Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2021/11

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 11 (2021)BauPortal - č. 3 (2021) BauPortal - č. 4 (2021)Bezpečnost a hygiena práce - č. 11 (2021)Die BG - č. 11 (2021)Hygiena - č. 3 (2021)Hygiene et Sécurité du Travail - č. 264 (2021)Chemické listy - č. 10 (2021) | Chemické listy - č. 11 (2021)Chemické listy - č. 8 (2021) | KANbrief - č. 3 (2021) Le travail humain - č. 3 (2021)Le travail humain - č. 4 (2021) Nanocon 2021 - č. 13 (2021) Process Safety Progress - č. 4 (2021) Références en Santé au Travail - č. 167 (2021)Sicher ist Sicher - č. 11 (2021) Sondy revue - č. 11 (2021) | Travail et Sécurité - č. 831 (2021)Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 3 (2021)

 

112 - č. 11 (2021)

CEJPOVÁ, ALENA: Exploze bioplynu a následný požár v bioplynové stanici
anotace: K explozi a následnému požáru dohnívací nádrže v bioplynové stanici došlo 4. května 2021 v v Dětřichově u Moravské Třebové. Na místě zasahovalo celkem 9 jednotek požární ochrany (PO), velitelem zásahu byl vyhlášen 2. stupeň požárního poplachu. Jednotky PO ochlazovaly vodou sousední fermentor a hasily ohniska uvnitř nádrže, kde hořely zbytky plachet a sítě. Zásah probíhal ve ztížených podmínkách, kdy hrozilo nebezpečí výbuchu bioplynu v sousedním fermentoru. Příčinou byla s největší pravděpodobností iniciace výbušné směsi výbojem statické elektřiny.
klíčová slova: bioplyny - stanice bioplynové - požáry - výbuchy - ochrana požární - jednotky požární ochrany - zásahy - likvidace

PETR, JAN: GIS technologie Terinos a její využití nejen v krizovém řízení
anotace: Terinos, dostupný na adrese https://terinos.izscr.cz, je moderní geografický informační systém, který pro Hasičský záchranný sbor ČR vyvíjí firma T-Mapy a který umožňuje sdílení různých typů map a dat nejen napříč sborem, ale také směrem k obcím, dalším složkám integrovaného záchranného systému nebo veřejnosti. Lze jej využívat ve všech standardních webových prohlížečích na PC i mobilních zařízeních. Je tedy zajímavou platformou s širokými možnostmi využití.
klíčová slova: systémy informační - systémy geografické - portály - mapy

BauPortal - č. 3 (2021)

Unterstützung für den digitalen Bauantrag / Podpora aplikace pro digitální modely budov
anotace: V Německu se ročně žádá o více než 200 000 stavebních povolení. Majitelé budov obvykle kontaktují úřady stavebního dozoru spolu se svými registrovanými odborníky na architekturu a inženýrství. Podle zákona o online přístupu musejí úřady být do konce roku 2022 schopné přijímat žádosti o digitální budovy. To je možné díky novému digitálnímu celostátnímu informačnímu centru pro architekty a inženýry, zkráceně di.BAStAI. Tato bezplatná databáze, kterou mohou využívat pouze úřady stavebního dozoru, výrazně zjednodušuje kontrolu zápisu v odborných seznamech a z nich odvozených povolení stavby v digitálním procesu. Úřady totiž dostávají elektronickou informaci o vstupním stavu navrhovatele kdykoli ze seznamů a adresářů komory, aniž by vynakládaly jakýkoli čas a peníze. Do této databáze, která je zabezpečená, mohou nahrávat relevantní informace pouze zapojené komory inženýrů a architektů. Propojení mezi ochranou vlastnictví nebo registrací a povolením k předložení stavby zůstává zaručenou součástí procesu žádosti o digitální stavbu. Zároveň je v dobře organizovaném řízení o stavebním povolení zohledněn stavební předpis, jehož cílem je komplexní ochrana spotřebitele. Je zabráněno zneužívání digitálních stavebních portálů, na kterých se chtějí nedostatečně kvalifikovaní lidé přihlásit jako architekti nebo inženýři, ačkoli nemají komorový záznam. Předpokládá se, že
klíčová slova: stavby - povolení - systémy informační - databáze - budovy - digitalizace

WEBER, JÜRGEN: Mit Bauen 4.0 zur digitalisierten Baustelle / Projekt Stavba 4.0, který se týká digitalizovaného staveniště
anotace: Autoři seznamují s tříletým projektem Stavba 4.0, který byl zahájen v roce 2019 a na kterém pracuje na realizaci vize digitalizovaného staveniště 20 firem a pět asociací. Cílem projektu jsou: efektivnější procesy díky digitálním nástrojům, konzistentní digitální signálové řetězce (aby fungovala digitální komunikace, musejí být různé stavební stroje, materiály a pracovníci propojeni mezi sebou a s centrálním řídicím stanovištěm, tj. systémem řízení stavby; možné řešení ? zřízení privátní sítě 5G lokálně, nezávisle na veřejném operátorovi), snadná práce díky kolaborativním stavebním strojům, vyvinutí demonstračního stroje Bagr 4.0 (rypadlo se bude pohybovat stisknutím tlačítka na základě geometrie předem definované stavebním plánováním, s orientací v rozsahu cm pomáhá satelitní navigační systém; tyto asistivní technologie snižují zátěž pro řidiče). Digitalizované procesy mají snížit podíl práce kritické z hlediska bezpečnosti.
klíčová slova: stavby - stavebnictví - digitalizace - průmysl 4.0 - technologie asistivní - projekty - Německo

KRELL, KLAUS-MICHAEL: Gemeinsam für bessere Luft / Společně pro lepší vzduch
anotace: Autor konstatuje, že při pokládce válcovaného nebo litého asfaltu v silničním stavitelství vznikají při horkém zpracování páry a aerosoly z asfaltu, které jsou ve vyšších koncentracích zdraví škodlivé. Na konci roku 2019 byl proto stanoven závazný limit expozice na pracovišti ve výši 1,5 mg/m3. Na odvětví litiny a válcovaného asfaltu se vztahuje přechodné období do 31. prosince 2024. V článku autor proto popisuje, jak mohou dotčené společnosti v tomto období zavést opatření ke snížení emisí (použití teplotně redukovaného asfaltu; válcované asfaltovací stroje z roku výroby 2012/2013 dovybavit odsávacím zařízením na páry a aerosoly; použití uzavřených asfaltových válců, které jsou vybaveny přídavným klimatizačním systémem apod.).
klíčová slova: asfalt - stavby pozemní - emise - vzduch - limity přípustné

BauPortal - č. 4 (2021)

KLEIN, GUNNAR: Ein sicherer Blick von oben / Bezpečný pohled shora: drony ve stavebnictví: větší bezpečnost díky jejich používání a doporučení při jejich použití
anotace: Drony umožňují oddělit lidi od nebezpečných oblastí - nejen na pracovištích ve výškách, ale
i v úzkých a nepřístupných prostorách, v oblastech s vysokou koncentrací nebezpečných látek nebo v budovách ohrožených zřícením. Ale drony mohou také vést k nebezpečí, například pokud multikoptéra (tj. dron s více rotory) havaruje, mohou být lidé zraněni rotujícími částmi, padajícími předměty nebo vznícenou baterií. Proto je třeba určit možná nebezpečí prostřednictvím posouzení rizik a poté nasazení vhodných ochranných opatření. Autor seznamuje s informací DGUV 208-058 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) Bezpečné zacházení s multikoptérami (drony). Jedná se poprvé o komplexní dílo, které osvětluje právní otázky, informace o konstrukci, ovládání nebo ergonomii, organizaci provozu i údržbu a testování těchto zařízení. Profesní sdružení pro stavebnictví BG BAU (Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft) se intenzivně věnuje používání dronů. V programu Nové způsoby prevence se zabývá identifikováním a testováním nových technologií k prevenci ve stavebnictví. Na využití dronů je zaměřený i pilotní projekt, ve kterém BG BAU zkoumá, jakou technologii lze využít, aby drony mohly převzít další pracovní úkoly. Dále pak zjišťuje, jak může BG BAU přispět k podpoře a propagaci bezpečného používání dronů včetně udržitelného snížení počtu nehod.
klíčová slova: drony - bezpečnost - stavebnictví - použití - projekty - Německo

MEISE, KATHARINA - TEMPLINE, ANKE: Gedrucktes Mehrfamilienhaus in Wallenhausen ist erst der Anfang / První tištěný bytový dům ve Wallenhausenu
anotace: Článek pojednává o výstavbě prvního vícegeneračního domu ve Wallenhausenu pomocí technologie 3D tisku betonu. Partnerem nového projektu tisku betonu a zároveň majitelem domu je rodinná firma Rupp. Nejedná se o výzkumný nebo demonstrační projekt, ale byty jsou po dokončení pravidelně pronajímány. Pouze jeden byt je využívaný jako byt vzorový. Firma Rupp mezitím vstoupila i do oblasti stavebního tisku a plánuje další projekty založené na 3D tisku betonu. Autorky seznamují s přípravami a realizací tisku 3D betonu, kdy použitým materiálem byla betonová hmota speciálně vyvinutá společností HeidelbergCement pro 3D tisk. Dále autorky uvádějí výhody a nevýhody této technologie. Konstatují, že žádná 3D tiskárna na světě nedokáže dodat kompletně hotovou budovu. Mnohé se vyrábí a instaluje konvenčně, většinou včetně stropů, protože stále neexistuje na trhu připravené řešení pro vybavení tlakového betonu tak, aby se vyrovnal s namáháním v tahu. Závěrem autorky popisují výhledy do budoucna v této oblasti, jak si je představuje firma Rupp. Kromě jiného jde o příležitost, jak čelit nedostatku kvalifikovaných pracovníků.
klíčová slova: domy obytné - budovy obytné - 3D tisk - betony - technologie - stavebnictví

HEIDTMANN, HANS-CHRISTIAN: Gestaltung der Zugänge in Baugruben oder Schächten bei der Ausführung von Rohrvortriebs- und Tunnelbauarbeiten / Návrh přístupů ve výkopech a šachtách při provádění únikových a dopravních tras: část 1: dopravní cesty v dokončených stavebních jámách a šachtách
anotace: Výkopové jámy a šachty pro protlačování potrubí a stavební práce na tunelech jsou často příliš malé s ohledem na bezpečný design vchodů. Přístupy do nich musí splňovat nejen požadavky na bezpečnou dopravní cestu, ale také musí být využitelné jako únikové, záchranné a požární trasy. V první části autoři popisují pouze požadavky na dopravní cesty v již dokončených stavebních jámách a šachtách. K přístupu do šachet slouží schody a schodišťové věže, staveništní výtahy, žebříky (šikmé a pevné), lešení s vnitřním přístupem po žebříku, jeřábové věže jako přístup po žebříku a výsuvné přístupové zařízení. Autoři podrobněji rozebírají požadavky na bezpečné používání těchto zařízení.
klíčová slova: výkopy - šachty - tunely - práce stavební - bezpečnost - požadavky - zařízení

Bezpečnost a hygiena práce - č. 11 (2021)

JOUZA, LADISLAV: Nové nařízení vlády k ochranným pracovním prostředkům
anotace: Významnou povinnost ukládá zaměstnavatelům zákoník práce v ustanovení § 104. Jsou povinni poskytovat těm zaměstnancům, u nichž to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví nebo ochrana života a zdraví spoluobčanů, k bezplatnému používání potřebné ochranné pracovní prostředky a mycí, čisticí a dezinfekční prostředky. V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění, jsou povinni zaměstnancům rovněž poskytovat jako osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv.
klíčová slova: OOPP - prostředky ochranné - obuv ochranná - oděvy ochranné - zákoník práce

DANDOVÁ, EVA: Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
anotace: V článku se autorka několika poznámkami zastavuje u jedné dílčí otázky pracovní doby, a tou je nepřetržitý odpočinek mezi směnami. V závěru seznamuje s výkladem, který v otázce nepřetržitého odpočinku mezi směnami zastává nejvyšší evropská soudní instituce – Soudní dvůr EU. Jde o výklad, který je z hlediska BOZP velmi zajímavý.
klíčová slova: odpočinek - směny pracovní - doba pracovní - judikatura - předpisy právní - zákoník práce

VALA, JIŘÍ: Syndrom karpálního tunelu z přetěžování a vibrací jako nejčastější nemoc z povolání
anotace: Člověk je při práci vystaven působení rizikových faktorů, které mohou mít za určitých podmínek negativní vliv na lidské zdraví. Tyto faktory pracovního prostředí se mohou projevit vznikem nemocí z povolání nebo ohrožením nemocí z povolání. Syndrom karpálního tunelu z přetěžování a vibrací je podle dlouhodobých statistik Státního zdravotního ústavu nejčastější nemoc z povolání a ohrožení nemocí z povolání v České republice. Příčinou vzniku syndromu karpálního tunelu může být jednostranné a nadměrné přetěžování ruky a zápěstí, působení vibrací přenášených na ruce, nebo kombinace obou těchto faktorů.
klíčová slova: syndrom karpálního tunelu - končetiny horní - nemoci z povolání - ohrožení - přetížení - vibrace - zátěž fyzická

KOŽMÍN, PETR: Karta BOZP pro profesi: Veterinární lékař – veterinární asistent
anotace: Karta BOZP pro veterinární lékaře a asistenty. V kartě jsou uvedeny: pracovní činnosti, kvalifikační požadavky pro tuto pracovní pozici, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory spojené s touto profesí a seznam vhodných OOPP.
klíčová slova: lékaři veterinární - karta BOZP - požadavky kvalifikační - faktory rizikové - události mimořádné - rizika pracovní - prostředky ochranné - OOPP - opatření bezpečnostní

HLAVSA, PETR - BĚHOUNEK, MICHAL: Pohled osobnosti na současnou BOZP
anotace: Seriál rozhovorů pokračuje již desátým dílem. Je zde představena osobnost oboru BOZP se zajímavými názory na stav a vývoj bezpečnosti práce a ochrany zdraví Je jí autor e-knihy „Jak na úspěšné podnikání bezpečáka: Osvědčené tipy pro rozjezd i cestu na vrchol“ Luboš Pok.
klíčová slova: BOZP - osobnosti - názory - rozhovory - technici bezpečnostní - osoby odborně způsobilé

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Zamyšlení nad možností použití "posunovače palet"
anotace: V letním dvojčísle časopisu byl otištěn článek Skid Belt = posunovač palet, společnosti s ručením omezeným Skid Belt, ke kterému autor cítí potřebu se vyjádřit. V článku je úvodem konstatováno, že současné techniky vykládky ložených palet a zboží z dodávkových vozidel, jsou jednak ekonomicky nerentabilní, a současně představují bezpečnostní rizika pro zúčastněné osoby. K posouzení ekonomické otázky nemá ale autor potřebnou kvalifikaci, proto je nucen ji ignorovat.
klíčová slova: palety - vykládání - rizika bezpečnostní

Die BG - č. 11 (2021)

KAHL, ANKE - HANNING, NINA: Stand der Technik und Arbeits- und Gesundheitsschutz in Hallenbädern und therapeutischen Bädern / Stav techniky a bezpečnosti a ochrany zdraví ve vnitřních a terapeutických bazénech
anotace: Autorky představují zahájení projektu, který je zaměřený na bezpečnost a ochranu zdraví při práci cca 40 000 zaměstnanců, kteří pracují v krytých bazénech a léčebných lázních a jsou pojištěni u profesního sdružení pro zdravotnictví a sociální péči (BGW) nebo fondem úrazového pojištění spolkových zemí. Autorky popisují současný stav v této oblasti, kdy je v Německu v aktivním provozu přibližně 2 800 krytých bazénů. Konstatují, že se neeviduje počet léčebných lázeňských koupelí, a proto je nyní nelze kvantifikovat. Dále seznamují s výzkumnou otázkou projektu, a to, zda může být prokázána souvislost se současným stavem techniky v bazénech a vnímáním bezpečnosti a ochrany zdraví ze strany zaměstnanců. Dílčími podotázkami, na které by měl projekt odpovědět ? zda lze přesně a srozumitelně popsat stav techniky u vybraných typů bazénů a zda lze na základě vědeckého přístupu odvodit relevantní prediktory ovlivňující zdraví zaměstnanců, kteří zde pracují. Projekt je koncipován jako doktorandské řízení prováděné na katedře bezpečnostního inženýrství Univerzity ve Wuppertalu.
klíčová slova: bazény - lázně - léčba - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP - ochrana zaměstnanců - projekty - Německo

MÜLLER, NORBERT: Gefahrstoffe im Verkaufsraum / Nebezpečné látky v prodejně: co funguje a co ne?
anotace: Autor uvádí, že revize technických pravidel TRGS 510 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) z prosince 2020 již neobsahuje žádné specifické předpisy pro přítomnost tlakových plynových obalů, kartuší a hořlavých kapalin v přenosných nádobách v prodejnách. Podrobně popisuje, co to znamená pro provozní praxi prodejen ve velkoobchodech a maloobchodech, v řemeslech nebo v lékárnách. Upozorňuje na další předpisy pro skladování nebezpečných látek v obchodech, např. TRGS 001 (dodržování technických pravidel pro nebezpečné látky), které zavazuje provozovatele řešit nové okolnosti.
klíčová slova: látky nebezpečné - skladování - obchod - prodejny - pravidla technická - revize

SIEVERS, SVEN: Gefahrstofflagerung und Gefahrstoffhandling am Arbeitsplatz / Skladování a manipulace s nebezpečnými látkami na pracovišti
anotace: Nakládání s různými nebezpečnými látkami je součástí každodenní práce v mnoha průmyslových odvětvích. Ať už jde o hořlavé kapaliny, výbušné nebo oxidační látky, je klíčové znát jejich vlastnosti. Jen tak lze zajistit optimální ochranu zaměstnanců a životního prostředí. Z tohoto důvodu zákonodárci kladou vysoké nároky na lidi a techniku pro skladování nebezpečných látek. Inteligentní řešení, jako jsou bezpečnostní skříně, nabízejí potřebnou ochranu a jsou založeny na speciálních odborných znalostech vlastností látek a zvláštnostech jejich použití. Technická bezpečnostní opatření by však měla být přesně přizpůsobena provozním procesům. Autor zmiňuje výrobce (asecos) typově testovaných bezpečnostních skříní v souladu s evropskou normou EN 14470, který je odborník na skladování a manipulaci s nebezpečnými látkami, a poskytuje přehled a praktické informace (v souladu se zákonem) o problémech nakládání s nebezpečnými látkami. Závěrem autor uvádí, že při rozhodování o vhodném bezpečnostním konceptu je důležité důsledně mít na paměti cíle ochrany. Spolehlivý koncept ochrany tedy zahrnuje nejen instrukce a vzdělávání zaměstnanců, ale také jejich pravidelný trénink. To považuje za důležité z důvodu, že velmi rutinní a každodenní nakládání s nebezpečnými látkami může s sebou nést riziko zanedbání některých základních bezpečnostních pravidel.
klíčová slova: látky nebezpečné - skladování - skříně bezpečnostní - opatření technická - prodejny

Hygiena - č. 3 (2021)

LOOSOVÁ, JANA - MOKRÁ, JULIE - GRUSMAN, PETR: Odpady ve zdravotnictví a nové výzvy
anotace: Článek se zabývá analýzou produkce a nakládání se zdravotnickými odpady a odhaluje trendy, které poukazují na nastavení trhu s odpady v České republice. Legislativní změny budou tyto trendy ovlivňovat. Konkrétní změny z pohledu hygienické služby a provozu zdravotnických zařízení jsou prezentovány po prvním seznámení s prováděcí vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Dále jsou zde nastíněny širší souvislosti a další výzvy v oblasti nakládání s odpady ve zdravotnictví v návaznosti na udržitelnost a dlouhodobou transformaci na oběhové hospodářství.
klíčová slova: odpady - nakládání s odpady - zdravotnictví - zařízení zdravotnická - předpisy právní - zdraví veřejné

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 264 (2021)

BIRON, BÉNEDICTE: Fluides de coupe. Řezné kapaliny: expozice při práci, účinky na zdraví a prevence pracovní expozice při aditivní výrobě s použitím kovových prášků
anotace: Tato dokumentace podává přehled o vývoji složení řezných kapalin, jejich účincích na zdraví, způsobech hodnocení expozice a stavu prevence na pracovištích, kde se používají. Jsou zde také uvedeny dva příklady preventivních přístupů zavedených ve firmách.
klíčová slova: kapaliny řezné - expozice profesionální - prach kovový - výroba aditivní - opatření preventivní

Chemické listy - č. 10 (2021)

DISTLER, PETR: Radiační havárie a možnosti jejího pojetí ve výuce chemie s důrazem na environmentální a mediální výchovu
anotace: V současné době se jaderná energie významně podílí na výrobě elektřiny v České republice a podle dlouhodobé energetické koncepce bude její role v budoucnu ještě významnější. V důsledku radiačních havárií (Černobyl, Fukušima) panuje mezi veřejností řada mylných představ. Proto byla připravena a ve třídách ověřena výuková aktivita, jejímž cílem bylo přiblížit téma radiačních havárií pomocí článků a rozhovorů. Téma je koncipováno jako interdisciplinární, včetně integrace průřezových témat mediální výchovy a environmentální výchovy.
klíčová slova: energetika jaderná - havárie - chemie - výuka - výchova environmentální - výchova mediální

Chemické listy - č. 11 (2021)

ČIHÁKOVÁ, PAVLÍNA - ZUZÁKOVÁ, JANA - ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, JANA: Potenciálně negativní dopad dlouhodobého používání nanočástic stříbra ve vodním hospodářství
anotace: Jedním z důvodů intenzivního využití nanočástic stříbra (AgNP) v široké škále různých oblastí, jako je zdravotnictví, potravinářství, kosmetika, textilní průmysl, elektrotechnický průmysl a strojírenství, jsou jejich významné antimikrobiální účinky. Slibné jsou také pro úpravu vody, kde by mohly přispět k dezinfekci vody ve formě tenkých vrstev nanesených na různé materiály, a snížit tak dávkování chlóru nebo zanášení membrán. Jejich široké používání však může představovat určitá rizika pro životní prostředí, zejména pro vodní ekosystémy. Přestože se v závislosti na podmínkách prostředí přeměňují na různé formy (Ag+, Ag2O, Ag2S), existuje riziko, že AgNP uvolňované z povrchu materiálů by mohly ovlivnit citlivé biologické procesy probíhající také v čistírnách odpadních vod (ČOV). Toxický účinek AgNP se značně liší v závislosti na složitosti organismu, přičemž důležitou roli hraje také velikost a povrchový náboj AgNP. Článek shrnuje dosavadní poznatky o účincích AgNP na organismy, jejich možném využití a rizicích ve vodním hospodářství.
klíčová slova: nanočástice - stříbro - organismy - hospodářství vodní

Chemické listy - č. 8 (2021)

MIŠKOVSKÁ, ANNA - ČEJKOVÁ, ALENA: Přehled bakterií používaných k přípravě nanočástic kovů
anotace: V posledních desetiletích se kovové nanočástice staly velmi populárními díky svým jedinečným optickým, elektronickým, katalytickým, antimikrobiálním, protirakovinným a dalším vlastnostem. Tradičně se kovové nanočástice syntetizují fyzikálními a chemickými metodami, ale tyto přístupy mají různé nevýhody, jako jsou vysoké náklady, vysoký pracovní tlak a teplota nebo použití toxických látek. V současné době se stále větší pozornost věnuje biologickým metodám (nazývaným také "zelené"), které k syntéze nanočástic využívají biologická činidla. Výhodou těchto metod je nákladová efektivita a šetrnost k životnímu prostředí. Jedním ze slibných směrů je využití mikroorganismů - zejména bakterií. Tento přehled pojednává o metodách a výhodách využití prokaryot k biosyntéze kovových nanočástic a shrnuje současné poznatky v této oblasti. Jeho cílem je také poskytnout čtenáři přehledný seznam perspektivních zástupců prokaryot používaných pro syntézu nanočástic různých kovů.
klíčová slova: nanočástice - kovy - biosyntéza - činitelé biologičtí - mikroorganismy - bakterie

KANbrief - č. 3 (2021)

WESSELS, ANGELIKA: Change, prevention and preparedness / Změna, prevence a připravenost
anotace: Nový strategický rámec EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2021-2027 má pomoci řešit rizika pro zaměstnance spojená s přechodem na digitální a ekologické technologie. Počet smrtelných pracovních úrazů v EU se v letech 1994-2018 snížil o 70 %. Navzdory tomuto pokroku se v roce 2018 v EU stále stalo více než 3 300 smrtelných a 3,1 milionu nefatálních pracovních úrazů. Na nemoci související s prací také každoročně umírá 200 000 pracovníků. Na tato čísla, která nutí k zamyšlení, upozornila Evropská komise 28. června 2021 při prezentaci nového strategického rámce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2021-2027. Cílem rámce je zmobilizovat orgány EU, členské státy a sociální partnery k provádění společných priorit v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
klíčová slova: BOZP - strategie bezpečnosti práce - Evropská agentura pro BOZP - digitalizace - ekologie

WALTHER, C.: Clothing for protection against high pressure water jets / Oblečení na ochranu proti vysokému tlaku způsobeném vodním proudem: nová německá norma DIN 19430
anotace: Často se nedoceňuje, že vodní paprsek či jednoduché vysokotlaké myčky s provozním tlakem přibližně 100 barů mohou vážně ohrozit zdraví lidí. Zranění mohou být způsobeny samotným proudem vody a také vadným hadicovým vedením. Voda, která není sterilní, může vstříknout hluboko do lidské tkáně spolu s dalšími drobnými částicemi, jako je odstřelená barva nebo lak, a nekontrolovaně se šířit tkáněmi i mimo místo vstřiku. Článek seznbamuje s novou německou normou DIN 19430, která poskytuje spolehlivý základ pro budoucí evropskou nebo mezinárodní normu pro zkoušení a certifikaci oděvů na ochranu proti škodlivým látkám, v níž je řešen i vysokotlaký vodní paprsek.
klíčová slova: paprsky vodní - tlak vysoký - rizika pracovní - normy - oděvy ochranné

VOMBERG, ANJA - THIERBACH, MICHAEL: Permethrin in PPE for protection against tick bites / Permethrin v osobních ochranných prostředcích na ochranu proti kousnutí klíštětem
anotace: Permethrin je účinná biocidní látka používaná k ochraně proti parazitům, zejména proti klíšťatům. Pokud byl oděv impregnován permethrinem, sloužil jako osobní ochranný prostředek (OOP) proti klíšťatům. Biocid se na oděv aplikuje postřikem, ponořením do vodní emulze, polymerním povlakem na vláknech během výroby nebo mikrozářením a nanoenkapsulací.
klíčová slova: oděvy ochranné - impregnace - permethrin - parazité

Le travail humain - č. 3 (2021)

ALBERT, MARION: Apport des approches instrumentale et ergotoxicologique pour la conception / Přínos instrumentálních a ergotoxikologických přístupů pro navrhování: případ postřikovacích zařízení na pesticidy ve vinařství
anotace: Cílem článku je představit kritický přístup ke konstrukci (designu) a používání postřikovacích zařízení ve vinohradnictví s ohledem na situace, v nichž hrozí riziko expozice pesticidům. Cílem tohoto přístupu je zdůraznit význam propojení instrumentálního a ergotoxikologického přístupu při navrhování těchto zařízení. Použitá metodika spočívala v pozorování, rozhovorech a měřeních expozice ve dvou vinařstvích. Analýza činnosti poukázala na určitý počet problémů spojených s používáním postřikovačů a s variabilitou situací, v nichž dochází k expozici pesticidům. Výsledky naznačují, že v procesu navrhování se nedostatečně zohledňují skutečné potřeby zemědělců. Zjištěná konstrukční úskalí mohou vést k expozici pesticidům a narušení činnosti vinařů při obhospodařování vinice.
klíčová slova: vinařství - pesticidy - expozice pracovníků - postřikovače - design - konstrukce

DESRUMAUX, PASCALE: How do cyber- and traditional workplace bullying, organizational justice and social support, affect psychological distress among civil servants? / Jak ovlivňují kybernetická a tradiční šikana na pracovišti, organizační spravedlnost a sociální opora psychickou zátěž státních zaměstnanců?
anotace: Tato studie zkoumá vliv kybernetické a tradiční šikany na pracovišti, organizační spravedlnosti a sociální opory na psychickou zátěž. Pomocí průřezového výzkumu předložili autoři 179 francouzským státním zaměstnancům on-line dotazník. Na základě metody Hayese a Preachera výsledky ukázaly, že organizační spravedlnost jako celek a konkrétně interpersonální spravedlnost jsou částečným mediátorem ve vztahu mezi tradiční šikanou a psychickým stresem. Podpora nadřízeného byla částečným mediátorem ve vztahu mezi tradiční šikanou a psychickým stresem a úplným mediátorem v rámci vztahu mezi kyberšikanou a psychickým stresem. Zahrnutí organizační spravedlnosti jako mediátoru poskytlo zajímavou cestu, která naznačuje, že je nezbytná pro prevenci škodlivých důsledků šikany. Komunikace, respektující vztahy a především podpora ze strany nadřízených jsou zásadními řešeními pro snížení psychické zátěže na pracovišti.
klíčová slova: šikana - násilí na pracovišti - spravedlnost - podpora sociální - pracovníci vedoucí - zátěž psychická - stres psychický - správa státní - průzkumy - Francie

GRUSENMEYER, CORINNE - NIVELET, THOMAS: Allier les approches réglementaire et ergonomique de l'externalisation de la maintenance dans un objectif de prévention / Kombinace regulačních a ergonomických přístupů k outsourcingu údržby s ohledem na prevenci rizik
anotace: Činnosti údržby mají zásadní význam jak pro spolehlivost systémů, tak pro zdraví a bezpečnost obsluhy. Zároveň jsou ve velké míře zadávány externím dodavatelům. Vztahy mezi outsourcingem údržby a bezpečností a ochranou zdraví obsluhy jsou však stále nedostatečně zdokumentovány a různé formy outsourcingu údržby byly jen zřídka definovány nebo studovány. Cílem tohoto článku je rozšířit znalosti o těchto různých formách outsourcingu údržby a zlepšit prevenci rizik spojených s těmito činnostmi kombinací regulačních a ergonomických přístupů.
klíčová slova: údržba - outsourcing - BOZP - prevence rizik - analýzy práce - ergonomie

Le travail humain - č. 4 (2021)

BOULAY, ALEXANDRE - ROBERT, VÉRONIQUE - VANDENBERGHE, CHRISTIAN: Engagement envers les buts d'équipe et l'organisation / Závazek k cílům týmu a organizace: testování integrativního modelu
anotace: Využívání pracovních týmů je v současné době v organizacích převažující praxí. V této souvislosti je důležité identifikovat faktory, které podporují oddanost zaměstnanců cílům jejich týmu. Je proto důležité zjistit, jak tyto faktory nepřímo přispívají k vytváření závazku k organizaci samotné. Na základě přehledu literatury o efektivitě a závazku týmu vytvořili autoři model závazku k cíli týmu a afektivního organizačního závazku. Identifikovali jsme čtyři potenciální antecedenty závazku k týmovým cílům, a to podporu týmových cílů ze strany nadřízených, kolektivní efektivitu, týmovou soudržnost zaměřenou na úkoly a interpersonální týmovou soudržnost. Analýzy ukázaly, že identifikované antecedenty významně pozitivně souvisely s afektivním organizačním závazkem prostřednictvím vyššího závazku k cílům týmu.
klíčová slova: týmy pracovní - soudržnost - efektivita - závazky - organizace - cíle

Nanocon 2021 - č. 13 (2021)

KLOUDA, KAREL: Measurement of nanoparticles in 3D printing using FFF/FDM technology / Měření nanočástic při 3D tisku pomocí technologie FFF/FDM
anotace: Pro aditivní výrobu, kdy se materiál připravuje nanášením tenkých vrstev, se používá zjednodušené označení 3D tisk. Při této výrobě se do ovzduší uvolňují těkavé organické látky a ultrajemné částice. Na toto téma je publikována řada měření pro daný typ tiskárny s konkrétním typem termoplastu. Postup realizovaného měření koncentrace nanočástic (10-700 nm) a jejich středních průměrů lze nazvat "terénním", protože probíhalo v reálném prostředí s masovým nasazením 3D tisku na principu FFF/FDM, přičemž měřicí zařízení se pohybovalo mezi tiskárnami v různých prostorách a činnostech: při výrobě dílů určených pro montáž tiskáren; při výrobě součástek pro štíty v době výluky spojené s pandemií onemocnění covid-19; v tvůrčích dílnách a laboratořích společnosti Průsa Research. Cílem těchto měření v reálných situacích bylo najít opatření ke snížení koncentrace nanočástic. Vyhodnocení výsledků probíhalo podle normy ISO/TR 27 628 a stanovilo návrh opatření technologického a organizačního charakteru ke snížení koncentrací.
klíčová slova: nanočástice - koncentrace - měření - opatření bezpečnostní - 3D tisk

ROUPCOVÁ, PETRA: Measuring incidence of nanoparticles in the workplace athmosphere with a focus on the woodworking and engineering industries / Měření výskytu nanočástic v pracovním ovzduší se zaměřením na dřevozpracující a strojírenský průmysl
anotace: Nanočástice se vyskytují v každodenním životě včetně průmyslu a tento článek se zaměřuje především na jejich výskyt v pracovním prostředí. Autoři měřili koncentraci nanočástic v antropogenní činnosti, kde nanočástice vznikají jako nežádoucí odpad. Pro tato měření byly vybrány dva provozy. V prvním závodě byly měřeny nanočástice na bázi kovů, ve druhém nanočástice organického původu, konkrétně dřeva. Tento článek se zabývá také možným toxickým účinkem nanočástic na životní prostředí. K identifikaci klíčových míst v obou závodech, která produkovala největší množství nanočástic, byly použity postupy normy ISO / TR 27 628 - pracovní ovzduší - ultrajemné, nanočásticové a nanostrukturní aerosoly - charakterizace a hodnocení inhalační expozice. Závěrečný návrh zahrnuje poskytování ochranných pracovních prostředků v prostředí s rizikem výskytu nanočástic podle certifikované metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí.
klíčová slova: nanočástice - aerosoly - dřevo - toxicita - opatření bezpečnostní - ovzduší pracovní

Process Safety Progress - č. 4 (2021)

LODAL, PETER N.: The "I's" have it - unanimously! / Faktory "I" to mají - jednomyslně!
anotace: Po každém závažném havárii či jiném incidentu v oblasti bezpečnosti procesů se vždy objeví otázka, proč k těmto incidentů dochází. V článku představuje autor devět faktorů "I" jako možné odpovědi na tuto otázku. Tyto faktory (mezi něž patří mimo jiné nezkušenost, úmysl a nestálost) jsou také analyzovány z toho pohledu, co lze udělat, aby bylo možné cyklu incidentů zabránit.
klíčová slova: havárie - incidenty - příčiny - faktory

FOREST, DANIEL D.: Training the next generation of operators / Školení nové generace operátorů: ponořte se do výuky AFPM
anotace: Demografický vývoj v rafinérském a petrochemickém průmyslu ukázal, že stárnoucí pracovní síla se blíží odchodu do důchodu a je nahrazována mladší generací pracovníků, kteří se učí a byli vyučeni jinak. K řešení problému budování kompetencí u mladých pracovníků byl vytvořen Výbor pro imerzivní vzdělávání při Asociaci amerických výrobců paliv a petrochemie (American Fuel & Petrochemical Manufacturers, AFPM), která zastupuje téměř všechny americké rafinérské a petrochemické výrobní kapacity. Tento článek ukazuje, jak práce AFPM i jejích členů pomáhá překlenout propast ve znalostech mezi generacemi zaměstnanců a řešit výzvy v oblasti školení kompetencí tím, že vyvíjí digitální knihovnu nástrojů - včetně simulací virtuální reality a rozšířené reality, jakož i trojrozměrných prostředků a dalších zdrojů - pro široké využití v průmyslu. Práce také může pomoci členským společnostem s vývojem vlastních školicích nástrojů přizpůsobených jejich jedinečným zařízením, procesům nebo firemním postupům. V příspěvku se hovoří o pilotním projektu, který řeší simulaci výcviku v oblasti topných těles s využitím virtuální reality.
klíčová slova: vzdělávání - školení - realita virtuální - realita rozšířená - operátoři

KYRIAKIDIS, MILTOS - DANG, VINH N.: A scoping method for human performance integrity and reliability assessment in process industries / Metoda stanovení rozsahu pro hodnocení integrity a spolehlivosti lidského výkonu ve zpracovatelském průmyslu
anotace: Článek seznamuje s přístupem k řízení rizik spojených s lidskou výkonností v petrochemickém odvětví, který používá technik analýzy lidské spolehlivosti (human reliability analyses, HRA). Zaměření HRA na jednotlivce a na rozložené úkoly však přehlíží pravděpodobnost, že kolektivní činnosti a chování mohou vést k selhání systému. Tato studie zavádí alternativní přístup, označovaný jako index integrity lidského výkonu (Human Performance Integrity. HPI), k posouzení podmínek lidského výkonu jako celku v petrochemických zařízeních a jak souvisí s bezpečností. Kromě toho se tento přístup používá k hodnocení zařízení z hlediska jejich ochrany proti selháním lidského faktoru, která jsou důležitá pro bezpečnost.
klíčová slova: faktor lidský - činitel lidský - výkon pracovní - výkonnost - selhání člověka - posuzování rizik - bezpečnost procesní - rafinérie - průmysl petrochemický

ISKENDER, HIKMET: Risk assessment for an acetone storage tank in a chemical plant in Istanbul, Turkey / Posouzení rizik pro skladovací nádrž na aceton v chemickém závodě v Istanbulu v Turecku: simulace nebezpečných scénářů
anotace: Aceton je jedním z nejčastěji používaných materiálů v průmyslu, především jako silné rozpouštědlo v drogistickém průmyslu, při výrobě plastů, vláken, barev a v dalších odvětvích. Aceton je bezbarvá kapalina, která se snadno odpařuje a je také nebezpečnou chemickou látkou s následky expozice. Únik acetonu ze skladovací nádrže představuje potenciální nebezpečí pro pracovníky, zařízení i životní prostředí. Aby se snížil dopad par acetonu, kaluží a úniku, mají průmyslové závody plán zmírňování rizik založený na snižování rizik acetonu. Cílem tohoto článku je získat rozložení rizika pro náhodný únik acetonu ze skladovací nádrže modelováním pomocí softwaru Areal Location of Hazardous Atmosphere. Rozložení rizika bylo definováno ve třech zónách ohrožení (červená, žlutá, oranžová). Tento článek demonstruje důležité modelování pro prevenci rizik havárií spojených s acetonem v průmyslovém podniku.
klíčová slova: aceton - chemikálie hořlavé - rizika - výbuchy - modelování - software

JEFFRIES, KEVIN N. - WINCEK, JOHN C. - STETSOVSKY, VLADIMIR: How to make your dust hazard analysis make a difference / Jak dosáhnout toho, aby vaše analýza nebezpečnosti prachu měla smysl
anotace: Tento článek popisuje, jak využít výstupy z analýzy nebezpečnosti prachu (dust hazard analysis, DHA) k úspěšnému zlepšení bezpečnosti a systémů řízení procesu zpracování hořlavého prachu. Témata, která jsou pokryta, zahrnují: (1) řešení problematických otázek běžných v procesech zahrnujících hořlavý prachu; (2) používání dočasných řešení; (3) stanovení priorit doporučení tak, aby se nejprve řešila nejvyšší rizika, což je vyváženo dosažením největšího snížení rizik v co nejkratším čase; (4) vypracování pragmatických řešení pro řešení doporučení DHA a snížení rizik; a (5) dokumentování a správa informací pro přípravu na pětiletou revalidaci DHA.
klíčová slova: prach hořlavý - rizika - výbuchy - bezpečnost procesní - analýzy rizik - identifikace rizik

KELLY, BRIAN D.: Challenges to managing aging process equipment and infrastructure / Problémy se správou stárnoucího technologického zařízení a infrastruktury
anotace: Stárnutí zařízení je v chemickém průmyslu již dlouho realitou. Zařízení postavená v 50. a 60. letech 20. století, v době prosperity a růstu, již překročila svou životnost a mnohá z nich jsou stále v provozu. Stárnoucí zařízení je často náchylnější k poruchám než zařízení postavené podle současných norem. Stárnutí je zejména v Severní Americe považováno za významný faktor, který přispívá k průmyslovým haváriím. Centrum pro bezpečnost chemických procesů (Center for Chemical Process Safety, CCPS) v roce 2018 vydalo koncepční knihu, která upozorňuje na osvědčené postupy pro řešení stárnoucích zařízení. V současném hospodářském útlumu spojeném s pandemií covid-19 se při uplatňování těchto osvědčených postupů objevují další výzvy. Tento článek se zabývá některými z těchto výzev.
klíčová slova: stroje a zařízení - technologie - stárnutí - průmysl chemický - rizika - doporučení - výzvy

ABDEL-JAWAD, MADHAT: CSC coupled Graham Kenney source term for hybrid models of BLEVE events /  CSC ve spojení se zdrojovým termínem Grahama Kenneyho pro hybridní modely událostí BLEVE: formulace, implementace a validace
anotace: Události BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosions) s expandujícími parami vroucí kapaliny jsou notoricky známé jako obtížně modelovatelné. Nedávno byl navržen a implementován nový přístup v rámci kódu exploCFD, který využívá hybridní přístup pro modelování více typů výbuchů včetně BLEVE. Obecný přístup spočívá v tom, že výsledky z analytického modelu jsou jako zdrojový člen vloženy do výpočtu CFD, který modeluje širší oblast. Autoři navrhují nový analytický model pro modelování událostí BLEVE, který je možné použít v rámci hybridního přístupu. Základní model zdrojového členu Grahama Kenneyho, který předpovídá maximální tlak zdroje, je upraven a také spojen s modelem výbuchu plynu CSC, aby zahrnoval možnost modelovat následné vznícení paliva ve složitém přetíženém a/nebo uzavřeném prostředí.
klíčová slova: páry hořlavé - páry výbušné - kapaliny - výbuchy - požáry - analýzy rizik - posuzování rizik - modelování

TERZIOGLU, LEVENT - ISKENDER, HIKMET: Modeling the consequences of gas leakage and explosion fire in liquefied petroleum gas storage tank in Istanbul technical university, Maslak campus / Modelování následků úniku plynu a požáru při výbuchu v nádrži na zkapalněný ropný plyn na Istanbulské technické univerzitě v areálu Maslak
anotace: Jednou z látek s vysokým potenciálem způsobit škody, která se hojně používá v chemických provozech, je zkapalněný ropný plyn (LPG). Cílem této studie je modelovat důsledky úniku ze skladovací nádrže obsahující LPG pomocí různých scénářů. Na základě výsledků modelování byl použit software ALOHA jako jeden z nejlepších modelovacích programů pro identifikaci havarijních opatření potřebných v době úniku plynu. Tento článek má důležitou úlohu při modelování škodlivých účinků úniku LPG a nebezpečných látek v různých scénářích.
klíčová slova: LPG - plyny - únik látek - výbuchy - požáry - modelování - scénáře - software

TRÁVNÍČEK, PETR - TICHÁ, ZUZANA - KOTEK, LUBOŠ: Statistical and text analysis of major accidents to the environment in European Union / Statistická a textová analýza závažných havárií na životním prostředí v Evropské unii
anotace: Cílem článku je poskytnout provozovatelům a autorům bezpečnostních dokumentů, případně odpovědným orgánům, podklady pro rozhodovací procesy spojené s hodnocením rizika závažné havárie na životní prostředí (i na zdraví lidí nebo majetek). Autoři pracovali s hypotézou, že mezi závažnými haváriemi na životní prostředí a vzorkem všech závažných havárií mohou existovat určité rozdíly. Byla provedena základní statistická analýza údajů o haváriích na základě veřejné databáze eMARS. Data byla rozdělena do dvou vzorků, první vzorek zahrnoval všechny nehody s dopadem na životní prostředí, druhý vzorek zahrnoval všechny nehody uvedené v databázi. Výstupy byly porovnány. Hypotéza byla částečně potvrzena. Například kategorie průmyslu pesticidů/hnojiv a typ skladovacího zařízení jsou častěji zastoupeny u závažných havárií s bezprostředním poškozením životního prostředí (podle přílohy VI směrnice Evropské unie Seveso III). Během práce na databázi byly předloženy některé návrhy na zlepšení databáze eMARS s cílem zlepšit efektivitu zpracování údajů a zajistit lepší přístup k informacím podle požadavku směrnice Seveso III. Tyto návrhy jsou popsány v závěrech.
klíčová slova: havárie závažné - havárie průmyslové - analýzy - statistiky - prostředí životní - bezpečnost - Evropská unie

Références en Santé au Travail - č. 167 (2021)

GAY, A.: Déploiement de l'exosquelette robotisé / Využití robotizovaných exoskeletů: zpětná vazba od firmy Colas
anotace: Článek shrnuje výsledky a závěry pilotního projektu zavádění exosleletů při práci s asfaltem na stavbách. Popisuje průběh projektu, jednotlivé fáze, poznatky, klady a zápory využití, vlivy na organizaci práce i jednotlivé pracovníky, nastiňuje nové možnosti využití této moderní technologie.
klíčová slova: exoskeletony - onemocnění muskuloskeletální - organizace práce - ergonomie - asfalt - stavby pozemní

Sicher ist Sicher - č. 11 (2021)

MARX, ROMY: Was haben 15 Jahre REACH beim Arbeitsschutz bewirkt? / Co bylo dosaženo nařízením ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), za dobu jeho platnosti 15 let v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?
anotace: V létě 2007 bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, které nastavuje rámec pro zpřístupnění látek, směsí a předmětů na evropském trhu. Autoři v článku hodnotí dobu 15 let platnosti tohoto nařízení a jeho vlivy na oblast BOZP.
klíčová slova: látky chemické - látky nebezpečné - REACH - nařízení - Evropská unie - hodnocení rizik

RÜHL, REINHOLD: EU-Projekt "Reducing Respirable Crystalline Silica Dust Effectively" / Projekt EU "Efektivní snížení dýchatelného krystalického křemičitého prachu"
anotace: Autoři seznamují s evropským projektem "Efektivní snížení dýchatelného krystalického křemičitého prachu", který je zaměřený na poskytování nejmodernějších pokynů a podpory stavebním společnostem a pracovníkům s ohledem na řádnou implementaci evropské limitní hodnoty expozice na pracovišti pro dýchatelný krystalický oxid křemičitý. Konkrétními cíli projektu jsou: sběr údajů o expozici a posouzení požadované úrovně ochrany pro různé činnosti během stavebních prací; popis technických a organizačních opatření k dosažení nejlepší úrovně ochrany; publikování výzkumné zprávy v angličtině; mapování různých činností na staveništích a hodnocení úrovně jejich expozice prachu; prezentace inovací ke snížení prašnosti včetně problémových oblastí, ve kterých jsou obtížné nebo dosud nedosažitelné nové limitní hodnoty; zpřístupnění dosažených informací v co největším počtu jazyků. Projekt má být ukončený workshopem v lednu 2022, kde budou k dispozici všechny dokumenty z projektu.
klíčová slova: prach křemenný - oxid křemičitý - expozice profesionální - ochrana zdraví - projekty evropské

MICHELS, LUDGER: 25 Jahre Arbeitsschutzgesetz / 25 let zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci: na cestě k řízení zdraví: část 2 ze 2
anotace: V první části článku autor mj. konstatoval, že hodnocení rizik je nejdůležitějším prostředkem prevence. V tomto duchu pokračuje i ve druhé části článku, kde uvádí, že samotné hodnocení rizik je nejdůležitějším milníkem v prevenci kultury BOZP ve firmách. Závěrem představuje klíčová sdělení, která podle jeho názoru pomohou zajistit, že větší část společností a firem bude v budoucnu využívat hodnocení rizik i řízení zdraví k zajištění bezpečných a zdravých pracovišť.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - hodnocení rizik - předpisy právní - Německo

Sondy revue - č. 11 (2021)

BIČÁKOVÁ, OLGA: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
anotace: Zdravotní stav má zásadní vliv na pracovní výkon fyzické osoby. Zdravotní postižení je důležitou právní skutečností a náš právní řád poskytuje takto handicapovaným osobám významné právní záruky při uplatňování jejich práva na zaměstnání.
klíčová slova: osoby hendikepované - postižení zdravotní - zaměstnávání

DANDOVÁ, EVA: Cesta do zaměstnání
anotace: V tomto článku se autorka zabývá otázkou, která se na první pohled zdá poněkud banální. Cestu do zaměstnání (i cestu ze zaměstnání) musí absolvovat dnes a denně každý, kdo má uzavřený některý z pracovněprávních vztahů a nepracuje pro zaměstnavatele z pohodlí domova. Nicméně i na takovou jednoduchou záležitost nahlíží právo z několika úhlů pohledu. Autorka se tedy zabývá tím, co o cestě do/ze zaměstnání říká platný zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
klíčová slova: cesta do práce a z práce - zaměstnání - předpisy právní

Jak bránit šíření nemoci covid-19 na pracovištích
anotace: V souvislosti s vysokými počty nakažených a hospitalizovaných s covidem-19 se opět otevírá otázka, jak se má postupovat na pracovištích. Zda uplatňovat plošná opatření, nebo postupovat cíleněji. Článek připomíná, jaká opatření jsou nyní platná.
klíčová slova: koronavirus - pracoviště - opatření bezpečnostní

HOMFRAY, ŠÁRKA: Jak přimět platformy k respektování pravidel
anotace: Evropská odborová konfederace uspořádala dne 28. října 2021 velkou závěrečnou konferenci projektu Establishing workers representation and social dialogue in the platform and app economy. Věnoval se velkému tématu posledních let, tedy rozvoji platformové ekonomiky a jejím dopadům na zaměstnance a jejich zástupce, zejména odbory. V rámci konference byly představeny závěry a zjištění projektu i celá řada aktualit a inovativních přístupů z jednotlivých států.
klíčová slova: práce platformová - požadavky - projekty

Travail et Sécurité - č. 831 (2021)

FAUVERNIER, LUCIEN: Préparer et réparer, une mécanique bien huilée / Příprava a oprava, dobře namazaný stroj
anotace: Pobočka SOMTP v Couëronu v Loire-Atlantique mají ročně v péči více než sto strojů, od přípravy nových stavebních vozidel až po údržbu strojů. Tato činnost zahrnuje každodenní používání olejů, odmašťovacích prostředků a barev, pájení a svařování. Mechanici v dílně se denně setkávají s různými chemickými přípravky, jejichž seznam je značně dlouhý a neusnadňuje proces prevence. Hydraulické lopaty, buldozery, pásové nakladače - mnoho stavebních strojů zde čeká na opravu. Místo toho, aby se pobočka Couëron snažila těmto chemickým rizikům předcházet sama, využívá preventivní přístup skupiny expertů. Byla stanovena nová společná pravidla pro všechny činnosti, zejména pokud jde o výběr osobních ochranných prostředků, a byl vypracován seznam všech používaných výrobků. Cílem je porovnat bezpečnostní listy a dát přednost nejméně nebezpečným výrobkům na všech pracovištích.
klíčová slova: stroje stavební - údržba - opravárenství - rizika chemická - posuzování rizik - OOPP - prostředky pracovní

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 3 (2021)

GROOS, SANDRA: Kommissionieren in Kälte / Kompletování objednávek v chladu: superpozice fyzicky náročné práce a klimatického stresu
anotace: Za účelem objektivizace stresu a zátěže při kompletování objednávek v chladných podmínkách bylo provedeno celkem 120 celodenních analýz u 60 pracovníků v chladicí místnosti (+3 °C) a v chladicím skladu (-24 °C). Během přípravy 2-15 kg balíků zboží s rychlostí obratu 1,6 t/h byly zaznamenávány parametry energetického metabolismu, srdeční frekvence a teploty těla, které byly doplněny subjektivním hodnocením. Hodnoty příjmu O2 ukazují, že činnost probíhá těsně pod nebo nad úrovní odolnosti v závislosti na vzdálenosti chůze a jízdy. Pracovní impulsy rovněž ukazují na práci těsně pod nebo na úrovni odolnosti. Poklesy teploty tělesného jádra ukazují, že hluboký chlad způsobuje výrazný pokles teploty navzdory těžké, a tedy teplo produkující práci, která je rovněž doprovázena zvýšeným pocitem chladu. Kompletace objednávky při teplotě -24 °C je pracovníky vnímána jako fyzicky náročnější než při teplotě +3 °C při stejné pracovní zátěži.
klíčová slova: objednávky - kompletace - skladování - logistika - práce v chladu - zátěž pracovní - zátěž chladová - fyziologie - vnímání - hodnocení subjektivní

CERTA, MATHIAS - SCHRÖDER, TIM: Die Logistik im Fokus empirischer Analysen / Zaměření na logistiku: pracovní podmínky a pracovní schopnosti ve skladech a v poštovních a doručovacích službách
anotace: Digitalizace vede ke změně pracovních podmínek v různých oblastech logistiky, včetně intralogistiky a poštovních a doručovacích služeb. Pro obě profesní skupiny jsou pracovní podmínky považovány za velmi stresující. Vzájemný vztah mezi nimi a pracovní schopností však dosud nebyl dostatečně prozkoumán. K vysvětlení tohoto vztahu je použito rozšíření modelu pracovních nároků a zdrojů jako teoretického základu a také údaje z průzkumu pracovní doby prováděného Spolkovým ústavem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, BAuA) pro empirické testování. Jak intralogistika, tak poštovní a doručovací služby jsou vzájemně porovnávány pomocí skupinových srovnání a regresních modelů. Zde uvedené analýzy mohou sloužit jako základ pro humánní navrhování pracovních systémů v závislosti na specifických podmínkách v příslušné profesní skupině. Zejména ilustrují podmíněný vztah mezi technickými a sociálními aspekty a také ukazují východiska pro intervenci u obou zkoumaných profesních skupin, a to jak v oblasti technického uspořádání pracovních systémů, tak s ohledem na organizaci práce.
klíčová slova: logistika - skladování - služby poštovní - schopnosti pracovní - podmínky pracovní

RINKENAUER, GERHARD: Intralogistik im Zeitalter des digitalen Wandels / Intralogistika ve věku digitálních změn: pracovní nároky a psychická zátěž při kompletování objednávek na příkladu společnosti z odvětví elektronického obchodu
anotace: Odvětví elektronického obchodování zažívá díky digitalizaci neustálý rozmach logistiky. Vedle převážně manuálních činností zůstávají rozhodujícím zdrojem ve skladu lidé, které je třeba udržet a integrovat zejména s ohledem na demografické změny. V článku jsou jako příklad popsány výsledky terénního průzkumu se zaměřením na oblast kompletování objednávek, který byl proveden ve velké zásilkové společnosti, a jsou porovnány s výsledky průzkumu z jiných společností. Na základě modelu zdrojů poptávky po práci jsou kromě cílových proměnných - pracovní schopnosti, spokojenost s prací a zdraví - zkoumány také stresory, výzvy a zdroje. Výsledky ukazují, že stresory a pracovní zdroje jsou relativně v rovnováze, i když například pracovní spokojenost a zdraví jsou pouze na střední úrovni. Digitální transformace je vnímána jako příležitost k rozšíření prostoru pro jednání a rozhodování. Vzhledem k manuální povaze činností a předem definovaným procesům zahrnuje provozní logistika velké množství pracovních požadavků, které mohou vést k psychické zátěži a z dlouhodobého hlediska k poruchám či nemocem. Ke kompenzaci stresorů je nezbytné rozšíření pracovních zdrojů a digitalizace je vnímána jako příležitost k rozšíření těchto zdrojů.
klíčová slova: požadavky pracovní - zátěž psychická - zaměstnanci - objednávky - kompletace - logistika


FOOT, HERMANN: Einsatz von Maschinellem Lernen für die Vorhersage von Stress am Beispiel der Logistik / Využití strojového učení pro predikci stresu na příkladu logistiky
anotace: Stres a jeho komplexní účinky jsou zkoumány již od počátku 20. století. Různorodé psychické a fyzické stresory ve světě práce mohou v souhrnu vést k poruchám organismu a k onemocnění. Vzhledem k tomu, že fyzické a subjektivní důsledky stresu se individuálně liší, nelze stanovit žádné absolutní prahové hodnoty. K výzkumu systematického rozpoznávání vzorců fyziologických a subjektivních parametrů stresu a k predikci stresu jsou v tomto článku použity metody strojového učení (machine learning, ML). Jako praktický případ aplikace slouží odvětví logistiky, v němž jsou stresové faktory často zakořeněny v pracovní činnosti a organizaci práce. Jedním z konstrukčních prvků prevence stresu je pracovní přestávka. Pomocí metod ML se zkoumá, do jaké míry lze stres předvídat na základě fyziologických a subjektivních parametrů, aby bylo možné individuálně doporučit pracovní přestávky. Článek představuje prozatímní stav softwarového řešení pro dynamické řízení přestávek v logistice.
klíčová slova: stres - psychofyziologie - přestávky pracovní - senzory - učení strojové - technologie

GERLMAIER, ANJA: Gesundheitsmanagement in der flexiblen Produktion / Participativní styl řízení zdraví v pružných výrobních systémech: vývoj a hodnocení programu týmového řízení stresu SePIAR
anotace: Článek představuje koncepci prevence SePIAR založené na participativním stylu řízení a informuje o výsledcích analýzy efektivity v osmi pracovních oblastech z oblasti výroby a znalostní práce související s výrobou. Metoda je určena týmům a jejich manažerům a jejím cílem je umožnit jim rozpoznat příčiny stresu v jejich pracovní oblasti a mobilizovat kolektivní zdroje pro preventivní opatření. Hodnocení poukazuje na pozitivní účinky, pokud jde o posílení postavení, účast, kompetenci k jednání a zkušenost s vyčerpáním. Program SePIAR se zaměřuje na posílení dovedností kolektivního navrhování práce v týmech.
klíčová slova: zátěž psychická - stres - participace - intervence - pracoviště - ochrana zdraví - podpora zdraví - programy preventivní

LORRA, JANA - MÖLTNER, HANNAH: New Work / Nová práce: vliv výměny mezi vedoucími a členy na psychologické posílení, mimoproduktivní chování a záměr fluktuace zaměstnanců
anotace: Nová práce (New Work) je v současné době bezpochyby trendovým tématem, které lze v závislosti na kontextu chápat jako širokou škálu nových forem pracovního designu. Navzdory rozdílům se New Work zaměřuje na demokratizaci podniků a posílení postavení lidí, kteří v nich pracují. Tento článek proto propojuje koncept New Work s literaturou o psychologickém zplnomocnění. Ten popisuje stav, kdy zaměstnanci vnímají, že mají moc, a cítí se tak, že mohou sami rozhodovat. V tomto kontextu má zvláštní význam vztah mezi vedením a zaměstnanci, neboť tyto nové formy práce směřují ke zploštění hierarchie.
klíčová slova: pracovníci vedoucí - zaměstnanci - vztahy mezilidské - aspekty psychologické - chování - participace - fluktuace - formy práce - trendy

WINKLER, EVA: Psychische Belastung in Kleinst- und Kleinbetrieben / Psychický stres v mikropodnicích a malých podnicích: studie rozhovorů s vedením společností v dopravním průmyslu
anotace: Dosud v odborné literatuře chybí jednoznačné vědecké poznatky o duševním stresu v mikropodnicích a malých podnicích (s méně než 50 zaměstnanci), a tedy i fundované a na cílovou skupinu zaměřené pomůcky pro podporu identifikace, analýzy a hodnocení faktorů duševního stresu v rámci analýzy rizik. V rámci této studie bylo dotazováno 29 vedoucích pracovníků mikropodniků a malých podniků z odvětví dopravy na téma duševního stresu a preventivních opatření v jejich podnicích. Obsahově-analytické hodnocení odhalilo specifické zdroje v malých podnicích, jako je manévrovací prostor, rozmanitost a sociální podpora. Kromě toho jsou na zaměstnance kladeny zejména vysoké nároky na flexibilitu. I když se odpovědné osoby stresovou situací svých zaměstnanců systematicky nezabývají, respondenti uvádějí opatření ke snížení psychického stresu. Rozumná doporučení pro opatření a postupy pro stanovení psychické zátěže pro malé podniky by měla být navržena na základě reality malých podniků.
klíčová slova: stres psychický - zátěž psychická - faktory psychologické - mikropodniky - podniky malé - analýzy rizik - hodnocení rizik - opatření preventivní

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail