Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2011/9

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

 

Excerpované časopisy

 

112 - č. 8 (2011)
112 - č. 9 (2011)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 9 (2011)
Československá psychologie - č. 4 (2011)
Hygiena - č. 3 (2011)
Inovace - č. 3 (2011)
Process Safety Progress - č. 3 (2011)
Professional Safety - č. 9 (2011)
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 5 (2011)
Travail et Sécurité - č. 720 (2011)
Zpravodaj - č. 3 (2011)

 

Nové časopisecké články v knihovně VÚBP

112 - č. 8 (2011)

1

SÝKORA, VLASTIMIL: Kategorie III : typ 5, 6.
        anotace: Další díl seriálu se zabývá ochrannými oděvy typu 5 a 6. Typ 5 představuje ochranné oděvy, které mají mezi různými částmi oděvu těsné spoje a jsou určeny především k ochraně proti chemickým látkám ve formě tuhých částic. Oděvy typu 6 jsou rovněž oděvy protichemické, které jsou však určeny k ochraně proti malému množství kapalných chemikálií.
        klíčová slova: oděvy ochranné - látky chemické - normy - vlastnosti fyzikální

112 - č. 9 (2011)

2

NEJTEK, PAVEL: Vzdělávání a výcvik vyšetřovatelů požárů.
        anotace: V rámci Hasičského záchranného sboru ČR je nastaven systém odborné přípravy pro jednotlivé funkce, tedy i pro oblast zjišťování příčin vzniku požárů. Tato oblast patří do výkonu státního požárního dozoru a v rámci organizace sboru je logicky začleněna do odboru prevence. Z toho vyplývá, že i základní odborná způsobilost příslušníka HZS ČR pro oblast požární prevence. Je to zejména z důvodu nutnosti znalosti a orientace v problematice požární bezpečnosti staveb, kontrolní činnosti, ale i problematiky správního a přestupkového řízení. Výsledky práce příslušníků HZS ČR pro zjišťování příčin vzniku požárů se následně využívají i při preventivně výchovné činnosti.
        klíčová slova: požáry - vyšetřování - vzdělávání - výcvik - hasičský záchranný sbor - příprava odborná - prevence

3

SÝKORA, VLASTIMIL: Oděvy pro použití v EX zónách.
        anotace: Další díl seriálu se zabývá ochrannými oděvy pro použití v EX zónách. V řadě průmyslových odvětví, jakými jsou např. chemický a farmaceutický průmysl, oblast zásobování plyny, odvětví laků atd., jsou používány snadno vznětlivé a hořlavé látky, které mohou vytvářet potenciálně explozivní prostředí. V něm při technologických procesech existuje možnost vznícení vnitřní atmosféry. V těchto prostředích musí tedy zaměstnanci používat ochranný oděv a obuv zhotovené z materiálů, které nezpůsobují elektrostatické výboje schopné iniciovat výbušnou atmosféru.
        klíčová slova: oděvy ochranné - výbušnost - výboje elektrostatické - atmosféra - vznícení

Bezpečnost a hygiena práce - č. 9 (2011)

4

Nové nařízení vlády o technických požadavcích na přepravitelná technická zařízení.
        anotace: Nařízení vlády č. 208/2011 Sb., o technických požadavcích na přepravitelná technická zařízení (účinnost 20.7.2011), zrušuje a plně nahrazuje nařízení vlády č. 42/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, transportuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/35/EU ze dne 6.6.2010 do vnitrostátního práva. Vydáním uvedeného předpisu dochází ke zpřehlednění a zjednodušení úpravy technické způsobilosti přepravitelných technických zařízení. Dochází k propojení s novými úpravami v mezinárodní a unijní oblasti a k odstranění rozporů a duplicit. Jedná se o harmonizační úpravu tzv. nového přístupu.
        klíčová slova: požadavky technické - zařízení tlaková - nařízení vládní - posuzování shody - harmonizace

5

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Připravované legislativní změny.
        anotace: Na 22. mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zahájené 30.8.2011, byl ve druhém čtení projednán návrh rozsáhlé novely zákoníku práce, jež se dotkne i oblasti BOZP. Dalším právním předpisem, který by měl mít zásadní vliv na zajištění BOZP a byl ve druhém čtení projednán na této schůzi, je vládní návrh zákona o specifických zdravotních službách, mezi které patří pracovnělékařské služby, dosud známé pod pojmem závodní preventivní péče.
        klíčová slova: zákoník práce - novely - návrhy - BOZP - služby zdravotnické - péče lékařská - péče závodní preventivní

6

Výsledky kontrolních akcí inspekce práce za rok 2010.
        anotace: V druhé části článku redakce přináší podrobné informace o výsledcích kontrolních akcí inspekce práce v roce 2010. Autoři se v této části zabývají zjištěními z provedených kontrol a to v oblasti plnění úkolů zadavatele stavby, v oblasti prevence závažných havárií, v rámci programu "Bezpečný podnik". Dále pak zjištění z provedených kontrol na základě podnětů na porušování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti BOZP a dodržování pracovněprávních předpisů ve fakultních nemocnicích.
        klíčová slova: inspekce práce - kontroly - 2010 - stavebnictví - koordinátoři - havárie závažné - BOZP - podmínky pracovní

7

KOČÍ, MILOSLAV: Pracovní úrazy způsobené škodlivinami.
        anotace: Autor přibližuje některé případy z úrazů, které se staly v souvislosti s působením škodlivin. Úrazy způsobené škodlivinami lze rozdělit do několika skupin - výbuchy, popálení, opaření, otrava, poleptání. Tento článek je prvním dílem ze dvou. Druhý díl následuje v příštím čísle.
        klíčová slova: úrazy pracovní - škodliviny - výbuchy - popálení - opaření - otravy - poleptání - příklady - praxe

Československá psychologie - č. 4 (2011)

8

DROZDOVÁ, RADOMILA - KEBZA, VLADIMÍR: Well-being and its selected psychosocial and behavioural variables in a sample of nurses. Osobní pohoda a její vybrané souvislosti u souboru zdravotních sester
        anotace: Článek je zaměřen na problematiku osobní pohody, jež tvoří jednu z nejvýznamnějších složek kvality života. Studie je zaměřena na empirický výzkum osobní pohody a životní spokojenosti u souboru českých zdravotních sester.
        klíčová slova: sestry zdravotní - pohoda pracovní - kvalita života - spokojenost - stresory

9

ZÁBRODSKÁ, KATEŘINA: Mobbing ve vysokoškolském prostředí : zkušenosti ze zahraničního výzkumu.
        anotace: Mobbing označuje opakované agresivní chování na pracovišti zaměřené na jednu nebo více osob, které shledávají obtížným se tomuto jednání bránit. Sociálněvědní výzkum v průběhu posledních dvou desetiletí ukázal, že mobbing představuje relativně rozšířenou, byť zpravidla skrytou součást pracovních vztahů v soukromých i státních organizacích. Tento článek se zaměřuje na specifickou problematiku mobbingu ve vysokoškolském prostředí, pro které jsou typické relativně subtilní a nepřímé formy hostilního jednání, které nicméně mají devastující dopad jak na jedince, tak na fungování celé vzdělávací instituce. Autorka se na základě zahraničních výzkumů zabývá incidencí, formami, příčinami a důsledky mobbingu v prostředí vysokých škol. Jejím cílem je popsat zejména sociální a organizační faktory vzniku mobbingu, jako jsou intenzifikace práce, nejistota na pracovním trhu, komodifikace vzdělávání a další.
        klíčová slova: mobbing - šikana - školy vysoké - školství - výzkum

Hygiena - č. 3 (2011)

10

Přístup učitelů různých stupňů škol ke zdraví.
        anotace: Autoři provedli anonymní dotazníkové šetření zaměřené na zjištění přístupu ke zdraví u 484 učitelů různých stupňů škol. Soubor byl hodnocen na základě prevalance ovlivnitelných rizikových faktorů životního stylu a z účasti učitelů na preventivních prohlídkách.
        klíčová slova: učitelé - zdraví - faktory rizikové - prohlídky preventivní - školy - šetření

11

Prevence nadváhy a obezity v Armádě České republiky.
        anotace: Autoři popisují možnosti monitorování výskytu neinfekčních onemocnění hromadného výskytu a realizaci preventivního intervenčního programu s redukcí nadměrné tělesné hmotnosti s využitím dietních, režimových, pohybových a farmakologických postupů, který skýtá reálný předpoklad poklesu prevalence nadváhy a obezity v Armádě České republiky a současně snížení morbidity příslušníků AČR.
        klíčová slova: nadváha - obezita - prevence - armáda - prevence

Inovace - č. 3 (2011)

12

KOLÍNSKÝ, OLDŘICH: Pracovní úrazovost v roce 2010.
        anotace: V roce 2010 došlo k mírnému nárůstu počtu i četnosti pracovních úrazů oproti roku 2009, a to všech stupňů závažnosti. Pracovní úrazovost se v ČR v roce 2010 vyznačovala podobným vývojem celkové pracovní úrazovosti a smrtelné pracovní úrazovosti. Nárůst počtu pojištěnců a pracovních úrazů s pracovní neschopností za současného poklesu počtu dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy způsobil pokles relativních ukazatelů - průměrného procenta pracovní neschopnosti a průměrné doby trvání jednoho případu.
        klíčová slova: úrazovost pracovní - statistiky - úrazy smrtelné - četnost - neschopnost pracovní - zdroje úrazů - 2010

13

Přehled trhu : ochranná pracovní obuv.
        anotace: Průzkum trhu s OOPP se tentokrát zaměřuje na ochrannou pracovní obuv. Základní popis a charakteristika jednotlivých výrobků je doplněna fotografiemi a informacemi o výrobci, včetně kontaktních údajů.
        klíčová slova: OOPP - obuv ochranná - průzkumy

14

HLADKÝ, ALEŠ - ŠKRÉTA, KAREL - VLČKOVÁ, MILENA: Vliv používání ochranných oděvů.
        anotace: Výzkumný ústav bezpečnosti práce v.v.i. v rámci jednoho ze svých úkolů testoval vliv používání ochranných oděvů na schopnost výkonu mentálních a fyzických úkonů. Dvanáct dobrovolníků ve čtyřech různých ochranných oděvech vykonávalo za standardních podmínek úkoly náročné na soustředění a postřeh, kombinované s fyzickým pohybem. Autoři seznamují s postupem šetření, sledovanými parametry a zpracováním získaných dat.
        klíčová slova: oděvy ochranné - aktivity fyzické - zátěž psychická - zátěž fyzická - úkoly výzkumné - pohoda pracovní - ergonomie

15

Průzkum trhu : ochranné oděvy s jednorázovým použitím.
        anotace: Tento průzkum trhu s OOPP se zaměřuje na ochranné oděvy s jednorázovým použitím. Základní popis a charakteristika jednotlivých výrobků je doplněna fotografiemi a informacemi o výrobci, včetně kontaktních údajů.
        klíčová slova: OOPP - oděvy ochranné - použití jednorázové - průzkumy

Process Safety Progress - č. 3 (2011)

16

VAUGHEN, B.-K. - KLEIN, JAMES A.: Improving operational discipline to prevent loss of containment incidents. Zlepšení provozní kázně za účelem zamezení šíření mimořádné události
        anotace: Systémy bezpečnosti provozu a řízení rizik jsou zaváděny proto, aby se snížil počet zranění a mimořádných událostí. Efektivita těchto systémů závisí na tom, jak firma implementuje a podporuje programy provozní kázně, tak aby zajistila, že požadavky systému řízení bezpečnosti jsou sledovány denně a na všech úrovních organizace. Nicméně problémy související s programy provozní kázně přispívají k tomu, že k mimořádným událostem dochází. Tento článek přináší stručný historický přehled významných mimořádných událostí, popisuje, jak špatné programy pracovní kázně zvyšují bezpečnostní rizika, a také představuje, jak nástroj pro vyšetřování mimořádných událostí může pomoci sledovat a zlepšit podobu programů pracovní kázně.
        klíčová slova: kázeň provozní - řízení rizik - události mimořádné - rizika bezpečnostní - programy

17

A guide to developing and implementing safety checklists : plant steam utilities. Průvodce vytváření a implementace bezpečnostních kontrolních seznamů : výtopny
        anotace: Produkce páry je nedílnou součástí procesů v chemických provozech. V oblasti analýzy rizik jsou však často opomíjeny výtopny. Důvod tohoto přehlížení je jasný: produkce páry je považována za starý a dobře zavedený proces a kotlové systémy nepředstavují stejně závažné nebezpečí jako jiné úseky provozu. Nicméně moderní kotlové systémy jsou poháněny zemním plynem, práškovým uhlím a/nebo topným olejem, z nichž jedna každá surovina představuje nebezpečí vzplanutí a výbuchu. Na stávající provozy, řízení změn a nové konstrukce výtopen v oblasti chemického průmyslu se dá aplikovat několik metod analýzy rizik. Autoři přicházejí s metodou checklistů založených na příslušných normách a správné praxi. Tento článek má za cíl poskytnout základní pravidla pro to, kdy je vhodné aplikovat checklist. Dále seznamují s překážkami, které se obvykle vyskytují v souvislosti s implementací analýzy rizik u stávajících výtopen.
        klíčová slova: kotle - pára - checklisty - analýzy rizik - průmysl chemický - kotelny

18

CHERUBIN, PAOLO - PELLINO, STEFANO - PETRONE, ANNAMARIA: Baseline risk assessment tool : a  comprehensive risk management tool for process safety. Základní nástroj hodnocení rizik : komplexní nástroj pro řízení rizik
        anotace: Velké ztráty jsou typickým výsledkem selhání celé řady bezpečnostních opatření. Inovační metodika spolu se softwarem určeným pro základní hodnocení rizika (BART) byla nastavena tak, aby pokryla všechny typy zařízení a umožnila jakýkoliv další výzkum, a výrobnímu provozu sledovat všechny jeho činnosti v souladu s normami. Nástroj BART kombinuje a zjednodušuje metodiku kvantitativní analýzy rizik s bow-tie přístupem k identifikaci a posouzení možných rizik, která mohou vyplynout z procesu nebo činnosti zařízení. Metodika BART byla testována na několika pevninských a mořských zařízeních na těžbu ropy a zemního plynu.
        klíčová slova: hodnocení rizik - posuzování rizik - události mimořádné - metodiky - management rizika - analýzy rizik

19

RODGERS, SAMUEL. A. - URAL, ERDEM A.: Practical issues with marginally explosible dusts : evaluating the real hazard. Problémy s málo výbušným prachem v  praxi : posouzení reálného rizika
        anotace: Hořlavý prach může být nevýbušný, málo výbušný či velmi výbušný. S výjimkou několika norem zabývajících se kvantitativním hlediskem, ani nejpřísnější normy a předpisy nerozlišují málo a velmi výbušný prach: Výsledkem je, že problematika málo výbušného prachu podléhá stejným zákonným i technickým pravidlům. Článek přináší přehled stavu v rámci tohoto tématu a porovnává mezinárodně uznávané metody posuzování hořlavosti/výbušnosti, které využívá OSHA.
        klíčová slova: prach - hořlavost - výbušnost - rizika - normy - posuzování - metody

Professional Safety - č. 9 (2011)

20

Environmental assessment and remediation. Posuzování životního prostředí a sanace
        anotace: Článek přináší informace o tom jak spravovat a dohlížet na sanační projekty, které probíhají na zařízení či majetku. Také obsahuje aspekty při výběru poradce v oblasti životního prostředí, který bude posuzovat sanační projekt s důrazem na zdroje způsobující ohrožení bezpečnosti a zdraví, problémy související s různými formami znečištění, které mohou být v průběhu projektu identifikovány, řízení toku odpadů, který může být produkován.
        klíčová slova: prostředí životní - sanace - projekty - odpady - bezpečnost - zdraví - kontaminace - znečištění - řízení

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 5 (2011)

21

Sickness absence associated with shared and open-plan offices : a national gross sectional questionnaire survey. Pracovní neschopnost spojená se sdílenými či velkoprostorovými kancelářemi : průřezové celostátní dotazníkové šetření
        anotace: Cílem studie bylo zjistit, zda zaměstnanci ve sdílených či velkoprostorových kancelářích vykazují více dní pracovní neschopnosti než zaměstnanci, kteří jsou v kanceláři sami. Analýza byla založena na národním průzkumu, který byl proveden u občanů Dánska ve věkové skupině 18-59 let (na dotazník odpovědělo 62% oslovených). Skupina dotázaných se skládala z 2403 zaměstnanců, kteří pracují v kanceláři. Různé typy kanceláří byly v dotazníku charakterizovány počtem zaměstnanců, kteří kancelář sdílí. Dále byl zohledněn věk, pohlaví, socioekonomický status, BMI, spotřeba alkoholu, kouření a fyzická aktivita ve volném čase. Výsledek průzkumu ukázal, že zaměstnanci ve sdílených nebo velkoprostorových kancelářích (kde je počet zaměstnanců větší než 6) vykazují značně vyšší počet dní pracovní neschopnosti, než zaměstnanci, kteří jsou v kanceláři sami.
        klíčová slova: neschopnost pracovní - kanceláře - kanceláře velkoprostorové - open space - nemocnost - šetření - dotazníky

22

The effectiveness of participatory ergonomics to prevent low-back and neck pain : result of a cluster randomized controlled trial. Účinnost ergonomických opatření na snižování bolesti bederní a krční páteře : výsledek studie
        anotace: Cílem studie bylo zjistit účinnost ergonomického programu Stay@Work za účelem snížení bolesti bederní a krční páteře. Do studie bylo zahrnuto celkem 3047 pracovníků, kteří v pracovních skupinách v periodě trvající 6 hodin plnili pokyny ergonomického programu. Data byla shromážděna prostřednictvím dotazníků na místě testování a potom po 3, 6, 9 a 12 měsících. Ukázalo se, že ergonomický program nezlepšil bolesti bederní ani krční páteře, ani jejich intenzitu a délku trvání. Nebyl účinný ani při předcházení bolestem krční páteře ani při rekonvalescenci. Program byl efektivní při rekonvalescenci po bolestech bederní páteře.
        klíčová slova: bolesti v zádech - onemocnění muskuloskeletální - ergonomie - páteř - programy - prevence - studie

23

Risk factors for de Quervain´s disease in a French working population. Rizikové faktory při de Quervainově nemoci u pracující populace ve Francii
        anotace: De Quervainova choroba je významnou příčinou muskuloskeletálních bolestí u dělníků. Cílem této studie bylo posoudit význam osobních a pracovních rizikových faktorů při de Quervainově nemoci u pracujících. Do studie napříč sektory v letech 2002-2005 bylo zahrnuto 3710 dělníků. De Quervainova nemoc byla diagnostikována u 45 jednotlivců, kteří byli podrobeni prohlídce a standardním fyzickým testům u 83 pracovních lékařů. Pomocí dotazníku byly posouzeny individuální faktory a faktory spojené s prací. Nejvýznamnějšími faktory spojenými s prací byl pohyb zápěstím zejména při činnosti, jako je šroubování.
        klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - dělníci - expozice pracovníků - faktory rizikové - Francie - studie

24

The mutual relationship between shift work and depressive complaints : prospective cohort study. Vzájemný vztah mezi prací na směny a depresemi : výhledová kohortní studie
        anotace: Cílem studie bylo přezkoumat vzájemný vztah mezi prací na směny a depresemi. Pro tuto studii byla použita data z Maastrichtské kohortní studie (1998-2008). Nejdříve se zkoumal vliv práce na směny na rozvoj depresivních stavů, definovaných jako depresivní nálada. Byl použit jak prospektivní tak retrospektivní přístup. Za rok potom se zkoumal vliv depresivní nálady na změny v práci na směny. Všechny analýzy byly rozděleny na muže a ženy a podle věku do 45 let a nad 45 let. Výsledek studie ukázal, že vliv práce na směny na rozvoj depresivních nálad ve více než 10-tiletém časovém úseku byl celkem malý. Vyšší riziko rozvoje depresivních nálad je u mužů nad 45 let.
        klíčová slova: práce na směny - deprese - studie - nálada - změny

25

The effects of sleep duration on the incidence of cardiovascular events among middle-aged male workers in Japan. Vliv délky spánku na výskyt kardiovaskulárních příhod u zaměstnanců (mužů) středního věku v Japonsku
        anotace: I když vznikla již řada studií, které se zabývaly vztahem mezi délkou spánku a různými kardiovaskulárními příhodami, jejich výsledky nejsou konzistentní. Autoři provedli výzkum týkající se výše uvedeného vztahu u pracovníků (mužů) včetně pracovních faktorů, které mohou tento vztah ovlivnit. Po dobu 14 let bylo sledováno 2282 pracovníků ve věku 35-54 let. Tito pracovníci byli rozděleni do 4 skupin podle délky spánku. Kardiovaskulární příhody zahrnovaly mozkovou mrtvici, infarkt a srdeční selhání s následkem smrti. Během trvání studie bylo zaznamenáno 64 kardiovaskulárních příhod z toho 30 mozkových mrtvic, 27 infarktů a 7 náhlých srdečních selhání. Ukázalo se, že délka spánku kratší než 6 hodin je významným rizikovým faktorem u kardiovaskulárních příhod.
        klíčová slova: onemocnění kardiovaskulární - spánek - faktory rizikové - infarkt - muži - Japonsko - studie

26

Weekend sleep intervention for workers with habitually short sleep periods. Prodloužení doby spánku o víkendu u pracovníků, kteří mají během pracovního týdne nedostatek spánku
        anotace: Tato studie byla provedena za účelem zjištění, zda delší doba spánku o víkendu pomáhá zvýšit bdělost a výkonnost u pracovníků, kteří během pracovního týdne mají nedostatek spánku. Studie se po dobu 3 týdnů zúčastnili pracovníci ve zpracovatelském průmyslu, pracující v denní směně. Pracovníci měli o víkendu zůstat v posteli od 22:00 do 9:00 a spát tak dlouho jak jsou zvyklí. Spánek byl monitorován. Prodloužení spánku o víkendu může být účinné ve smyslu zlepšení bdělosti a výkonnosti během prvních dnů následujícího týdne.
        klíčová slova: spánek - výkonnost - dluh spánkový - bdělost - pracovníci - ospalost - pracovníci - průmysl zpracovatelský

27

Does outdoor work during the winter season protect against depression and mood difficulties?. Má práce venku během zimy pozitivní vliv na deprese a špatnou náladu?
        anotace: S klesajícími teplotami 1-5% populace trpí zimní depresí; během zimy se také objevuje špatná nálada, ale její vliv nemusí být tak značný při aplikaci terapie jasným světlem. Na rozdíl od pracovníků, kteří pracují uvnitř, jsou venkovní pracovníci vystaveni působení slunečního záření i v zimě. Autoři přicházejí s hypotézou, že práce venku může chránit před depresemi a špatnou náladou.
        klíčová slova: deprese - nálada - období roční - záření sluneční - práce venkovní - expozice - chlad

Travail et Sécurité - č. 720 (2011)

28

Sous-traitance et prévention : faire évoluer les pratiques :. Outsourcing a prevence rizik v praxi
        anotace: Činnosti nazývané "interní outsourcing" obvykle zahrnující všechny druhy prací poskytované podnikem/firmou klientovi, jsou již řadu let běžné napříč sektory. Zavedení koordinovaného přístupu má v případě outsourcingu zásadní význam pro efektivní řízení prevence pracovních rizik. Výskyt těchto rizik je často zvýšený v důsledku společné činnosti na stejném místě. Pravděpodobnost výskytu rizika se ještě zvyšuje, pokud nebyla rizika vyhodnocena a přístup k preventivním opatřením není společný. Navíc mnoho firem/dodavatelů má tendenci nehlásit nehody a pracovní neschopnost kvůli strachu z ohrožení obchodního vztahu. Subjekty, které se zabývají prevencí v oblasti bezpečnosti práce se sešly na národní úrovni v rámci pracovní skupiny, aby spojili své úsilí a definovali strategii pro to, jak lépe bojovat proti rizikům spojeným s outsourcingem.
        klíčová slova: outsourcing - rizika pracovní - postup společný - přístup koordinovaný - řízení rizik - prevence rizik - Francie

Zpravodaj - č. 3 (2011)

29

ELBEL, JAROMÍR: Hodnocení účinnosti systému inspekce práce v ČR.
        anotace: Autor seznamuje s procesem hodnocení činnosti inspekce práce v souladu s požadavky Evropské komise. Popisuje postup evropské pracovní skupiny, která provedla hodnocení na vytipovaných pracovištích v ČR v roce 2010.
        klíčová slova: inspekce práce - hodnocení - Evropská komise - skupiny pracovní

30

ŠOBORA, JAN: Pracovní úrazy u elektrických zařízení.
        anotace: Autor v článku stručně prezentuje přehled pracovních úrazů u elektrických zařízení. Autor vychází z dlouholetých poznatků, které jsou k dispozici na oblastním inspektorátu práce pro Středočeský kraj. Článek byl redakčně zkrácen, jeho plné znění je k dispozici na www.suip.czwww.bozpinfo.cz.
        klíčová slova: úrazy pracovní - zařízení elektrická - statistiky - inspektoráty práce

31

MRKVIČKA, PETR: Vývoj pracovní úrazovosti v ČR v roce 2010.
        anotace: V roce 2010 došlo k mírnému nárůstu počtu i četnosti pracovních úrazů oproti roku 2009, a to všech stupňů závažnosti. Pracovní úrazovost se v ČR v roce 2010 vyznačovala podobným vývojem celkové pracovní úrazovosti a smrtelné pracovní úrazovosti. Nárůst počtu pojištěnců a pracovních úrazů s pracovní neschopností za současného poklesu počtu dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy způsobil pokles relativních ukazatelů - průměrného procenta pracovní neschopnosti a průměrné doby trvání jednoho případu.
        klíčová slova: úrazovost - statistiky - úrazy pracovní - 2010

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail