o rodinu s rozdíly v depresivních symptomech u starších pracovníků podle pohlaví a role pracovních charakteristik
anotace: Cílem této studie bylo poskytnout vhled do (i) toho, jak je kombinace placené práce a péče o rodinu longitudinálně spojena s rozdíly v depresivních symptomech v závislosti na pohlaví a (ii) role pracovních charakteristik v této asociaci. Údaje byly získány z nizozemské prospektivní kohortové studie STREAM, která se týká starších pracovníků ve věku 45-64 let. Dlouhodobá souvislost mezi péčí o rodinu a duševním zdravím byla u zaměstnanců a zaměstnankyň podobná. Zdroje v práci (tj. sociální opora) by mohly chránit pečující zaměstnance před depresivními příznaky. Je zapotřebí dalšího výzkumu týkajícího se relativního vlivu kontextu péče ve srovnání s pracovním kontextem pracujících rodinných pečovatelů.
klíčová slova: zaměstnání - péče domácí - péče o rodinu - zdraví duševní - deprese - pohlaví - pracovníci starší - charakter práce

HEES, SUZANNE G. M. VAN: Towards a better understanding of work participation among employees with common mental health problems / Na cestě k lepšímu porozumění pracovnímu zapojení zaměstnanců s běžnými psychickými problémy: systematický realistický přehled
anotace: Tento článek představuje, jak lze prostřednictvím mechanismů a kontextových faktorů na pracovišti podpořit pracovní účast zaměstnanců s běžnými duševními problémy. Praktické důsledky pro zaměstnavatele se týkají víceúrovňových intervencí pro týmy a jednotlivce, včetně krátkodobých úprav a sociální a praktické podpory v práci. Autoři navrhují odborníkům, aby posuzovali a intervenovali spíše na základě předloženého souboru schopností než na základě duševního stavu zaměstnance.
klíčová slova: zdraví duševní - poruchy psychické - zaměstnanci - participace - výkonnost pracovní - schopnosti pracovní - intervence - pracoviště - zaměstnání - udržitelnost

 

Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 4 (2022)

BOUZIRI, HANIFA: Can we distinguish the roles of demographic and temporal changes in the incidence and prevalence of musculoskeletal disorders? / Lze rozlišit roli demografických a časových změn v incidenci a prevalenci muskuloskeletálních poruch?: systematický přehled
anotace: Muskuloskeletální poruchy (MSD) představují závažný problém veřejného zdraví, který v roce 2017 postihl více než 40 milionů evropských pracovníků. Očekává se, že celkové stárnutí pracující populace zvýší zátěž onemocnění, ale i globální trendy v MSD mohou ovlivnit i časové změny v expozicích nebo diagnostice. Proto provedli autoři systematický přehled, aby shrnuli důkazy o úloze demografických a časových změn při výskytu MSD.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - nemoci chronické - prevalence - faktory demografické - čas - aparát pohybový - epidemiologie

FINNES, ANNA: Economic evaluation of return-to-work interventions for mental disorder-related sickness absence / Ekonomické hodnocení intervencí pro návrat do práce v případě absence z důvodu duševní poruchy: dvouletá klinická studie
anotace: Cílem studie bylo i) posoudit dlouhodobou nákladovou efektivitu terapie přijetí a závazku (acceptance and commitment therapy, ACT), intervence prostřednictvím dialogu na pracovišti (workplace dialog intervention, WDI) a kombinaci obou terapií ve srovnání s obvyklou léčbou (treatment as usual, TAU) u běžných duševních poruch a ii) zjistit případné rozdíly v nákladové efektivitě mezi diagnostickými skupinami.
klíčová slova: nemoci duševní - deprese - stres - neschopnost pracovní - návrat do práce - intervence - pracoviště - terapie - aspekty ekonomické - hodnocení

ESSIEN, SAMUEL KWAKU - TRASK, CATHERINE - FENG, CINDY: Higher unemployment and higher work-related traumatic fatality: trends and associations from the Canadian province of Saskatchewan, 2007-018 / Vyšší nezaměstnanost a vyšší úmrtnost v souvislosti s pracovními úrazy: trendy a souvislosti z kanadské provincie Saskatchewan, 2007-2018
anotace: Ačkoli se zdá, že Saskatchewan je v Kanadě nejvíce zatížen smrtelnými pracovními úrazy (work-related fatality, WRF), není jasné, jak se míra WRF měnila v čase. Autoři zkoumali míru WRF v Saskatchewanu za posledních deset let a modelovali potenciální rizikové faktory WRF, včetně ekonomických ukazatelů. V této průřezové populační studii byly vedle celkové zaměstnanosti, celkové pracovní síly a počtu nezaměstnaných pracovníků v jednotlivých letech a ročních obdobích použity údaje o smrtelných úrazech na pracovišti v Saskatchewanu seskupené podle roku, ročního období a charakteristik pracovníků (např. věk, odvětví) z průzkumu statistického úřadu Statistics Canada. Míra WRF byla vypočtena jako počet smrtelných úrazů na celkový počet zaměstnaných pracovníků. Ke zkoumání vztahu mezi mírou WRF a osobními charakteristikami a ekonomickými ukazateli byl použit Poissonův zobecněný aditivní model. Úmrtnost na pracovištích v provincii v posledním desetiletí kolísala, přičemž byl pozorován rozdílný dopad na jednotlivé průmyslové skupiny. Navíc po zvýšení míry nezaměstnanosti následovalo zvýšení rizika úmrtnosti. Upřednostňování a podpora preventivních strategií v období hospodářské recese by mohly pomoci řešit výskyt smrtelných pracovních úrazů.
klíčová slova: nezaměstnanost - úmrtnost - úrazy pracovní - trendy - Kanada - prevence úrazů - ochrana zdraví

VEN, DAVID VAN DE: Changes in health among 45-64-year-old Dutch persons before, during and after becoming unemployed or employed / Změny zdravotního stavu 45-64letých Holanďanů před, během a poté, co se stali nezaměstnanými nebo zaměstnanými: sedmiletá studie
anotace: Cílem této studie bylo zhodnotit, do jaké míry se změnilo tělesné a duševní zdraví a index tělesné hmotnosti (BMI) před, během a poté, co se Holanďané stali nezaměstnanými nebo zaměstnanými, a zda se tyto souvislosti liší v závislosti na psychosociálních a fyzických pracovních podmínkách. Do studie byli zahrnuti účastníci sedmi vln (2010-2017) nizozemské longitudinální studie STREAM (Dutch longitudinal Study on Transitions in Employment, Ability, and Motivation) ve věku 45-64 let. Studie STREAM poskytuje informace o fyzickém a duševním zdraví, BMI a pracovních podmínkách a byla obohacena o měsíční informace o složkách příjmu z nizozemského statistického úřadu, aby bylo možné definovat status zaměstnání v letech 2010-2017. Udržení zdravé pracovní síly a omezení nepříznivých pracovních podmínek může přispět k prevenci nezaměstnanosti a podpoře opětovného začlenění do pracovního procesu.
klíčová slova: zaměstnanost - nezaměstnanost - stav zdravotní - zdraví duševní - zdraví fyzické - podmínky pracovní - pracovníci starší - Nizozemí

BLOMQVIST, SANDRA: Perceived job insecurity and risk of suicide and suicide attempts / Vnímaná nejistota v zaměstnání a riziko sebevraždy a sebevražedných pokusů: studie mezi muži a ženami ve švédské pracující populaci
anotace: Není jasné, zda vnímaná nejistota v zaměstnání zvyšuje riziko sebevražedného chování. Lepší porozumění této oblasti by mohlo být podkladem pro úsilí o snížení rizika sebevražd u osob, které zažívají zvýšenou nejistotu v zaměstnání během pandemie covid-19 i po ní. Cílem studie bylo zjistit, zda vnímaná nejistota v zaměstnání predikuje zvýšené riziko sebevražedné mortality a sebevražedných pokusů. Výsledky ukázaly, že vnímaná nejistota v zaměstnání byla spojena se zvýšeným rizikem sebevraždy, nikoli však s incidentními sebevražednými pokusy. Odhady zůstaly podobné i po zohlednění prevalence/předchozího špatného duševního zdraví, dalších pracovních faktorů a při omezení doby sledování na deset let. Studie naznačuje, že nejistota v zaměstnání je spojena se zvýšeným rizikem úmrtí v důsledku sebevraždy. Obavy ze zvýšené míry nejistoty zaměstnání a sebevražd v důsledku současné pandemie by tak mohly být zohledněny ve strategiích snižování dopadu nejistoty zaměstnání na zdraví populace jak během pandemie covid-19, tak po ní.
klíčová slova: zaměstnání - nejistota - sebevraždy - úmrtnost - zdraví duševní - stres - trh práce - podmínky - síla pracovní - Švédsko

MADSEN, IDA E. H.: Emotional demands at work and risk of hospital-treated depressive disorder in up to 1.6 million Danish employees / Emocionální nároky v práci a riziko depresivní poruchy léčené v nemocnici až u 1,6 milionu dánských zaměstnanců: prospektivní celostátní kohortová studie založená na registrech
anotace: Předchozí studie o vlivu emočních nároků na vznik depresí se opíraly o údaje o expozici, které poskytly sami zaměstnavatelé, a chyběla v nich kontrola možného ovlivnění rizikovými faktory deprese před nástupem do zaměstnání. Tato studie použila design založený na registru ke zkoumání rizika depresivní poruchy léčené v nemocnici v souvislosti s úrovní emočních nároků v zaměstnání a dále se zabývala úlohou rizikových faktorů pro depresi před nástupem do zaměstnání.
klíčová slova: deprese - nemoci duševní - stres - emoce - náročnost - aspekty psychologické - rizika psychosociální

HASSELHORN, HANS MARTIN: The differentiated roles of health in the transition from work to retirement / Rozdílné role zdraví při přechodu z práce do důchodu: koncepční a metodologické výzvy a možnosti budoucího výzkumu
anotace: Cílem tohoto diskusního příspěvku je (i) identifikovat diferencované role zdraví při přechodu z práce do důchodu a s ohledem na ně (ii) upozornit na témata související s koncepčními a metodologickými problémy a výzvami ve výzkumu a (iii) představit možnosti budoucího výzkumu. Větší povědomí o diferencovaných rolích, které může mít zdraví při přechodu z práce do důchodu, jak je nastíněno v tomto diskusním dokumentu, může podpořit výzkum, který se bude zabývat otázkami důležitými pro politiku a praxi, a zvýšit dopad výzkumu. Jsou uvedena doporučení pro výzkum v oblasti zdraví při práci a sociální výzkum.
klíčová slova: zdraví - důchod starobní - odchod do důchodu - zaměstnání - doporučení - výzkumy

 

Sondy revue - č. 5 (2022)

SAMEK, VÍT: Svítá pro možnost dřívějšího odchodu do důchodu při rizikové práci?
anotace: ČMKOS dlouhodobě usiluje o přijetí právní úpravy, která umožní v souvislosti s postupným zvyšováním důchodového věku dřívější odchod do důchodu pro zaměstnance vykonávající po dlouhou dobu namáhavé a rizikové práce. ČMKOS navrhla jako nové kritérium pro zavedení opatření ke snížení důchodového věku využití již existujícího zařazení do III. a IV. kategorie rizika pro pracovněprávní účely v rámci BOZP. Současně doporučila, aby zvýšené náklady dřívějšího odchodu do důchodu pro tyto zaměstnance hradili přiměřeným zvýšením pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelé, u nichž takové práce existují, optimálně v takové výši, aby toto opatření bylo rozpočtově neutrální, a to i z pohledu dlouhodobé finanční udržitelnosti českého důchodového systému.
klíčová slova: odchod do důchodu - věk - kategorizace - náklady finanční - práce rizikové

BIČÁKOVÁ, OLGA: Sdílené pracovní místo
anotace: Článek podrobněji vysvětluje pojem sdílené pracovní místo. Jedná se o flexibilní formu organizace práce, kdy více lidí (běžně dva) pracuje na částečný úvazek, na pracovní pozici, kterou obvykle vykonává jeden pracovník na plný úvazek. Odměna se mezi ně rozpočítává.
klíčová slova: místa pracovní sdílená - formy práce - organizace práce

NĚMEC, LUKÁŠ: Rozvoj dovedností v celoživotní perspektivě je téma ČMKOS
anotace: Článek se věnuje problematice celoživotního vzdělávání a rozvoji dovedností, které by mělo připravit lidi na celospolečenskou nejistotu a konstantní změny na trhu práce - disruptivní inovace, nové technologie, distrubuce pracovních míst, přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku, proměny organizace práce nebo změny způsobené celosvětovou pandemií onemocnění covid-19.
klíčová slova: vzdělávání celoživotní - dovednosti - rozvoj - trh práce - dialog sociální - odbory

LINDECKE, LEON: Práce na digitálních platformách.
anotace: Digitalizace se projevuje v mnoha oblastech života. Odpovídajícím způsobem jsou výrazné i její dopady ve světě práce. Týká se to mimo jiné odvětví zvaného ekonomika platforem.
klíčová slova: práce platformová - platformy - digitalizace - trh práce - důsledky

 

Travail et Sécurité - č. 836 (2022)

DELAVAL, KATIA: Vibrations / Vibrace: odhad, měření a ochrana
anotace: Mnoho zaměstnanců je vystaveno vibracím. Ať už se přenáší na horní končetiny nebo na celé tělo, mohou představovat nebezpečí pro jejich zdraví. Posouzení tohoto rizika je nezbytné pro zavedení vhodných preventivních opatření pro každou pracovní situaci a z hlediska právních předpisů.
klíčová slova: vibrace - rizika pracovní - expozice profesionální - měření - ochrana zdraví

DELAVAL, KATIA: Évaluer, tout simplement / Jednoduše vyhodnoťte
anotace: Zjednodušený nástroj pro hodnocení expozice vibracím (Osev) byl vytvořen před několika lety s cílem umožnit podnikům, které se potýkají s problematikou vibrací, splnit jejich povinnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to hodnocení pracovních rizik. Nová verze tohoto nástroje, která umožňuje rychlý odhad expozice zaměstnanců riziku vibrací, je nyní k dispozici online.
klíčová slova: vibrace - expozice profesionální - měření - hodnocení rizik - nástroje - podniky

BRASSEUR, GRÉGORY: Apprendre tôt pour acquérir les bons réflexes / Učte se včas, abyste získali správné reflexy
anotace: Na střední škole Saint-Exupéryho v Blagnacu se studenti prvního ročníku letecké školy učí nýtovat kus trupu letadla. Školu navštívili zástupci střediska fyzikálních měření Carsat Midi-Pyrénées, aby studenty seznámili s riziky spojenými s vibracemi. Cílem návštěvy bylo zvýšit povědomí o rizicích spojených s vibracemi, ale především nabídnout praktické zkušenosti s testy zařízení spojenými s měřením expozice hluku a vibracím.
klíčová slova: vibrace - hluk - měření - rizika pracovní - nástroje - školy střední - studenti

DELAVAL, KATIA: Un renouvellement a succes / Úspěšná obnova
anotace: Při řízení manipulačních zařízení jsou pracovníci logistiky vystaveni vibracím celého těla. V Gauchy v regionu Aisne zavedla továrna společnosti L'Oréal technická řešení ke snížení úrovně expozice zaměstnanců. S pomocí společnosti Carsat Hauts-de-France byly rovněž provedeny osvětové akce pro obsluhu vysokozdvižných vozíků.
klíčová slova: vibrace - zařízení manipulační - vozíky zdvižné - opatření bezpečnostní - opatření technická - ochrana zdraví - osvěta

DELAVAL, KATIA: Une vibrante réussite sur la durée / Úspěch v průběhu času
anotace: Na hydraulických pracovištích jsou řidiči strojů vystaveni vibracím celého těla a obsluha vibracím rukou a paží při používání vibrujících nástrojů. Společnost Sogea Est již deset let realizuje program neustálého zlepšování zaměřený na snižování těchto rizik.
klíčová slova: vibrace - expozice profesionální - zařízení hydraulická - prevence rizik - ochrana zdraví - programy vzdělávací - programy bezpečnosti práce

BRASSEUR, GRÉGORY: Espaces verts. Zelené plochy: vybrané, udržované a upravené vybavení
anotace: Údržbářské práce při úpravě zelených ploch mohou obsluhu vystavit vibracím. Řešení jsou možná, ale ne vždy známá, od výběru strojů až po jejich generální opravu a údržbu, přes organizaci práce, snížení expozice chladu a omezení uchopovacích sil.
klíčová slova: plochy zelené - údržba - vibrace - rizika pracovní - opatření bezpečnostní - opatření organizační - nástroje - stroje a zařízení

VAUDOUX, DELPHINE: Charcuterie artisanale. Řemeslné uzeniny: úzce provázaná organizace
anotace: Laurent Bernier, vedoucí uzenářství, se snaží pro své zaměstnance vytvořit lepší pracovní podmínky. Proto se neváhal přestěhovat a zrevidovat své vybavení a inovovat organizaci práce, a to s pomocí společnosti Carsat Pays de la Loire.
klíčová slova: průmysl potravinářský - výroba - prostředí pracovní - podmínky pracovní - organizace práce - vybavení - příklady - praxe

 

Travail et Sécurité - č. 837 (2022)

RAVALLEC, CÉLINE: Un monde du travail á part entiére / Svět práce jako takový
anotace: ESAT (établissements et services d'aide par le travail = zařízení a služby pro pomoc prostřednictvím práce) se kromě své specifičnosti spojené s posláním podporovat osoby se zdravotním postižením prostřednictvím práce od tradičních podniků liší jen málo. Jedná se o struktury, jejichž druhy činností se diverzifikují a které se častěji než ostatní potýkají se stejnými problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako celý profesní svět. Jediný rozdíl je v tom, že intelektuální nebo psychologické schopnosti jejich zaměstnanců vyžadují zvláštní pozornost a podporu.
klíčová slova: osoby hendikepované - postižení zdravotní - zaměstnání - práce - podniky - zařízení sociální - podpora zaměstnanců - BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - praxe

RAVALLEC, CÉLINE: La diversité donne des idées / Rozmanitost přináší nápady
anotace: Společnost Esat Acais v Cherbourg-en-Contentin již několik let diverzifikuje své činnosti a inovuje výrobní procesy. To vedlo k pořízení nového vybavení a školení, včetně zlepšení pracovních podmínek pro uživatele. V zařízení ESAT Acais, které vzniklo v roce 1965, pracuje 200 pracovníků s mentálním postižením.
klíčová slova: osoby hendikepované - postižení zdravotní - zaměstnání - podpora zaměstnanců - činnosti pracovní - praxe

RAVALLEC, CÉLINE: Par et pour les travailleurs / Od pracovníků a pro pracovníky
anotace: Před sedmi lety vytvořila společnost Adapei de la Meuse Comité d'hygi?ne, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT, Výbor pro zdraví, bezpečnost a pracovní podmínky). Od té doby tento orgán pravidelně zkoumá pracovní podmínky zdravotně postižených pracovníků a přímo je zapojuje do zlepšování jejich pracovních podmínek.
klíčová slova: osoby hendikepované - postižení zdravotní - zaměstnání - práce - podmínky pracovní - podpora zaměstnanců - ochrana zdraví - bezpečnost práce - orgány bezpečnosti práce - Francie - praxe

RAVALLEC, CÉLINE: Rien n'est figé dans la pierre / Nic není vytesáno do kamene
anotace: Společnost Esat de Magnac-sur-Touvre v Charente se snažila zlepšit pracovní podmínky zdravotně postižených pracovníků ve své obnovené kamenické dílně. S pomocí střediska Carsat Centre Ouest se díky zlepšením a reorganizaci prostor podařilo dosáhnout pokroku při řešení prevence celé řady rizik.
klíčová slova: osoby hendikepované - postižení zdravotní - zaměstnání - práce - podpora zaměstnanců - ochrana zdraví - podmínky pracovní - organizace a řízení - prevence rizik - praxe

DELAVAL, KATIA: Une conception aux petits oignons / Pečlivý design
anotace: V Tinqueux v regionu Marne otevřela společnost Ateliers de la Foret výrobnu zeleniny. Od fáze návrhu byla středem projektu prevence pracovních rizik. A pracovníci s mentálními poruchami byli podporováni při učení se této nové činnosti a vedeni k samostatnosti.
klíčová slova: osoby hendikepované - postižení zdravotní - zaměstnání - práce - podpora zaměstnanců - ochrana zdraví - podmínky pracovní - organizace práce - praxe

LARROQUE, DAMIEN: Le jeu oú tout le monde gagne / Hra, ve které vyhrává každý
anotace: Esat Ithac a AIMCP v Saint Etienne přivítaly studenty z Ecole des Mines de Saint Etienne v rámci výzvy SuPerForm, kterou vyhlásily společnosti Carsat Rhône-Alpes a Alliances des grandes écoles Rhône-Alpes-Auvergne (Agera). Tato spolupráce vyústila ve vytvoření hry ESATtention, která je určena ke zlepšení zdravotních a bezpečnostních dovedností pracovníků se zdravotním postižením.
klíčová slova: osoby hendikepované - postižení zdravotní - zaměstnání - podpora zaměstnanců - bezpečnost práce - podmínky pracovní - hry - učení se - dovednosti - rozvoj osobnostní

FAUVERNIER, LUCIEN: Rendre le travail accessible á tous / Zpřístupnění práce všem
anotace: Zařízení Esat Léo-Mazon, který se nachází jen pár kroků od centra Mentonu, je plné života a činností: pěstování a zpracování citronů, vaření specialit, údržba zeleně, příprava éterických olejů, vyšívání, balení atd. Zařízení podporuje 127 hendikepovaných osob, které vykonávají odbornou činnost v přizpůsobených pracovních podmínkách. Každý pracovník je doprovázen na pracoviště, které si sám vybere a kde se může v naprostém bezpečí zdokonalovat ve svých dovednostech a směřovat k samostatnosti.
klíčová slova: osoby hendikepované - postižení zdravotní - podmínky pracovní - bezpečnost práce - činnosti pracovní - podpora zaměstnanců - dovednosti - rozvoj osobnostní

FAUVERNIER, LUCIEN: Parce que, parfois, l'essentiel est invisible pour les yeux / Protože to podstatné je někdy očím neviditelné
anotace: Zrak je smyslem, který nové technologie virtuální nebo rozšířené reality využívají nejvíce. Naopak dotyk je v tomto směru spíše zanedbávaný. Oblast haptiky je stále málo známá široké veřejnosti a její aplikace ve světě práce jsou stále poměrně specifické. Pro výzkumné pracovníky je to stále pole možností, které je třeba prozkoumat a které se bude v příštích letech více rozvíjet.
klíčová slova: realita virtuální - realita rozšířená - doteky - haptika

LARROQUE, DAMIEN: Des flux au port de charge, une mue réussie / Úspěšná transformace skladových prostor
anotace: Společnost Simu, která se specializuje na výrobu motorů pro dveře a okna, zahájila reorganizaci svého závodu, který v původní podobě vytvářel rizika pro pracovní týmy. Po rozšíření a reorganizaci skladů došlo ke změnám v dílnách, které zlepšují produktivitu pracoviště i pracovní podmínky zaměstnanců.
klíčová slova: výroba - sklady - pracoviště - design - podmínky pracovní - pracoviště - restrukturalizace - prevence rizik

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail