Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2010/8

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Výstup OKO - Nové časopisecké články

Excerpované časopisy

 

Bezpečná
práca - č. 4 (2010)

Die BG - č. 6 (2010)


Drägerheft - č. 6 (2010)

Human Resources Management - č. 4 (2010)

International
Journal of Occupational
Safety and
Ergonomics - č. 2 (2010)

Journal of
Occupational and
Environmental Hygiene - č. 5 (2010)

Prevence úrazů, otrav a násilí - č. 1 (2010)
Professional Safety - č. 6 (2010)

Professional Safety - č. 7 (2010)

Sicher ist
Sicher - č. 6 (2010)

Travail et
Sécurité - č. 707 (2010)

 

 

Nové časopisecké články v knihovně VÚBP

Bezpečná
práca - č. 4 (2010)

1

SABO, MILAN: Práva a povinnosti zástupcu
zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci.

        anotace: Zaměstnavatelé musí splnit požadavek uvedený v zákoně NR SR č. 124/2006
Z. z. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a jeho dalších novelizacích v § 19 a to ustanovit zástupce zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen zástupce pro bezpečnost). Tento požadavek zaměstnavatelé splní
jmenováním zástupce po jeho souhlasu, ale potom už vyvíjejí malé nebo nevyvíjejí žádné úsilí na jeho přípravu na zodpovědné plnění úkolů a obvykle mu neumožňují ani získat náležité vědomosti (informace). Nezorganizují tedy pro něj další vzdělávání ani ho neposílají
na příslušná školení, tréninky a podobně. Zástupce zaměstnanců potom plní svou funkci málo aktivně nebo je úplně neaktivní. Článek má za cíl zjednodušit práci zástupcům zaměstnanců pro bezpečnost při získávání informací a plánování jejich činnosti a zaměřuje
se na získání minimálních potřebných informací o systémové bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) o jejich právech a povinnostech, spolupráci se zaměstnavatelem a podobně.
        klíčová slova: BOZP - zástupci zaměstnanců - systémy bezpečnostní - zaměstnavatelé - posuzování rizik

2

Ĺudský faktor :
súčasť ĺudskej výkonnosti.

        anotace: Do vztahu mezi lidskou výkonnost a bezpečnost při práci pravidelně vstupuje lidský faktor. Má schopnost okamžitě a jednoznačně ovlivnit celkový výsledek činnosti člověka a její přínos. Zároveň dokáže aktivovat všechna možná rizika, které
jsou s ní spojené. Už jen ze zdánlivě zanedbatelných chyb vzniká zvýšené riziko úrazů při práci a samozřejmě i riziko možných selhání technologie a vznik havárií velkého rozsahu. Důležité je správné definování a analýza všech chyb,
které se - i třeba jen v rovině teoretické - mohou během činnosti vyskytnout. Nevyhnutelné je proto pravidelně aplikovat nástroje, které mají za úkol zabránit vzniku takových chyb, a zajistit tak bezpečnou a kvalitní práci. Nejvyšší
prioritou zlepšování lidské výkonnosti je vyhnout se lidským chybám během pracovního výkonu. Cílem je především minimalizovat možné riziko prostřednictvím jeho iniciátora, tedy prostřednictvím samotných pracovníků. Jednoznačně platí, že i ti nejlepší dělají
chyby, a proto proces zlepšování se musí být procesem kontinuálním.
        klíčová slova: faktor lidský - výkonnost - činnosti
pracovní - chyby lidské - zlepšování - snižování rizik

3

Ergonomické aspekty a správne pracovné
zariadenie.

        anotace: Nejvyšší výskyt mezi nemocemi z povolání na Slovensku patří stále onemocněním způsobeným dlouhodobým, nadměrným a jednostranným zatížením. V literatuře i v klinické praxi se setkáváme s poškozením struktur pohybového systému končetin
v různých profesích. Tato onemocnění vznikají v souvislosti s vykonáváním práce v dolech, u rubačů a lamačů, dřevorubců, kteří pracují s motorovými pilami, v profesích, při kterých je potřeba rukou zvedat pracovní nástroj, při pracích, které jsou spojené s
opracováváním předmětů, s rytím, leštěním, broušením anebo vrtáním otvorů (zubní laboranti, zubní lékaři). V této souvislosti je třeba zmínit profese u montážních prací, u posuvného pásu, práce spojené s držením žehličky, práce bouračů masa, obuvníků apod.
E. Gáliková a kolektiv ukázali na raritní výskyt tohoto onemocnění ve zdravotnictví. Autoři se věnovali ojedinělému případu způsobeného DNJZ i u pracovnice, která pracovala při šroubování a balení sifonových bombiček. Každodenní
klinická praxe přináší v této oblasti nové poznatky, které je třeba respektovat při diagnostikování a posuzování onemocnění DNJZ. Precedentní případ takového onemocnění, při jehož vzniku a vývoj byl podceněn ergonomický faktor
je uveden v článku.
        klíčová slova: ergonomie - zařazení pracovní - nemoci z povolání - zatížení - praxe lékařská

4

ŠVEC, VLADIMÍR: Pracovný postup na
vykonanie odbornej prehliadky a
odbornej zkúšky.

        anotace: Revizní technik může podle § 16 odst. 1, písm. a) vyhlášky č. 508/2009
Z.z. vykonávat odbornou prohlídku a odbornou zkoušku podle vypracovaného pracovního postupu. Pracovní postup odborné prohlídky a odborné zkoušky se může v případech, kdy mají zařízení stejné technické hodnoty anebo to umožňuje jejich
charakter, zpracovat jako standardní pracovní postup pro společnou skupinu zařízení. Takovou společnou skupinou jsou tlakové nádoby stabilní.
        klíčová slova: nádoby tlakové - zkoušky - prohlídky
zařízení - postupy pracovní

5

Stres.
        anotace: Stres související s prací postihuje až 79% evropských manažerů, ale jen necelá třetina společností má metodiku na jeho odstranění. Jak vyplývá z prvních výsledků největšího průzkumu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) na
evropských pracovištích, v organizacích rostou obavy z psychosociálních
rizik jako jsou stres, násilí a obtěžování. Evropská agentura pro BOZP uveřejnila v rámci konference o střednědobé revizi
Stategie Společenství v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (2007 - 2012) nové údaje.
        klíčová slova: stres - rizika psychosociální - průzkumy - strategie - BOZP - násilí - obtěžování sexuální - manažeři - OSHA

6

RAJZINGER, JOZEF: Riziká psychickej
záťaže na pracovisku.


        anotace: Pod psychickou zátěží rozumíme souhrn všech vlivů, které doléhají na člověka z vnějšku a působí na jeho psychiku.
je to faktor působící zátěžově na organismus člověka, který vyžaduje psychickou aktivitu při jeho zpracování a současně vyrovnávání se s požadavky daného prostředí. Optimální zátěž aktivizuje člověka, přináší uspokojení, umožňuje
kvalitně a bezpečně vykonávat činnost. Jde tu o stav pohody při vykonávané činnosti. Při zvyšování psychické zátěže člověk pociťuje narušení své pohody a jeho výkon se může snížit. Při dalším stupňování zátěže je už ohroženo zdraví a schopnost podávat požadované
výkony.
        klíčová slova: zátěž psychická - zátěž nadměrná - organismus lidský - pohoda pracovní - výkon pracovní - ohrožení zdraví - úrazy pracovní

7

GALÁTOVÁ, MARTINA: Začleniť BOZP do
univerzitného vzdelávania : výzvy a možnosti.


        anotace: Budoucí architekti, inženýři, zdravotničtí odborníci a obchodní manažeři budou potřebovat znalosti z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a začleňovat řízení rizik do svého každodenního pracovního života, pokud budou
usilovat o to, aby společně s ostatními pracovali v bezpečném prostředí. Jak ale dokážeme zabezpečit, aby se tématika BOZP stala neoddělitelnou součástí univerzitního vzdělání a nezůstala jen něčím, s čím se mladí lidé setkávají až při vstupu do světa práce?
Nová zpráva Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) se zabývá problematikou začlenění, respektive integrování BOZP do univerzitního vzdělávání a poskytuje teoretické příklady způsobů, jak čelit této výzvě.
        klíčová slova: BOZP - vzdělávání univerzitní - OSHA - řízení rizik - integrace - zprávy

8

RAJZINGER, JOZEF - BENDÍK, BOHUSLAV:
Doškoľovanie odborných inšpektorov bezpečnosti práce KOZ SR o
aktuálnych otázkach BOZP.

        anotace: Zvyšování odbornosti, profesionalizace a trvalé vzdělávání odborných inspektorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) jsou základní cíle a předpoklady, které si
Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR vytýčila pro kvalitní vykonávání kontroly odborů nad BOZP. Jednou z forem jak jsou tyto cíle plněny
je organizování každoročních tzv. doškolovacích seminářů, jejichž obsahem je kromě poskytování informací o novelizované legislativě i hodnocení činnosti za předcházející období, výměna zkušeností a poznatků a závěry a doporučení do
dalšího období.
        klíčová slova: odbory - kontroly - doškolování - inspektoři bezpečnosti práce - semináře bezpečnosti práce

9

Prevencia sa oplatí!.

        anotace: Lidé ve věku 35 až 49 let tvoří největší skupinu výdělečně činných osob. v roce 2020 však budou o 10 let starší, a proto je třeba se starat o vytvoření vhodných pracovních podmínek pro ně. V této souvislosti jsou zajímavá předsevzetí
zástupců německých úrazových pojišťoven o tom, jak mohou přispívat ke snížení úrazovosti a nemocí souvisejících se zaměstnáním. Článek obsahuje stanovisko zaměstnanců německých úrazových pojišťoven vyvíjejících svou činnost ze zákona k prevenci.
        klíčová slova: prevence - pojišťovny - Německo - opatření preventivní - pojištění úrazové

Die
BG - č. 6 (2010)

10

Retten, löschen,
bergen : neuheiten und
Attraktionen auf der INTERSCHUTZ 2010.
Zachraňovat, hasit, chránit : novinky a zajímavosti na veletrhu INTERSCHUTZ 2010.
        anotace: INTERSCHUTZ je nejvýznamnější mezinárodní veletrh prostředků pro záchranu a ochranu před požáry a katastrofami. Zúčastnilo se jej více než 1300 vystavovatelů z 50 zemí, z toho 620 mezinárodních účastníků. Z více než 100 000 návštěvníků
bylo cca 95 % odborníků. Veletrh pořádal Německý veletrh Hannover a Spolek pro podporu německé požární ochrany, registrovaný spolek.

        klíčová slova: ochrana požární - veletrhy - Německo - SRN

 

11

GRÜTTJEN, D.: Neue vfdb-Richtlinie :
Konsequenzen für den
Brandschutz im Unternehmen.
Nová směrnice Spolku pro podporu německé požární ochrany : důsledky pro požární ochranu v podnicích
        anotace: Bezpečnostní technici jsou v mnoha podnicích zaměstnáváni jako zmocněnci pro požární ochranu. Závažné rámcové podmínky pro jejich práci se řídí ustanoveními uvedených směrnic. Článek popisuje náplň směrnice Ustavení, úkoly, kvalifikace
a vzdělávání zmocněnců. Řeč je i o externích zmocněncích.
        klíčová slova: ochrana požární - pracovníci - směrnice - Německo -
SRN - technici bezpečnostní - technici bezpečnosti práce - pracovníci bezpečnosti práce

 

12

LASCHINSKY, L.-O.: Brandschutz
bewerten, steuern
und gestalten : integration
des Brandschutzbeauftragten in
Entscheidungs- und
Führungsprozesse.

Hodnocení, řízení a utváření požární ochrany : integrace zmocněnců požární ochrany do rozhodovacích a řídících procesů.
        anotace: Stále větší integrace systémů BOZP, ŽP, kvality a managementu kvality klade nové požadavky na vzdělání a další vzdělávání, ale i na úkoly a činnosti zmocněnce pro požární ochranu. Ten je stále častěji konfrontován s interdisciplinárními
otázkami a poradními výkony. Musí požární ochranu hodnotit, kontrolovat, řídit a utvářet.

        klíčová slova: ochrana požární - pracovníci - technici bezpečnosti
práce - technici bezpečnostní - pracovníci bezpečnosti práce

 

13

ASSMANN, S.: Schutzkleidung gegen
Hitze und
Flammen.
Ochranný oděv proti horku a plamenům
        anotace: Článek seznamuje s diferenciací v tvorbě norem a v použití různých materiálů v Německu a v Evropě. Zmiňuje se o vývoji v Německu, podrobně popisuje ochranu proti horku v průmyslu a ochranný oděv pro hasiče. Podává přehled evropských
norem o chování v plamenech a horku.
        klíčová slova: oděvy ochranné - hasiči - OOPP - ochrana proti teplu - horko - plameny

 

14

KAPELLER, A.: Betriebsfeuerwehr
Chemiepark Linz :
damit nichts
passiert, wenn etwas
passiert.
Podniková požární ochrana v Parku chemie v
Linci : aby se nic nestalo, když se něco stane
        anotace: V Parku chemie v Linci sídlí mnoho chemických podniků, které jsou chráněny i různými technickými službami. Článek seznamuje se sídlem parku, s podnikovou požární ochranou a službami. Informuje o personálu a manažerech, jejich vzdělávání
a tréninku. Zmiňuje se i o používané moderní technice a pohotovostní lékařské péči.

        klíčová slova: průmysl chemický - podniky - ochrana
požární - Rakousko

 

Drägerheft - č.
6 (2010)

15

JESSEL, W.: Gase messen
mit Infrarot.
Měření plynů pomocí infračerveného záření
        anotace: Závěrečná část uvádí metodu měření, která spočívá v absorpci infračerveného záření mnoha plyny a je považována za technologii budoucnosti. Je popsán princip měření, kompenzace a optimalizace metody. Tepelné tónování a infračervené záření
se doplňují. Využívají se různé vlnové délky měření.
        klíčová slova: záření infračervené - měření -
plyny - absorpce

 

16

BOEING, N.: Messfühler im
Nanokosmos.
Měřicí čidlo v nanokosmu
        anotace: Článek hovoří o uhlíkových nanotrubkách, v nichž se roviny z atomů uhlíku, jež jsou uspořádány v pravidelných šestiúhelnících, stáčejí do trubek. Tyto šestiúhelníky vodí proud a jejich hlavní předností je
citlivost. Bylo vyvinuto citlivé čidlo, založené na tranzistorech
nanotrubek. Pomocí nanotechniky lze vyrábět i 
biočidla.
        klíčová slova: uhlík - sloučeniny - čidla - trubky -
rozměry - nanotechnologie

 

Human
Resources Management - č. 4 (2010)

17

Zaměstnávání cizince z nečlenského státu
EU : co musí zaměstnavatel splnit?

        anotace: Nadnárodní povaha pohybu zaměstnanců také znamená, že český zaměstnavatel musí vzít v úvahu celý komplex právních předpisů zahrnujících české právo i mezinárodní smlouvy, a týkajících se nejrůznějších právních odvětví včetně práva pracovního,
kolizního a procesního, práva zaměstnanosti, práva pobytu, otázek pojištění nebo daňového práva. Problémem bývá neprovázanost jednotlivých právních předpisů. S tím vším se v praxi musí vypořádat HR oddělení. Článek přináší stručný návod jak řešit některá úskalí
při přeshraničním pohybu pracovníků. Řešení jsou popsána na modelových příkladech z praxe.
        klíčová slova: cizinci - pohyb zaměstnanců - povolení pracovní - povolení pobytové - karta zelená - pojištění sociální - pojištění zdravotní

 

18

HOLUBCOVÁ, JANA: Konto pracovní doby.
        anotace: O kontu pracovní doby hovoříme jako o jiném způsobu nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, pokud jej upravuje kolektivní smlouva,
přípradně vnitřní předpis. Na právní úpravu konta pracovní doby se tedy vztahují ustanovení zákoníku práce o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby, pokud pro konto neexistuje speciální úprava.
        klíčová slova: doba pracovní - práce přesčas - odměňování - zákoník práce

 

International
Journal of
Occupational Safety and
Ergonomics - č. 2 (2010)

19

A CB protective firefighter
turnout suit.
Chemický a biologický hasičský ochranný oděv
        anotace: Článek popisuje výzkum při vývoji prototypu ochranného oděvu. Jde o případovou studii integrovaného systémového přístupu k designu, vývoji a hodnocení ochranného kompletu založeného na požadavcích uživatelů. Popisuje studie ke stanovení
dopadu vlastností prototypu oděvu na stres z horka, komfort nošení a ergonomickou funkci při strukturálních aplikacích.

        klíčová slova: OOPP - oděvy ochranné - ochrana proti teplu - hasiči - chemie - biologie

 

20

BRASSER, P.: Optimizing the
protection agaist
the physiological burden
of CBRN clothing.
Optimalizace ochrany před fyziologickou zátěží ochranného oděvu proti chemickým, biologickým, radiologickým a nukleárním škodlivinám
        anotace: Nevýhodou těchto oděvů používaných vojáky je to, že vyšší ochrana znamená vyšší zátěž. Musí být proto nalezeno optimum mezi komfortem a ochranou. Byl modelován proudnicový profil kolem válce s oděvem, představujícího oblečenou část těla.
Tento profil byl použit pro výpočet mj. ukládání škodlivin na pokožce. Byl vyvinut nástroj k identifikaci optimálních vlastností oděvu.

        klíčová slova: oděvy ochranné - ochrana pokožky - ochrana proti chemikáliím - ochrana proti záření - záření radioaktivní - zátěž fyziologická - vojáci

 

21

The effect
of protective glove
exposure to industrial
contaminants on their resistance to
mechanical risks.
Účinek expozice ochranných rukavic průmyslovým
kontaminantům na jejich odolnost vůči mechanickým rizikům
        anotace: Kontaminanty mohou snížit výkon ochranných rukavic. Přitom je málo známo o jejich zbytkové odolnosti, jsou-li kontaminovány. V této studii byla série ochranných rukavic používaných při obrábění kovů a v garážích
exponována relevantním olejům a tukům. Výsledkem bylo výrazné snížení odolnosti vůči mechanickým rizikům. To, že změna nemusí být vždy pozorovatelná, může vést k narušení bezpečnosti.

        klíčová slova: kontaminace - rukavice ochranné - OOPP - odolnost materiálu - rizika mechanická - obrábění kovů - garáže

 

22

The effect
of cold protective
clothing on comfort
and perception of performance.
Působení oděvů na ochranu proti chladu na komfort a vnímání výkonu
        anotace: Byl zkoumán komfort a vnímání výkonu u 3 systémů vojenských zimních bojových oděvů z různých desetiletí během zimních vojenských manévrů. Byly zaznamenány subjektivní zkušenosti za použití dotazníku. Komfort a výkon nejvíce zhoršovalo
pocení v chladu a venkovní vlhkost. Nový systém M05 poskytoval pocit většího tepla, menší vlhkosti a vnímání vyššího výkonu.

        klíčová slova: oděvy ochranné - ochrana proti chladu - vojáci - pocení - vlhkost - dotazníky

 

23

KEISER, C. - WYSS, P. - ROSSI, R.-M.:
Analysis of steam
formation and migration in
firefighters´protective
clothing using X-ray
radiography.
Analýza tvorby páry a její migrace v hasičském ochranném oděvu za použití radiografie
        anotace: Touto metodou bylo kvantifikováno odpařování a přestup vlhkosti ve
vícevrstevnatém oděvním systému s určenými zvlhčenými vrstvami vystavenými nízkému tepelnému záření. Odpařování bylo rychlejší a docházelo k němu při vyšších teplotách, vyskytovala-li se vlhkost ve vnějších vrstvách oděvu. Poté se
dostala dovnitř a kondenzovala mj. ve vnitřních vrstvách.
        klíčová slova: oděvy ochranné - hasiči - paprsky - záření rentgenové - páry - odpařování - vypařování - vlhkost

 

24

Heat gain
from thermal radiation
through protective
clothing with different
insulation, reflectivity
and vapour permeability.
Tepelný přírůstek z tepelného záření prostřednictvím ochranného oděvu s různou izolací, odrazivostí a propustností pro páry
        anotace: V experimentech bylo teplo přenášené ochranným oděvem vystaveným dlouhovlnnému záření srovnáváno s referenčními podmínkami bez radiačního stresu. Byl zkoumán vliv izolace a odrazivosti oděvu, jakož i interakce se spodním prádlem proti
větru a vlhkosti. Bylo mj. zjištěno, že tepelný přírůstek se zvětšuje s intenzitou záření a snižuje s rychlostí vzduchu a izolací oděvu.

        klíčová slova: oděvy ochranné - záření tepelné - přenos - teplo radiační - propustnost

 

25

MAJCHRZYCKA, K. - GUTAROWSKA, B. - BROCHOCKA, A.:
Aspects of tests
and assessment of
filtering materials used
for respiratory
protection agains bioaerosols.
Aspekty zkoušek a stanovení filtračních materiálů používaných pro ochranu dýchadel proti
bioaerosolům. Část I: Typ aktivní látky, kontaktní čas, druhy mikroorganismů
        anotace: Článek předkládá výsledky studie antimikrobiální aktivity polymerních netkaných materiálů vyrobených propichováním nebo tavením a foukáním s přídavkem dezinfekčních činidel. I. část diskutuje o
biocidální aktivitě netkaných textilií, jež je funkcí aktivního činidla přidaného k nim, délky kontaktu mikroorganismů s nimi a typu mikroorganismů.

        klíčová slova: textilie netkané -
polymery - filtry respirační - bioaerosoly - mikroorganismy

 

26

MAJCHRZYCKA, K. - GUTAROWSKA, B. - BROCHOCKA, A.:
Aspects of tests
and assessment of
filtering materials used
for respiratory
protection agains bioaerosols.
Aspekty zkoušek a stanovení filtračních materiálů používaných pro ochranu dýchadel proti
bioaerosolům. Část II: Pot v životním prostředí, mikroorganismy v podobě
bioaerosolu
        anotace: II. část předkládá výsledky studie antimikrobiální aktivity filtračních netkaných textilií (NT) s přídavkem
biocidů jako funkce přítomnosti potu v prostředí a metodu uložení mikrobů na NT v podobě kapaliny a
bioaerosolu. Pot na povrchu NT má za následek nevýznamné snížení biologické aktivity. NT nevykazuje biologickou aktivitu po uložení mikroorganismů s dynamickou metodou v podobě
bioaerosolu.
        klíčová slova: textilie netkané - polymery - filtry respirační -
bioaerosoly - mikroorganismy - pocení

 

Journal
of Occupational
and Environmental Hygiene - č. 5 (2010)

27

Inter-worker variability in
lower body postures
during assembly line work :
implications for
exposure assessment.
Variabilita mezi zaměstnanci v polohách dolní části těla během práce na montážní
lince : implikace pro stanovení expozice
        anotace: Studie hodnotila tuto variabilitu během vysoce strukturované práce na lince. Vzhledem k variacím v individuálních metodách práce byly zjištěny významné rozdíly (p
<.05) u 57 ze 79 pracovišť (72%). Největší rozdíly byly zjištěny, měli-li zaměstnanci volbu mezi stáním a sezením. Studie jednotlivých osob však může vést k zásadní chybě při hodnocení expozic ve studiích ergonomických stresorů. >        

        klíčová slova:
expozice pracovníků - dopravníky - linky montážní - polohy pracovní - polohy těla - polohy vsedě - polohy vstoje

 

28

Metalworking fluid-related
aerosols in machining
plants.
Aerosoly vznikající z kapalin pro obrábění kovů v obrobnách
        anotace: Byly zjištěny dýchací obtíže u pracovníků používajících řezné kapaliny (ŘK). Byl předpoklad, že jsou způsobovány
aerosolizovanými mikroorganismy a jejich vedlejšími produkty z ŘK. Článek hodnotí mikroorganismy v ovzduší a aerosoly z ŘK v pracovním prostředí. Byly zjištěny
endotoxiny až k 183 EU-3 a Pseudomonas
pseudoalcaligenes.
        klíčová slova: obtíže zdravotní - nemoci dýchacích cest - aerosoly - obrábění - kovoprůmysl - kapaliny řezné -
endotoxiny - mikroorganismy

 

29

LIN, J.-H. - MCGORRY, W. - BANKS, J.-J.:
Exposures and physiological
responses in power
tool operations : fastening
vs. unfastening
threaded hardware.
Expozice a fyziologické reakce při používání elektrických ručních
nástrojů : upínání a uvolňování závitového železářského zboží
        anotace: Elektrické ruční nástroje mohou vytvářet reakční síly, způsobující
muskuloskeletální obtíže. Studie zkoumá a srovnává kinetický a fyziologický dopad na operátorovy horní končetiny mezi operacemi s upínáním a bez něj. Srovnání ukázalo, že je-li použit pistolový upínací nástroj, maximální točivý moment
při uvolňování byl významně nižší než při upnutí spoje.
        klíčová slova: nástroje ruční - obtíže zdravotní - svaly - kostra - končetiny horní - upínání - nástroje upínací - moment točivý

 

30

Accuracy of
the Borg CR10 scale
for estimating
grip forces associated
with hand
tool tasks.
Přesnost
Borgovy stupnice VR10 pro hodnocení úchopových sil spojených s úkoly, při nichž jsou používány ruční nástroje
        anotace: Během laboratorní studie byly měřeny
úchopové síly přímo při simulaci práce se šroubovákem a rohatkou a při zvedání a nošení. Hodnoty
Borgovy stupnice uvedené po každé zkoušce byly srovnávány s průměrem, s vrcholem a s integrovanými silami pro příslušné zkoušky. Je navržen protokol, jenž může zlepšit sílu korelace mezi přímými měřeními
úchopové síly a hodnotami námahy.
        klíčová slova: šroubováky - nástroje ruční - zvedání - nošení - uchopení - síla

 

31

Validity assessment of
self-reported construction
tasks.
Stanovení správnosti vlastního hodnocení stavebních prací
        anotace: Studie zjišťovala soulad mezi denním hodnocením expozice ve stavebních úkolech ze strany zaměstnanců a pozorovatelů. Cílem bylo vyvinout platnou metodu a nástroj pro sběr dat s vlastním hodnocením o délce expozice a priori identifikovaným
pracovním úkolům pro její charakterizaci v prostředí s variabilitou úkolů. Výsledky jsou shromážděny do tabulek.

        klíčová slova: expozice pracovníků -
stavebnictví - sběr dat

 

Prevence úrazů, otrav a
násilí - č. 1 (2010)

32

BLAŽEK, KAREL: Ekonomické souvislosti dětských úrazů.
        anotace: V České republice patří dětské úrazy mezi nejčastější příčiny úmrtí dětí a dospívajících (1, 2, 3, 5, 6). Představují tak závažný problém zdravotnický, sociální, společenský, ale v neposlední řadě i ekonomický. Finanční náklady na léčbu,
rehabilitaci těchto jedinců jsou vysoké jak pro rodinu úrazem postiženého dítěte, tak i pro společnost (4, 9, 11). Cílem sdělení je seznámit studenty i profesní odbornou veřejnost s problematikou ekonomické náročnosti nákladů na nejčastější úrazy v primární
pediatrické praxi. Ke zpracování této práce byly využity zkušenosti z privátní ordinace za posledních 5 let, sekundární analýza dat jedné z poboček zdravotní pojišťovny Jihočeského kraje. Autor prezentuje frekvenci nejčastějších úrazů v daných lokalitách a
jejich finančních nákladů. Zdůrazňuje nutnost rozšíření a prohloubení preventivních aktivit.
        klíčová slova: děti - úrazy - Česká republika - náklady finanční

 

33

Riziko vzniku intoxikací dětí v domácím prostředí.
        anotace: Úrazy tvoří jednu z nejčastějších příčin nemocnosti a úmrtnosti dětské populace ve vyspělých zemích. V současné době jde o jeden z nejožehavějších problémů moderní společnosti. Akutní intoxikace je považována za závažnou poruchu zdraví,
která může dítě ohrozit na životě. Průběh intoxikace nelze vždy dostatečně předvídat. Užitá noxa působí přímo i prostřednictvím svých metabolitů v závislosti na velkém množství faktorů. Prognózu určuje velikost dávky a doba, která uplynula od požití. Nejvíce
jsou těmito úrazy postiženy malé děti, které jsou v domácnosti vystaveny velkému množství rizik. Z celkového počtu intoxikací tvoří 37% lékové, 19% rostlinné jedy a 12% tvoří otravy chemickými prostředky. Zásadním faktorem jsou znalosti rodičů a zabezpečení
těchto nebezpečných látek (4, 5). Z výzkumu, který byl zaměřený na rodiče předškolních dětí, vyplynulo, že velké množství z nich nemá ve své domácnosti dostatečně zabezpečeny noxy potencionálně způsobující intoxikaci dítěte. Z tohoto důvodu jsou tyto děti
vystaveny zvýšenému riziku vzniku intoxikací. K snížení počtu intoxikací dětí v České republice by mohla vést efektivní osvětová činnost, která upozorní rodiče na možná rizika běžně se vyskytující v domácnostech. Rovněž je vhodná i edukace přiměřená věku dětí
v rámci mateřských škol nebo různých volnočasových aktivit.
        klíčová slova: děti - intoxikace - domácnosti - osvěta

 

Professional
Safety - č. 6 (2010)

34

FERRANTE, PAMELA: Risk and crisis
communication : essentials
skills for
today´s SH&E professional.
Riziková a krizová
komunikace : základní dovednosti pro současného odborníka pro BOZP
        anotace: Bezpečnostní odborníci komunikují o rizicích každý den a často pomáhají sdělovat klíčové zprávy v průběhu krizové situace. Porozumění tomu, jak lidé vnímají a reagují na rizika, upřímná komunikace a vyvarování se obvyklým chybám může
vést k efektivnějšímu předávání zpráv, které povede k žádoucí reakci. Článek zkoumá několik klíčových konceptů, včetně obecných teoretických základů a definicí, hodnocení rizik v různých scénářích, cíle procesu krizové komunikace, vývoj krizových plánů a rozebírá
obvyklé problémy a chyby.
        klíčová slova: rizika - komunikace krizová - řízení rizik - vnímání - scénáře - teorie - technici bezpečnostní

 

35

KRAUSE, THOMAS R. - GROOVER, DONALD R. - MARTIN, DONALD K.:
Preventing incidents
and fatalities : eight
questions every senior leader
should ask.
Prevence nehod a smrtelných pracovních
úrazů : osm otázek, na které by se měl každý vedoucí pracovník zeptat
        anotace: Zatímco pracovní úrazovost v nedávných letech klesá, úroveň smrtelných nebo závažných úrazů neklesá ve stejném tempu. Jedním z důvodů může být to, že tyto nežádoucí události jsou převážně následkem základních příčin než těch očekávaných.
Významné snížení těchto závažných událostí závisí na prostředí v organizaci, kterou vytvářejí vedoucí pracovníci. Článek poskytuje návody, které mohou pomoci vedoucím a zkušeným pracovníkům udržovat smysl pro zranitelnost s využitím vhodných indikátorů.
        klíčová slova: úrazy smrtelné - úrazy těžké - nehody pracovní - prevence úrazů - indikátory - kultura bezpečnosti práce - řízení bezpečnosti práce

 

36

SULLIVAN, EMMETT C. - ´O´RILEY, MARK A. - SHIWPRASAD, SANJAY:
Chemical waste :
avoiding unexpected reactions.
Chemický odpad : vyhnout se neočekávaným reakcím
        anotace: Univerzita v Houstonu má více než 700 laboratoří a produkuje tedy velké množství chemického odpadu. Její oddělení
Environmental Health
and Risk Management Department přijalo několik opatření, aby bylo zmenšeno množství produkovaného chemického odpadu a aby byly eliminovány potenciální nebezpečné chemické reakce. Také se zaměřilo na školení těch, kteří s chemickým odpadem manipulují,
o potenciálních rizicích, kterým musí při své práci čelit.
        klíčová slova: odpady nebezpečné - látky chemické - rizika pracovní - laboratoře - školy vysoké - opatření bezpečnostní - USA

 

Professional
Safety - č. 7 (2010)

37

Physical work
exposures : comparing self-reported,
observer-rated
and O*NET ratings.
Expozice fyzické
práci : srovnání osobního hodnocení, hodnocení pozorovatele a hodnocení dostupných v databázi O*NET
        anotace: Odborníci BOZP potřebují rozumět fyzické expozici, se kterou se pracovníci potýkají, s cílem poskytnout jim vhodné možnosti pro léčbu. Často je obtížné odhadnout závažnost a význam fyzické expozice působící na pracovníky a kvantifikovat
tak rizika, která mohou způsobit rozvoj muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací. Odhad míry expozice je stále obtížnější díky vzrůstající rozmanitosti práce a variabilitě pracovních úkolů a úkonů. Neexistuje univerzálně
aplikovatelná metoda hodnocení fyzické expozice spojené s prací, která může způsobit
muskuloskeletální onemocnění. Novým, potenciálně užitečným zdrojem je databáze O*NET (Occupational
Information Network), která obsahuje informace z oblasti bezpečnosti práce k více jak 900 profesím. Výzkumní pracovníci nedávno srovnávali hodnocení v této databázi s dalšími dvěma metodami hodnocení pro posouzení toho, zda může
databáze pomoci odborníkům BOZP řešit problém s expozicí pracovníků fyzické zátěži.
        klíčová slova: práce fyzická - zátěž fyzická - hodnocení - databáze - expozice pracovníků

 

38

HOLMAN, GRADY T. - BLACKBURN, TROY - MAGHSOODLOO, S.:
The effects of
restricting space : a study
involving a patient-handling
task.
Účinky omezení prostoru : studie zahrnující úkoly vyžadující trpělivost
        anotace: Podle mnoha zdravotních sester je jedním z nejtěžších úkolů manipulace s pacienty přesun pacienta, který upadl na toaletě v koupelně. Omezený prostor znemožňuje pacienta zvednout nebo použít manipulační zařízení. Jako součást rozsáhlejší
studie, výzkumníci zkonstruovali v biomechanické laboratoři model koupelny, který slouží k posouzení vlivů na práci v omezeném prostoru (na příkladu přesunu pacienta). Je důležité porozumět obecně tomu, jak omezený prostor mění nároky na výkon pracovní činnosti,
je to klíčový prvek pro udržení bezpečného, ale stále efektivního pracoviště.
        klíčová slova: prostory pracovní - omezení - pacienti - sestry zdravotní - zdravotníci - manipulace - biomechanika - modely

 

Sicher
ist Sicher - č. 6 (2010)

39

OTT, G.: Anwendung der Technischen
Spezifikation zur
Verwendung von Lasern in
Verbraucherprodukten.
Použití Technické specifikace k využití laserů ve spotřebním zboží
        anotace: Nyní se používají v profesním i soukromém sektoru lasery s relativně nízkým výkonem, aniž jsou zevrubně známa nebezpečí laserového záření. Technická specifikace obsahuje hodnocení rizika spotřebního zboží se zabudovanými lasery informaci
o oblasti jeho použití. Jsou zde uvedena pravidla chování při použití laserů třídy 1, 1 M, 2 a 2M a postup při sestavování specifikace.

        klíčová slova: záření laserové - zboží - lasery - specifikace

 

40

UDOVICIC, L.: Europäischer Leitfaden
zur Richtlinie 2006 / 25 / EG
über künstliche
optische Strahlung.
Evropská příručka ke Směrnici 2006 / 25 / EG o umělém optickém záření
        anotace: Článek v úvodu popisuje náplň a požadavky směrnice, vč.
povinností zaměstnavatele. Pro usnadnění jejího používání vydala Evropská komise praktickou pomůcku, tzv. Nezávaznou příručku ke Směrnici 2006 / 25 / EG o umělém optickém záření. Zaměstnavatelé musí přiměřeně zhodnotit zdroje záření v rámci posouzení
ohrožení. V příloze jsou uvedeny vlastnosti záření.
        klíčová slova: záření optické - směrnice - EU - komise - expozice
pracovníků - zaměstnavatelé

 

41

NEUMANN, H.-D. - BORK, I.: Maßnahmen
zur Verringerung der
Lärmexposition im Orchester.
Opatření ke snížení expozice hluku v orchestru
        anotace: I příjemný zvuk hudebních nástrojů může mít tak vysokou hladinu, že je třeba posuzovat jej jako hluk. Ochrana sluchu hudebníků je nezbytná, vhodné jsou zvláště
otoplastiky. Je třeba zvážit organizační, stavební a technická opatření. Orchestry používají též zvukové clony, i když často nejsou kladně hodnoceny. Je zapotřebí pracovně lékařská prevence a konzultace.

        klíčová slova: hluk - hluk nadměrný - zvuk - clony ochranné - hudebníci - snižování hluku - ochrana sluchu - OOPP - prevence rizik - lékařství pracovní

 

42

KOCH, F.: Gefährdungstabellen zur TRLV
Vibrationen.
Tabulky ohrožení k Technickým pravidlům k Nařízení BOZP o hluku a vibracích
        anotace: V části 1 Nařízení o vibracích je konkretizováno zjišťování ohrožení, jehož hlavní součástí je průzkum denní expozice, rozsah a délka působení vibrací a jejich hodnocení. Článek přináší tabulky, v nichž u druhu stroje jsou uvedeny podmínky,
za nichž byly zjišťovány hodnoty zrychlení kmitání a pro něž jsou použitelné uvedené hodnoty. Tabulky jsou každoročně aktualizovány.

        klíčová slova: vibrace - pravidla - nařízení - expozice pracovníků - tabulky - hodnoty

 

43

SICKERT, P.: Möglichkeiten der Individualprävention
zur Umsetzung der "Lärm" :
vibrationsArbSchV und der TRLV "Lärm".
Možnosti individuální prevence k realizaci Nařízení BOZP o hluku a vibracích a Technických pravidel k Nařízení o hluku
        anotace: Oba dokumenty obsahují denní expozici hluku a mezní hodnoty jakožto spouštěcí. Dále obsahují údaje k nejvýše přípustné expozici se zřetelem k individuální ochraně sluchu (OS). Článek informuje o zvláštních skupinách, o vlivu situace
na komunikaci a o individuální volbě OS. Seznamuje s vhodnou OS, s použitím
otoplastiků, se systémem individuální prevence a tréninkem.
        klíčová slova: hluk - hluk nadměrný - expozice pracovníků - ochrana sluchu - OOPP - hodnoty mezní

 

44

Langszeitstudie zur
Wirksamkeit der Tätigkeit
von Fachkräften für
Arbeissicherheit : erste
Ergebnisse (Teil 2 / 2).
Dlouhodobá studie k efektivnosti činnosti odborných pracovníků pro bezpečnost a ochranu zdraví při
práci : první výsledky (část 2 / 2)
        anotace: Dlouhodobá studie Německého zákonného úrazového pojištění zkoumá šestileté období činnosti a působnosti bezpečnostních techniků. Dotazováni byli též jejich podnikoví kooperační partneři. Článek popisuje první a druhou základní studii
v průřezovém srovnání a první hloubkovou a validační studii dlouhodobé studie
Sifa. Jde o motivy činnosti a efektivnosti.
        klíčová slova: dotazníky - technici bezpečnostní - efektivnost - kompetence - pojištění úrazové - studie

 

45

Gehörschutz für
Arbeitnehmer in Deustschland
und über die
Grenzen hinweg.
Ochrana sluchu u zaměstnanců v Německu i v zahraničí
        anotace: Systémy ochrany sluchu firmy Phonak jsou používány u zaměstnanců mnoha odvětví po celé Evropě. Článek podává zprávu z praxe o působení různých jejích výrobků. Popisuje nejnovější
produkty - generické ušní zátky a ochranu
primero DPC, která umožňuje komunikaci v extrémně hlučném prostředí. Dále seznamuje s ochranou pro letištní hasiče.

        klíčová slova: ochrana sluchu - hasiči - letiště - chrániče zátkové

 

Travail
et Sécurité - č. 707 (2010)

46

RICHEZ, J.-P.: Vers
un nouveau virage :
risque routier :
dossier.
Vstříc nové zatáčce : rizika na silnici : souhrnná zpráva
        anotace: Před několika lety byl zřízen Výbor pro prevenci rizik na silnici. Jeho nový program se zaměřuje na zohlednění poškození zdraví při řízení na profesionální úrovni. Zpráva zdůrazňuje prevenci nehod, seznamuje s následky řízení pro zdraví
a vysvětluje možnosti vzdělávání a motivace řidičů. Zmiňuje se i o spolupráci se SRN v oblasti prevence dopravních nehod profesionálů.

        klíčová slova: nehody dopravní - provoz silniční - řidiči - řízení motorových vozidel - pracovníci - Francie

 

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail