Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2016/09

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

BauPortal - č. 5 (2016)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 9 (2016)
Die BG - č. 5 (2016)
Chemické listy - č. 7 (2016)
Inovace - č. 3-4 (2016)
Sicher ist Sicher - č. 5 (2016)

 

BauPortal - č. 5 (2016)

HILLERT, DENNY: Schutz for Gefahrstoffen beim Umgang mit Holzschwellen / Ochrana před nebezpečnými látkami při výměně dřevěných pražců
anotace: Při výměně starých dřevěných pražců za nové, které vyžadují ochranný nátěr, je třeba dbát preventivních opatření pro ochranu před nebezpečnými látkami, a to působících zejména kontaktem na kůži. Jsou popsána organizační opatření a osobní ochranné prostředky pro různé pracovní profese.
klíčová slova: látky nebezpečné - opatření organizační - OOPP

Bezpečnost a hygiena práce - č. 9 (2016)

VALA, JIŘÍ: Hot works a povolování prací se zvýšeným nebezpečím
anotace: Tématem článku jsou činnosti, při kterých vzniká plamen, vysoké teplo nebo jiskry (např. svařování, pájení, pálení, řezání, broušení, vrtání), a při jejichž vykonávání může za jistých podmínek dojít k požáru nebo výbuchu způsobenému přítomností hořlavé látky. Minimalizace omezení vzniku uvedených událostí je možná přijetím vhodných technicko-organizačních opatření.
klíčová slova: požáry - výbuchy - nebezpečí požáru - nebezpečí výbuchu - práce se zvýšeným nebezpečím - povolení - opatření technická - opatření organizační

BUKOVJAN, PETR: Nejvyšší přípustná expozice a převedení zaměstnance na jinou práci
anotace: Prezentace předmětu a výsledku soudního sporu, který řešil právní otázku, zda, a za jakých předpokladů dochází k povinnosti zaměstnavatele převést zaměstnance na jinou práci při dosažení nejvyšší přípustné expozice.
klíčová slova: zaměstnavatelé - povinnosti - expozice pracovníků - limity přípustné - převedení na jinou práci - spory soudní

Kontroly v oblast rovného odměňování mužů a žen a výsledky činnosti SÚIP za měsíc červenec 2016
anotace: Tisková zpráva SÚIP o kontrolách dodržování pracovněprávních předpisů a zajišťování BOZP na pracovištích zaměstnavatele zahrnuje m.j. výsledky z oblasti genderové rovnosti v odměňování zaměstnanců.
klíčová slova: inspekce práce - SÚIP - akce kontrolní - výsledky - 2016 - předpisy pracovněprávní - odměňování - zacházení rovné - gender - bezpečnost práce - úrazy pracovní

Karta BOZP pro profesi: Mechanik opravář motorových vozidel
anotace: Karta BOZP pro pracovníky provádějící práce spojené s kontrolou, údržbou nebo opravou motorových vozidel. V kartě jsou uvedeny: pracovní činnosti mechaniků, charakteristika místa výkonu práce, kvalifikační požadavky, související mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, výčet rizikových faktorů a nebezpečí s doporučeními na ochranu těchto pracovníků (OOPP), pokyny pro bezpečnou práci a zároveň i výčet prací, jejichž provádění je při opravách motorových vozidel zakázáno.
klíčová slova: bezpečnost práce - prevence rizik - pomůcky pracovní - nástroje preventivní - karta BOZP - pracovníci - opravárenství automobilové - mechanici - opraváři

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: "Utajené" zpřísnění požární bezpečnosti
anotace: Autor seznamuje se změnami, které vyplývají z novely zákona o požární ochraně (133/1985 Sb.) zákonem č. 229/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novela účinná od 1. srpna 2017 zásadním způsobem mění požadavky na provozování činností s vysokým a se zvýšeným požárním nebezpečím.
klíčová slova: ochrana požární - nebezpečí požární - činnosti - požadavky - změny

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Výpočty stability stohu
anotace: Článek navazuje na příspěvek specialisty na skladování z č. 7-8/2016 (Posouzení stability stohu v rámci stohového skladování a výpočet stability). Uvádí příklady výpočtů stability stohu na základě bezpečně vytvořených nebo založených stohů a manipulačních/skladových jednotek. Článek rovněž shrnuje seriál všech 13 příspěvků, které byly v časopise Bezpečnost a hygiena práce nepravidelně otiskovány od r. 2014.
klíčová slova: skladování - stohování - stabilita - výpočty - příklady

Die BG - č. 5 (2016)

ARNOLD, DANIEL: Arbeiten zu Hause: Verbreitung, Ausgestaltung und Bewertung / Práce z domova: Zavádění, formy a vyhodnocení
anotace: Reprezentativní průzkum německého soukromého sektoru obsahující údaje od zaměstnanců i zaměstnavatelů. Homeoffice je dosud málo rozšířená forma práce, potýká se s řadou technických i personálních překážek. Výhody pro zaměstnavatele i zaměstnance však převažují.
klíčová slova: práce z domova - zaměstnanci - zaměstnavatelé

Chemické listy - č. 7 (2016)

SKŘEHOT, PETR, MAREK, JAKUB, KOŽMÍN, PETR, SKŘEHOTOVÁ, MARCELA: Nová právní úprava pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými směsmi
anotace: V závěru roku 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, která přinesla změny v ustanovení většiny odstavců § 44a, jež se týkají nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. Právě jim se článek věnuje.
klíčová slova: látky chemické - látky nebezpečné - směsi - předpisy právní - klasifikace - mladiství

Inovace - č. 3-4 (2016)

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Metody vyhodnocení rizik při práci
anotace: K hodnocení rizik na pracovišti zaměstnavatelem existuje více metod. Měla by být vybrána vždy ta, která nejlépe vyhoví jeho systému řízení BOZP a poskytne mu potřebné informace. Autor seznamuje čtenáře s několika takovými metodami.
klíčová slova: rizika pracovní - hodnocení rizik - metody hodnotící

BÜRGER, JAROSLAV: Ochranné oděvy DuPontT Tychem
anotace: Společnost DuPont představuje protichemické ochranné kombinézy, které chrání pracovníky před širokou škálou chemických nebezpečí, jsou trvanlivé a poskytují potřebnou ochranu i pohodlí.
klíčová slova: oděvy ochranné - kombinézy - OOPP - ochrana proti chemikáliím - ochrana před chemikáliemi

Certifikované pro práci s lasery - speciální ochranné oděvy
anotace: Práce s laserovými systémy znamená vždy zvýšené riziko. Ochranu zaměstnanců může zaměstnavatel zajistit správným výběrem a přidělením osobních ochranných prostředků. Jde zpravidla o ochranné oděvy, rukavice a ochranné brýle. Článek upozorňuje na některé modely těchto OOPP.
klíčová slova: lasery - záření laserové - záření neionizující - oděvy ochranné - OOPP - ochrana před riziky

ŠKRÉTA, KAREL: Přidělování OOPP zaměstnancům
anotace: Rady zaměstnavatelům ohledně požadavků na poskytování OOPP zaměstnancům v kontextu relevantních právních předpisů.
klíčová slova: OOPP - zaměstnavatelé - povinnosti

HLÁVKOVÁ, JANA: Taky pracujete na počítači? Zdraví a počítače
anotace: Odbornice ze Státního zdravotního ústavu seznamuje s riziky, která se pojí s prací na počítači a se zdravotními obtížemi, které může tato práce přinášet. Zmiňuje zároveň zásady předcházení těmto potížím.
klíčová slova: počítače - práce s počítačem - ochrana zdraví - prevence

Měření elektromagenetického pole. Možné působení na lidské zdraví
anotace: Rozhovor redakce časopisu Inovace s představitelkou německé firmy Narda Safety o ochraně před účinky elektromagnetického záření a o možnostech jeho měření.
klíčová slova: pole elektromagnetická - záření elektromagnetické - účinky - zdraví - ochrana proti záření - směrnice evropské

KLAS, MOJMÍR: Technické normy pro instalaci kotvících zařízení
anotace: Autor definuje kotvící zařízení typu A a typu C. O definice podle ČSN EN 795 opírá podložené konstatování, že v praxi není respektováno dělení kotvících zařízení na tyto jednotlivé typy. Technické normy se vztahem k bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci je důležité znát i respektovat, přičemž pouze řešení, které je vyšší "úrovně", než je řešení požadované technickou normou, lze považovat za odpovídající.
klíčová slova: normy technické - zařízení kotvící - prostředky jisticí - ochrana proti pádům z výšky

Ochranná pracovní obuv
anotace: Přehled modelů pracovní obuvi určených pro různé použití je doplněn fotografiemi a informacemi o výrobcích, včetně kontaktních údajů.
klíčová slova: OOPP - obuv ochranná - obuv pracovní - ochrana nohou - výrobky - trh

LETOVSKÁ, MAGDALENA: Ochrana zdraví při práci s lasery
anotace: Práce s lasery s sebou nese možnost ohrožení zdraví laserovým zářením. Základní poznatky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci lasery jsou obsaženy v nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění pozdějších předpisů. Z něj vychází i tento odborný text.
klíčová slova: lasery - záření laserové - záření neionizující - vlastnosti - účinky - ochrana zdraví

Péče o sluch zejména při hlučné práci
anotace: Nabídka prostředků individuální ochrany sluchu namáhaného vysokou hladinou akustického tlaku.
klíčová slova: sluch - hluk - prostředí hlučné - tlak akustický - ochrana proti hluku - ochrana před hlukem - ochrana sluchu - OOPP

Multifunkční ochranné oděvy
anotace: Průzkum trhu s OOPP se speciálně zaměřil na multifunkční ochranné oděvy s využitím pro technické služby a různé oblasti a odvětví průmyslu. Přehled výrobků je doplněn fotografiemi a informacemi o výrobcích, včetně kontaktních údajů.
klíčová slova: OOPP - oděvy ochranné - oděvy pracovní - oděvy multifunkční - ochrana těla - výrobky - trh

Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov ekologických pracovných miest
anotace: Ochrana životního prostředí s sebou přinesla vznik ekologických pracovních míst. Co jsou ekologická pracovní místa a jaké jsou na ně kladené nároky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků?
klíčová slova: místa pracovní zelená - bezpečnost práce - ochrana zdraví - ochrana zaměstnanců

Ochranné brýle
anotace: Průzkum trhu s OOPP na ochranu zraku přináší přehled vybraných ochranných brýlí pro široké spektrum oblastí použití a činností. Je doplněn fotografiemi a informacemi o výrobcích, včetně kontaktních údajů.
klíčová slova: OOPP - brýle ochranné - ochrana zraku - výrobky - trh

Sicher ist Sicher - č. 5 (2016)

HIEN, WOLFGANG: Psychische Arbeitsbelastungen und chronische Erkrangungen - Darstellung und praxisorientierte Diskussion des wissenschaftlichen Erkenntnisstands / Duševní zátěž a chronická onemocnění - prezentace a diskuse o vědeckých poznatcích
anotace: Článek prezentuje poznatky o vztahu mezi psychickou zátěží a chronickými onemocněními (deprese, cukrovka, vysoký tlak, vyhřezlé plotýnky). Preventivní opatření snižují stres, umožňují reintegraci rekonvalescentů a chronicky nemocných na pracovišti.
klíčová slova: zátěž psychická - prevence - stres - onemocnění

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail