Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2021/10

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 10 (2021)  | Bezpečná práca - č. 10 (2021) | Bezpečná práca - č. 4 (2021) | Bezpečná práca - č. 5 (2021) | Bezpečnost a hygiena práce - č. 10 (2021) | Die BG - č. 10 (2021) | Hygiene et Sécurité du Travail - č. 263 (2021) | Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 10-11 (2021) | Práce a mzda - č. 10 (2021) | Professional Safety - č. 10 (2021) | Professional Safety - č. 11 (2021) | Références en Santé au Travail - č. 167 (2021) | Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 7 (2021) | Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 8 (2021) | Sicher ist Sicher - č. 10 (2021) | Sondy revue - č. 10 (2021) | Spektrum - č. 1 (2021) | Travail et Sécurité - č. 829 (2021) | Zpravodaj SÚIP - č. 3 (2021) 

 

112 - č. 10 (2021) 

HARTMANN, DAVID: Konference Požární ochrana 2021 
anotace: Výroční XXX. ročník konference Požární ochrana 2021 se uskutečnil od 1. do 2. září 2021 v aule Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO). Setkání pořádala Fakulta bezpečnostního inženýrství  VŠB-TUO a Česká asociace hasičských důstojníků ve spolupráci s MV-generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR. Hlavním mottem ročníku byla "Současnost a budoucnost v bezpečnosti". Konference představila témata věnující se aktuálním trendům napříč oblastí bezpečnosti, především v požární ochraně, a to jak v prevenci, tak represi, protivybuchové ochraně a v neposlední řadě také v bezpečnosti osob a majetku. 
klíčová slova: ochrana požární - bezpečnost požární - požáry - prevence - ochrana protivýbuchová - zdroje energie - konference 

 

Bezpečná práca - č. 4 (2021)   

UHEREK, JURAJ: Bezpečná práca vo výškach 
anotace: V roce 2006 vydala redakce časopisu Bezpečná práca příručku věnovanou bezpečné práci ve výškách. Autor se rozhodl příručku doplnit o nové informace a pro časopis připravit krátký seriál o základních pravidlech pro práci ve výškách a ochranných systémech, který přispěje k lepšímu pochopení dané problematiky a k odborné diskusi. První část seriálu se věnuje gravitaci a jejímu vlivu na člověka, působením síly při možném pádu z výšky a uvádí další faktory, které mají vliv na práci ve výškách. 
klíčová slova: práce ve výškách - rizika pracovní - prostředky ochranné - systémy ochranné - pády z výšky 

BÖHMER, MILOŠ: Protipožiarna ochrana energetických systémov s LI-ion batériami 
anotace: Předpokládaný nárůst počtu elektromobilů s sebou přinese také nové požadavky na dostupnost zdrojů elektrické energie. Když vezmeme v úvahu, že, výkon jedné rychlonabíjecí stanice pro elektromobily může být více než 100kW, je zřejmé, že dostupnosti potřebného krátkodobého výkonu nebude možné dosáhnout standardním posílením rozvodné sítě. Na pokrytí nárazových špiček odebíraného elektrického výkonu jsou vhodné energetické systémy s LI-ion bateriemi, které svým rozsahem a konstrukcí přinášejí úplně nové požadavky na jejich protipožární ochranu, zvlášť pokud budou součástí staveb. 
klíčová slova: baterie lithium-iontové - stanice elektrické - ochrana požární - rizika požární - hlásiče požární – požáry 

KOPÚNEK, JURAJ: Bezpečný výcvik hasičov nielen v čase pandémie: 1. časť 
anotace: V dalším článku o výcviku hasičů navrhuje autor alternativu, jak bezpečně a bez úrazu hasičů či poškozování životního prostředí a s úsporou ekonomických nákladů realizovat potřebný výcvik s použitím nejnovějších moderních technologií, a to rozšířené reality a virtuální reality. 
klíčová slova: hasiči - výcvik - školení - realita virtuální - realita rozšířená 

KOPÚNEK, JURAJ: „Zážitkové“ školenie o ochrane pred požiarmi a jeho úskalia 
anotace: Školení zaměstnanců o požární ochraně by mělo být v každé organizaci samozřejmostí. Autor se věnuje novému způsobu tzv. "zážitkového" školení zaměstnanců o ochraně před požáry, kde technici požární ochrany předvádějí účastníkům praktické použití všech ochranných prostředků ve venkovním prostředí a využívají také možnosti virtuální reality. 
klíčová slova: ochrana požární - školení požární ochrany - trénink - realita virtuální - zaměstnanci 

VANCL, DAVID - MAREK, JAKUB - SKŘEHOT, PETR A.: Praktické skúsenosti s uplatnením robotizácie v poľnohospodárstve 
anotace: Článek je věnován aktuálnímu tématu, kterým je zavadění robotizace do zemědělství. V mnoha podnicích se začínají používat např. autonomní robotické traktory, tedy sofistikované stroje schopné samostatně vykonávat řadu činností. Tyto technologie pomáhají zvyšovat efektivitu práce a současně řeší dlouhodobý problém nedostatku pracovníků. V článku jsou shrnuty praktické zkušenosti získané v konkrétním podniku, v němž autoři realizovali zkušební jízdy s autonomním robotickým traktorem. Cílem tohoto výzkumu bylo identifikovat možná slabá místa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při používání této technologie a vyhodnotit související pracovní rizika. 
klíčová slova: zemědělství - robotizace - traktory autonomní - technologie nové - hodnocení rizik - rizika pracovní 

MANICA, VLADIMÍR: Aký priestor je uzavretým priestorom? 
anotace: Článek se zabývá prací v uzavřených prostorech. Definuje, co je považováno za uzavřený prostor, věnuje se plánování bezpečnosti práce při vstupu do uzavřeného prostoru, určení podmínek pro bezpečný vstup, monitorování plynů, komunikaci v tomto prostoru a na závěr záchraně pracovníka z uzavřeného prostoru. 
klíčová slova: prostory uzavřené - prostory omezené - bezpečnost práce - plánování - podmínky pracovní - plyny - monitorování - práce záchranné 

ROLINEC, MAREK: Moderné trendy riadenia bezpečnosti 
anotace: Článek se věnuje moderním trendům řízení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v kontextu měnícího se světa práce, masivního využívání nových technologií, digitalizace a globalizace. Tato část je věnována lidskému faktoru a bezpečnosti založené na chování. 
klíčová slova: řízení bezpečnosti práce - trendy - přístupy - technologie nové - digitalizace - globalizace - chování - faktor lidský 

BALÁŽIKOVÁ, MICHAELA: Posúdenie nízkofrekvenčného hluku s cieľom ochrany zdravia pri práci 
anotace: Nízkofrekvenční hluk je v moderní společnosti všudypřítomný, a přesto jsou právní předpisy týkající se této oblasti nedostatečné. Autorka se v článku věnuje posuzování nízkofrekvenčního hluku (měření a hodnocení expozice hluku) ve strojírenských provozech. Cílem bylo navrhnout metody pro posouzení akustického rizika při nízkých frekvencích a dokázat rozdílnost naměřených hodnot právě při nízkých frekvencích, které mají obzvláště závažný vliv na zdraví zaměstnanců a na bezpečnost na pracovištích. 
klíčová slova: hluk nízkofrekvenční - rizika zdravotní - expozice profesionální - měření - hodnocení rizik - posuzování rizik - metody - strojírenství 

 

Bezpečná práca - č. 5 (2021) 

UHEREK, JURAJ: Bezpečná práca vo výškach 
anotace: Další díl seriálu o bezpečné práci ve výškách doplňuje předchozí část o rozdělení prací podle typu činnosti (práce na lešení, přístup pomocí lana apod.). Hlavním tématem je ale příprava na samotnou práci, tj. analýza rizik, promyšlení a stanovení pracovních postupů, proaktivní přístup a ochranná opatření. 
klíčová slova: práce ve výškách - bezpečnost práce - postupy pracovní - analýzy rizik - opatření ochranná 

MANICA, VLADIMÍR - VAŠČÁK, PAVEL: Povolenie na prácu predvýrobné plánovanie bezpečnosti 
anotace: Článek se věnuje institutu povolení k práci, který má ve svých bezpečnostních postupech zapracovaný podnik U. S. Steel. Jedná se o jedno z klíčových opatření, která má zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Autoři uvádí konkrétní případ takového povolení k práci, a to pro potřeby opravy technologického uzlu na výrobní lince v hutnickém provozu. 
klíčová slova: povolení - práce - opatření bezpečnostní - postupy bezpečné 

KOPÚNEK, JURAJ: Bezpečný výcvik hasičov nielen v čase pandémie: 2. časť 
anotace: První z článků na téma bezpečného výcviku hasičů, představuje formy výcviku v reálných ohňových simulátorech s poukázáním na výhody a nevýhody tohoto výcviku z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí či ekonomických aspektů. 
klíčová slova: hasiči - výcvik - školení - požáry - simulace 

FIRMENTOVÁ, KATARÍNA - PAČAIOVÁ, HANA: Vplyv úrovne spracovania projektovej dokumentácie na kvalitu a bezpečnosť stavebného diela 
anotace: Příspěvek je věnovaný potřebě zapracovat otázku bezpečnosti práce do přípravy stavebního záměru a do samotné realizace stavebního díla. Tato potřeba vychází z povinnosti projektantů podle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z., o opatřeních na zajištění BOZP v předvýrobě, tedy v projektové fázi. Cílem je vyhodnocení a potřeba rozpracovatelnosti jednotlivých požadavků na úseku BOZP pro optimální splnění zákonem stanovených požadavků nejen v projektové, ale i ve fázi realizace a užívání stavebního díla. 
klíčová slova: stavby - projektování - projekty - fáze - požadavky bezpečnostní - předpisy právní - BOZP 

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 
anotace: Klimatická změna v současnosti představuje pro zemědělství a lesní hospodářství jednu z největších výzev. Nové vedení Evropské agentury pro BOZP (EU-OSHA) se zaměřuje na vliv této změny na oblast BOZP ve státech EU. V příspěvku jsou shrnuta doporučení na minimalizaci rizik, jako jsou programy na zvyšování informovanosti a aktivnější sledování fyzického a duševního zdraví zaměstnanců a pracovníků vůbec. 
klíčová slova: klima - prostředí životní - změny klimatické - bezpečnost práce - ochrana zdraví - doporučení - minimalizace rizik - zemědělství - hospodářství lesní 

KOPÚNEK, JURAJ: Nebezpečné látky 
anotace: Článek se věnuje problematice nebezpečných látek (chemickým, biologickým) a jejich potenciálním rizikům majícím vliv na zdraví člověka. Podle statistiky výjezdové činnosti Hasičského záchranného sboru Slovenské republiky za roky 2016-2020 se počet zásahů spojených s likvidací nebezpečných látek výrazně zvýšil v roce 2020, a to proto, že příslušníci HZS byli z rozhodnutí krizového štábu nasazeni v první linii v rámci protiepidemiologických aktivit v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19 (virus SARS-CoV-2). 
klíčová slova: látky nebezpečné - látky chemické - látky biologické - rizika - Hasičský záchranný sbor - statistiky - zásahy - Slovensko 

SABO, MILAN: Vznik pracovného úrazu s následným vážnym poškodením zdravia zamestnanca 
anotace: Autor v článku rozebírá vznik pracovního úrazu s následným vážným poškozením zdraví pracovníka, pracujícího jako osoba samostatně výdělečně činná. Analýza zahrnuje okolnosti vzniku úrazu (úrazový děj, příčiny, místo, podmínky) a v závěru předkládá soupis porušení ustanovení všeobecně závazných právních předpisů a předpisů BOZP. 
klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy těžké - osoby samostatně výdělečně činné - příčiny - předpisy právní - porušení předpisů - analýzy úrazů 

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 10 (2021) 

VALA, JIŘÍ: Zemní a výkopové práce 
anotace: Zemní a výkopové práce patří z hlediska BOZP k vysoce rizikovým činnostem, při nichž může dojít k závažným či smrtelným úrazům pracovníků. Po práci ve výškách jde v České republice o druhou nejčastější činnost vykazující vysokou úrazovost ve stavebnictví. Práce v nezajištěných výkopech jsou obzvláště nebezpečné, jelikož k sesutí stěn výkopu může dojít velice rychle, což omezuje schopnost zaměstnanců rychle uniknout.  
klíčová slova: výkopy - práce zemní - staveniště - rizika pracovní - předpisy právní - požadavky - úrazovost pracovní 

DANDOVÁ, EVA: Několik poznámek ke školním úrazům 
anotace: Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví dětí ve školách je velice závažným problémem. Závažným proto, že úrazovost dětí ve školách dosahuje neustále vysokých čísel. Podle údajů České školní inspekce zveřejněných ve výroční zprávě za školní rok 2019/2020 bylo v daném školním roce České školní inspekci zasláno 29 864 záznamů o úrazech. Toto množství – významně menší než v jiných školních letech – bylo velmi výrazně ovlivněno skutečností, že v části školního roku probíhalo vzdělávání distančními formami bez přítomnosti žáků ve škole. Ve srovnání s předcházejícím školním rokem 2018/2019 bylo zaznamenáno o 15 862 školních úrazů méně. I přes zaznamenaný pokles poštu školních úrazů nejde o uspokojivé statistiky. 
klíčová slova: děti - úrazy školní - příčiny - evidence 

HLAVSA, PETR - BĚHOUNEK, MICHAL: Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP 
anotace: Další díl seriálu rozhovorů s osobnostmi z oblasti BOZP představuje Ing. Petra Jelínka, interního bezpečnostního technika. Od roku 2007 působí jako bezpečnostní technik ve strojírenské firmě na Vysočině. 
klíčová slova: BOZP - technici bezpečnostní - strojírenství - osobnosti - rozhovory 

PETIK, LUKÁŠ: Karta BOZP pro profesi: Kominík 
anotace: Karta BOZP pro profesi kominík uvádí obvyklá data k profesi, jako jsou pracovní činnosti a charakteristiku místa výkonu práce, kvalifikační požadavky, relevantní mimořádné provozní události a rizikové faktory, pokyny pro zajištění BOZP a doporučené OOPP. 
klíčová slova: karta BOZP - kominictví - kvalifikace - činnosti pracovní - rizika pracovní - události mimořádné - faktory rizikové - OOPP 

BUKOVJAN, PETR: Vedení dokumentace o vyhledávání a vyhodnocování rizik 
anotace: Gramatický a systematický výklad ustanovení § 102 zákoníku práce vede k závěru, že povinnost vést dokumentaci o vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních k omezení jejich působení se týká pouze neodstranitelných rizik. Pokud kontrolní orgán vztahuje povinnost vést dokumentaci také na odstranitelná rizika, dovozuje ji nad rámec zákonného zmocnění, a tedy v rozporu s čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR a s čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Povinnost vést dokumentaci také o odstranitelných rizicích nelze dovodit ani z ustanovení § 108 odst. 6 písm. a) zákoníku práce. Toto ustanovení se vztahuje k účasti zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
klíčová slova: hodnocení rizik - identifikace rizik - dokumentace 

DANDOVÁ, EVA: Pracovní podmínky mladistvých 
anotace: V článku 29 odst. 1 Listiny základních práv a svobod je zakotveno právo mladistvých na zvláštní pracovní podmínky. Jde o velice důležité sociální právo mladých lidí, jehož realizace jim umožňuje, aby se zapojili do učebního nebo pracovního procesu, aniž by to bylo na úkor jejich zdraví a rozvoje. V souladu s ustanovením článku 29 odst. 2 Listiny základních práv a svobod mají mladiství právo na ochranu v pracovněprávních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání. 
klíčová slova: mladiství - pracovníci mladí - podmínky pracovní - zaměstnavatelé - povinnosti - doba pracovní - BOZP - práce zakázané 

VALA, JIŘÍ: Nový kompetenční rámec profesionála v oblasti BOZP 
anotace: V posledních letech lze pozorovat dramatické změny ve světě práce. Změny a transformace, včetně zvýšené složitosti podnikání, technologického pokroku, gigové ekonomiky a vyvíjejících se platforem a procesů jsou rovněž výzvami pro nové schopnosti profesionálů v oblasti BOZP. Požadavky a tlak na profesionála v oblasti BOZP bude vzhledem k tomu stále vzrůstat, a to jak ze strany organizací, tak společnosti. Dnešní profesionálové v oblasti BOZP proto potřebují k ovlivňování a řízení změn v organizacích širší škálu dovedností, znalostí a chování. Zvlášť důležité je to právě nyní, kdy se ekonomiky zotavují z globální pandemie. 
klíčová slova: kompetence - auditoři - odborníci BOZP 

 

Die BG - č. 10 (2021) 

NEUBACH, BARBARA: Psychische Belastungen durch den Klimawandel / Psychický stres vyvolaný změnou klimatu: nová oblast činnosti pro řízení zdraví na pracovišti 
anotace: Klimatické změny a jejich důsledky jsou stále znatelnější a hrozivější (silné deště a záplavy, neúroda po obdobích sucha, lesní požáry, vymírání živočišných druhů, výskyt pandemií apod.). Téměř všechny země světa podepsaly v roce 2015 Pařížskou dohodu o změně klimatu. Dohodly se, že omezí globální oteplování výrazně pod 2 stupně Celsia, pokud možno pod 1,5 stupně Celsia. Opatření na ochranu klimatu, o která se dosud usilovalo, však k dosažení tohoto cíle v žádném případě nestačí. Změna klimatu je tedy trvající hrozbou. Autorka uvádí, že zohlednění udržitelnosti a ochrany klimatu při řízení zdraví na pracovišti poskytuje příležitost k vybudování perspektivních schopností zaměstnanců v oblasti zdraví. Zaměřuje se na téma, jak lze odolnost zaměstnanců podporovat výukou o soběstačnosti. 
klíčová slova: klima - prostředí životní - podnebí - stres psychický - ochrana zdraví - pracoviště - zaměstnanci 

MAGIERA, CARSTEN - GEYER, MICHAEL: Arbeitsschutzwissen bei Führungskräften / Znalosti vedoucích pracovníků v oblasti BOZP: komunikace s personálem BOZP 
anotace: Autoři uvádějí, že v oblasti bezpečnosti práce je obecným řídícím úkolem posuzovat pracovní podmínky a učinit je humánními, bezpečnými a zdravými. Do této činnosti musí být zapojeni i zaměstnanci. Povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP jsou mj. uvedeny v zákonu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v předpisech německého zákonného úrazového pojištění. Autoři podrobněji rozebírají tuto existující právní základnu a porovnávají ji se současnou praxí. Konstatují, že jedním z problémů je vzdělávání pracovníků v BOZP, kdy většina malých a středních podniků nemá zpracované strategie dalšího vzdělávání těchto osob. Podle jejich názoru by znalosti vedoucích pracovníků v oblasti BOZP měly být prověřovány a zaznamenávány v rámci auditu týkajícího se bezpečnosti práce. Pracovníci BOZP by pak měli více času věnovat se své problematice, nikoliv vše obhajovat a diskutovat o opatřeních s vedoucími pracovníky. 
klíčová slova: BOZP - vzdělávání - zaměstnanci - strategie podnikové - pracovníci vedoucí - předpisy právní - Německo 

 

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 263 (2021) 

La mesure des expositions aux risques chimiques / Měření expozice chemickým rizikům: techniky a nástroje 
anotace: Článek se zabývá třemi hlavními aspekty měření, které se běžně používají k prevenci chemických rizik: odběrem vzorků atmosféry, biologickým monitorováním expozice na pracovišti a průzkumem povrchové kontaminace chemickými látkami. Článek přináší informace o četných nástrojích měření, které vyvinul nebo shromáždil Francouzský národní výzkumný a bezpečnostní institut pro prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání (L'Institut national de la recherche scientifique, INRS) nebo partnerské organizace. 
klíčová slova: rizika chemická - prevence rizik - expozice profesionální - měření - nástroje 

PATRASCU, COSMIN: Expositions professionnelles lors de la fabrication additive utilisant des poudres métalliques / Pracovní expozice při aditivní výrobě s použitím kovových prášků 
anotace: Za účelem zlepšení kvality posuzování rizik vytvořily INRS (L'Institut national de la recherche scientifique - Francouzský národní výzkumný a bezpečnostní institut pro prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání) a CEA (Commissariat á l´énergie atomique et aux énergies alternatives - Komise pro atomovou energii a alternativní energie) databázi, která integruje jejich údaje o emisích vznikajících při aditivní výrobě a expozici shromážděné během měření v aditivní výrobě s použitím kovových prášků. Použití kovového prášku při 3D tisku může představovat riziko pro obsluhu, zejména kvůli přítomnosti některých kovů, jako jsou kobalt, nikl a chrom. Pro tuto činnost INRS a CEA vytvořily databázi dostupných údajů o expozici a emisích měřeních. Databáze umožňuje určit situace zahrnující největší expozici a přítomné kontaminující látky. Doplnění těchto údajů o měření v reálném čase odhaluje operace, které způsobují nejvyšší expozice. Tento článek ukazuje, že pracovníci obvykle pracují v kontrolovaných expozičních situacích. Přesto existují situace během dokončovacích prací a předvýrobních fází, kdy kontrola neprobíhá dostatečně, a proto je vyžadováno zavedení dalších preventivních opatření. 
klíčová slova: expozice profesionální - výroba aditivní - kovy - prach kovový - emise - měření - databáze - opatření preventivní 

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 10-11 (2021) 

MURASHOV, VLADIMIR: Nano- and microplastics in the workplace / Nano- a mikroplasty na pracovišti 
anotace: Probíhající pandemie covid-19 vedla k dramatickému nárůstu používání respirátorů N95, bariérových krytí obličeje, jednorázových rukavic, plášťů a dalších opatření ke kontrole šíření viru SARS-CoV-2. Po použití končí tyto výrobky v environmentálním odpadu ze syntetických polymerů a přispívají k rostoucímu problému jeho znečištění plastem, a to odhadem asi 40 %. Odpadky se v životním prostředí rozkládají na plastové fragmenty, které byly nalezeny ve vzduchu, vodě a potravinách. Malé částice plastů se často označují jako mikroplasty (podle ISO 2020 plastové částice s jakýmkoli rozměrem mezi 1 mikrometrem a 1 000 mikrometry) a nanoplasty (podle ISO 2020 plastové částice menší než 1 mikrometr). Tento článek se zabývá potenciálními zdravotními riziky a zmírňováním expozice naoplastům a mikroplastům na pracovišti spolu s popisem nedávného výzkumu prováděného americkým Národním institutem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (NIOSH). 
klíčová slova: nanoplasty - mikroplasty - prostředí pracovní - rizika zdravotní - expozice profesionální 

WAGNER, JEFF: Modelling the impacts of physical distancing and other exposure determinants on aerosol transmission / Modelování vlivu fyzické vzdálenosti a dalších faktorů expozice na přenos aerosolu 
anotace: Minimalizace přenosu virů vzduchem je stále důležitější kvůli pandemickým a endemickým infekčním onemocněním dýchacích cest. Fyzická vzdálenost je často obhajovaným kontrolním opatřením, ale přenos založený na blízkosti, který má kontrolovat, je náročné začlenit do obecných modelů založených na ventilaci. Autoři k testování využili model uvolňování aerosolu závislý na jeho velikosti ve spojení se změnami ventilace, délky expozice, rychlosti výdechu/vdechování a druhu masek. Tento model byl demonstrován na vnitřních a venkovních scénářích, abychom bylo možné odhadnout relativní dopady na riziko infekce. 
klíčová slova: aerosoly - nemoci infekční - koronavirus - přenos - vzdálenosti - expozice - hodnocení rizik - modelování 

KIRK, KATHERINE M.: Combustion products generated in simulated industrial fires / Produkty hoření vznikající při simulovaných průmyslových požárech 
anotace: Studie expozice hasičů zplodinám hoření se zaměřují převážně na skutečné nebo simulované požáry obytných budov a jen málo výzkumů se zabývá scénáři průmyslových požárů. Tato studie měřila atmosférické koncentrace různých těkavých organických sloučenin, kyselých plynů a polycyklických aromatických uhlovodíků (polycyclic aromatic hydrocarbons, PAU) vznikajících při požárech v simulovaných průmyslových prostorách, jakož i v depozici PAU na hasicích soupravách, které nosili hasiči zapojení do hasicích činností. Bylo rovněž měřeno pronikání těchto zplodin hoření do hasičských oděvů během hašení požáru. 
klíčová slova: hasiči - expozice profesionální - hoření - zplodiny - látky znečišťující - uhlovodíky polycyklické - uhlovodíky aromatické - sloučeniny organické 

BATISSE, E.: Inter-rater reliability of occupational exposure assessment in a case-control study of female breast cancer / Spolehlivost hodnocení profesionální expozice v kontrolní případové studii rakoviny prsu u žen 
anotace: Cílem této práce bylo odhadnout spolehlivost expertních hodnocení profesionálních expozic. Od účastnic byly získány podrobné informace o celoživotní profesní historii a dva průmysloví hygienici přiřadili zjištěné expozice k 185 pracovním místům pomocí kontrolního seznamu 293 činitelů. Odborníci hodnotili expozici pro každou kombinaci práce a činitele podle stavu expozice (neexponovaný/exponovaný), jistoty, že k expozici došlo (možná/pravděpodobná/neurčitá), intenzity (nízká/střední/vysoká) a frekvence (% času za týden). 
klíčová slova: ženy - rakovina - expozice profesionální - hodnocení - faktory - studie epidemiologické 

 

Práce a mzda - č. 10 (2021) 

FOŠUM, MATYÁŠ: Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 
anotace: Onemocnění covid-19, virus SARS-CoV-2 či antigen na přítomnost viru SARS-CoV-2 atp. jsou pojmy, se kterými jsme se všichni postupně sžili. Téma onemocnění covid-19 každého z nás doprovází téměř denně, ať už ve větší či menší míře. Dá se říci, že jsme se ocitli na začátku biomedicínské a sociokulturní historie onemocnění covid-19, jež nás, jak vidno, bude doprovázet minimálně i v brzké budoucnosti. Vyjma plánovaní nadcházejících opatření, kdy máme před sebou pravidelně přicházející období respiračních nemocí, je i čas na cílené ohlédnutí na začátek celého „covid období“. 
klíčová slova: koronavirus - prostředí pracovní - ochrana zdraví 

RANDLOVÁ, NATAŠA - HOŘEJŠÍ, LUCIE: Vysílání zaměstnanců v rámci EU 
anotace: V průběhu loňského roku bylo vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb v Evropě široce diskutovaným tématem. Může za to směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, která novelizovala původní „vysílací“ směrnici (96/71/ES) a která členským státům EU nařídila transponovat předmětná ustanovení nejpozději do 30. července 2020. Tento článek se věnuje Chorvatsku. 
klíčová slova: vysílání pracovníků - vztahy pracovněprávní - Evropská unie - Chorvatsko 

 

Professional Safety - č. 10 (2021) 

NDANA, JEAN: Strategic safety goals / Strategické bezpečnostní cíle: vytváření proaktivních cílů na základě indikátorů vedení 
anotace: Bezpečnostní cíle, které jsou zaměřeny na výsledky a jsou založeny na indikátorech zaostávání, mohou bránit úsilí organizace při budování bezpečného a zdravého pracovního prostředí. Takové cíle neúmyslně vysílají signál, že společnosti záleží více na číslech než na lidech, a svádějí vedoucí pracovníky k neproduktivnímu chování. Takové cíle také brání učení a snižují vnitřní motivaci. Tento článek navrhuje přístup, který mohou odborníci na BOZP použít k sepsání bezpečnostních cílů, které proaktivně podporují podnikový bezpečnostní program. Nabízí filtr, kterým se lze řídit při formulování cílů pro pracovníky ve výrobě. Jsou zde také uvedeny konkrétní otázky, které by si měli odborníci na BOZP klást. Autor rovněž doporučuje klíčovou akci, kterou by měli odborníci na BOZP provést po stanovení bezpečnostních cílů. 
klíčová slova: BOZP - cíle - strategie bezpečnosti práce - ukazatele - indikátory - chování bezpečné - motivace - odborníci BOZP 

LIPINSKI, SHARON: Understanding the biological basis of complacency / Pochopení biologického základu pocitu sebeuspokojení 
anotace: Tento článek představuje nový pohled na to, proč opakované nebo rutinní úkony mohou představovat nebezpečí. Nepříznivé účinky sebeuspokojení na pracovišti jsou trvalým zdrojem znepokojení v komunitě BOZP - profesionálové v oblasti BOZP mají obavy z pocitu sebeuspokojení (zaměstnanců). Tento pocit je vedlejším produktem nervové dráhy hluboko v mozku, izolovaný od velké části činnosti prefrontální kůry (prefrontal cortex, PFC), která je nezbytná pro vnější uvědomění a citlivost na nebezpečí. Pochopení neurobiologie sebespokojení umožní odborníkům na BOZP účinněji radit společnostem, jak tento pocit zvládat a zmírnit nepříznivé důsledky vykonávání opakovaných úkonů zapojením funkce PFC mozku. 
klíčová slova: neurobiologie - nebezpečí - rizika - vnímání - mozek - funkce - faktory biologické 

ARGUDIN, RICK: Rescue planning / Plánování záchranných prací: bezpečnostní doporučení pro záchranné týmy v organizacích 
anotace: Cílem tohoto článku je poskytnout informace o základech správných technik předběžného plánování. Pojednává o důležitosti školení a plánování pravidelných cvičení a hodnotí význam spolupráce při zapojení místních pracovníků. Organizace, které vyvíjejí vlastní záchranné postupy a nakupují vybavení pro splnění tohoto úkolu, by měly zvážit základní dovednosti vedoucího záchranného týmu pro řešení mimořádných událostí uvedené v tomto článku. 
klíčová slova: týmy záchranné - plánování - nebezpečí - záchrana - postupy - výcvik - doporučení 

VENKATARAMAN, N.: Safety is about managing people / Bezpečnost je o řízení lidí 
anotace: Odborníci na BOZP přicházejí na pracovišti do styku s různými lidmi, s odlišným chováním, emocemi, kulturou a jazykem. Lidé mají také různé způsoby myšlení, pokud jde o dodržování bezpečnosti. Praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není vždy jen o vytváření a zavádění zásad bezpečnosti a správného chování, školení a postupů. Řízení BOZP je především o řízení lidí na pracovišti a ve vztahu k externím agenturám a organizacím. Dobrý program a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci může odborníkům na BOZP pomoci k úspěchu. Mají-li odborníci na bezpečnost práce správný systém BASK (behavior, ability, skills, knowledge = chování, schopnosti/způsobilost, dovednosti, znalosti), mohou uspět ve svém úsilí o vytvoření bezpečného pracoviště. 
klíčová slova: BOZP - řízení bezpečnosti práce - chování - schopnosti - dovednosti - znalosti - strategie bezpečnosti práce 

 

Professional Safety - č. 11 (2021) 

JENSEN, ELIZABETH A. - JENSEN, EDWARD J.: Operator´s manual inspection / Kontrola návodu k obsluze: pro pracovníka BOZP 
anotace: Návody k obsluze poskytují základní informace pro bezpečný provoz zařízení, avšak je obtížné tyto informace dospělým podat jasně, stručně a správně. Účelem tohoto článku je poskytnout návod pro odborníky na bezpečnost při kontrole této důležité dokumentace k zařízení. Analýzy kořenových příčin při vyšetřování incidentů by měly zahrnovat také vyhodnocení obsahu návodu k obsluze. 
klíčová slova: stroje a zařízení - obsluha - návody - učení se - příručky 

WASHBURN, CARLTON - MURRAY, SUSAN - KUENY, CLAIR: Electronic logging system / Elektronický systém záznamu jízd: první výsledky používání v odvětví nákladní dopravy 
anotace: V roce 2015 Federální úřad pro bezpečnost silničního provozu (Federal Motor Carrier Safety Administration) stanovil nové předpisy pro elektronická záznamová zařízení (electronic logging devices, ELDs) používaná při řízení nákladních vozidel s cílem zvýšit bezpečnost na dálnicích. Tento článek popisuje účel a zavedení ELD a to, co měly poskytnout řidičům nákladních vozidel, jejich společnostem a kontrolním orgánům. V současné době jsou v USA předpisy ELD plně zavedeny a autoři prostřednictvím rozhovorů s řidiči nákladních automobilů zkoumají problémy, s nimiž se tito řidiči setkali před zavedením ELD, během něj a po něm. V neposlední řadě autoři zkoumají účinnost zařízení ELD při zlepšování bezpečnosti nákladní dopravy na základě sdělení řidičů a údajů o dopravních nehodách. 
klíčová slova: bezpečnost silniční - doprava nákladní - záznamy jízd - systémy elektronické - zkušenosti - praxe 

CONNOR, WILLIAM J. - MULROY, JOHN M.: Prejob safety briefings / Bezpečnostní instruktáže před zahájením práce: proč by měly být zahrnuty do systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS) 
anotace: Bezpečnostní instruktáže před zahájením práce poskytují zaměstnavatelům nástroj pro efektivní informování o rizicích a podpora účasti interních zainteresovaných stran na řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví, což zlepšuje systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (occupational health and safety management system, OHSMS) v organizaci. Instruktáže před zahájením práce a po jejím ukončení poskytují organizacím příležitost zpochybnit zažité představy, identifikovat nedostatky v systému OHSMS a institucionalizovat osvědčené pracovní postupy a získané zkušenosti. Tento článek podává přehled klíčových aspektů instruktáží o bezpečnosti práce před zahájením práce a podrobně popisuje požadavky americké agentury OSHA podle standardu 29 CFR 1910.269 a 1926 odstavce V jako plán pro přijetí tohoto procesu coby osvědčeného postupu řízení v jakémkoli odvětví. Autoři nabízejí poznatky o zahrnutí indikátorů vedení a zaostávání v BOZP, aby se maximalizoval dopad instruktáží. 
klíčová slova: instruktáže - školení - bezpečnost práce - BOZP - řízení bezpečnosti práce 

 

Références en Santé au Travail - č. 167 (2021) 

LAUBERTIE, F.: Retour d´expérience d´une psycholoque du travail dans un Centre hospitalier universitaire pendant un épidémie du Covid-19 / Zpětná vazba od pracovního psychologa ve fakultní nemocnici během epidemie covid-19 
anotace: Nemocniční centrum v Nice zavedlo v rámci epidemie covid-19 specifické sledování a podporu pro nemocniční personál, které od března 2020 prováděl pracovní psycholog formou analýzy rozhovorů vedených se zaměstnanci. Ve sledovaném období bylo provedeno více než 650 rozhovorů s osobami, které byly pozitivně testovány na covid-19, ale také s dalšími osobami, které hledaly pomoc a podporu. Analýza zdůrazňuje nejdůležitější myšlenku, která spojuje nemocniční personál: pokračovat v poskytování kvalitní péče pacientům navzdory zažitým a sděleným obtížím (pocit viny, strach z přenosu viru na rodinu a přátele nebo nepřítomnost). Tato analýza umožnila realizaci specifických preventivních opatření. 
klíčová slova: psychologie práce - nemocnice - personál - pacienti - rizika psychosociální - opatření bezpečnostní 

 

Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 7 (2021) 

NIEDHAMMER, ISABELLE - BERTRAIS, SANDRINE - WITT, KATRINA: Psychosocial work exposures and health outcomes / Psychosociální pracovní expozice a zdravotní následky: meta-přehled 72 přehledů literatury s meta-analýzou 
anotace: Cílem tohoto přehledu bylo předložit všechny dostupné kvantitativní souhrnné odhady souvislostí mezi psychosociálními profesionálními expozicemi a zdravotními následky pomocí systematického přehledu literatury s metaanalýzou. Systematický přehled literatury z let 2000-2020 byl proveden s využitím databází PubMed, Web of Science, Scopus a PsycINFO podle pokynů PRISMA. Celkem bylo zahrnuto 72 přehledů a studií. Ty se zaměřovaly především na pracovní zátěž, profesionální expozici, kardiovaskulární onemocnění a duševní poruchy. Asociace mezi psychosociálními pracovními faktory a kardiovaskulárními onemocněními a duševními poruchami byly obecně významné a velikost těchto asociací byla silnější u duševních poruch než u kardiovaskulárních onemocnění. Byly zjištěny významné asociace mezi vysokou pracovní zátěží a dlouhou pracovní dobou a ischemickými chorobami srdečními, (ischemickou) cévní mozkovou příhodou a depresí. Několik dalších významných asociací se týkalo jiných expozic a zdravotních následků. Analýza studií přináší přesvědčivá zjištění o souvislostech některých psychosociálních pracovních faktorů s duševními poruchami a kardiovaskulárními onemocněními. 
klíčová slova: expozice profesionální - zátěž pracovní - rizika psychosociální - rizika zdravotní - nemoci duševní - nemoci kardiovaskulární - deprese - zdraví duševní 

JONSSON, JOHANNA: Low-quality employment trajectories and risk of common mental disorders, substance use disorders and suicide attempt / Trajektorie nízké kvality zaměstnání a riziko běžných duševních poruch, poruch způsobených užíváním návykových látek a pokusů o sebevraždu: longitudinální studie švédské pracovní síly 
anotace: Kvalitních longitudinálních studií zkoumajících rizika pro duševní zdraví spojená s nekvalitními pracovními trajektoriemi je málo. Proto se autoři zaměřili na zkoumání rizika diagnózy běžných duševních poruch, poruch souvisejících s užíváním návykových látek nebo pokusů o sebevraždu v závislosti na trajektoriích zaměstnání nízké kvality. Autoři identifikovali 21 trajektorií zaměstnanosti, z nichž 10 mělo nízkou kvalitu (21 %). S výjimkou stálého samostatného zaměstnání bylo u všech trajektorií nízké kvality zvýšené riziko běžných duševních poruch (Hazard ratios 1,07-1,62) a poruch způsobených užíváním návykových látek (Hazard ratios 1,05-2,19). Stálá samostatně výdělečná činnost zvyšovala riziko poruch spojených s užíváním návykových látek u žen, zatímco u mužů riziko obou poruch snižovala. Polovina trajektorií nízké kvality byla spojena se zvýšeným rizikem sebevražedného pokusu (Hazard ratios 1,08-1,76). Výsledky studie ukázaly, že trajektorie nízké kvality zaměstnání představují ve Švédsku rizikové faktory pro duševní poruchy a pokusy o sebevraždu a mohou existovat rozdílné účinky podle pohlaví - zejména pokud jde o samostatně výdělečnou činnost. Je zapotřebí podobných prospektivních studií, a to i v jiných kontextech, které by zahrnovaly účinky pandemie covid-19 i mechanismy spojující trajektorie zaměstnanosti s duševním zdravím. 
klíčová slova: zdraví duševní - kvalita práce - zaměstnání - život pracovní - kariéra - deprese - nemoci duševní - sebevraždy - látky návykové 

SIBEONI, JORDAN: Workplace environment around physicians' burnout / Pracovní prostředí spojené se syndromem vyhořením u lékařů: kvalitativní studie ve francouzských nemocnicích 
anotace: Vyhoření lékařů ve veřejných nemocnicích se ve většině západních zemí stalo závažným problémem veřejného zdraví. Odborná literatura v této souvislosti zdůraznila význam interpersonálních a skupinových aspektů. Žádná kvalitativní studie však dosud explicitně nezkoumala souvislost přímého pracovního prostředí se syndromem vyhoření u lékařů. Cílem provedené studie bylo tuto mezeru zaplnit. Od února 2018 do dubna 2019 vedli autoři rozhovory se 45 účastníky - 16 s prožitou zkušeností vyhoření a jejich 29 kolegy - 19 ženami/26 muži, (13 radiologů, 12 gastroenterologů, 10 gastrointestinálních chirurgů a 10 rezidentů). Byly identifikovány tři osy zkušeností: (i) ztráta smyslu povolání, tedy být lékařem, jež nemá v aktuálním kontextu veřejných nemocnic žádný význam; (ii) "babylonská věž", nemožnost dialogu s vedením i kolegy; a (iii) každodenní interakce lékařů (příliš mnoho konfliktů, příliš velký tlak a málo uznání). Lékaři v této studii popisovali, že jsou vystaveni škodlivé atmosféře, zažívají jak emocionální zneužívání, tak strukturální násilí na pracovišti. Domnívali se, že takové prostředí může přispívat k rozvoji vyhoření. K posouzení této hypotézy je nutný další výzkum. 
klíčová slova: lékaři - nemocnice - syndrom vyhoření - zdraví duševní - faktory psychosociální - prostředí pracovní - Francie 

ZENG, XIAOKE: Aluminum dust exposure and risk of neurodegenerative diseases in a cohort of male miners in Ontario, Canada / Expozice hliníkovému prachu a riziko neurodegenerativních onemocnění v kohortě horníků v kanadském Ontariu 
anotace: V retrospektivní kohortě důlních pracovníků z kanadského Ontaria odhadovali autoři souvislosti mezi expozicí respirabilnímu hliníku prostřednictvím McIntyreova prášku (MP, jemný prášek z hliníku a jeho sloučeniny) a neurologickým onemocněním. Výsledky zahrnovaly Alzheimerovu chorobu, Alzheimerovu chorobu s jinými demencemi, Parkinsonovu chorobu, parkinsonismus a onemocnění motorického neuronu. Analýza zahrnovala 36 826 horníků - mužů potenciálně vystavených MP v letech 1943-1979, kteří byli sledováni z hlediska diagnózy onemocnění v letech 1992-2018. Expozice byla hodnocena dvěma přístupy, a to na základě vlastního hlášení a historických záznamů. Expozice vlastnímu MP byla spojena se zvýšenou mírou výskytu Parkinsonovy choroby (rate ratios 1,34, 95 % interval spolehlivosti 1,14-1,57). Zdálo se, že míra výskytu Parkinsonovy choroby se zvyšuje s délkou expozice hodnocenou podle historických záznamů. To, že někdo byl někdy vystaven MP, bylo pozitivně spojeno se zvýšenou mírou výskytu Alzheimerovy choroby s dalšími demencemi (rate ratios 1,12, 95 % interval spolehlivosti 1,06-1,19), nikoli však samotné Alzheimerovy choroby. Tato studie zjistila, že horníci, kteří byli vystaveni MP (respirabilnímu hliníku), měli zvýšenou míru Parkinsonovy choroby. Zdá se, že míra Parkinsonovy choroby se zvyšovala s délkou expozice hodnocenou podle historických záznamů. 
klíčová slova: horníci - expozice profesionální - kovy - hliník - prach - onemocnění degenerativní - Parkinsonova nemoc - Alzheimerova nemoc 

NEXO, METTE A.: Working life expectancies among individuals with type 1 and type 2 diabetes over a 30-year period / Očekávaná délka pracovního života u osob s diabetem 1. a 2. typu v průběhu 30 let 
anotace: Cílem této studie bylo (i) odhadnout očekávanou délku pracovního života (working life expectancies, WLE) a počet ztracených pracovních let (working years lost, WYL) u osob s diabetem 1. a 2. typu za období 30 let a (ii) identifikovat rozdíly ve vzdělání v WLE a WYL. V dánských národních registrech byli identifikováni jedinci ve věku 18-65 let s diagnózou diabetu 1. typu (33 188) nebo 2. typu (81 930) v letech 2000-2016 a věkově a genderově odpovídající kontrolní osoby bez diabetu (663 656). WLE v letech byly odhadnuty jako doba zaměstnání od 35 do 65 let. Analýzy byly provedeny odděleně pro pohlaví, stav soužití, délku vzdělávání a typ diabetu. Inverzní pravděpodobnostní váhy zohledňovaly rozdíly mezi populacemi. Osoby s diabetem měly v průběhu 30 let významně kratší WLE a větší WYL ve srovnání s osobami bez diabetu. Ve věku 35 let ztratily kohabitující ženy s nižším vzděláním a diabetem až 8,0 let [95% interval spolehlivosti (CI) 5,0-11,0] a muži 7,0 let (95 % CI 4,0-8,7). U žen s vyšším vzděláním činil počet ztracených pracovních let 4,4 roku (95 % CI 6,6-2,3) a u mužů 3,7 roku (95 % CI 1,5-4,5). Ve srovnání s osobami s diabetem 2. typu stráví osoby s diabetem 1. typu v invalidním důchodu významně více let, ale v ostatních odhadech WYL nebyly zjištěny žádné významné rozdíly. Počet ztracených pracovních let mezi lidmi s diabetem je značná a vyznačuje se sociálními rozdíly. Počet ztracených pracovních let pomáhají identifikovat cíle intervence v různých věkových kategoriích, typech diabetu, pohlaví, vzdělání a stavu soužití. 
klíčová slova: cukrovka - diabetici - život pracovní - délka - kvalita života - studie epidemiologické - Dánsko 

 

Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 8 (2021) 

KALTENEGGER, HELENA C.: Associations of working conditions and chronic low-grade inflammation among employees / Souvislosti mezi pracovními podmínkami a chronickými záněty mezi zaměstnanci: systematický přehled a metaanalýza 
anotace: Chronický zánět nízkého stupně byl identifikován jako klíčová souvislost, která spojuje prožívání stresu s lidským zdravím. Systematických hodnocení vztahu pracovního stresu a imunitních funkcí je však málo a vycházejí převážně z průřezových studií. Autoři tedy provedli systematický přehled a metaanalýzu prospektivních studií o souvislostech mezi pracovními podmínkami a zánětlivými biomarkery. Autoři identifikovali 23 vhodných studií (celkem 16 432) s širokým rozsahem pracovních podmínek a zánětlivých markerů. U intervenčních návrhů rozlišovali mezi intervencemi zaměřenými na jednotlivce/chování (včetně fyzických a psychických) a intervencemi zaměřenými na organizaci/strukturu. Intervence týkající se fyzického cvičení na pracovišti byly spojeny s poklesem C-reaktivního proteinu (k=5; d=-0,61; P<0,001). U ostatních intervencí na pracovišti, tj. mentálních a organizačních/strukturálních, byly výsledky neprůkazné. Pokud jde o observační studie, nejčastěji byly zkoumány dimenze modelu pracovní náročnost-kontrola(-podpora) a výsledky ukázaly slabé - pokud vůbec nějaké - souvislosti se zánětlivými markery. Výzkumná základna byla heterogenní a důkazy na vysoké úrovni byly omezené. Je zapotřebí více prospektivních studií s širším zohledněním pracovních stresorů a zánětlivých markerů. Pro praktické řízení zdraví při práci jsou cvičební intervence účinnými opatřeními ke snížení chronického zánětu nízkého stupně. 
klíčová slova: nemoci chronické - biomarkery - imunita - stres pracovní - podmínky pracovní - intervence 

RUDKJOEBING, LAURA A.: Exposure to workplace violence and threats and risk of depression / Expozice násilí a hrozbám na pracovišti a riziko deprese: prospektivní studie 
anotace: Několik studií se zabývalo zdravotními důsledky hrozeb a násilí na pracovišti, nicméně kvůli metodologickým problémům jsou epidemiologické důkazy omezené. Účelem této studie bylo prozkoumat prospektivní souvislost mezi vlastní expozicí hrozbám a násilí na pracovišti a rizikem deprese, měřeným pomocí standardizovaného psychiatrického rozhovoru, a nově předepsaných antidepresivních léků. Zaměstnanci byli vybráni z dánské kohorty PRISME vytvořené v roce 2007, kde 4489 dánských státních zaměstnanců odpovědělo na poštovní dotazník, s následnými kontrolami v letech 2009 a 2011. Ve všech třech vlnách byla deprese diagnostikována na základě klinických rozhovorů s využitím metody SCAN (Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry). Kromě toho autoři zjišťovali předepisování antidepresiv z národního registru léků. 
klíčová slova: násilí na pracovišti - šikana - obtěžování sexuální - zdraví duševní - deprese - antidepresiva 

OSHIO, TAKASHI: Job dissatisfaction as a predictor of poor health among middle-aged workers / Nespokojenost v zaměstnání jako prediktor špatného zdravotního stavu u pracovníků středního věku: analýza smíšeného modelu ve 14 vlnách v Japonsku 
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat souvislost mezi nespokojeností s prací (job dissatisfaction, JD) a zdravotními důsledky u pracovníků středního věku. Tato studie využila longitudinální data zahrnující 156 823 pozorování 24 056 pracovníků (13 177 mužů a 10 879 žen) shromážděných v rámci celostátního populačního průzkumu v Japonsku provedeného ve 14 vlnách, který začal v roce 2005 a zahrnoval osoby ve věku 50-59 let. Byly stanoveny smíšené modely, které zkoumaly souvislost mezi JD a rizikem psychického stresu (psychological distress, PD), špatného sebehodnocení (SRH) a rezignace související se zdravím (health-related resignation, HRR). Ve všech vlnách bylo 20,9-32,5 % účastníků nespokojeno se svým zaměstnáním alespoň jeden rok před každou vlnou. Výsledky smíšeného modelu ukázaly, že tato zkušenost s JD byla spojena s vyšším rizikem psychického stresu, špatného sebehodnocení a rezignací. Delší doba trvání psychického stresu byla spojena s vyšším rizikem špatného zdravotního stavu. Nebyly zjištěny žádné podstatné rozdíly mezi pohlavími, pokud jde o souvislost mezi psychickým stresem a zdravotními výsledky. Samostatná analýza ukázala obrácenou příčinnou souvislost mezi špatným zdravotním stavem a nespokojeností v zaměstnání; špatný zdravotní stav významně předpovídal pozdější nespokojenost, i když byl kontrolován. Výsledky potvrzují, že nespokojenost se zaměstnáním předpovídala špatný zdravotní stav u pracovníků středního věku. 
klíčová slova: zdraví - spokojenost - zaměstnání - stres pracovní - Japonsko 

KAILA-KANGAS, LEENA: Sickness absence and return to work among employees with knee osteoarthritis with and without total knee arthroplasty / Absence pro nemoc a návrat do práce u zaměstnanců s osteoartrózou kolenního kloubu s totální endoprotézou kolenního kloubu a bez ní: prospektivní studie mezi finskými zaměstnanci ve veřejném sektoru 
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat délku pracovní neschopnosti z důvodu osteoartrózy kolenního kloubu (OA) a trvalý návrat do práce (return to work, RTW) u zaměstnanců městských úřadů, kteří měli alespoň jednu pracovní neschopnost s náhradou mzdy z důvodu OA kolenního kloubu. Byl hodnocen podíl sociodemografických charakteristik, diabetu a předchozí pracovní neschopnosti. Autoři rozlišovali účastníky s totální endoprotézou kolenního kloubu (total knee arthroplasty, TKA) a bez ní. 
klíčová slova: artritida - klouby - končetiny dolní - onemocnění muskuloskeletální - návrat do práce - absence pracovní - sektor veřejný - Finsko 

BERGAMIN JANUARIO, LETICIA: Are resident handlings in eldercare wards associated with musculoskeletal pain and sickness absence among the workers? / Je manipulace s klienty na odděleních péče o seniory spojena s muskuloskeletální bolestí a pracovní neschopností pracovníků?: prospektivní studie založená na pozorování na místě 
anotace: Cílem studie bylo identifikovat oddělení péče o seniory s různými typy charakteristik manipulace s klienty (fenotypy) a určit prospektivní souvislost mezi těmito charakteristikami a muskuloskeletální bolestí a pracovní neschopností pracovníků během jednoročního sledování. Autoři identifikovali čtyři fenotypy oddělení: bouřlivé (mnoho manipulací s pomůckami pro zdvihání a transport klientů a asistencí, mnoho bariér), napjaté (mnoho manipulací bez pomůcek a asistence, některé bariéry), nenapjaté (málo manipulací, ale bez pomůcek a asistence, málo bariér) a vyvážené (některé manipulace s pomůckami a asistencí, některé bariéry). V porovnání s pracovníky na vyvážených odděleních měli pracovníci na vytížených odděleních více dní s bolestmi krku a ramen a bolestmi dolní části zad; a pracovníci pracující na napjatých odděleních měli více dní s bolestí dolní části zad a vyšší intenzitu bolesti. Autoři zjistili, že fenotypy oddělení založené na charakteristikách manipulace s klienty předpovídají muskuloskeletální bolest a pracovní neschopnost v průběhu jednoho roku. To ukazuje, že organizační faktory související s manipulací s klienty jsou důležitými determinanty muskuloskeletálního zdraví u pracovníků v zařízeních péče o seniory. 
klíčová slova: péče o seniory - pečovatelé - pracovníci sociální - manipulace ruční - onemocnění muskuloskeletální 

WIND, ASTRID DE: Working from home: mismatch between access and need in relation to work-home interference and fatigue / Práce z domova: nesoulad mezi přístupem a potřebami v souvislosti s interferencí práce a domova a únavou 
anotace: Práce z domova je slibnou praxí, která může zaměstnancům umožnit úspěšně a udržitelně skloubit pracovní a soukromý život. Ne každý zaměstnavatel však umožňuje práci z domova a ne každý zaměstnanec má v souvislosti s touto praxí podobné potřeby. Cílem této studie je prozkoumat souvislost nesouladu práce z domova s interferencí domova a práce (work-home interference, WHI) a únavou. Přizpůsobená organizační politika práce z domova, v níž je zohledněna potřeba zaměstnanců pracovat z domova, může být plodným přístupem k využití práce z domova jako způsobu, jak mohou zaměstnanci úspěšně a udržitelně kombinovat pracovní a soukromý život v plném rozsahu. 
klíčová slova: práce z domova - práce dálková - život pracovní - život soukromý - život rodinný - flexibilita - formy práce - doba pracovní - pohoda pracovní - únava 

 

Sicher ist Sicher - č. 10 (2021) 

MICHELS, LUDGER: 25 Jahre Arbeitsschutzgesetz. 25 let zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci: na cestě k řízení zdraví: část 1 ze 2 
anotace: Autor v této části seznamuje s jednotlivými milníky Německa v řízení rizik od roku 1989 do současnosti. Konstatuje, že nový koncept prevence byl zaveden zákonem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, který představuje implementaci rámcové směrnice ES a doplňuje reaktivní přístup k prevenci rizik při práci. V zákonu je v oddíle 5 Hodnocení pracovních podmínek zakotvena povinnost zaměstnavatelů posoudit rizika a z nich odvodit opatření a dokumentaci (včetně jejich implementace) v oblasti BOZP, aby byla práce pro jejich zaměstnance bezpečná. Tím se hodnocení rizik stalo nejdůležitějším prostředkem prevence. Dále autor popisuje Pokyny pro posuzování rizik a dokumentaci včetně jejich dodatku (vyd. v květnu 2017). Orgán dozoru nad BOZP kontroluje, zda jsou ve firmách splněny minimální požadavky v této oblasti. Autor se rovněž zabývá důvody, proč některé firmy neprovádějí posouzení rizik. V novele zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (2013) byl psychický stres výslovně zahrnut do hodnocení rizik. Závěrem autor uvádí a popisuje různé motivační faktory (zaměstnavatelů) pro BOZP (plnění zákonných povinností, očekávání zaměstnanců, zachování dobrého jména společnosti, vyhýbání se pokutám a sankcím). 
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - hodnocení rizik - předpisy právní - Německo - vývoj 

MISCHKE, MARIAN - PERNACK, ERNST-FRIEDRICH: Die Arbeitsschutzaufsicht als Teil staatlicher Aufsicht im Betrieb / Dohled nad BOZP jako součást státního dozoru ve firmě: technický koncept 2025 spolkové země Braniborsko 
anotace: Jedná se o technický koncept bezpečnosti práce a ochrany zdraví pro braniborskou správu do roku 2025. Autoři uvádějí povinnosti zaměstnavatelů v oblasti BOZP, popisují úkoly regulačních orgánů a státní správy Braniborska, dále se zaměřují na právní aspekty BOZP a na jejich dodržování včetně odpovědností za bezpečnou práci ve firmách. Seznamují i s úkoly inspekce bezpečnosti práce a státního dozoru nad BOZP. 
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - koncepty - aspekty právní - dozor nad BP - Německo 

BINSE, LISA - MEICHSNER, JASMIN - KRAUSS-HOFFMANN, PETER: Ansätze und Strukturen lebens-weltübergreifender Prävention in der Arbeitswelt / Přístupy a sítě celosvětové prevence na pracovišti: provádění prostřednictvím zákona o prevenci v Severním Porýní-Vestfálsku 
anotace: Zlepšená spolupráce mezi subjekty v oblasti podpory zdraví a prevence, jak je tomu od zavedení zákona o prevenci v Severním Porýní-Vestfálsku, pomáhá v pracovním životě jak osobám s rozhodovací pravomocí, tak i zaměstnancům. Autoři se zaměřili na podporu duševního zdraví, kde stanovují způsoby, jak lze dále rozvíjet sítě podporující zdraví ve světě práce, aby bylo společně s partnery v oblasti sociálního zabezpečení a veřejnými orgány dosaženo lepšího celosvětového zaměření na prevenci v oblasti zdraví. 
klíčová slova: pracoviště - prevence - podpora zdraví - předpisy právní - Německo 

 

Sondy revue - č. 10 (2021) 

Někteří lidé vykonávají dvě i více prací 
anotace: Redakce Sond zjišťovala, zda je v České republice hodně lidí, kteří jsou nuceni mít dvě a více zaměstnání, aby si vydělali dostatek prostředků na základní potřeby. Článek uvádí zjištěné údaje. 
klíčová slova: příjmy - zaměstnání - úvazky pracovní - Česká republika 

VAŇÁSEK, JIŘÍ: Budoucnost agenturního zaměstnávání 
anotace: Problematice agenturního zaměstnávání a různým negativním průvodním jevům s tím spojeným se časopis Sondy věnuje dlouhodobě. Článek přináší aktuální komplexní pohled na toto téma. 
klíčová slova: zaměstnávání agenturní - agentury práce - zaměstnanci agenturní - předpisy právní - kontroly - odbory 

 

Spektrum - č. 1 (2021) 

BÖHM, PAVEL - STUCHLÝ, LUKÁŠ - POŽÁR, JOSEF: Porovnání vybraných pandemií a epidemií 20. a 21. století 
anotace: Od 12. března 2020 až po současnost jsou v České republice zavedena v určité míře protiepidemická opatření z důvodu omezení šíření viru SARS-CoV-2. Šíření tvz. "nového" druhu lidského koronaviru je velmi podrobně sledováno a vyhodnocováno na celé planetě. Jsou zaváděna opatření proti jeho šíření a dopadům na společnost dle aktuálního stavu v daném státě. Kroky ke snížení šíření nákazy byly zaváděny i při minulých epidemiích a pandemiích. Článek se zabývá porovnáním ukončených a probíhajících epidemií v období 20. a 21. století. Cílem je komparace epidemií a pandemií 20. a 21. století s probíhající pandemií covid-19. V rámci vlastního šetření jsou vybrány významné pandemie podle počtu mrtvých, ke kterým byly vytvořeny přehledové grafy. Z šetření vyplývá, že původci všech porovnávaných pandemií jsou viry, a dominuje jim přenos kapénkami. Dále je zřejmá vysoká podobnost mezi pandemií španělské chřipky a pandemií covid-19. 
klíčová slova: pandemie - epidemie - koronavirus - úmrtnost 

VYKOPALOVÁ, HANA: Brownfields a bezpečnost 
anotace: Článek se věnuje sociálnímu prostředí a jeho významu pro člověka a jeho socializaci, urbanismus a architektuře jako důležitým prvkům ovlivňujícím vnímání a chování. Sociální prostředí je nositelem kulturních hodnot a sociální interakce. Brownfieldy představují specifickou formu veřejného prostoru. Závěr je zaměřen na souvislost mezi veřejným prostorem, sociálním prostředím, brownfieldy a vnímání bezpečí a na brownfields jako příčinu sociální segregace a zdroj kriminality. 
klíčová slova: brownfields - prostory veřejné - prostředí životní - bezpečnost - kriminalita 

 

Travail et Sécurité - č. 829 (2021) 

RAVALLEC, CÉLINE: Le collectif, clé de voute d’une prévention réussie / Kolektiv, základní kámen úspěšné prevence 
anotace: Ať už jde o pouhou úpravu pracoviště, nebo o zavedení globálního přístupu k prevenci, boj proti pracovním rizikům a obecněji o zlepšení pracovních podmínek je nejčastějším výsledkem společné úvahy v rámci podniku. Tato práce nemusí být nutně řízena vedením a může vycházet i z terénu, od těch, kteří mají znalosti o své činnosti a někdy jsou v nejlepší pozici, aby upozornili na anomálie, navrhli zlepšení nebo otestovali nové vybavení. V obou případech je bezpečnost a ochrana zdraví při práci podporována výměnou informací mezi jednotlivými aktéry v podniku. Zapojení zaměstnanců do diskusí založených na skutečné práci pomáhá zvýšit účinnost preventivního přístupu, posílit pracovní skupinu, usnadnit podporu přijatých řešení a upevnit kulturu prevence. Je to také způsob, jak ocenit a zlepšit jejich dovednosti. Zpětná vazba od zaměstnanců pomáhá podporovat a udržovat firemní kulturu prevence. Kromě zaměstnanců je pro bohatší výměnu názorů vhodné zapojit do těchto diskusí nebo do testování zařízení také dočasné pracovníky a subdodavatele. 
klíčová slova: kolegialita - týmy pracovní - spolupráce - sdílení znalostí - diskuse - rizika pracovní - prevence rizik - podmínky pracovní 

 

Zpravodaj SÚIP - č. 3 (2021) 

TĚŽKÁ, ELIŠKA: Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí: kontrolní činnost SÚIP v oblasti pracovních podmínek zahraničních zaměstnanců 
anotace: Od 1. září 2019 je v České republice realizován Program kvalifikovaný zaměstnanec, jehož cílem je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům, kteří potřebují přivést do ČR kvalifikovanou zahraniční pracovní sílu. Pokud tito zahraniční pracovníci splní stanovená kritéria, je jim garantována možnost podání žádosti o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí. Gestorem celého programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu, které monitoruje celkovou realizaci programu, rozhoduje o zařazení jednotlivých zaměstnavatelů do tohoto programu, případně je na základě vážných důvodů z programu vyřazuje. Ministerstvo práce a sociálních věcí pak monitoruje dopady realizace tohoto programu na trh práce a zaměstnanost. 
klíčová slova: zaměstnanci zahraniční - činnosti kontrolní - inspekce práce - podmínky pracovní 

ŠVAJKA, ŠTEFAN: Hlášení pracovních úrazů: zkušenosti a problematické otázky z praxe 
anotace: Podle § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, "zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu" dotčeným orgánům za definovaných podmínek. Není ale při legitimní současné praxi, kdy je možné vysílání nebo dočasné přidělení zaměstnance, jednoznačně stanoveno, který ze zaměstnavatelů pracovní úraz ohlašuje, zda zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance nebo zaměstnavatel, na jehož pracovišti k úrazu došlo. 
klíčová slova: úrazy pracovní - hlášení úrazů - evidence - zkušenosti - praxe 

MANDULOVÁ, LENKA: Poznatky z činnosti Oddělení inspekce nelegálního zaměstnávání pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj v době nouzového stavu v roce 2020 
anotace: Státní úřad inspekce práce zažil poprvé ve své historii situaci, která nastala na jaře roku 2020, kdy byl vládou od 12. března vyhlášen nouzový stav. V této souvislosti byly v rámci nařízení vlády uzavřeny provozovny poskytující služby, jako jsou kadeřnictví, provozovny kosmetických služeb, restaurace, hotely, fit centra a sportoviště, a to z důvodu, aby se zabránilo šíření nákazy covid-19. V souvislosti s těmito opatřeními omezil fyzické kontakty v rámci kontrolní činnosti také Státní úřad inspekce práce. Kontroly byly zahajovány, pokud to bylo možné ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) kontrolního řádu, doručením "Oznámení o zahájení kontroly". Z důvodu pandemie bylo nutné přednostně komunikovat s kontrolovanými osobami přes datovou schránku. 
klíčová slova: zaměstnání nelegální - kontroly - stav nouzový - inspekce práce 

KOTTNAUER, JIŘÍ: Plnění lahví LPG bez souhlasu vlastníka 
anotace: Situace obalového konta, ve kterém probíhá distribuce zkapalněného uhlovodíkového plynu (dále jen LPG - Liquefied Petroleum Gas - hořlavé plyny - propan, butan a směs propan-butanu a dále jejich izomery), je dlouhodobě nesystémová. Po privatizaci plynárenství se lahve k dopravě LPG rozdělily mezi současné distributory bez jakékoli identifikace a ani za 30 let se nepodařilo najít takové řešení, aby každá lahev měla svého vlastníka, který by mj. zajišťoval nutné periodické zkoušky lahví. 
klíčová slova: LPG - plyny zkapalněné - plyny hořlavé - lahve plynové - plnění - zkoušky 

KELLNEROVÁ, ALŽBĚTA: Z rozhodovací činnosti orgánů inspekce práce 
anotace: Pod pojmem zprostředkování zaměstnání si veřejnost vybaví činnost, kdy agentura práce dodává pracovní sílu uživateli usídlenému zpravidla v rámci České republiky. Zprostředkování zaměstnávání však může probíhat i mimo území ČR, a to formou zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele se sídlem v zahraničí, nebo formou vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele se sídlem v zahraničí, který hledá nové pracovní síly. Pro obě činnosti musí mít subjekt, který je vykonává, povolení vydané Úřadem práce ČR. 
klíčová slova: zaměstnání - zprostředkování zaměstnání - agentury práce - inspekce práce 

MRKVIČKA, PETR: Vývoj pracovní úrazovosti v roce 2020 
anotace: V roce 2020 bylo v České republice nově hlášeno celkem 41 358 případů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy, z toho 12 677 pracovních úrazů utrpěly ženy. Celkově 40 569 pracovních úrazů bylo spojeno s následnou pracovní neschopností delší než 3 dny, z toho se jich 12 465 událo ženám. V důsledku pracovní neschopnosti pro pracovní úraz bylo denně v práci nepřítomno v průměru 7 064 osob, tj. o 125 osob více než v roce 2019. Pokles počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností v letech 2011-2020 činil 12 % a je znázorněn v grafu. Podle ČSÚ počet pojištěnců v těchto letech ale narostl, u mužů o 10 %, u žen o 13 %, celkem o 11 %. 
klíčová slova: úrazovost pracovní - úrazy pracovní - úrazy smrtelné - statistiky - Česká republika - 2020 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail