Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2019/5

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz  nebo na telefonním čísle +420 221 015 836. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 5 (2019)

Acta Oeconomica Pragensia - č. 4 (2018)

BauPortal - č. 3 (2019)

Bezpečnost a hygiena práce - č. 5 (2019)

Die BG - č. 5 (2019)

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 254 (2019)

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 4 (2019)

MM Průmyslové spektrum - č. 5 (2019)

Références en Santé au Travail - č. 157 (2019)

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 3 (2019)

Sicher ist Sicher - č. 5 (2019)

Travail et Sécurité - č. 804 (2019)

 

 

112 - č. 5 (2019)

NOS, FILIP: Rizikovost elektrochemických zdrojů z pohledu požární ochrany
anotace: Honba za mobilitou a autonomií elektrických zařízení je dnes v maximálním rozmachu, přičemž v nejbližších letech nelze ani pomýšlet na oslabení tohoto trendu. V každé domácnosti se nachází mnohdy i desítky různých baterií, jejichž funkčnost a bezpečnost se bere za úplnou samozřejmost. V průmyslových provozech lze dokonce kalkulovat o výskytu stovek, ale i tisíců kusů těchto zařízení. Zjednodušeně řečeno, baterie jsou dnes tak běžná a dostupná komodita, že si jejich přítomnost mnohdy ani neuvědomujeme, natož abychom se zamýšleli nad možnými riziky ve spojení s jejich provozem. Tato rizika pochopitelně narůstají se zvyšujícím se počtem baterií, doprovázeným snahou o jejich modernizaci a miniaturizaci v kombinaci s požadavkem na maximální výkon. Autor popisuje konkrétní rizika, poskytuje statistická data HZS ČR a doplňuje příklady požárů způsobených elektrochemickými zdroji.
klíčová slova: zdroje energie - zařízení elektrická - baterie - rizika - požáry - statistiky - příklad

SABELA, MAREK - KARDA, LADISLAV: Požárně technické vlastnosti materiálů používaných v osobních automobilech
anotace: Článek pojednává o požárně technických charakteristikách, které byly měřeny u materiálů používaných v různých značkách osobních automobilů. Rovněž je poukazováno na metody, kterými bylo výsledku dosaženo, a k čemu tyto hodnoty slouží. Rozvoj vědy a výzkumu ovlivňuje nepřetržitě všechny oblasti lidské činnosti a nevyhýbá se ani oblasti požární ochrany. Nové technologie výrobních procesů, nové materiály používané u širokého spektra výrobků, nevyjímaje osobní automobily (OA) a také velmi složité a sofistikované stavební objekty přinášejí ve svém důsledku požadavky na nová a pokroková opatření k předcházení požárům, nové hasební postupy a hasební látky. K tomu, abychom byli schopni se lépe na požár připravit, slouží modely požáru. Jako vstupní parametry pro modelování požáru se používají právě požárně technické charakteristiky (PTCH) hořlavých látek a materiálů.
klíčová slova: automobily osobní - materiály - vlastnosti technické - charakteristiky - rizika požární

ŠENKÝŘ JANSOVÁ, IRENA: Mimořádné události řešené na úrovni Evropské unie
anotace: Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC) v prvních měsících tohoto roku neřešilo nové aktivace Mechanismu civilní ochrany Unie. V brzkém jarním období docházelo k již pravidelným tropickým bouřím, které každoročně postihují oblast jihovýchodní Asie, ale ERCC situaci v oblasti pouze monitorovalo. Celkem klidné období, co se přírodních katastrof týká, se však změnilo počátkem března, kdy se v oblasti Mosambického průlivu začal formovat tropický cyklon Idai.
klíčová slova: události mimořádné - Evropská unie - katastrofy přírodní

Acta Oeconomica Pragensia - č. 4 (2018)

VELEV, MILEN: Unemployment and economic growth / Nezaměstnanost a hospodářský růst: existuje v Evropské unii vztah?
anotace: Cílem příspěvku je prozkoumat vztah mezi nezaměstnaností a ekonomickým růstem v Evropské unii a v jednotlivých evropských zemích. To umožňuje určit, jaký bude mít změna produkce dopad na míru nezaměstnanosti. Čtvrtletní údaje Evropské unie (28 zemí) jsou za období od roku 2000 do roku 2017.
klíčová slova: nezaměstnanost - růst hospodářský - ekonomika - Evropská unie

BauPortal - č. 3 (2019)

STEGBAUER, THOMAS: Der Albvorlandtunnel / Tunel Albvorlandtunnel: výzvy hlavního staveniště s ohledem na bezpečnost práce
anotace: Jedná se o velkou stavbu (zakázka ve výši přibližně 380 milionů EUR, 5 let výstavby, přibližně 435 000 m2 betonu, 33 000 tun výztuže, přibližně 1 900 000 m2 těžebních a výkopových hmot tunelů, více než 500 zaměstnanců z více než 20 zemí). Tyto údaje dávají představu o rozměrech staveniště tunelu Albvorlandu a každodenních výzvách, kterým čelí všichni účastníci projektu, aby mohli provádět plánované práce a služby. Autoři podrobně seznamují s konceptem celého stavebního projektu, kde je důraz kladem na zajištění bezpečnosti práce a ochranu zdraví na staveništi, aby žádný zaměstnanec neutrpěl pracovní úraz či jinou osobní škodu.
klíčová slova: tunely - stavby - staveniště - bezpečnost práce - BOZP - opatření bezpečnostní

SPOD, ULF: Empfehlungen für den Einsatz von Fluchtkammern auf Untertagebaustellen / Doporučení pro použití únikových komor na stavbách podzemních staveb
anotace: Autor konstatuje, že únikové komory jsou nedílnou součástí stavebně-požární ochrany, únikových a záchranných koncepcí podzemních staveb. Pro osoby, které pracují na takovémto staveništi, pokud vznikne požár, je úniková komora dočasným bezpečným místem pro ústup. Pracovníci v únikové komoře jsou chráněni před spalovacími plyny a jsou zásobováni dýchacím vzduchem a zůstávají tam po dobu, než je zachrání záchranná služba nebo je uhašen požár. Autor popisuje jednotlivá doporučení, týkající se výstavby a zařízení únikových komor na staveništích podzemních staveb.
klíčová slova: stavby podzemní - komory - cesty únikové - výstavba - doporučení - ochrana požární

PURMANN, ROBERT: Sicher und gesund auf der Baustelle / Bezpečné a zdravé staveniště (Bezpečně a zdravě na staveništi)
anotace: V roce 2016 německá Asociace zákonných úrazových pojišťoven definovala celkem deset preventivních služeb v rámci obecné koncepce a shrnula je do jednotného katalogu služeb pro všechny instituce úrazového pojištění. Tři z těchto preventivních služeb poskytuje společnost Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) se svým produktem prevence AMS BAU - poradenství na vyžádání, testování/certifikace a pobídkové systémy. Autor podrobně popisuje tento produkt společnosti BG BAU.
klíčová slova: staveniště - stavebnictví - BOZP - programy preventivní - prevence rizik - služby - pojišťovny

KERSTING, KLAUS: Arbeitsschutz bei der Verarbeitung von Verlegewerkstoffen / Bezpečnost práce při zpracování pokládkových materiálů
anotace: Autor seznamuje s informacemi z materiálu GISCODE (jedná se o dobrovolný klasifikační systém k rozlišení skupin výrobků s určitými společnými znaky nebezpečnosti, který je výhradně zaměřen na bezpečnost a ochranu práce) pro pokládání materiálů, kde mohou zaměstnavatelé rychle identifikovat produkty ohrožující zdraví a snadněji splnit povinnosti vyplývající z nařízení o nebezpečných látkách.
klíčová slova: pokládka - materiály - nebezpečí - rizika - klasifikace - látky nebezpečné - ochrana zdraví - bezpečnost práce

Bezpečnost a hygiena práce - č. 5 (2019)

KYSELOVÁ, LUCIE: České technické normy, jejich závaznost a užitečnost
anotace: Článek se věnuje problematice českých technických norem a jejich závaznosti v kontextu právní úpravy a potenciálních změn připravovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu.
klíčová slova: normy technické - standardizace - úpravy právní - legislativa - Česká republika

TILHON, JIŘÍ: Kontext organizace podle ČSN ISO 45001:2018
anotace: Kontext organizace je již poměrně známým prvkem nového pojetí systémových norem. V rámci náhrady ČSN OHSAS 18001 normou ČSN ISO 45001 se tento prvek zcela zásadně promítá i do systému managementu BOZP (SM BOZP).
klíčová slova: organizace - normy mezinárodní - řízení bezpečnosti práce - management bezpečnosti práce - systémy řízení bezpečnosti

VALA, JIŘÍ: Školení založené na kompetencích
anotace: Školení samo o sobě není cílem, cílem je kompetentní zaměstnanec. Školení je tak pouze prostředek k dosažení tohoto cíle. Cílem jsou tedy zaměstnanci, kteří v rámci školení získávají nejen pouhé informace, ale i praktické dovednosti potřebné k řešení bezpečnostních a zdravotních rizik, kterým jsou při práci vystaveni. Nestačí tedy jen, aby "zaměstnanci seděli na školení", zaměstnanec musí získat dovednosti potřebné k zajištění bezpečnosti sebe a ostatních zaměstnanců.
klíčová slova: školení - kompetence - dovednosti - vzdělávání - normy mezinárodní - požadavky - úrazovost pracovní - faktor lidský

KRÁL, MIROSLAV: Přístup k měření a hodnocení lokálních svalových skupin při zátěži posuzované v hygienických limitech a projevech na zdraví
anotace: Ústředním motivem je popis a měření lokálních svalových skupin při zátěži, jejich funkčních schopností a možných zdravotních rizik v podmínkách pracovního procesu.
klíčová slova: svaly - skupiny - zátěž pracovní - měření - hodnocení - limity hygienické - rizika zdravotní

ZELENÁK, MICHAL - MAREK, JAKUB: Karta BOZP pro profesi: Manipulant interní logistiky v automobilovém průmyslu
anotace: Karta BOZP pro profesi mnipulant interní logistiky v automobilovém průmyslu. V kartě jsou uváděny obvyklé informace k profesi, jako jsou pracovní činnosti a charakteristika místa výkonu práce, kvalifikační požadavky, relevantní mimořádné provozní události a rizikové faktory, pokyny pro zajištění BOZP a další.
klíčová slova: karta BOZP - průmysl automobilový - obsluha - manipulace - činnosti pracovní - rizika pracovní - události mimořádné - opatření preventivní - OOPP

Die BG - č. 5 (2019)

HENSIEK, JOERG: Digitaler Arbeitsschutz / Digitální bezpečnost práce: koncept proti online závislosti a digitálnímu "distriktu"
anotace: ÜV Rheinland a Bonn Slow Media Institute předložily v roce 2014 první standard na světě týkající se digitální průmyslové bezpečnosti. Autor seznamuje s tímto standardem, který definuje jasné pokyny pro konstruktivní využití digitálních médií v pracovním prostředí. Závěrem uvádí, že pokud se tento standard stane součástí firemní kultury a budou ho manažeři a vedoucí pracovníci důsledně dodržovat, bude to mít kladný vliv na zdraví a digitální bezpečnost zaměstnanců.
klíčová slova: bezpečnost digitální - zdraví - standardy - média - podniky

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 254 (2019)

CHATILLON, JACQUES - TROMPETTE, NICOLAS: Bruit au travail / Hluk při práci: od posouzení rizik k prevenci rizik
anotace: Hluk je jedním z hlavních rizik při práci. Soubor článků řešících tuto problematiku se zabývá principy a metodami řešení rizik hluku při práci, od hodnocení až po řešení prevence, prezentuje některá nová témata, jimž čelí odborníci na prevenci. Jednotlivé články popisují inovativní řešení ke snížení rizika hluku na pracovišti 4, příklad regionálního akčního plánu v Carsat Midi-Pyrénées pro místní podniky a subjekty; otázky redukce hluku otevřených prostorách; nové evropské nařízení o OOPP; studii INRS / SNCF o vnímání akustických alarmů v případě ochrany sluchu.
klíčová slova: hluk - posuzování rizik - pracoviště - ochrana sluchu - prevence rizik - inovace

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 4 (2019)

XU, XIAOYU: Fate of the inhaled smoke particles from fire scenes in the nasal airway of a realistic firefighter / Osud inhalovaných kouřových částic při požárních situacích v nosních dýchacích cestách u reálného hasiče: simulační studie
anotace: Pochopení inhalace, přenosu a usazení částic kouře během požárních operací je důležité pro hodnocení zdravotních rizik pro hasiče. V této studii byla provedena měření z rozsáhlých požárních experimentů společnosti Underwriters Laboratories o distribuci různých velikostí částic kouře a koncentraci při třech požárních scénách v obytných budovách do modelů pro zkoumání osudu inhalovaných toxických ultrajemných částic v realistickém modelu nosní dutiny hasiče.
klíčová slova: požáry - kouře - částice jemné - inhalace - rizika zdravotní - ochrana dýchadel - hasiči - simulace

LIU, SHUO: Association between greenhouse working exposure and bronchial asthma / Vztah mezi expozicí skleníkovému prostředí a bronchiálním astmatem: pilotní průřezový průzkum 5420 pěstitelů ze severovýchodní Číny
anotace: Dlouhodobá expozice skleníkovým prostředím vystavuje pracovníky vdechování antigenů, které mohou způsobit onemocnění dýchacích cest. Tato studie byla provedena s cílem zjistit prevalenci a potenciální rizikové faktory bronchiálního astmatu mezi čínskými pracovníky ve sklenících na základě dotazníkového šetření a spirometrických údajů.
klíčová slova: skleníky - prostředí pracovní - expozice pracovníků - antigeny - astma - epidemiologie - pěstitelství

HERZOG-NIESCERY, JENNIFER: Kinetics of isoflurane and sevoflurane in a unidirectional displacement flow and the relevance to anesthetic gas exposure by operating room personnel / Kinetika isofluranu a sevofluranu v jednosměrném výtlačném průtoku a význam pro expozici obsluhy operačního sálu anestetickému plynu
anotace: Mezinárodní směrnice doporučují použití větracích systémů v operačních sálech ke snížení koncentrace potenciálně nebezpečných látek, jako jsou anestetické plyny. Výfukové mřížky těchto systémů jsou typicky umístěny v dolních rozích operačního sálu a vyzvedávají dvě třetiny objemu vzduchu, zatímco poslední třetina je odebírána ze stropu, což zaručuje optimální průtok sterilního filtrovaného vzduchu. Toto nastavení se však používá také proto, že anestetické plyny mají vyšší molekulovou hmotnost než složky vzduchu a měly by se shromažďovat na podlaze, pokud je pohyb udržován na minimu a pokud se používá ventilační systém s jednosměrným posuvným tokem. Toto předpokládané sdružování těkavých anestetik na úrovni podlahy však nikdy nebylo prokázáno. Autoři tedy zkoumali chování proudění isofluranu, sevofluranu a oxidu uhličitého na operačním sále. Koncentrace plynu byly měřeny na 1 728 měřicích pozicích v měřicí komoře a bylo zjištěno, že chování proudění isofluranu a sevofluranu je podobné, s překrytím 90%.
klíčová slova: sály operační - anestetika - plyny - expozice pracovníků - ventilace - větrání - řízení rizik

CHEBEKOUE, SANDRINE F. - KRISHNAN, KANNAN: Derivation of internal dose-based thresholds of toxicological concern for occupational inhalation exposure to systemically acting organic chemicals / Odvození prahových hodnot toxikologického rizika pro expozici v pracovním prostředí systémově působícím organickým chemikáliím
anotace: Cílem této studie bylo odvodit prahové hodnoty toxikologického rizika pro inhalační expozici systémově působícím organickým chemickým látkám za použití předpokládaných interních dávek. Ty byly také použity k vyhodnocení kvantitativního vztahu mezi limitem expozice na pracovišti a vnitřní dávkou. Byly identifikovány tři interní dávkové míry: (i) denní plocha pod venózní koncentrací krve versus časová křivka, (ii) denní míra metabolismu mateřské chemické látky a (iii) maximální koncentrace v krvi na konci 8hodinové pracovní směny.
klíčová slova: látky chemické - látky organické - inhalace - expozice - rizika - toxikologie - hodnocení rizik

MM Průmyslové spektrum - č. 5 (2019)

Ochrana pracovníků při třískovém obrábění
anotace: V provozech strojírenských firem, kde probíhá obrábění kovů, se pro chlazení řezných nástrojů používá chladicí kapalina, která je čistým řezným olejem nebo jeho vodní emulzí. Na trhu je celá řada dodavatelských firem, které poskytují svoje produkty pro oba typy chlazení a v závislosti na vybavení obráběcího stroje často i služby spojené s jejich výměnou v rámci tzv. fluid managementu. Tento proces je sice malou součástí ekonomiky, která se promítá do konečné ceny výrobku, ale zato významnou součástí udržování čistého a zdravého stavu pracovního prostředí v okolí takového obráběcího stroje.
klíčová slova: obrábění kovů - ochrana zaměstnanců - kapaliny řezné - prostředky ochranné

Références en Santé au Travail - č. 157 (2019)

WIOLAND, L. - DEBAY, L. - ATAIN-KOUADIO, J.: Acceptation des exosquelettes par les operateurs / Jak přijímají operátoři exoskelety: průzkumná studie
anotace: V INRS vypracovaný dotazník byl zaměřen na specifika BOZP ve vztahu k využití exosleletů. V článku jsou popsány metody výzkumu, metodika, průběh a výsledky dotazníku. Ten sledoval interakci člověk-exoskelet, identifikoval překážky i usnadnění, které používání exosleketů přináší. Zaměřil se i na psychosociální a fyzická rizika i rizika úrazů.
klíčová slova: exoskeletony - rozhraní člověk-stroj - rizika pracovní - rizika psychosociální - úrazy - dotazníky

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 3 (2019)

SCHULTE, PAUL A.: Current state of knowledge on the health effects of engineered nanomaterials in workers / Současný stav znalostí o zdravotních dopadech umělých nanomateriálů na pracovníky: systematický průzkum studií epidemiologických šetření na člověku
anotace: Široké uplatnění nanoproduktů a rostoucí pravděpodobnost vystavení pracovišť jejich účinkům způsobují, že pochopení inženýrských nanomateriálů (ENM), které ovlivňují exponované pracovníky, se stává prioritou veřejného zdraví a zdraví při práci. Cílem této studie bylo podat zprávu o současném stavu znalostí o možných nepříznivých účincích vyvolaných ENM u lidí s cílem stanovit toxikologický profil každého typu ENM a potenciálních biomarkerů pro včasné odhalení těchto účinků u pracovníků.
klíčová slova: nanomateriály - nanoprodukty - nanočástice - nanobezpečnost - rizika zdravotní - expozice pracovníků - toxikologie - ochrana zdraví - řízení rizik - studie

NORDBERG HANVOLD, THERESE: Mechanical and psychosocial work exposures / Mechanické a psychosociálních profesionální expozice: vytvoření a vyhodnocení genderově specifické matice profesionální expozice (JEM)
anotace: Cílem této studie bylo (i) sestavit a vyhodnotit matici pro genderově specifickou profesionální expozici (JEM) pro mechanickou a psychosociální expozici a (ii) otestovat její prediktivní platnost pro bolesti zad. Z výsledků vyplynulo, že matice JEM může být využitelná ve velkých epidemiologických studií, co se týče hodnocení mechanických odhady a psychosociálních stresorů, jako jsou psychologické nároky, monotónní práce a rozhodování. Prediktivní platnost matice byla vyhodnocena jako celkově přijatelná, může tedy být účinným a všestranným přístupem k odhadu vztahu mezi expozicemi a bolestmi zad.
klíčová slova: expozice pracovníků - expozice profesionální - rizika psychosociální - rizika mechanická - matice - využití - hodnocení - bolesti v zádech - zátěž pracovní

FERGUSON, JACQUELINE M.: Night and rotational work exposure within the last 12 months and risk of incident hypertension / Expozice při noční a směnné práci za posledních 12 měsíců a riziko vzniku hypertenze
anotace: Práce na směny, jako je střídání dne a noci, způsobuje chronobiologické poruchy, které mohou způsobit zvýšení rizika hypertenze. Relativní přispění složek práce na směny - jako například řazení (např. noční práce) a rotace (tj. přepínání směnných časů; den až noc) - k tomuto vlivu však nejsou jasné. K řešení této otázky autoři vytvořili nové definice noční práce a rotační práce a posoudili jejich asociace s rizikem výskytu hypertenze.
klíčová slova: směny pracovní - práce na směny - práce v noci - rizika zdravotní - obtíže zdravotní - tlak krevní - expozice pracovníků - hodnocení - doba pracovní

ELROND, ANDREAS: Labor market affiliation after deployment / Členství na trhu práce po nasazení: dánským vojákům se daří dobře, ale při návratu z Afghánistánu čelí zvýšenému riziku dlouhodobé absence v nemoci
anotace: O vyhlídkách na zaměstnání bývalých vojáků (FDS) po návratu z vojenského nasazení je známo málo. Několik studií, které existují, uvádí smíšené výsledky a ještě méně provedlo srovnání s civilní kontrolou. Tato studie srovnávala přechody FDS na trhu práce do pěti let od návratu z jejich prvního mezinárodního nasazení s kontrolní skupinou obecné populace.
klíčová slova: vojáci - veteráni - trh práce - návrat do práce - deprese - zaměstnanost - absence pracovní - Dánsko

YU, CAI-GUO: Neurocognitive function in relation to blood lead among young men prior to chronic occupational exposure / Neurokognitivní funkce ve vztahu k olovu v krvi mezi mladými muži před chronickou pracovní expozicí
anotace: Vyšší než současné úrovně expozice a pokročilý věk účastníků studie omezili interpretaci předchozích studií týkajících se neurokognitivních funkcí na expozici olovu. Tuto asociaci autoři přehodnotili u mladých amerických mužů před chronickou pracovní expozicí v podnicích na recyklaci olova s použitím základních měření ze Studie pro podporu zdraví při recyklaci olova (NCT02243904).
klíčová slova: olovo - recyklace - expozice pracovníků - muži - funkce neurokognitivní - prostředí pracovní - krev

MUSTARD, CAMERON: What do employers spend to protect the health of workers? / Co utratí zaměstnavatelé na ochranu zdraví pracovníků?
anotace: Cílem této studie bylo odhadnout výdaje na ochranu zdraví a bezpečnosti při práci (OHS) na úrovni reprezentativního vzorku kanadských zaměstnavatelů. Z výsledků vyplynulo, že výdaje zaměstnavatelů na BOZP jsou značné. Výsledky této studie jsou v souladu s nedávnými evropskými odhady a posilují chápání rozsahu finančních výdajů zaměstnavatelů na ochranu zdraví pracovníků.
klíčová slova: ochrana zdraví - podpora zdraví - zaměstnavatelé - podniky - výdaje - prevence rizik - BOZP - Kanada

Sicher ist Sicher - č. 5 (2019)

WAGNER, GUDRUN: Gesundheit im Betrieb / Zdraví v provozu
anotace: Současný proces digitální transformace v oblastech jako je Průmysl 4.0, Inteligentní továrna nebo Internet věcí a služeb je spojen s významnými změnami v práci, organizační struktuře a řízení podniků. Snímače v pracovních prostředcích, vozidlech a místnostech mohou neustále vytvářet data za účelem řízení procesů a obsluhy objektů. Autorka se v článku zabývá otázkami, co to bude znamenat pro zdraví zaměstnanců ve firmách (nové výzvy - navrhovat pracoviště dle věku a požadavků, vedle klasické prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání bude v popředí také rozvoj zdravotnických a zaměstnaneckých dovedností zaměstnanců a vedoucích pracovníků, posílení osobních, organizačních a sociálních zdrojů, protistresová opatření, jak řešit zvýšení pracovní zátěže u pracovníků v důsledku rostoucí pracovní zátěže, jak řešit a zpracovávat nové koncepce ochrany zdraví na pracovišti).
klíčová slova: zdraví - ochrana zdraví - zaměstnanci - průmysl 4.0 - továrny inteligentní - stres - pracoviště - změny - dovednosti - rozvoj - opatření

HAMACHER, WERNER: Entwicklung des Bedarfs an Fachkräften für Arbeitssicherheit / Vývoj poptávky po kvalifikované pracovní síle na bezpečnost práce
anotace: Péče podle německého zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci byla doposud založena na dvou pilířích: firemních lékařích a odbornících v oblasti bezpečnosti práce. Pokud jde o pracovní lékařskou péči, existuje značná mezera v péči, která se ještě zhorší nedostatkem pracovních lékařů. Autor předkládá požadavky na odborníky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně navržení spolupráce s jinými profesemi, aby byla zajištěna efektivní a kvalitní komplexní péče nyní i v budoucnu.
klíčová slova: péče o pracovníky - péče lékařská - BOZP - odborníci BOZP - požadavky

MARTINI, SILKE: Betriebskultur gestalten / Vytvoření firemní kultury: prevence sexuálního obtěžování na pracovišti!
anotace: Téma sexuálního obtěžování na pracovišti bylo dlouho tabu, i když výzkum opakovaně zdůrazňoval význam rovných příležitostí pro ženy v pracovním životě. To se změnilo od kampaně #metoo. Prostřednictvím celosvětového a masového pojmenování zkušeností žen se sexuálním obtěžováním se ukázalo, že příčinou této problematiky je struktura společnosti a genderový vztah. Autorka podrobně rozvádí tyto příčiny a uvádí, co mohou organizace udělat pro zlepšení prevence v této oblasti.
klíčová slova: obtěžování sexuální - příčiny - kultura firemní - pracoviště - prevence

MÜLLER, RAINER - LARISCH, JOACHIM: Finnland / Finsko: zajištění zaměstnatelnosti a reintegrace do zaměstnání po chronických onemocněních a při chronických onemocněních v evropských zemích: část 2 ze 6
anotace: V roce 2007 ratifikovala Komise Evropské unie Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením. Úmluva zavádí řadu zvláštních ujednání o životních podmínkách osob se zdravotním postižením. Pro její realizaci přijala Komise v roce 2010 strategii pro lidi se zdravotním postižením, která se týká také pracovního světa. Tento článek, který má šest pokračování, se zabývá stavem implementace strategie ve vybraných zemích EU (Dánsko, Finsko, Švédsko, Francie). V této třetí části autoři popisují situaci a pracovní jistoty zaměstnávání chronicky nemocných a zdravotně postižených lidí v Finsku.
klíčová slova: reintegrace - zaměstnanost - osoby hendikepované - postižení zdravotní - nemoci chronické - strategie - Finsko

Travail et Sécurité - č. 804 (2019)

DELAVAL, KATIA: La déconstruction, une mécanique bien huilée / Dekonstrukce, která běží jako dobře namazaný stroj
anotace: Vozidla s ukončenou životností přebírají schválená střediska, která zajišťují bezpečnou demontáž, opětovné použití náhradních dílů a recyklaci a využití materiálů. Dílny v Indra v Pruniers-en-Sologne byly navrženy tak, aby byl tento proces maximálně industrializován a zároveň byla integrována prevence pracovních rizik, a to zejména chemických, elektrických, s důrazem na ochranu životního prostředí.
klíčová slova: vozidla - demontáže - konstrukce - rizika pracovní - prevence rizik - zásady - bezpečnost práce - postupy pracovní

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail