Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2022/4

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 4 (2022)Bezpečnost a hygiena práce - č. 4 (2022)Die BG - č. 4 (2022)Hygiene et Sécurité du Travail - č. 266 (2022) | International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 1 (2022)Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 4 (2022)Le travail humain - č. 1 (2022)Professional Safety - č. 4 (2022) | Références en Santé au Travail - č. 169 (2022)Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 1 (2020)Sicher ist Sicher - č. 4 (2022) |  Sondy revue - č. 4 (2022) Travail et Sécurité - č. 834 (2022)Travail et Sécurité - č. 835 (2022) | Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 1 (2022)

 

112 - č. 4 (2022)

ŠTĚPÁNKOVÁ, ILONA: Výbor pro civilní nouzové plánování v roce 2021
anotace: V roce 2021 pokračovala situace ztížená šířením onemocnění covid-19. Mnohá jednání byla buď realizována videokonferencemi, nebo došlo k jejich úplnému zrušení. Podobně tomu bylo i v rámci činnosti Výboru pro civilní nouzové plánování, který je jedním ze stálých pracovních výborů Bezpečnostní rady státu. V článku jsou popsány některé projednávané materiály, včetně jejich procesu schvalování (Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022-2027, Koncepce ochrany obyvatelstva do 2025 s výhledem do roku 2030 a další).
klíčová slova: ochrana civilní - ochrana obyvatelstva - plánování krizové - výbory - činnosti - koncepce - materiály

RYBÁŘ, PAVEL: Kredibilita sprinklerové ochrany skladů
anotace: V následujících 3 článcích se bude autor zabývat problematikou kredibility návrhových požadavků na sprinklerovou ochranu. První část je zaměřena na požární zkoušky, které jsou předpokladem pro tvorbu objektivních návrhových požadavků na sprinklerovou ochranu.
klíčová slova: sprinklery - ochrana požární - požáry - sklady - požadavky bezpečnostní - zkoušky požární - bezpečnost požární

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 4 (2022)

VALA, JIŘÍ: Bezpečnost práce u sezónních pracovníků v zemědělství
anotace: Některá odvětví evropského hospodářství, zejména zemědělsko-potravinářské odvětví a odvětví cestovního ruchu, jsou závislá na podpoře sezónních pracovníků, kteří v konkrétních obdobích roku přijíždějí z jiných členských států nebo třetích zemí. V rámci této skutečnosti je důležité si uvědomit, že sezónní pracovník má právo na bezpečné a zdravé podmínky, ať pracuje v jakémkoliv státě Evropské unie.
klíčová slova: zemědělství - pracovníci sezónní - BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - podmínky pracovní

FENCLOVÁ, ZDENKA - URBAN, PAVEL - PELCLOVÁ, DANIELA: Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2021
anotace: Autoři předkládají čtenářům stručný přehled statistických údajů o profesionálních onemocněních hlášených do Národního registru nemocí z povolání v České republice v roce 2021.
klíčová slova: nemoci z povolání - onemocnění profesionální - statistiky - Česká republika - 2021

STÁDNÍK, JAROSLAV - DEKAN, JERONÝM: Judikatura NSS v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
anotace: Předmětem článku jsou některé názory vyslovené Nejvyšším správním soudem v oblasti § 102 odst. 3 a 4 zákoníku práce, které se týkají prevence rizik, přičemž současně bude také upozorněno na problematiku institutu opatření k odstranění nedostatků, ke kterému přistupuje inspektor na základě § 7 odst. 1 písm. h) zákona o inspekci práce. K náležitému zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci patří povinnost zaměstnavatele vyhledávat a vyhodnocovat rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců, která se týkají výkonu práce zcela zásadní. Jedná se o zcela klíčovou činnost zaměstnavatele v rámci BOZP, od které se odvíjejí veškeré další aktivity a povinnosti na zaměstnavatele i dalších subjektů na úseku BOZP. Tato povinnost má i své zákonné zakotvení v § 101 a § 102 zákoníku práce.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - zaměstnavatelé - judikatura - rozsudky soudní

KOŽMÍN, PETR: Karta BOZP pro profesi: Vrtač
anotace: Vrtač vykonává práci v náročném venkovním terénu, kde jsou prováděny stavební, trhací nebo geologické práce. Obvykle se jedná o prostředí se ztíženými pracovními podmínkami (prach, vlhko, teplo, chlad, hluk). Při práci může docházet k zaujímání podmíněně přijatelných pracovních poloh a ke zvýšené fyzické zátěži spojené s manipulací s těžkými břemeny, fyzicky náročnou prací. Karta BOZP uvádí výčet pracovních činností, spadajících do obvyklé pracovní náplně těchto profesí. Dále jsou uvedeny kvalifikační požadavky na tyto pracovníky, charakteristika místa výkonu práce, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory spojené s prací, seznam nebezpečí, doporučený rozsah OOPP a pokyny pro bezpečnou práci.
klíčová slova: vrtači - práce stavební - práce trhací - karta BOZP - činnosti pracovní - kvalifikace profesní - rizika pracovní - faktory pracovní - OOPP - prostředky pracovní

HLAVSA, PETR - BĚHOUNEK, MICHAL: Pohled osobnosti na současnou BOZP
anotace: Seriál rozhovorů pokračuje již patnáctým dílem, který je tentokrát věnován nastupující generaci, kterou lze nazvat „budoucností oboru bezpečnosti práce a ochrany zdraví“. Pan Karel Řípa je vhodný příklad zástupce skupiny, která bude rozvíjet obor BOZP v následujících letech.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - osobnosti - budoucnost - rozhovory

DANDOVÁ, EVA: Problémy s kategorizací prací
anotace: Mezi základní povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP patří povinnost zaměstnavatele informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena s tím, že kategorizaci prací upravuje zvláštní právní předpis. Vzhledem k tomu, že se neustále setkáváme s dotazy, co jsou to vlastně ty kategorie a čím jsou upraveny, zopakujeme si v následujících řádcích základ právní úpravy.
klíčová slova: kategorizace prací - BOZP - předpisy právní - faktory rizikové - prevence rizik - ochrana zdraví - zdraví veřejné

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Používání regálů a regálových systémů
anotace: Neustále narůstající požadavky na objemy skladovaných materiálů, produktů, resp. výrobků, si v průběhu úsvitu minulého období vyžadovaly vytváření stále větších ploch, a později budování stále objemnějších objektů, určených ke skladování. Původní volné skladování stálo dokonce na samém prvopočátku snahy člověka o uchování základních statků pro pozdější potřebu. Skladovaný materiál byl tehdy volně ukládán na libovolnou podlahu/zem, při minimálním rozsahu mechanizace prováděných manipulačních prací. Od tohoto způsobu skladování bylo nutno postupně upouštět, zejména pro těžko splnitelné požadavky na stále narůstající rozsah skladovacích ploch a přímo extrémně nízkou produktivitu práce.
klíčová slova: skladování - sklady - regály - požadavky bezpečnostní

 

Die BG - č. 4 (2022)
FRIEDL, WOLFGANG J.: So gelingen gute Explosionsschutzdokumente / Takto dobré dokumenty o ochraně proti výbuchu uspějí
anotace: Autor uvádí, že k výbuchům dochází při úniku plynů, odpařování kapalin nebo při zvíření prachu. Kromě hořlavé látky je zapotřebí také zápalná energie. Nedostatek přehledu o tom, jak se správně chovat, nedostatek zkušeností v této oblasti nebo dokonce neopatrnost může vést k tomu, že se výbušné atmosféry nejen vytvoří, ale také se vznítí. Ochrana proti výbuchu je strukturována jinak než ochrana proti požáru, která zahrnuje stavební, technická a organizační opatření stejné důležitosti. Ochrana proti výbuchu má tři priority: 1. zamezení vzniku výbušné atmosféry, 2. zabránění vznícení a 3. minimalizaci dopadů na lidi a majetek, jako jsou budovy a systémy. Pokud se zamezí vzniku výbušné atmosféry, je dosažena stoprocentní bezpečnost, co se týče ochrany proti výbuchu. Tomu má zabránit i opatření specifikovaná v dokumentu o ochraně proti výbuchu. Povinnost zpracovávat tento dokument je zakotvena ve vyhlášce o nebezpečných látkách. Neexistují však pro jeho vypracování závazné podrobné specifikace, proto se autor ve svém článku snaží motivovat zaměstnavatele, aby tak učinili. Předkládá jim informace, co má být obsahem dokumentu o ochraně proti výbuchu a návod, jak ho zpracovat.
klíčová slova: výbuchy - exploze - ochrana protivýbuchová - dokumentace - návody

HOCHBRUCK, WOLFGANG: "Spontan"-Helfer / Spontánní pomocníci: dovednosti reagovat na krize a svépomoc
anotace: Autor konstatuje, že na jedné straně klesá počet profesionálních záchranářů, na straně druhé však roste ochota lidí pomáhat. V případě velkých katastrof se ve velkém objevují "spontánní pomocníci" a snaží se nabídnout svou podporu. Projekty jako ENSURE (2014-2016) financované federálním ministerstvem pro výzkum měly zjistit, jak by měla být organizována registrace dobrovolníků a jak by se s nimi mělo pracovat. Z tohoto projektu a ani z následných projektů však nebyla odvozena žádná právní ani praktická implementace, nicméně již nyní je možné organizovat dobrovolníky lokálně nebo na okresní úrovni bez vytváření paralelních struktur. Autor dále popisuje, jak by měli být tito dobrovolníci vyškoleni, neboť jejich pomoc v době krizí je nesmírně důležitá. Uvádí, že fáze mezi vznikem havárie a příjezdem vyškolených záchranářů se v budoucnu pravděpodobně prodlouží. Důvodem je snižující se počet plně vyškolených záchranářů, kteří jsou k dispozici zejména ve dne, a z toho vyplývající uzavření nebo slučování lokalit. Autor věří, že snad povodňová katastrofa v regionech Ahr a Erft zrychlí potřebné procesy v oblasti registrace dobrovolníků, jejich zajištění základním vybavením a pojištěním včetně komplexního rozšíření jejich výcviku.
klíčová slova: záchranáři - dobrovolníci - evidence - školení - řízení krizové - havárie závažné

 

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 266 (2022)

OURY, BENOIT - MATERA, VIRGINIE - BÉMER, DENIS: Caractérisation des aérosols ultrafins produits lors de travaux de réfection de voies ferrées en tunnel. Charakterizace ultrajemných aerosolů vznikajících při opravách železničních tunelů
anotace: Při mnoha průmyslových procesech dochází na pracovišti k emisím ultrajemných částic (UFP) do ovzduší (tepelné nebo mechanické procesy). Odběr vzorků těchto aerosolů a stanovení jejich fyzikálních a chemických vlastností přispívá ke zlepšení znalostí o jejich toxicitě. V této souvislosti INRS spolupracovala se společností Eurotunnel - Getlink na projektu výměny železniční tratě pod Lamanšským průlivem. Cílem této studie bylo poskytnout rámec pro vývoj metrologických technik přizpůsobených tomuto kontextu. K charakterizaci vznikajících ultrajemných aerosolů byla použita sada doplňkových měřicích prostředků. Vliv četných zdrojů emisí PUF na kontaminaci ovzduší v pracovním prostoru byl zjišťován pomocí záznamů na přímo čitelných zařízeních, odběru vzorků s následnou chemickou analýzou a pozorováním pomocí elektronické mikroskopie.
klíčová slova: částice ultrajemné - emise - toxicita - měření - ovzduší pracovní - tunely podzemní - opravy

LAURENT, LOUIS: Défis pandémiques et post-pandémiques liés au télétravail / Výzvy spojené s prací na dálku při pandemii a po ní
anotace: Pandemie měla silný dopad na organizaci práce v celé Evropě, kde se masivně využívá práce z domova. To otevřelo nové oblasti studia, a to jak pro účely prevence během pandemie, tak pro získání zkušeností pro práci na dálku v budoucnosti, i když ne všechny situace při práci z domova, které se vyskytly během pandemie, lze extrapolovat na organizovanější praxi práce na dálku. Tento článek shrnuje výsledky prezentované šesti evropskými institucemi na konferenci PEROSH 2021.
klíčová slova: práce z domova - práce dálková - výzvy - organizace práce

SAUVÉ, JEAN-FRANCOIS - MATER, GAUTIER: Panorama des niveaux d'exposition aux contaminants chimiques dans le secteur vétérinaire entre 2011 et 2020 / Profesionální expozice antimonu, kobaltu a wolframu ve Francii: databáze Colchic
anotace: Při činnostech souvisejících s péčí o zvířata je personál vystaven působení různých chemických látek. Za účelem lepšího posouzení úrovní expozice tento článek představuje portrét jednotlivých měření provedených v odvětví veterinárních činností s využitím údajů zaznamenaných v databázi Colchic v letech 2011-2020.
klíčová slova: antimon - wolfram - kobalt - expozice profesionální - měření - veterinářství - databáze

CHARTON, HERVÉ - CLAUDEL, PHILIPPE: Le dispositif de formation SST / Systém školení BOZP: na cestě ke sdílené kultuře prevence
anotace: Školení je základním nástrojem pro zvyšování povědomí a šíření zásad prevence v podnicích s cílem snížit zdravotní rizika a zlepšit pracovní podmínky. INRS a Assurance maladie - Risques professionnels zavedly prvky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do referenčních systémů odborných dovedností a dalšího vzdělávání. Školení "První pomoc na pracovišti" je součástí této orientace a ilustruje vývoj preventivních školení organizovaných INRS směrem k co největšímu počtu osob. Tato dokumentace popisuje fungování systému SST, dovednosti, které umožňuje rozvíjet, a organizaci multiplikace s cílem uspokojit zvýšenou potřebu odborné přípravy.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - školení bezpečnosti práce - vzdělávání - dovednosti - prevence rizik - kultura bezpečnosti práce

REMIEL FENO, MAHENINA - SAVESCU, ADRIANA: Conception des locaux de travail en "BIM" / Navrhování pracovišť s využitím BIM: jaké jsou otázky prevence pracovních rizik?
anotace: Nástup digitálních nástrojů spojených s BIM (Building Information Modelling) vede k zásadním změnám v přístupu k architektonickému návrhu. Článek osvětluje, co je BIM a jaké změny přináší v oblasti projektových postupů, aby bylo možné pochopit problémy v oblasti prevence pracovních rizik. Zdůrazněny jsou také možnosti lepší identifikaci, řízení a kontroly rizik a obecněji efektivní integrace požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví již ve fázi návrhu zařízení, které přijímá pracovníky.
klíčová slova: pracoviště - prostředí pracovní - design - navrhování - modelování - nástroje - prevence rizik - BOZP

 

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 1 (2022)

FTIME, MARIUS D. - DUMITRASCU, ADELA-ELIZA - CIOBANU, VALENTINA D.: Chainsaw operators' exposure to occupational risk factors and incidence of professional diseases specific to the forestry field / Profesionální expozice obsluhy motorové pily rizikovým faktorům při práci a výskyt nemocí z povolání specifických pro lesnictví

anotace: Tento článek se zaměřuje na podrobné studie týkající se analýzy rizikových pracovních faktorů na zdraví a nemoci z povolání, konkrétně na vliv hluku, vibrací působících na ruce a paže, globálního indexu teploty (WBGT) a expozice částicím. Tato studie měřila ekvivalentní akustickou hladinu (LAeq), denní expozici vibracím (A (8)), index WBGT a koncentraci částic v respirabilní oblasti pracovníka. Lékařsky byl vyhodnocen vzorek 107 pracovníků obsluhujících řetězové pily, z nichž u 30 pracovníků existovalo podezření na profesionální patologii, a byli hospitalizováni na univerzitní klinice. Měření upozorňují na tato zjištění: překročení zákonného limitu pro expozici hluku; 13 % případů překročení limitu 2,5 m/s2 pro vibrace na ruce; expozice prachu obecně je v rámci zákonných limitů; WBGT ukazuje tepelnou zátěž pracovníků. Po lékařském posouzení byly zjištěny osteomuskuloskeletální poruchy (25,23 %), Raynaudův syndrom (0,93 %) a oboustranná ztráta sluchu (3,74 %).
klíčová slova: lesnictví - pily řetězové - expozice profesionální - vibrace - hluk - zátěž tepelná - částice - expozice profesionální - patologie

DHALMAHAPATRA, KRANTIRADITYA - DAS, SOUVIK - MAITI, J.: On accident causation models, safety training and virtual reality / O modelech příčin nehod, školení bezpečnosti a virtuální realitě
anotace: Neúčinnost vizualizace v reálném čase a interakce s uživatelem v tradičních modelech příčin nehod (accident causation models, ACMs) vyžaduje vývoj dynamického ACM, který může podpořit identifikaci nebezpečí v reálném čase, prevenci nehod a interaktivní bezpečnostní školení. K tomuto účelu může sloužit model příčin nehod založený na virtuální realitě (VR-ACM). V této studii provedli autoři komplexní přehled literatury o různých ACM a postupech bezpečnostního školení. Jsou identifikována omezení stávajících modelů a postupů. Je navržen model VR-ACM sestávající ze tří modulů: VR modelování a simulace, příčinné souvislosti nehod a školení bezpečnosti. Je uvedena experimentální studie s 22 jeřábníky, která ukazuje použitelnost navrženého modelu. Navrhovaný VR-ACM slouží jako prostředek pro analýzu možných základních příčin nehod, trojrozměrnou perspektivu vizuální analýzy, interakci s uživatelem v reálném čase a posuzování a rozhodování v reálném čase.
klíčová slova: realita virtuální - bezpečnost práce - BOZP - školení bezpečnosti práce - nehody pracovní - příčiny - identifikace rizik - analýzy rizik

FELEKOGLU, BURCU - OZMEHMET TASAN, SEREN: Interactive ergonomic risk mapping / Interaktivní mapování ergonomických rizik: praktický přístup k vizuálnímu řízení ergonomie na pracovišti
anotace: Současné studie ukazují rostoucí potřebu vyvinout obohacené nástroje pro ergonomické řízení rizik, které mohou podpořit vytvoření bezpečného a zdravého pracovního prostředí s využitím ergonomických zásad. V této studii je navržen nový nástroj pro vizualizaci ergonomických postupů na pracovišti. Pro vývoj tohoto nástroje byla zavedena metodika interaktivního mapování ergonomických rizik (intERM), která se skládá z pěti kroků, přičemž integruje strategickou vizi společnosti a pomáhá zohlednit dopady změn v politickém a regulačním kontextu, a také ekonomické a demografické prostředí, technologie a kontext zaměstnanosti. Navrhovaná systematická a praktická metodika je demonstrována na reálném příkladu. Tento vizuální a interaktivní nástroj umožňuje rychlou identifikaci ergonomických rizik a reakci na ně, předvídání změn pro snížení/odstranění ergonomických rizik, jakož i zvýšení povědomí o ergonomických rizicích v celé společnosti a posílení zapojení a odpovědnosti zúčastněných stran.
klíčová slova: prostředí pracovní - ergonomie - rizika ergonomická - faktory rizikové - mapování - vizualizace - identifikace rizik - nástroje

MA, KAREN Y.: Assessing potential trade-offs between the lower back and shoulders / Posouzení možných kompromisů mezi dolní částí zad a rameny: vliv tréninkové intervence při zvedání na klouby
anotace: Mnoho dostupných přístupů k modifikaci námahy při ruční manipulaci s břemeny (manual materials handling, MMH) klade důraz na ochranu dolní části zad, ale často nezohledňuje, jak intervence ovlivňují ostatní oblasti těla. Tato studie se zaměřila na vliv tréninku zdvihání na kloubní a svalové nároky mezi dolní částí zad a rameny.
klíčová slova: manipulace ruční - manipulace s břemeny - zvedání - zátěž fyzická - záda - ramena - svaly - klouby - intervence - cvičení

HARTWIG, VALENTINA: Analysis, comparison and representation of occupational exposure to a static magnetic field in a 3-T MRI site / Analýza, srovnání a znázornění profesionální expozice statickému magnetickému poli na pracovišti MRI 3-T
anotace: Účelem této studie je analyzovat expozici časově proměnnému magnetickému poli způsobenou pohyby pracovníků na 3-T klinickém skeneru magnetické rezonance (magnetic resonance imaging, MRI). Byla provedena měření statického magnetického pole (B) v blízkosti skeneru MRI za účelem vytvoření podrobné mapy prostorového gradientu B, aby bylo možné označit oblasti s vysokým rizikem expozice. Kromě toho byl použit osobní systém záznamu expozice, aby bylo možné analyzovat a porovnat expozici statickému magnetickému poli během různých rutinních postupů při MRI. Autoři zjistili, že u všech prováděných pracovních činností byla expozice v souladu s úrovněmi Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením. Zjištění však potvrzují, že existuje velká variabilita expozice mezi různými pracovníky, a naznačují důležitost provádění osobních měření expozice.
klíčová slova: záření ionizující - pole magnetické - rezonance - expozice profesionální - měření

ECHS LUCENA, ARTHUR FELIPE - ARANHA SAFFARO, FERNANDA: Guidelines for exploring construction sites in virtual reality environments for hazard identification / Pokyny pro zkoumání stavenišť v prostředí virtuální reality za účelem identifikace nebezpečí
anotace: Využití zařízení virtuální reality pro průzkum stavenišť je slibnou alternativou pro předvídání problémů a snížení výskytu pracovních úrazů. Autoři studie provedli srovnání různých způsobů provádění virtuálního průzkumu za účelem zvýšení bezpečnosti pracovníků na staveništích. Tato srovnání umožnila navrhnout pokyny pro modelování a zkoumání simulací staveniště pomocí levných imerzních zařízení virtuální reality. Osm stavebních manažerů se zúčastnilo dvou simulací virtuální reality, v nichž měli za úkol identifikovat nebezpečí pro pracovníky. S ohledem na názor dobrovolníků, čas a počet identifikovaných nebezpečí dospěla studie k závěru, že nejlepším režimem simulace je ten, při němž uživatel striktně dodržuje pokyny protokolu o jejich přemístění a analýzy rizik. Výsledky studie naznačily, že postupy virtuálního průzkumu staveniště by měly být standardizovány a měly by klást větší důraz na identifikaci rizik.
klíčová slova: staveniště - identifikace rizik - analýzy rizik - realita virtuální - simulace

KALENGA, JOHN NGOY: Estimating the injury rates and causes of fatalities in the Japanese mining industry, 1924-2014 / Odhad úrazovosti a příčin úmrtí v japonském důlním průmyslu v letech 1924-2014
anotace: Tento článek zkoumá trendy v úrazovosti a příčiny smrtelných úrazů v japonském důlním průmyslu. Údaje o úrazech byly získány z japonských statistických ročenek vydávaných Úřadem předsedy vlády. Tyto údaje byly analyzovány za účelem odhadu míry úrazovosti a příčin nehod. V Japonsku činil medián míry úrazovosti 129,25, těžké úrazovosti 5,44 a úmrtnosti 2,99/1000 pracovníků. Hlavní příčinou smrtelných úrazů bylo zřícení střechy v podzemním dole, které představovalo mediánovou hodnotu 21/1000 úmrtí pracovníků během celého sledovaného období. Ve srovnání se zkušenostmi s nehodami v USA a Demokratické republice Kongo, zemích s významným důlním průmyslem, činily mediánové hodnoty míry úmrtnosti 0,58 a 0,28/1000 pracovníků. Autoři došli k závěru, že japonští horníci byli nejvíce vystaveni riziku úrazů v předválečném období.
klíčová slova: průmysl těžební - doly hlubinné - úrazy pracovní - úrazy smrtelné - příčiny - úrazovost pracovní - Japonsko - USA - Kongo - bezpečnost práce

BAYRAM, METIN: Factors affecting employee safety productivity / Faktory ovlivňující produktivitu zaměstnanců v oblasti bezpečnosti: empirická studie v organizaci certifikované podle normy OHSAS 18001
anotace: Cílem studie bylo prozkoumat vztahy mezi bezpečnostním chováním (dodržování bezpečnosti a účast na bezpečnosti), jeho determinanty (motivace k bezpečnosti a znalost bezpečnosti) a jeho předchůdci (školení o bezpečnosti), které ovlivňují produktivitu zaměstnanců v oblasti bezpečnosti, což představuje ekonomický přínos bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Studie byla provedena se zaměstnanci, kteří se účastnili základního školení BOZP, které je vzhledem k související zákonné povinnosti povinné pro všechny zaměstnance každé dva roky. Údaje potřebné pro účely výzkumu byly získány dotazováním 453 zaměstnanců. Výsledky analýz ukázaly, že školení o bezpečnosti, znalosti o bezpečnosti, motivace k bezpečnosti a dodržování bezpečnosti ovlivňují zvýšení produktivity zaměstnanců v oblasti bezpečnosti, což je jeden z ekonomických přínosů BOZP. Studie rovněž naznačila, že účast na bezpečnostních opatřeních nemá vliv na zlepšení produktivity zaměstnanců. Autoři vytvořili novou stupnici týkající se produktivity zaměstnanců v oblasti bezpečnosti.
klíčová slova: produktivita práce - chování bezpečné - bezpečnost práce - BOZP - znalosti - motivace - participace - školení bezpečnosti práce

BUSSIER, MATHIEU JONATHAN PASCAL - CHONG, HEAP-YIH: Relationship between safety measures and human error in the construction industry / Vztah mezi bezpečnostními opatřeními a lidskými chybami ve stavebnictví: práce ve výškách
anotace: V posledních letech jsou pády z výšek hlášeny jako hlavní příčina smrtelných úrazů v australském stavebnictví. Zatímco existuje značné množství literatury zkoumající bezpečnost a lidské chyby ve snaze snížit výskyt nehod prostřednictvím zavádění organizačních a fyzických strategií souvisejících s riziky, jen malá pozornost byla věnována vlivu psychického stresu na vztah mezi lidskými chybami a bezpečnostními opatřeními. Tento článek se proto zaměřuje na zkoumání vztahu mezi bezpečnostními opatřeními a lidskou chybou s cílem zjistit vliv psychického stresu u pracovníků pracujících ve výškách ve stavebnictví na tento vztah. Studie zjistila, že k lidské chybě může dojít v důsledku psychického stresu, a proto poskytuje základ pro budoucí výzkum, který by měl prozkoumat, zda by správné zavedení psychologických bezpečnostních opatření mohlo snížit výskyt lidských selhání a nehod při práci ve výškách.
klíčová slova: stavebnictví - opatření bezpečnostní - chyby lidské - zátěž psychická - pády z výšky - prevence úrazů - Austrálie

CHAUDHARY, DHANJEE KUMAR: Whole-body vibration exposure of heavy earthmoving machinery operators in surface coal mines / Expozice celého těla vibracím u obsluhy těžkých zemních strojů v povrchových uhelných dolech: srovnávací hodnocení obsluhy dopravních a nedopravních zemních strojů
anotace: Dvě skupiny obsluhy těžkých zemních strojů, obsluha dopravních strojů (sklápěčů) a obsluha nedopravních strojů (vrtáků a lopat) v uhelných dolech, jsou srovnávány z hlediska velikosti vibrací a možných zdravotních následků. Z výsledků analýzy vyplynulo, že obsluha dopravních prostředků je vůči rizikům vibrací zranitelnější než u obsluhy nedopravních strojů, což je patrné z velikosti vibrací i z příznaků bolesti dolní části zad.
klíčová slova: vibrace - tělo - onemocnění muskuloskeletální - obsluha - stroje zemní - stroje dopravní - stroje nedopravní - doly uhelné

KHAN, MUHAMMAD: Epidemiology of respiratory diseases and associated factors among female textile workers in Pakistan / Epidemiologie respiračních onemocnění a souvisejících faktorů u textilních dělnic v Pákistánu
anotace: Cílem studie bylo zjistit prevalenci bysinózy a dalších respiračních symptomů u textilních dělnic a související rizikové faktory v 18 přádelnách v okresech Faisalabad a Lahore v pákistánském Paňdžábu. Z výsledků je zřejmé, že práce přesčas a dlouhá týdenní pracovní doba za jsou významně spojeny s příznaky bysinózy, které uvádějí sami pacientky. Věk, rodinný stav a mzda žen byly významně spojeny se zmírňujícími opatřeními (návštěva lékaře), zatímco vzdělání žen bylo významně spojeno s využitím bezpečnostních opatření (používání masky).
klíčová slova: dílny - průmysl textilní - ženy - rizika zdravotní - onemocnění respirační - ochrana zdraví - Pákistán

QAMRUDDIN, ASRAF AHMAD: Musculoskeletal complications of hand-arm vibration syndrome among tyre shop workers in Kelantan, Malaysia / Muskuloskeletální komplikace syndromu vibrací rukou a paží u pracovníků pneuservisů v Kelantanu v Malajsii
anotace: Expozice vibracím působícím na ruce (hand-arm vibration, HAV) je spojena s vaskulárním syndromem rukou (hand-arm vascular syndrome, HAVS), který je charakterizován muskuloskeletálními komplikacemi. Důkazy o této problematice však nejsou jednoznačné. Cílem této studie proto bylo zjistit a porovnat výskyt muskuloskeletálních komplikací HAVS mezi skupinou pracovníků s vysokou expozicí (menší než nebo rovno 5 m-s-2) a skupinou s nízkou střední expozicí (menší než 5 m-s-2) a prozkoumat faktory spojené s muskuloskeletálními komplikacemi HAVS u pracovníků pneuservisů v Kelantanu v Malajsii.
klíčová slova: vibrace - expozice profesionální - ruce - paže - onemocnění muskuloskeletální - symptomy - pneuservisy - Malajsie

GOLBABAEI, FARIDEH: The effect of cooling vests on physiological and perceptual responses / Vliv chladicích vest na fyziologické a percepční reakce: systematický přehled
anotace: Lidé pracující v horkém prostředí jsou vystaveni zdravotním rizikům a tepelnému nepohodlí, které vážně ovlivňují jejich fyzickou, fyziologickou a duševní zátěž. Cílem této studie bylo posoudit účinky používání chladicích vest (cooling vest, CV) na fyziologické a percepční reakce na pracovišti. Pro screening bylo z bibliografických databází identifikováno celkem 23 837 studií a 63 studií bylo způsobilých pro extrakci dat. Byl zjištěn statisticky významný rozdíl v tělesné teplotě u hybridních chladicích oděvů (hybrid cooling garments, HBCG), materiálů s fázovou změnou (phase-change materials, PCM) a vzduchem chlazených oděvů (air-cooled garments, ACG) při 31,56-37 °C (60% relativní vlhkost), u odpařovacích chladicích oděvů při 25,8-28,1 °C a u kapalinových chladicích oděvů při 35 °C (49% relativní vlhkost) ve srovnání s oděvy bez CV (p < 0,001). HBCG (PCM a ACG) jsou účinné ochranné prostředky v horkém, mírném, vlhkém nebo suchém prostředí.
klíčová slova: vesty ochranné - chlazení - zátěž tepelná - aspekty psychologické - vnímání - percepce

BASAKCI CALIK, BILGE: Effects of risk factors related to computer use on musculoskeletal pain in office workers / Vliv rizikových faktorů spojených s používáním počítače na muskuloskeletální bolest u kancelářských pracovníků
anotace: V důsledku nadměrného používání stolních počítačů přibývá muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací (work-related musculoskeletal disorders, WMSDs). Toto šetření zkoumalo muskuloskeletální bolesti u kancelářských pracovníků. Sociodemografické faktory byly zaznamenány u 362 účastníků (ženy, 50,8 %; muži, 49,2 %; průměrný věk 37,35 ± 8,43 let). Účastníci byli dotazováni na jejich denní pracovní dobu, dobu a roky používání počítače, zda muskuloskeletální bolest souvisí s jejich prací a zda bolest narušuje jejich denní aktivity (activities of daily living, ADLs). Byly pozorovány pracovní polohy a závažnost bolesti byla hodnocena pomocí vizuální analogové škály. Účastníci během posledních 12 měsíců častěji trpěli bolestmi horní části zad (69,6 %), krku (65,2 %) a dolní části zad (64,1 %); 60,5 % účastníků uvádělo bolesti po nástupu do práce. Bolesti dolní části zad (32,9 %), bolesti zad (28,2 %) a bolesti krku (22,9 %) omezovaly účastníky v každodenním životě. Byly zjištěny pozitivní korelace mezi každodenním používáním počítače a bolestmi krku/horní části zad a LBP. Nejbolestivějšími oblastmi účastníků používajících stolní počítač byla horní část zad, krk, dolní část zad, ramena a bolest v těchto oblastech negativně ovlivňovala ADL. Ergonomické přístupy by mohly snížit výskyt WMSD a předcházet chronicitě.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - bolesti - pracovníci kancelářští - počítače

LI, JING: Study on the influence of an underground low-light environment on human safety behavior / Studie vlivu podzemního prostředí se slabým osvětlením na bezpečnostní chování člověkaStudie vlivu podzemního prostředí se slabým osvětlením na bezpečnostní chování člověka
anotace: Cílem této studie bylo zjistit, jaký vliv má osvětlení v uhelném dole na bezpečnostní chování lidí v podzemí. Autoři sestavili experimentální systém pro simulaci osvětlení uhelného dolu zahrnující jak celkové osvětlení, tak místní osvětlení rozdělené do šesti různých gradientů osvětlení (0, 10, 30, 50, 75 a 100 lx), aby pomocí programu SPSS verze 22.0 otestovali a analyzovali vliv gradientů celkového osvětlení na únavu člověka, jeho pozornost, reakce a koordinaci oko-ruka. Výsledky ukázaly, že osvětlení má významný vliv na únavu člověka, jeho pozornost, reakční schopnosti a koordinaci oko-ruka. Konkrétně únava člověka je v negativní korelaci a ostatní ukazatele jsou v pozitivní korelaci s nárůstem osvětlenosti. Zejména schopnost distribuce pozornosti se podle této studie zdá být nejvýznamněji ovlivněna osvětlením, následuje únava člověka, schopnost reakce a schopnost koordinace očí a rukou.
klíčová slova: doly uhelné - osvětlení - chování bezpečné - únava - pozornost - koordinace - reakce

NIESSEN, PIA - STOCKINGER, CHRISTOPHER - ZOELLER, ILKA: Analyzing the effect of social interaction on job demands and health in the example of flexible shiftwork / Analýza vlivu sociální interakce na pracovní nároky a zdraví na příkladu pružné směnné práce
anotace: V odborné literatuře je stres spojený s prací na směny často spojován také se zdravotními potížemi. Ukázalo se však, že tyto potíže nejsou rovnoměrně rozloženy. Musí existovat další důvody, proč stres vyplývající z práce na směny ovlivňuje zdraví jen v některých případech. Ve studii, které se účastnilo 653 zaměstnanců pracujícími v podmínkách vysoce flexibilní směnné práce, byly zkoumány faktory ovlivňující vztah mezi pracovními nároky a zdravotním stavem. Výsledky ukazují, že spokojenost s vedením ovlivňuje, zda nerovnoměrně rozvržená práce a časový tlak mají významný vliv na zdraví. Faktor dalších osob žijících v domácnosti významně ovlivňuje, zda časový tlak a emoční stres vedou ke zdravotním potížím. Studie dospěla k závěru, že vliv sociální interakce jako zdroje není omezen pouze na pracoviště. Sociální interakce jako osobní zdroj může být užitečná jak v pracovní, tak v soukromé sféře.
klíčová slova: práce na směny - směny pracovní - nároky - požadavky pracovní - stres - vedení lidí - interakce - aspekty sociální

LAMY, PASCAL - PERRIN, NELLIE: Approach to analyse hazardous situations tied to recurrent production dysfunctions, by observing the work situation / Přístup k analýze nebezpečných situací spojených s opakujícími se výrobními poruchami na základě pozorování pracovní situace
anotace: Při používání stroje nebo automatizovaného systému může dojít k dysfunkcím, jako je například zaseknutí dílu, které naruší běžný výrobní proces. Při řešení této dysfunkce se obsluha může dostat do nebezpečné situace. Autoři navrhují přístup k identifikaci těchto potenciálně nebezpečných situací pomocí pozorování pracovní situace. Proveditelnost tohoto přístupu byla testována na montážní lince olejových čerpadel. Přístup se skládá ze dvou fází: fáze detekce dysfunkce i reakce operátora na její řešení, po níž následuje fáze analýzy zaměřená na předvídání nebezpečných scénářů a vyhodnocení rizik s nimi spojených. Byl stanoven vztah příčiny a následku mezi poruchou, reakcí obsluhy a vzniklými riziky. Výsledky analýzy rizik navrhovaného přístupu doplňují počáteční analýzu rizik pracoviště provedenou společností s cílem zohlednit dopady výrobních dysfunkcí a poruch.
klíčová slova: stroje a zařízení - poruchy - dysfunkce - situace nehodové - analýzy rizik

BIRHANE, GETNET ENGEDA: Causes of construction injuries / Příčiny úrazů ve stavebnictví: přehled
anotace: Cílem tohoto článku je identifikovat příčiny úrazů ve stavebnictví, shrnout je do kategorií, poskytnout vstupní informace ve stručné formě pro referenci a doporučit možná řešení. Bylo vyhledáno celkem 967 recenzovaných prací, z nichž bylo nakonec identifikováno a podrobně analyzováno 42. Příčiny byly rozděleny do čtyř hlavních kategorií - faktory angažovanosti managementu, faktory chování, psychologické faktory a demografické faktory - a každá z nich byla přezkoumána zvlášť. Hlavním zjištěním studie je, že hlavními zdroji úrazů jsou faktory angažovanosti managementu a faktory chování.
klíčová slova: stavebnictví - úrazy pracovní - příčiny - faktory psychologické - faktory demografické - angažovanost - chování - analýzy

ZNAJMIECKA-SIKORA, MARTA - SAŁAGACKA, MONIKA: Analysis of the relationship between psychological gender and risk perception style and attitudes towards safety in a group of women and me / Analýza vztahu mezi psychologickým pohlavím a stylem vnímání rizika a postojem k bezpečnosti u skupiny žen a mužů
anotace: Cílem výzkumu bylo analyzovat vztah mezi psychologickým pohlavím a stylem vnímání rizika a projevy pro-bezpečných postojů. Studie se zúčastnilo 507 osob ve věkovém rozmezí 20-64 let, z toho 257 žen a 250 mužů. Proměnné byly měřeny pomocí následujících metod: Znajmiecka-Sikora, dotazník postojů k bezpečnosti (PwB), Zaleśkiewiczův dotazník individuálního stylu vnímání rizika (SIRI) a škála maskulinity a feminity (SMiK) Lipińska-Grobelny a Gorczycka. Získané výsledky dokazují, že psychologické pohlaví významně diferencuje styl vnímání rizika a postoje k bezpečnosti. Ukázalo se, že femininní dimenze posiluje postoje k bezpečnosti a minimalizuje sklon k riziku, zatímco maskulinní dimenze oslabuje postoje k bezpečnosti a posiluje sklon k riziku.
klíčová slova: pohlaví - chování bezpečné - bezpečnost práce - vnímání - postoje

CAPODAGLIO, EDDA MARIA: Participatory ergonomics for the reduction of musculoskeletal exposure of maintenance workers. Participativní ergonomie pro snížení muskuloskeletální expozice pracovníků údržby
anotace: Expozice muskuloskeletálním poruchám (MSD) je rozšířeným rizikem u osob pracujících jako údržba průmyslových strojů a zařízení. Participativní ergonomie (participatory ergonomics, PE) na pracovišti ztělesňuje pevnou strategii pro realizaci programů prevence MSD. Tento praktický případ popisuje projekt PE realizovaný za účelem zlepšení strategií prevence MSD pro bezpečnost pracovníků údržby. Zkušení dělníci a údržbáři zaměstnaní v italské společnosti pro průmyslové zpracování vlny se aktivně zapojili do hodnocení rizik, do návrhu zlepšovacích zásahů a do návrhu nových preventivních strategií. Ergonomické školení a poradenství pomohlo pracovníkům aktivně se zapojit do procesu prevence. Tělesná výchova může pomoci při preventivním řízení kritických činností údržby, a to prostřednictvím posílení postavení pracovníků, identifikace cílených a proveditelných řešení a využitím ergonomie jako základu pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
klíčová slova: údržba - ergonomie participativní - onemocnění muskuloskeletální - hodnocení rizik - opatření preventivní

SADEGHI YARANDI, MOHSEN - GHASEMI, MOHAMMAD - GHANJAL, ALI: The relationship between individual, physical and psychosocial risk factors with musculoskeletal disorders and related disabilities in flight security personnel / Vztah mezi individuálními, fyzickými a psychosociálními rizikovými faktory s muskuloskeletálními poruchami a souvisejícími zdravotními postiženími u personálu letecké bezpečnosti
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat vztah mezi individuálními, fyzickými a psychosociálními rizikovými faktory s muskuloskeletálními poruchami a souvisejícími zdravotními postiženími u personálu letecké bezpečnosti. Studie byla provedena mezi 316 zaměstnanci v íránské letecké bezpečnosti. Ke studiu prevalence muskuloskeletálních poruch, životního stylu, pracovního stresu, psychické pracovní zátěže a zdravotního postižení byl použit Cornellův dotazník, Walkerův dotazník životního stylu, dotazník pracovní náplně, NASA task load index a dotazník bolestivého postižení. Celkem 68,35 % účastníků mělo muskuloskeletální poruchy alespoň v jedné části těla. Mezi parametry vyššího věku, vyšší pracovní zkušenosti, vysokého indexu tělesné hmotnosti, pohlaví a úrovně vzdělání a výskytem muskuloskeletálních poruch existoval významný vztah. Také některé složky týkající se zdravého životního stylu, pracovního stresu a psychické zátěže měly významnou souvislost se zmíněnými poruchami (p < 0,05). Parametry životního stylu, profesního stresu a duševní zátěže patří mezi nejvýznamnější rizikové faktory pro výskyt muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací a souvisejících zdravotních postižení u personálu letecké bezpečnosti. Proto jsou nezbytná nápravná opatření prostřednictvím kontroly a řízení individuálních, fyzických a psychosociálních rizikových faktorů.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - stres pracovní - zátěž psychická - styl životní - personál - letadla - bezpečnost

BRAVO, GONZALO: Do older workers suffer more workplace injuries? / Dochází u starších pracovníků k častějším úrazům na pracovišti?: systematický přehled
anotace: Stárnutí populace je dramaticky rostoucím celosvětovým trendem, a to jak v rozvinutých, tak v rozvojových zemích. Tato studie zkoumá prevalenci smrtelných a nefatálních pracovních úrazů mezi mladými (méně než 45 let) a staršími (více a rovno 45 let) pracovníky. Systematický přehled literatury byl zaměřen na zkoumání studií porovnávajících výsledky v oblasti bezpečnosti, konkrétně smrtelné a nefatální úrazy, mezi staršími a mladšími pracovníky. Výsledky ukazují, že 50 % zkoumaných prací naznačuje, že smrtelné úrazy utrpěli především starší pracovníci, zatímco zbývajících 50 % nevykazuje žádné rozdíly mezi staršími a mladšími pracovníky. Pokud jde o nefatální úrazy, 49 % zkoumaných prací nezjistilo žádný vztah mezi věkem pracovníků; 31 % zjistilo, že vyšší věk je ochranným faktorem před nefatálními úrazy, a 19 % ukázalo, že starší pracovníci mají vyšší riziko nefatálních úrazů než mladší. Z tohoto přehledu vyplývá, že u starších pracovníků dochází k vyšší míře smrtelných úrazů a u mladších pracovníků k vyšší míře nefatálních úrazů.
klíčová slova: pracovníci starší - věk - stárnutí - bezpečnost práce - BOZP

GHASEMI, FAKHRADIN: Analysis of occupational accidents among nurses working in hospitals based on safety climate and safety performance / Analýza pracovních úrazů zdravotních sester pracujících v nemocnicích na základě bezpečnostního klimatu a výkonnosti v oblasti bezpečnosti: bayesovská síťová analýza
anotace: Cílem této studie bylo analyzovat příčinné vztahy mezi dimenzemi bezpečnostního klimatu, dimenzemi výkonu v oblasti bezpečnosti a pracovními úrazy sester pracujících v nemocnicích. Údaje byly získány z dotazníků vyplněných sestrami ze tří státních nemocnic. K analýze interakcí mezi proměnnými byla provedena analýza Bayesovské sítě (BN). Pomocí funkce BN "belief updating" byly určeny proměnné s největším vlivem na pracovní úrazy. Studie se zúčastnilo celkem 211 zdravotních sester. Výsledky ukázaly, že 39,3 % sester zažilo pracovní úraz během posledních 12 měsíců před zahájením studie. Méně než polovina sester měla přijatelnou bezpečnostní výkonnost. Největší vliv na pracovní úrazy měla účast na bezpečnostních opatřeních, následovaná dodržováním bezpečnostních opatření. Pro zlepšení dodržování bezpečnostních opatření i účasti na bezpečnosti, a tím i pro snížení počtu pracovních úrazů, bylo nezbytné školení sester. Z dimenzí bezpečnostního klimatu měly nejvyšší vliv na plnění bezpečnostních povinností sester i na pracovní úrazy přístup nadřízených k bezpečnosti a školení o bezpečnosti.
klíčová slova: sestry zdravotní - nemocnice - úrazy pracovní - chování bezpečné - klima bezpečnostní - školení bezpečnosti práce

DOUTRES, OLIVIER: A critical review of the literature on comfort of hearing protection devices / Kritický přehled literatury o komfortu prostředků na ochranu sluchu: analýza variability měření pohodlí
anotace: V tomto článku je navržen komplexní přehled literatury o dosavadních pracích zabývajících se komfortem prostředků na ochranu sluchu (hearing protection device, HPD) s cílem identifikovat hlavní zdroje variability při hodnocení pohodlí. Ačkoli jsou konstrukty pohodlí a metody měření přezkoumány jak pro špunty do uší, tak pro typy HPD chráničů sluchu, výsledky a analýzy jsou uvedeny pouze pro špunty do uší. Z literatury vyplývá, že mnohočetné zdroje variability měření vnímaného komfortu souvisejí se složitostí konceptu komfortu a s různými fyzickými a psychosociálními charakteristikami triády "prostředí/člověk/ušní zátka", které se v jednotlivých studiích liší. Vzhledem k současnému stavu poznání a s cílem snížit variabilitu měření komfortu se doporučuje: (a) používat vícerozměrný konstrukt komfortu a pro každou dimenzi komfortu odvodit index komfortu; (b) používat vyčerpávající a platné dotazníky; (c) kvantifikovat co nejvíce charakteristik triády a používat je jako nezávislé nebo kontrolní proměnné; (d) hodnotit kvalitu nasazení špuntů do uší a účinnost útlumu.
klíčová slova: ochrana sluchu - špunty do uší - prostředky ochranné - pohodlí - měření - variabilita

MARCIANO, FILIPPO: Work-related musculoskeletal disorders among endoscopic transsphenoidal surgeons / Muskuloskeletální poruchy související s prací u endoskopických transsfenoidálních chirurgů: systematický přehled prevalence a ergonomických intervencí
anotace: Endoskopická transsfenoidální chirurgie je chirurgická technika zavedená v posledních 20 letech pro léčbu patologií lební baze, zejména nádorů hypofýzy. Ačkoli prevalence muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací je u endoskopistů a minimálně invazivních chirurgů ve srovnání s jinými chirurgickými a lékařskými specializacemi obvykle výrazně vyšší, přehledy o prevalenci poruch u neurochirurgů věnujících se endoskopické transsfenoidální chirurgii nejsou k dispozici. Tento článek provádí systematický přehled s cílem zjistit muskuloskeletální poruchy související s prací u těchto neurochirurgů, jejich prevalenci a ergonomické intervence navrhované ke snížení rizikových faktorů a prevenci poruch. Výsledky ukazují, že ergonomie transsfenoidálních neurochirurgů je nedostatečně prozkoumaným tématem. Konkrétní údaje o prevalenci totiž nejsou k dispozici. Kromě toho pouze několik prací navrhuje intervence a pokyny, avšak bez objektivního hodnocení výsledků, které by potvrdilo ergonomický přínos.

LEE, JINWOO - PHILLIPS, IAN - LYNCH, ZENA: Causes and prevention of mobile crane-related accidents in South Korea / Příčiny a prevence nehod mobilních jeřábů v Jižní Koreji
anotace: Mobilní jeřáby mají v Jižní Koreji značný podíl na nehodách. Autoři použili popisnou a neparametrickou statistiku k analýze 245 smrtelných nehod v Jižní Koreji v letech 2007 až 2016. Výsledky ukázaly, že hlavní příčinou nehod byla lidská chyba a problémy s jeřábem; největší počet úmrtí připadal na jeřábníky. Pro snížení počtu smrtelných úrazů mobilních jeřábů autoři předložili doporučení ve čtyřech oblastech: vzdělávací aspekty, aspekty mobilních jeřábů, technické aspekty a další otázky. Za prvé, majitelé podniků musí zavést systematický systém vzdělávání vhodný pro pracovníky v provozu. Za druhé je třeba usilovat o zpřísnění kvality bezpečnostních kontrol jeřábů a dohledu nad pracovišti. Zatřetí je třeba usilovat o vývoj zařízení, které by eliminovaly lidskou chybu. A konečně je třeba vytvořit systematický systém hlášení nehod, který by obsahoval podrobnější informace umožňující úplnější pochopení příčin nehod.
klíčová slova: jeřáby - nehody pracovní - úrazy smrtelné - bezpečnost práce - BOZP - faktory rizikové - příčiny - Jižní Korea

CHEN, YONG: The development and validation of a human factors analysis and classification system for the construction industry / Vývoj a ověření analýzy lidského faktoru a systém klasifikace lidských faktorů ve stavebnictví
anotace: Lidský faktor významně přispívá k nehodám a liší se v závislosti na odvětví, ve kterém se vyskytuje. Ve stavebnictví však existuje jen málo analytických metod pro analýzu lidského faktoru. Na základě převládajícího systému analýzy a klasifikace lidských faktorů (uman factor analysis and classification system, HFACS) navrhuje tato studie systém HFACS pro stavebnictví (HFACS-CI). Ve srovnání s HFACS rozvíjí HFACS-CI úroveň 5 s klasifikacemi zahrnujícími "přístup vlastníka" a "regulaci inženýrské firmy" a přidává klasifikace - "řízení změn" a "řízení pro subdodavatele", do úrovně 4. Její platnost je ověřena aplikací na kolaps plošiny v roce 2016 ve Feng-čchengu v Číně.
klíčová slova: faktor lidský - činitel lidský - stavebnictví - příčiny - souvislosti

TSENG, YU-CHUN - HSU, HONG-TE: Investigating the influence of experiential training on the ability to anticipate risks of caught-in accidents / Zkoumání vlivu zkušenostního výcviku na schopnost předvídat rizika nehod, při nichž dojde ke zranění
anotace: Nejčastějším typem pracovních úrazů v tchajwanském zpracovatelském průmyslu jsou úrazy způsobené zachycením. Přestože zákon stanoví, že v rámci kontrolních opatření musí konkrétní stroje a zařízení před opuštěním továrny splňovat bezpečnostní normy, jsou stále hlášeny úrazy způsobené zachycením. Proto je důležité vzdělávání a školení. Při analýze byli pracovníci rozděleni do tří skupin, aby bylo možné vyhodnotit účinnost různých metod školení: (a) bez vzdělávání a školení v oblasti bezpečnosti/zdraví (kontrolní skupina); (b) s tradiční výukou formou přednášek; (c) s praktickým zážitkovým školením. Ačkoli celkově statisticky významné rozdíly byly zjištěny pouze u skupiny s praktickým zážitkovým školením, pouze u skupiny s výběrem grafů a videozáznamů pracovních úrazů byly zjištěny statisticky významné rozdíly ve srovnání se skupinou bez výuky a školení v oblasti bezpečnosti/zdraví. Autoři proto navrhují využívat pro školení předvídání rizik tradiční přednášky a praktický zážitkový výcvik.
klíčová slova: stroje a zařízení - úrazy pracovní - příčiny - školení bezpečnosti práce - zkušenosti - průmysl zpracovatelský

JAHANGIRI, MEHDI - KOLAHI, HADI - DEHGHANI, FATEMEH: Training through fit test and its role in knowledge, attitude and performance of workers regarding respiratory protective equipment / Školení prostřednictvím testu vhodnosti a jeho úloha ve znalostech, postojích a výkonnosti pracovníků v oblasti používání ochranných prostředků dýchacích orgánů: případová studie v petrochemickém podniku
anotace: Poskytnutí ochranných prostředků dýchacích orgánů pracovníkům k jejich ochraně nestačí. RPE by měly být správně vybrány, správně nošeny a vhodně nasazeny. Cílem této studie bylo posoudit vliv školení prostřednictvím zkoušky vhodnosti (training through fit test, TTFT) na znalosti, postoje a výkonnost pracovníků, pokud jde o program ochrany dýchacích orgánů.
klíčová slova: ochrana dýchadel - prostředky ochranné - OOPP - znalosti - postoje - výkonnost - školení

SIRISAWASD, SANPATCHAYA: Comparison of musculoskeletal load using two devices for manual height adjustment of the hospital bed / Srovnání muskuloskeletální zátěže při použití dvou zařízení pro ruční nastavení výšky nemocničního lůžka
anotace: Ruční manipulace s pacienty na lůžku způsobuje thajským zdravotním sestrám bolesti dolní části zad (lower back pain, LBP). Cílem této studie bylo vyvinout výsuvné zařízení pro ruční nastavení výšky nemocničního lůžka a vyhodnotit jeho účinnost při prevenci LBP u thajských zdravotních sester.
klíčová slova: lůžka nemocniční - pacienti - manipulace - zařízení pomocná - ergonomie - bolesti v zádech - sestry zdravotní

ROSTAMI, MATIN: Cognitive and skill performance of individuals at sitting versus standing workstations / Kognitivní a dovednostní výkonnost osob, které mají k dispozici pracovní stanice, kde lze sedět nebo stát: kvaziexperimentální studie
anotace: Cílem této studie bylo zhodnotit kognitivní a dovednostní výkonnost u pracovních míst, u nichž lze sedět nebo stát, mezi studenty Shiraz University of Medical Sciences. Této kvaziexperimentální studie se zúčastnilo 40 studentů (20 žen a 20 mužů). Testy byly prováděny mezi náhodně vybranými účastníky ve dvou po sobě následujících dnech. V rámci studie nebyl prokázán žádný statisticky významný rozdíl mezi polohami vsedě a vestoje. Účastníci se cítili pohodlněji vsedě a snadněji se nechali rozptýlit vstoje. Polohy vsedě a vestoje neměly významný vliv na kognitivní a dovednostní výkony účastníků.
klíčová slova: funkce kognitivní - dovednosti - výkonnost pracovní - práce vsedě - práce vstoje

GHARIBI, VAHID: The role of oxidative stress in pulmonary function in bakers exposed to flour dust / Role oxidačního stresu v plicních funkcích u pekařů vystavených moučnému prachu
anotace: Cílem této studie bylo zjistit vliv expozice moučnému prachu na plicní funkce a roli oxidačního stresu. Studie byla provedena u 163 pracovníků pekáren (exponovaná skupina) a 177 administrativních pracovníků (neexponovaná skupina). Plicní funkce a expozice moučnému prachu byly měřeny pomocí spirometrie a metod NIOSH 0500 a 0600. Výsledky. Průměrná respirabilní a celková expozice prachu u pracovníků pekáren byla 2,5 ± 1,72 a 6,53 ± 3,26 mg/m3. Z výsledků vyplynulo, že expozice moučnému prachu může zhoršovat plicní funkce zvýšením oxidačního stresu a oslabením antioxidační obrany.
klíčová slova: prach moučný - pekárny - expozice profesionální - plíce - funkce - stres

MADUAGWU, STANLEY M.: Work-related musculoskeletal disorders among occupational drivers in Mubi, Nigeria / Muskuloskeletální poruchy související s prací u řidičů z povolání v Mubi v Nigérii
anotace: Tento průzkum zjišťoval prevalenci rizikových faktorů, výskyt muskuloskeletálních poruch souvisejích s prací a zkušenosti s ergonomickým školením, strategiemi zvládání a možnostmi léčby u nigerisjkých profesionálních řidičů. V tomto průřezovém průzkumu byla použita upravená verze standardizovaného severského muskuloskeletálního dotazníku. Z výsledků vyplývá, že by pro zlepšení chování řidičů z povolání v oblasti zdraví a strategií zvládání obtíží měla být prováděna přiměřená osvěta prostřednictvím seminářů a workshopů.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - řidiči profesionální - dotazníky - prevalence

OCHOA PACHECO, PAOLA - PINA E CUNHA, MIGUEL - CUNHA MENESES ABRANTES, ANTÓNIO: The impact of empowerment and technology on safety behavior / Vliv posílení postavení a technologií na bezpečné chování: důkazy z důlních společností
anotace: Významný technologický pokrok, který se celosvětově zavádí v těžebním průmyslu, má dopad na práci a přístup zaměstnanců k bezpečnosti. Cílem této studie bylo analyzovat vliv posílení postavení a technologií na chování v oblasti bezpečnosti. Design výzkumu byl průřezový a vzorek tvořilo 403 zaměstnanců těžebních společností. K měření bezpečnostního chování byly použity škály Neala, Griffina a Harta a psychologické posílení bylo měřeno pomocí Spreitzerovy škály. Výsledky ukázaly vysokou úroveň zmocnění v oblasti bezpečnostního chování a střední úroveň faktorů podpory a prevence technologií u zkoumaných zaměstnanců. Studie také odhalila, že dimenze významu zplnomocnění a faktor propagace technologie pozitivně ovlivňují bezpečnostní chování. Další přínos studie spočívá v návrhu škály pro měření vlivu technologie na bezpečné chování, neboť pro tuto oblast nejsou žádné škály známy.
klíčová slova: chování bezpečné - bezpečnost - technologie - průmysl těžební

CARMEN REY-MERCHÁN, MARÍA DEL: Improving the prevention of fall from height on construction sites through the combination of technologies / Zlepšení prevence pádů z výšky na staveništích pomocí kombinace technologií
anotace: Pády z výšky jsou ve stavebnictví důvodem k obavám. Vhodné použití postroje může znamenat rozdílem mezi nehodou a kritickou nehodou. Monitorování správného používání postroje na pracovišti pomocí zařízení Bluetooth Low Energy (BLE) je nejnovější a účinný přístup. Cílem tohoto článku je identifikovat typická omezení monitorovacího systému BLE, aby bylo možné navrhnout zlepšení. Alternativní řešení nalezená v literatuře ukázala, že integrace BLE s dalšími technologiemi, jako je informační modelování budov, radiofrekvenční identifikace nebo globální polohový systém, může zlepšit účinnost současných přístupů monitorování založených pouze na BLE a snížit míru nehod způsobených pádem z výšky. Pro správnou integraci je třeba vzít v úvahu jak technologické faktory (náklady, kompatibilita, přenos dat), tak kulturní faktory (společenské přijetí, postupy atd.).
klíčová slova: stavebnictví - stavby - pády z výšky - postroje - prostředky ochranné - bezpečnost práce

HEIDARIMOGHADAM, RASHID: What do the different ergonomic interventions accomplish in the workplace? / Co přinášejí různé ergonomické intervence na pracovišti?: systematický přehled
anotace: Zlepšení pohody a celkové výkonnosti systému jsou konečnými cíli ergonomie, kterých se dosahuje prostřednictvím ergonomických intervencí. Cílem tohoto systematického přehledu bylo odpovědět na otázku, čeho různé ergonomické intervence na pracovišti dosahují. Systematický přehled se řídil pokyny PRISMA. V elektronických databázích byly do 1. června 2019 vyhledány ergonomické intervence na pracovištích zaměřené na jakékoli ergonomické výsledky v oblasti zdraví nebo produktivity. Autoři nezávisle na sobě prověřili 1635 článků a identifikovali z nich 22 článků, které byly kvalifikovány pro zařazení do tohoto systematického přehledu. Většina intervencí realizovaných v analyzovaných článcích se týkala ergonomických školicích programů, participativní ergonomie a návrhů pracovních míst. Výsledky ukázaly, že intervence, jako je zpětná vazba, participativní ergonomie v krátkodobých sledováních a rotace pracovních míst spolu s ergonomickými pokyny, neměly významný vliv na riziko psychosociálních faktorů. Při zlepšení pracovních podmínek bylo zaznamenáno významné snížení muskuloskeletálních poruch horních končetin.
klíčová slova: ergonomie - intervence - pracoviště - dopady - přehledy

ADEM, AYLIN - DAGDEVIREN, METIN: Ranking the health precautions for the 'new normal' after the COVID-19 outbreak in production environments / Hodnocení zdravotních opatření pro "nový normál" po vypuknutí epidemie covid-19 ve výrobním prostředí
anotace: V souvislosti s výskytem koronaviru a jeho rychlým šířením po celém světě bylo nutné učinit několik závažných rozhodnutí, například dočasně zastavit výrobu. Svět se nyní snaží vrátit do normálního tempa díky některým lékařským zlepšením. Je však nepravděpodobné, že by se "nový normál" řídil starými zvyklostmi, v nichž se covid-19 nevyskytoval. Ve výrobním prostředí by měla být definována řada nových bezpečnostních opatření, aby se v období nového normálu zabránilo šíření onemocnění covid-19 mezi zaměstnanci. Cílem této studie je navrhnout analytický přístup k definování těchto nových preventivních opatření a stanovit jejich priority.
klíčová slova: koronavirus - BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - rozhodování - výroba

RAJABI, FAZEL: Structural equation modeling of safety performance based on personality traits, job and organizational-related factors / Strukturální rovnicové modelování výkonu v oblasti bezpečnosti na základě osobnostních rysů, pracovních a organizačních faktorů
anotace: Tato studie zkoumala vztah mezi třemi vybranými osobnostními rysy a kontextovými faktory s výkonností v oblasti bezpečnosti. Studie byla provedena mezi provozními zaměstnanci plynové rafinerie (n = 487) v Íránu. Výsledky modelování strukturálních rovnic ukázaly, že zvažování budoucích bezpečnostních důsledků přímo souvisí s výkonností v oblasti bezpečnosti. Impulzivita a kontroly nad bezpečností byly nepřímo spojeny s výkonností v oblasti bezpečnosti. Dále nejistota v zaměstnání a přetížení rolemi byly částečně a přímo korelovány s výkonností v oblasti bezpečnosti. Bezpečnostní klima mělo navíc významný vztah k výkonnosti v oblasti bezpečnosti. Zvažování budoucích bezpečnostních důsledků je platným osobnostním rysem pro predikci výkonnosti v oblasti bezpečnosti. Lze ji proto použít jako ukazatel při výběru zaměstnanců. Zlepšení výkonu zaměstnanců v oblasti bezpečnosti navíc vyžaduje zvýšení znalostí a motivace v oblasti bezpečnosti, jakož i zlepšení pracovních charakteristik a bezpečnostního klimatu.
klíčová slova: bezpečnost práce - osobnosti - charakteristiky - rafinérie

RAMÍREZ-SEPÚLVEDA, KARINA ANDREA: Musculoskeletal disorders and related factors in the Colombian orthodontists' practice / Muskuloskeletální poruchy a související faktory v praxi kolumbijských ortodontistů
anotace: Cílem této studie bylo charakterizovat příznaky muskuloskeletálních poruch (MSD) a s nimi související faktory u skupiny ortodontistů ve městě Medellín (Kolumbie). Byla provedena průřezová studie na vzorku 100 ortodontistů. Dotazník poskytl sociodemografické informace a informace týkající se práce. MSD byly zaznamenány prostřednictvím severského dotazníku. Byla provedena deskriptivní a bivariační analýza, při níž byla stanovena prevalence symptomů MSD podle anatomické zóny a vybraných proměnných. Prevalence MSD byla 81 % u mužů a 88 % u žen. Anatomické oblasti byly krk (muži 44 %, ženy 59 %), ramena (muži 44 %, ženy 48 %), dolní část zad - bederní oblast (muži 63 %, ženy 51 %), loket-předloktí (muži 15 %, ženy 15 %) a zápěstí-ruka (muži 32 %, ženy 51 %). Četnost symptomů byla vyšší u mužů ve věku > 41 let, s více než jednou pracovní smlouvou nebo u žen, které pracovaly > 40 h týdně, a u ortodontistů (muži-ženy), kteří uváděli vyšší míru nespokojenosti s prací. Mezi ortodontisty byla zjištěna vysoká prevalence MSD, přičemž rozdíly v četnosti symptomů souvisely se sociodemografickými a pracovními faktory.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - ortodontisté - symptomy - faktory sociodemografické - faktory pracovní

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 4 (2022)

AHMADPOUR, ELHAM: Temporal and spatial variations in the levels of prominent airborne disinfection by-products at four indoor swimming pools / Časové a prostorové změny hladin významných vedlejších produktů dezinfekce v ovzduší ve čtyřech krytých plaveckých bazénech
anotace: Expozice vedlejším produktům dezinfekce, zejména trichloraminu a trichlormethanu, může mít na zdraví pracovníků a uživatelů krytých bazénů různé nepříznivé účinky. Cílem této studie je vyhodnotit prostorové a časové rozdíly v koncentracích trichloraminu a trichlormethanu v rámci plaveckých bazénů a mezi nimi. Měření na pracovišti byla provedena ve čtyřech krytých plaveckých bazénech v Quebecu (Kanada) během chladného období. Výsledky ukázaly, že koncentrace trichloraminu i trichlormethanu se v čase významně měnily. Pozorované denní kolísání koncentrací trichloraminu a trichlormethanu naznačuje, že běžná praxe odběru jednoho dvouhodinového vzorku vzduchu neodráží denní úroveň kontaminace bazénu trichloraminem a trichlormethanem, a tudíž nepředstavuje skutečnou expozici a zdravotní rizika pro pracovníky, kteří jsou přítomni po celou osmihodinovou směnu. Tato studie doporučuje jako platné a nákladově efektivní řešení pro porovnání časově váženého průměru (TWA) koncentrací s přípustnými limity expozice trichloraminu novou strategii odběru vzorků za 8 hodin nebo strategii odběru vzorků za celou směnu s použitím kazety se třemi impregnovanými filtry.
klíčová slova: bazény - expozice profesionální - trichloraminy - chloroform - měření - odběr vzorků

ATTFIELD, KATHLEEN R.: Assessment of worker chemical exposures in California vape shops / Hodnocení expozice pracovníků chemickým látkám v kalifornských obchodech s e-cigaretami (vape shops)
anotace: E-cigarety jsou zařízení napájená bateriemi, která zahřívají tekutou směs a vytvářejí aerosol, který uživatel inhaluje neboli vapuje. Vape shopy jsou maloobchodní prostředí určená k uspokojení poptávky zákazníků po různých příchutích e-liquidu a možnostech hardwaru, což vytváří jedinečné problémy s expozicí pracovníků. Za účelem charakterizace expozice pracovníků v těchto obchodech, zejména aromatickým chemikáliím spojeným se známou respirační toxicitou, byla v této studii provedena rekrutace pracovníků z oblasti Sanfranciského zálivu. V šesti obchodech byly měřeny koncentrace těkavých organických sloučenin, formaldehydu, aromatických chemikálií a nikotinu v osobních a/nebo prostorových vzorcích, analyzovány složky e-liquidů vapovaných během návštěv v terénu a hodnoceny kovy na vzorcích povrchových utěrek.
klíčová slova: cigarety elektronické - obchody - expozice pracovníků - chemikálie - sloučeniny organické - látky těkavé - látky aromatické - aerosoly - nikotin - toxicita - měření

FRUND, Z. N.: Filtration performance and breathing resistance of elastomeric half mask respirator P100 filter cartridges after repeated and extended use in healthcare settings / Filtrační výkon a dýchací odolnost elastomerových polomaskových filtračních kazet P100 po opakovaném a dlouhodobém používání ve zdravotnických zařízeních
anotace: V roce 2020 doporučila Centra pro kontrolu a prevenci nemocí používat k ochraně proti virovému agens SARS-CoV-2 elastomerové polomasky s filtrem N95 nebo P100 certifikované Národním institutem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jako vhodnou alternativu k filtračním obličejovým respirátorům N95. V doporučeních Centra pro kontrolu a prevenci nemocí se navíc uvádí, že na základě současné praxe je přijatelné opakované používání těchto filtračních kazet po dobu až 12 měsíců jako strategie pohotovostní kapacity při předpokládaném nedostatku respirátorů. Za účelem ověření tohoto doporučení bylo provedeno šetření, při kterém byly elastomerové polomasky vybavené filtračními kazetami P100 nasazeny a používány zdravotnickými pracovníky v klinických zařízeních (tj. na lůžkových ošetřovatelských jednotkách, operačních sálech) po delší dobu. Tyto filtrační vložky byly následně testovány za účelem přesného vyčíslení jejich filtrační účinnosti a dýchacího odporu, aby se zjistilo, zda nadále splňují požadavky Národního institutu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na výkon. Zjištění z tohoto šetření potvrdila, že elastomerový polomaskový respirátor, pokud je vybaven filtrační kazetou P100, nadále poskytuje vysokou úroveň účinnosti filtrace aerosolu (?99,97 %) a vykazuje malé změny v dýchacím odporu i po 12 měsících opakovaného používání (tj. nošení, čištění a dezinfekce mezi použitím pacientem a na konci pracovní směny) ve zdravotnických zařízeních.
klíčová slova: polomasky filtrační - ochrana dýchadel - filtrace - výkonnost - odolnost - zařízení zdravotnická

 

Le travail humain - č. 1 (2022)

CANGIALOSI, NICOLA - ODOARDI, CARLO - BATTISTELLI, ADALGISA: Problem-solving, learning through experimentation, and organizational tenure. Řešení problémů, učení se prostřednictvím experimentování a setrvání v organizaci: mediační model generování nápadů
anotace: Studie je zaměřena na vývoj a testování mediačního modelu řešení problémů, v němž učení se prostřednictvím experimentování slouží jako mediační mechanismus spojující řešení problémů s generováním nápadů. Tento výzkum vrhá světlo na učení se jako mechanismus vysvětlující účinky pracovních charakteristik na tvůrčí/inovační výsledky a na funkční období, kdy pracovník v práci setrvá. Poskytuje také informace o manažerských postupech při navrhování pracovních míst tak, aby maximalizovaly neformální učení a generování nápadů zaměstnanců.
klíčová slova: problémy - řešení - učení se - kreativita - experimenty - zkušenosti

 

Professional Safety - č. 4 (2022)

TYMVIOS, NICHOLAS - SMITHWICK, JAKE - MAYO, GLENDA: Addressing facility personnel safety & health during building operations, maintenance and repair activities / Řešení bezpečnosti práce a ochrany zdraví personálu při provozu, údržbě a opravách budov
anotace: Fáze užívání budovy představuje významnou část životního cyklu budovy; během této doby jsou technici objektu vystaveni různým úrovním nebezpečí a rizik při činnostech spojených s provozem, údržbou a opravami. Informace o událostech zahrnujících tyto činnosti lze obtížně kvantifikovat. Cílem tohoto článku bylo zjistit, které systémy budov představují pro pracovníky facility managementu největší problém, a typy prováděných úprav s cílem řešit rizika, která existují po předání budovy k užívání. Výsledky poskytují jiný pohled na bezpečnost práce během provozu, údržby a oprav budov a na demografické údaje o osobách, které reprezentují toto odvětví. Dvě důležitá zjištění: 65,8 % respondentů provedlo po převzetí zařízení změny zaměřené na bezpečnostní rizika v zařízeních a méně než 15 % respondentů absolvovalo školení BOZP, což naznačuje, že více odborníků v zařízeních potřebuje školení o tom, jak identifikovat rizika.
klíčová slova: facility management - budovy - provoz - údržba - opravy - rizika pracovní - bezpečnost práce - průzkumy

GELLER, E. SCOTT: Managing behaviour vs. leading people / Řízení chování vs. vedení lidí: lekce založené na důkazech k dosažení a udržení pracoviště bez úrazů
anotace: Vedoucí pracovníci mají přidělenu svou pozici a vedou lidi k odpovědnosti pomocí vnějších nebo externích důsledků či nepředvídaných událostí. Vedoucí pracovníci inspirují lidi k vlastní odpovědnosti tím, že prosazují a podporují individuální volbu, vnímanou kompetenci a vzájemnou závislost. Tento článek objasňuje 17 principů vedení, které může každý praktikovat, aby v podniku vypěstoval a podpořil kulturu bez úrazů.
klíčová slova: kultura bezpečnosti práce - kultura podniková - vedení lidí - řízení lidských zdrojů - pracovníci vedoucí - kompetence - odpovědnost - principy

 

Références en Santé au Travail - č. 169 (2022)

GUICHARD, Y. - KIRSCH, A.: Toxicité des silices amorphes synthétiques / Toxicita syntetického amorfního křemíku
anotace: Syntetický amorfní křemík (SAS) je vyráběný křemík ve formě nanočástic. Jeho rozsáhlá výroba a použití vyžaduje znalost zdravotních rizik pro exponované pracovníky. O jeho plicní toxicitě je k dispozici jen málo epidemiologických údajů, ale výsledky studií in vivo po expozici dýchací cestou a studií in vitro na buněčných kulturách ukazují, že SAS vykazuje toxickou aktivitu. Toxicitu SAS ovlivňuje mnoho faktorů, zejména chronicita expozice ve studiích in vivo, typ buněk v testech in vitro a rozdíly v chemickém složení povrchu SAS. Kromě toho by informace o jejich bioakumulaci/bio dostupnosti in vivo umožnily lépe pochopit jejich toxicitu.
klíčová slova: křemík - oxid křemičitý - nanočástice - toxicita - rizika chemická - rizika zdravotní - expozice profesionální

CHAZELET, S. - PACAULT, S.: Comparaison de différents types de masques comme mesure barri?re pour réduire les émissions / Srovnání různých typů masek jako bariérového opatření ke snížení emisí
anotace: Opatření k zabránění šíření covid-19 zahrnují mnoho typů masek: filtrační obličejové masky (typ FFP), chirurgické masky a masky pro širokou veřejnost. INRS vyvinul zkoušky pro porovnání těchto různých masek na základě účinnosti kontroly zdrojů, tj. jejich schopnosti snižovat emise od uživatele do životního prostředí. Zkoušky provedené na normálně dýchající maketě hlavy emitující částice ve vzdálenosti 1 m a 3 m vedly ke srovnatelné účinnosti mezi spotřebitelskými a chirurgickými maskami. Masky FFP, které těsně přiléhají k obličeji, představují účinnější bariéru proti šíření viru.
klíčová slova: masky obličejové - polomasky ochranné - ochrana dýchadel - prostředky ochranné - OOPP

GUYOT, S.: Tour d'horizon du télétravail en Europe / Přehled práce na dálku v Evropě
anotace: Tento článek poskytuje přehled o zavádění práce na dálku v evropských zemích, s výjimkou Francie, a o integraci zdravotních, bezpečnostních a pracovních podmínek pracovníků pracujících na dálku. Vysvětluje obsah a zásady evropské rámcové dohody o práci na dálku z roku 2002 a zkoumá různé přístupy členských států k jejímu provádění na vnitrostátní úrovni. Článek podrobně popisuje podmínky, za kterých je práce na dálku ve většině evropských zemí realizována, a poté se věnuje klíčovým bodům legislativních a smluvních ustanovení týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nakonec se zabývá změnami v pracovním prostředí, které by práce na dálku mohla urychlit.
klíčová slova: práce dálková - práce z domova - teleworking - podmínky pracovní - organizace práce - Evropská unie - státy členské - legislativa

HÉRY, MICHEL: Conséquences possibles de la crise Covid-19 sur les organisations du travail et les risques professionnels / Možné důsledky krize covid-19 na organizaci práce a pracovní rizika: prospektivní studie
anotace: Zdravotní krize spojená s onemocněním covid-19 měla za následek prudké zvýšení aktivity některých povolání nebo naopak u řady z nich došlo snížení počtu až zastavení. Narušila také organizaci práce ve firmách: práce na dálku, fyzická vzdálenost atd. Otázkou, která dnes vyvstává, je, jak dlouho bude tento vývoj trvat, jaký bude mít vliv na pracovní podmínky a související pracovní rizika. Za tímto účelem byla provedena prospektivní studie ve spolupráci s INRS, Futuribles International (centrum pro reflexi a prospektivní studie), zástupci desítek francouzských podniků a přibližně patnácti odborníky na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
klíčová slova: práce dálková - teleworking - organizace práce - podmínky pracovní - rizika pracovní

FANTONI-QUINTON, S.: Rôle des services de prévention et de santé au travail pour la traçabilité des expositions, le suivi post-exposition et le suivi post-professionnel / Úloha pracovnělékařských služeb a služeb prevence v oblasti vysledovatelnosti expozic, monitorování po expozici a monitorování po práci: právní rámec, problémy, které je třeba řešit, dostupné nástroje a doporučení SFMT
anotace: Cílem uvedených doporučení je vyjasnit právní rámec, vymezit úlohu pracovnělékařských a preventivních služeb a vydat doporučení k provádění postexpozičních nebo postprofesních kontrolních návštěv pracovníků.
klíčová slova: služby pracovnělékařské - prohlídky pracovnělékařské - stav zdravotní - expozice profesionální - monitorování - dohled zdravotní

LAURENT, LOUIS: Les défis de la pandémie et du monde post-pandémique / Výzvy spojené s pandemií a postpandemickým světem: konference PEROSH, Madrid (Španělsko), září 2021
anotace: PEROSH je síť 14 evropských institucí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, která každé dva roky pořádá konferenci. Jedním z témat konference v roce 2021 byly výzvy spojené s pandemií covid-19 a postpandemického světa. Společným problémem bylo provádění preventivních opatření souvisejících s infekčními nebo psychosociálními riziky. Kromě toho byly podrobně popsány účinky práce na dálku s užitečnými závěry v kontextu prevence.
klíčová slova: práce dálková - teleworking - organizace práce - podmínky pracovní - rizika psychosociální - rizika biologická - rizika zdravotní - výzvy - konference

CRÉPY, M. N.: Dermatites de contact professionnelles des coiffeurs / Profesionální kontaktní dermatitida u kadeřníků
anotace: Kadeřnictví je jedním z odvětví nejvíce ohrožených profesionální kontaktní dermatitidou. Jedná se především o dráždivou a/nebo alergickou kontaktní dermatitidu a vzácněji o kontaktní kopřivku. Hlavními dráždivými faktory jsou práce ve vlhkém prostředí, trvalé ondulace, bělící a barvicí přípravky a detergenty (šampony, čisticí prostředky). Hlavními alergeny jsou barvy na vlasy, persulfáty, biocidy a parfémy. Hlavní příčinou kontaktní kopřivky jsou alkalické persulfáty.
klíčová slova: kadeřníci - nemoci z povolání - dermatitidy - ekzémy - alergie - nemoci kožní - expozice profesionální - faktory rizikové

 

Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 1 (2020)

TAOUK, YAMNA: Psychosocial work stressors and risk of all-cause and coronary heart disease mortality / Psychosociální pracovní stresory a riziko úmrtí z různých příčin a ischemická choroba srdeční: systematický přehled a metaanalýza
anotace: Psychosociální pracovní stresory jsou běžné expozice, které postihují pracující populaci, a existují důkazy o tom, že mají nepříznivé zdravotní důsledky. Existují určité důkazy o tom, že mohou mít vliv na úmrtnost, ale to nebylo dosud systematicky zkoumáno. Autoři provedli systematický přehled, včetně rizika zkreslení, a metaanalýzu observačních studií s cílem prozkoumat souvislost mezi psychosociálními pracovními stresory a úmrtností z různých příčin a úmrtím v důsledku ischemické choroby srdeční.
klíčová slova: rizika psychosociální - stresory - rizika zdravotní - úmrtnost - příčiny - ischemická choroba srdeční

 

Sicher ist Sicher - č. 4 (2022)

BRINKMANN, VIVIEN: Gewalt gegen Einsatz- und Rettungskräfte / Násilí proti záchranným složkám: zkušenosti dobrovolných hasičů
anotace: Jedná se o výsledky ankety a následného sympozia (konaného 19. 2. 2022) týkající se problematiky násilí proti záchranným složkám. Dolnosaská havarijní pojišťovna provedla v roce 2020 průzkum na téma zkušenosti s urážkami, verbálním napadáním, výhrůžkami a fyzickými útoky ve sborech dobrovolných hasičů v Dolním Sasku. Podporu poskytl Institut pro práci a zdraví DGUV a berlínský hasičský sbor. Průzkumu se zúčastnilo více než 2 500 dobrovolných hasičů, a to formou online dotazníku. Muži byli zastoupeni v 86 %. Téměř 50 % účastníků bylo ve věku 18 až 35 let, přibližně 31 % mezi 36 a 50 lety a 20 % ve věku 51 až 67 let. Ukázalo se, že násilí není ojedinělým jevem. Bezmála 35 % respondentů zažilo v uplynulých dvou letech násilí v podobě urážek, slovních nadávek, vyhrožování či fyzických útoků. Více než 70 % účastníků uvedlo, že v posledních dvou letech zažili násilí ve formě slovního napadání a urážek slovy a gesty Z vyhodnocení otevřených otázek lze usoudit, že 56 % nadávek, urážek a výhrůžek souvisí s uzavírkami komunikací. Jasný podíl těchto forem násilí lze vidět také na sociálních sítích. 85 % účastníků uvedlo, že se stali oběťmi osamělých pachatelů. Pouze 15 % dotázaných mělo co do činění se skupinami pachatelů. Pouze 7 % účastníků uvedlo, že přestupek byl spáchán pod vlivem alkoholu. Zdá se, že mezi pachateli panuje malé pochopení pro práci sboru dobrovolných hasičů a většinou nedostatek úcty k jednotkám hasičů.
klíčová slova: složky IZS - hasiči - násilí - rizika psychosociální - průzkumy

FRIEDL, WOLFGANG J.: Erstellen eines Explosionsschutzdokuments / Zpracování dokumentu o ochraně proti výbuchu
anotace: Vyhláška o nebezpečných látkách ukládá zaměstnavatelům povinnost vytvořit dokument o ochraně proti výbuchu, pokud ve firmě hrozí bezpečnostní rizika z důvodu nebezpečných, výbušných směsí. Neexistují však pro jeho vypracování závazné podrobné specifikace. Autor proto popisuje, jak při tvorbě dokumentu postupovat včetně nástinu, co by měl dokument obsahovat. Jedná se o provozní proces pro dokumentaci opatření na ochranu proti výbuchu. Podle autora by se mělo postupovat podle následujících bodů: prostudovat si závazné právní předpisy a normy (uvádí jejich výčet a rozbor), postupovat strukturovaně a procesně, dbát na srozumitelnost, stanovit si priority a účinnost příslušných opatření, zahrnout konkrétní pokyny pro všechny činnosti, ke kterým ve firmě dochází (vnitřní přeprava, manipulace, zpracování, skladování), oznámit to všem dotčeným a kontrolovat dodržování a účinnost opatření včetně aktualizace dokumentu a hodnocení rizik. Závěrem autor uvádí, že obvykle není obtížné účinně a efektivně splnit zákonnou povinnost pro dokument o ochraně proti výbuchu. Musí být však vhodně a kompetentně vytvořen, používán a přizpůsobován měnícím se podmínkám.
klíčová slova: ochrana protivýbuchová - dokumentace bezpečnostní - návody - Německo

CAUSEMANN, SUSANNE: GESTIS-STAUB-EX Datenbank / Databáze GESTIS-STAUB-EX: parametry spalování a výbuchu prachu na internetu
anotace: Bezpečnostní parametry jsou důležitým základem pro hodnocení nebezpečí požáru a výbuchu při činnostech a procesech s výskytem prachu a pro výběr a plánování ochranných opatření. Autorka seznamuje s veřejně přístupnou databází GESTIS-STAUB-EX, která je umístěna na internetu. Obsahuje bezpečnostní parametry pro vlastnosti spalování a výbuchu asi 7 000 vzorků prachu. Dále popisuje možnosti a omezení použití databáze. Například odrazuje od posuzování nebezpečí výbuchu na základě jednotlivých souborů údajů o látce. Odborníci však mohou využít databázi GES TIS-STAUB-EX k posouzení rizika výbuchu a k získání rozsahu hodnot parametrů souvisejících s bezpečností.
klíčová slova: výbuchy - požáry - prach výbušný - parametry - databáze

 

Sondy revue - č. 4 (2022)

HOMFRAY, ŠÁRKA: Češi jako workoholici Evropy
anotace: Jedním z charakteristických rysů českého pracovního trhu je značná délka pracovní doby, vyšší ve srovnání s celou řadou evropských států. ČMKOS na tento problém už delší dobu upozorňuje. Podle posledním údajů OECD odpracuje průměrný německý zaměstnanec za rok v průměru 1332 hodin, zatímco ten český 1705 hodin.
klíčová slova: doba pracovní - Česká republika - Evropa

ZRUTSKÝ, JAROMÍR: Zvýšená ochrana zaměstnanců v pracovněprávních vztazích a v pracovněprávních sporech
anotace: Cílem toho článku je ve stručnosti odpovědět zejména na to, zda je zvýšená ochrana zaměstnanců v pracovněprávních vztazích a v pracovněprávních sporech někde zakotvena a kde se jí mohou zaměstnanci v praxi domáhat.
klíčová slova: vztahy pracovněprávní - spory soudní - ochrana zaměstnanců - předpisy právní

DANDOVÁ, EVA: Otazníky kolem práce ve svátek
anotace: V záležitostech týkajících se práce ve dnech svátků panuje stále u některých zaměstnanců a občas i u zaměstnavatelů jistá neznalost či nepřesné povědomí o některých věcech. Článek pojímá tuto problematiku co nejkomplexněji a upozorňuje na vše podstatné.
klíčová slova: práce ve svátek - svátky - práce
 

Travail et Sécurité - č. 834 (2022)

LARROQUE, DAMIEN: Une accélération á double tranchant
anotace: Pokud chce Francie dosáhnout uhlíkové neutrality v roce 2050, bude muset urychlit zavádění obnovitelných zdrojů energie. Využitím zkušeností získaných v jiných odvětvích, zaměřením se na začlenění prevence již ve fázi návrhu zařízení a vhodnou nabídkou školení umožní odvětví svým zaměstnancům pracovat bezpečně.
klíčová slova: zdroje energie - zdroje obnovitelné - neutralita - rizika pracovní - ochrana zdraví - Francie

LARROQUE, DAMIEN: Des formations dans le vent
anotace: Střední školy Anita-Conti a Maupassant-Descartes ve Fécampu spojily své technické a lidské zdroje, aby za doprovodu společnosti Carsat Normandie získaly certifikaci Global Wind Organisation (GWO) založenou na vzdělávacích standardech v oblasti bezpečnosti práce přizpůsobených odvětví větrné energie na moři.
klíčová slova: energie větrná - bezpečnost práce - školení - vzdělávání - certifikace - školy střední

DELAVAL, KATIA: L'eau électrise les risques / Voda elektrizuje rizika
anotace: V Savojsku vyrábí elektrárna La Bâthie elektřinu z vodopádů již od roku 1961. Pracovní rizika, kterým je vystaveno 26 zaměstnanců vodní elektrárny, jsou zohledňována na denní bázi. Bylo identifikováno šest hlavních rizik. První z nich jsou samozřejmě ta, které souvisejí s energií, ať už jde o elektřinu nebo kapaliny pod tlakem. Dalšími jsou anoxie, utonutí (při práci v blízkosti vody), rozdrcení a nárazy (v důsledku manipulace s těžkými díly), pády z výšky a rizika na silnici při cestování.
klíčová slova: elektrárny vodní - rizika pracovní - identifikace rizik - školení - prostředky ochranné

LARROQUE, DAMIEN: Une volonté organique d'agir / Organická vůle jednat
anotace: V burgundském městě Chagny pomáhá třídírna - metanizační kompostárna Écocea snižovat množství konečného odpadu, zejména výrobou bioplynu z organických látek obsažených v odpadcích. V zájmu ochrany svých pracovních týmů vystavených široké škále rizik společnost podporuje rozvoj kultury prevence a zároveň usiluje o neustálé zlepšování pracovních podmínek.
klíčová slova: odpady - třídírny - bioplyny - výroba - identifikace rizik - prostředí pracovní - kultura bezpečnosti práce - praxe - Francie

FAUVERNIER, LUCIEN: Beau temps pour l'énergie solaire. Dobré počasí pro solární energii
anotace: Solewa je jednou z prvních francouzských společností specializujících se na instalaci solárních panelů. Tváří v tvář stále rostoucí poptávce na rychle rostoucím trhu na trhu musí společnost spojit efektivitu a bezpečnost, a to jak pro své zaměstnance, tak pro své zákazníky.
klíčová slova: energie sluneční - panely solární - instalace - bezpečnost práce

RAVALLEC, CÉLINE: Aprés dissipation des brouillards. Po rozplynutí mlhy
anotace: Dodavatel automobilů Lisi Automotive v posledních letech provedl rozsáhlé práce na snížení chemického rizika způsobeného olejovou mlhou na svých pracovištích, kde se provádí studené tváření. Obecněji řečeno, pracovní rizika jsou předmětem strukturované preventivní politiky.
klíčová slova: rizika chemická - svařování - mlhy - pracoviště - prohlídky - prevence rizik

 

Travail et Sécurité - č. 835 (2022)

BRASSEUR, GRÉGORY: Un secteur sous tension á la recherche d'un nouveau souffle / Odvětví ve stresu hledá nový život
anotace: Zdravotní krize těžce zasáhla domovy důchodců. Tváří v tvář nedostatku zaměstnanců a přetížení prací se zařízení musí organizovat, znovuobjevovat a spojovat své síly. Snížení fyzické zátěže a vyhoření zůstává hlavní výzvou pro prevenci, ale také pro image tohoto povolání. Tento sektor zahrnuje veřejná, soukromá komerční a sdružená zařízení. Zvláště vysoký je počet pracovních úrazů a nemocí z povolání, což vede k absencím a pracovní neschopnosti.
klíčová slova: domovy pro seniory - péče sociální - služby sociální - pečovatelé - zátěž pracovní - zátěž psychická - rizika psychosociální

RAVALLEC, CÉLINE: Un bouquet de formations pour des mesures non périssablesm / Balíček školení pro opatření, která nepodléhají zkáze
anotace: Domov důchodců Les Bougainvillées v Cannes se zavázal k dlouhodobé prevenci. Kromě materiální pomoci je prioritou průběžné školení, jehož cílem je zapojit zaměstnance do prevence rizik.
klíčová slova: domovy pro seniory - pečovatelé - zaměstnanci - školení bezpečnosti práce - prevence rizik

BRASSEUR, GRÉGORY: Prendre en soin, pas en charge / Starat se, ne mít na starosti
anotace: Rezidence Éleusis v Saint-Thibault-des-Vignes v Seine-et-Marne pečuje o osoby s Alzheimerovou chorobou. Autonomní péče zaměřená na prevenci pádů a muskuloskeletálních poruch (MSD) spojených s nošením klientů změnila profesní praxi. To vedlo k velmi výraznému snížení počtu nehod. Začíná se posouzením schopností osoby, aby se podpořil přirozený pohyb, v případě potřeby s použitím přizpůsobených technických pomůcek.
klíčová slova: péče sociální - pečovatelé - péče zdravotní - prevence rizik - prevence pádů - pomůcky - pacienti - manipulace

VAUDOUX, DELPHINE: Ça roule comme sur des billes / Běží jako míč
anotace: SKF je společnost, která vyrábí kuličková ložiska především pro automobilový průmysl. Společnost se s pomocí společnosti Carsat usiluje o snižování chemických rizika a muskuloskeletálních poruch (MSD) ve stávajících dílnách a zároveň se snaží rizika identifikovat při vytváření nových linek.
klíčová slova: linky montážní - ložiska - výroba - rizika chemická - onemocnění muskuloskeletální - prevence rizik

POURCHEL, AMÉLIE: Dossier médical en santé au travail / Pracovnělékařská dokumentace: základní nástroj pro individuální sledování
anotace: Pracovnělékařská dokumentace, která je základním prvkem individuálního sledování zdravotního stavu zaměstnanců, je nástrojem prevence a vysledovatelnosti expozice na pracovišti a umožňuje posoudit souvislost mezi zdravotním stavem pracovníka a vykonávanou prací. Právní předpisy upravující tuto dokumentaci jsou stanoveny v zákoníku práce, zákoníku veřejného zdraví a v různých doporučeních pro správnou praxi.
klíčová slova: dokumentace - služby pracovnělékařské - zdraví - pracovníci - monitorování - prohlídky pracovnělékařské

 

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 1 (2022)

HÜNEFELD, LENA: Arbeitsintensität und ihre Determinanten / Intenzita práce a její determinanty: přehled analytického potenciálu průzkumů zaměstnanosti
anotace: Dlouhodobě vysoká intenzita práce může pro zaměstnance představovat zdravotní riziko. Znalost faktorů určujících trvale zvýšenou intenzitu práce má zásadní význam pro vhodné uspořádání práce. Tento článek se zabývá otázkou, na jakém empirickém základě lze popsat výskyt vysoké intenzity práce v Německu a zejména určit její možné determinanty. Za tímto účelem bylo systematicky analyzováno šest průzkumů zaměstnanosti. Celkem bylo identifikováno 662 dotazníkových položek na téma "intenzita práce a její determinanty", které byly klasifikovány pomocí 11 hlavních kategorií - šesti kategorií pro intenzitu práce a pěti pro determinanty - a více než 65 podkategorií. I přes empirické nedostatky se ukazuje, že v Německu je k dispozici široká datová základna pro analýzu tématu intenzity práce a jejích determinantů. V budoucích průzkumech by měly být zjišťovány také informace o politice výkonu, jako je orientace na zákazníka nebo služební cesty, cílové dohody, míra orientace na výsledek a osobní odpovědnost jako možné determinanty intenzity práce. Stejně tak je třeba věnovat větší pozornost podrobnému průzkumu provozních rámcových podmínek, jako je forma podniku nebo stávající personální překážky.
klíčová slova: zaměstnanci - výkon pracovní - intenzita práce - determinanty - požadavky pracovní - zátěž pracovní - organizace práce - rizika zdravotní - průzkumy

BAUMANN, MARLEN - ZANDER-SCHELLENBERG, THEA - PRIEBE, JANOSCH A.: Always on duty?! / Stále ve službě?!: zkoumání presenteismu v chování německých policistů
anotace: Presenteismus je fenomén, kdy lidé chodí do práce navzdory objektivním zdravotním důvodům. Tato studie zkoumá presenteismus mezi německými policisty. Vzhledem k tomu, že zejména profese policisty je emocionálně a fyzicky náročná, bylo testováno, jak vysoká pracovní zátěž způsobená směnným provozem a přesčasy ovlivňuje chování v oblasti presenteismu a zda existují rozdíly mezi policisty a nepolicisty. Kromě toho bylo testováno, do jaké míry mohou svědomitost a spokojenost s kolegy v práci předpovídat presenteismus. Celkový vzorek tvořilo 135 osob, z toho 64 policistů a 71 nepolicistů. Jak policisté, tak kontrolní skupina vykazovali stejnou míru presenteismu. V obou skupinách však byly zjištěny odlišné důvody pro toto chování. Zatímco policisté měli tendenci vykazovat prezenční službu z ohleduplnosti ke svým kolegům, nepolicisté uváděli zejména vysokou pracovní zátěž. Přesčasy, práce na směny, svědomitost a spokojenost s kolegy nebyly v této studii prediktory presenteismu.
klíčová slova: policisté - presenteismus - práce na směny - práce přesčas

DARNSTAEDT, DANIEL A.: Vorgehen zur Beschreibung von menschlichem Expertenwissen und kognitiven Prozessen beim Teach-in von Industrierobotern / Postup popisu lidských expertních znalostí a kognitivních procesů při výuce průmyslových robotů
anotace: Výměna zkušeností s osvědčenými postupy je předpokladem porozumění mezi lidmi a technologiemi, které poskytují lidem optimální podporu. Aby autoři prozkoumali otázku, co charakterizuje správnou praxi v programování robotů, provedli kvalitativní a popisnou studii srovnáním 2 subjektů. Expert a nováček pracovali na stejném úkolu: naprogramování dráhy robota pro frézování obrobku. Pomocí analýzy pohybů očí a retrospektivních rozhovorů s podporou videa byly získány postupy obou subjektů a tyto postupy byly následně formalizovaně popsány. Kromě toho bylo provedeno kvalitativní srovnání konečných výsledků, v němž si podle očekávání vedl lépe expert než nováček. Na základě protokolů o přemýšlení nahlas byly identifikovány kognitivní procesy, které by mohly být v tomto kontextu zvláště zajímavé. Dále byly uvedeny charakteristiky očních pohybů, které dále popisují některé kognitivní procesy.
klíčová slova: roboty průmyslové - programování - zkušenosti - pohyby očí - analýzy - funkce kognitivní - myšlení

GIERING, OLIVER: Künstliche Intelligenz und Arbeit / Umělá inteligence a práce: úvahy mezi prognózou a provozní realitou
anotace: Umělá inteligence (UI) se stává ústředním tématem debat o celkové digitalizaci světa práce. Celkově převažuje ekonomický pohled na UI, kdy je UI často diskutována na základě ekonomických prognóz ve vztahu k zaměstnanosti. Na druhé straně existují také předpoklady o vlivu na činnosti v konkrétním pracovním procesu. Zdá se, že panuje shoda na tom, že umělá inteligence přinese do firem rozsáhlé změny. V článku jsou představeny hlavní pohledy na umělou inteligenci ve vztahu k zaměstnanosti a pracovním činnostem a porovnány s existujícími empirickými důkazy na toto téma. To umožňuje lépe klasifikovat převládající modely a spekulace v debatě o umělé inteligenci. Shromáždění empirických údajů odhaluje zjevné mezery ve výzkumu, pokud jde o kvantitativní a kvalitativní výzkum využívání a dopadu umělé inteligence na práci. V závěru článku jsou uvedeny úvahy o podrobnějším chápání umělé inteligence a naznačena východiska pro budoucí výzkum.
klíčová slova: inteligence umělá - práce - svět práce - digitalizace - zaměstnanost - činnosti pracovní

HOPPE, ANNETTE: Untersuchung von Aufmerksamkeitseffekten für die gezielte Gestaltung von Visualisierungsoberflächen für zeitgemäße Mensch-Maschine-Interaktion / Zkoumání vlivu pozornosti pro cílený návrh vizualizačních rozhraní pro současnou interakci člověk-stroj
anotace: V moderním světě práce roste význam kontrolních a monitorovacích činností, které se dnes provádějí ve velínech a v budoucnu možná prostřednictvím nových forem interakce. Tyto činnosti vyžadují odpovědné jednání. Interakce mezi člověkem a strojem často probíhá prostřednictvím komplexní vizualizace a mnoha obrazovek. To může znamenat, že příslušné informace jsou mimo přímé vizuální vnímání operátora. Úkolem je cíleně zaměřit pozornost prostřednictvím signálů tak, aby se informace vedoucí k akci staly vnímatelnými. Cílem provedené studie bylo proto prozkoumat minimální požadavky na rozpoznávání signálů v periferním zorném poli. Na základě předchozích poznatků byly v laboratorním experimentu zkoumány signály s různými jasovými kontrasty a frekvencemi v pevných úhlech periferního zorného pole. Ty ukázaly převahu vysokých jasových kontrastů a frekvencí pro rozpoznávání, rostoucí úhly je snižovaly. Regrese odvozené z údajů umožňují odhadnout pravděpodobnost rozpoznání a reakční dobu.
klíčová slova: vnímání - percepce - signály - rozhraní člověk-stroj - interakce - displeje - jednotky zobrazovací - velíny

GLATZ, ANDREAS - ZISOWSKI, THORSTEN: Mobiles Arbeiten der Verwaltungsmitarbeiter*innen bei USB Bochum GmbH und angeschlossenen Unternehmen vor und während Corona bedingter Beschränkungen / Mobilní práce administrativních pracovníků v USB Bochum GmbH a přidružených společnostech před a během omezení souvisejících s pandemií covid-19: první výsledky longitudinální studie
anotace: S postupující pandemií onemocnění covid-19 zavedl podnik USB Bochum GmbH a jeho přidružené společnosti pro své administrativní pracovníky možnost práce z domova (home office). Následně byla zavedena podpůrná opatření pro mobilní práci, která byla doprovázena podnikovou dohodou. Článek uvádí první výsledky průzkumu. Cílem bylo porovnat období před zavedením programu Corona bez home office (2/2020) se situací během programu Corona po zavedení home office (10/2020). Anonymního online průzkumu se zúčastnilo 68 osob.
klíčová slova: práce z domova - práce dálková - koronavirus - pandemie - život soukromý - život pracovní - rovnováha - klima organizační - Německo - průzkumy

HACKER, WINFRIED: Arbeitsgestaltung bei Digitalisierung / Design práce v kontextu digitalizace: charakteristiky designu zaměřeného na člověka v oblasti výdělečné činnosti při zpracování informací
anotace: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v převážně intelektuálních profesích, které zpracovávají informace - stále častěji s digitálním pracovním vybavením a umělou inteligencí - vyžaduje realizaci charakteristik návrhu práce zaměřeného na člověka (DIN EN ISO 6385/2016). Příspěvek se týká návrhu pracovního procesu zaměřeného na člověka, nikoliv na pracovní zařízení. Naplnění těchto charakteristik by mělo nejen zabránit fyzickému a duševnímu poškození pracovníků, ale také udržet a rozšířit jejich kompetence a podpořit zdravotní pohodu a pracovní výkonnost. Jsou odvozeny přenositelné (obecné) návrhy pro preventivní, na podmínky zaměřený a participativní design, zejména rozdělení funkcí mezi lidmi a technikou a organizace/rozdělení práce v činnostech zpracování informací, které pomáhají naplnit charakteristiky designu zaměřeného na člověka. Jsou nastíněny pracovní kroky pro praktickou realizaci.
klíčová slova: digitalizace - informace - zpracování - činnosti mentální - design - organizace práce - BOZP - bezpečnost práce

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail