Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2010/12

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Excerpované časopisy

112 - č. 12 (2010)
Bezpečná práca - č. 6 (2010)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 12 (2010)
Human Resources Management - č. 6 (2010)
Hygiena - č. 4 (2010)
Chemagazín - č. 6 (2010)
Moderní řízení - č. 11 (2010)
Rescue Report - č. 6 (2010)
Zdravotnictví v České republice - č. 4 (2010)

Nové časopisecké články v knihovně VÚBP

112 - č. 12 (2010)

1

KUČERA, PETR - PAVLÍK, TOMÁŠ - POKORNÝ, JIŘÍ: Požární inženýrství IV : kvantitativní analýza při specifickém posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti v návaznosti na ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 - Posouzení evakuace
        anotace: Příspěvek navazuje na článek uveřejněný v časopisu 112 č. 11/2010, který popisoval zásady zpracování kvantitativní analýzy, podrobněji pak část dynamika požáru, jejímž předmětem je vznik a rozvoj požáru, tvorba a pohyb zplodin hoření. Tento text se podrobněji věnuje posouzení evakuace osob v charakteristické části podlaží a stanovení prognózy doby evakuace osob z celého objektu.
        klíčová slova: inženýrství požární - analýzy kvantitativní - ochrana požární - ČSN - evakuace - objekty

2

HOŠEK, ZDENĚK: Nové podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
        anotace: Od 1.1.2011 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tato právní úprava je široce diskutovaná veřejností i médii, proto její spoluzpracovatel v tomto článku upřesňuje některé její formální a věcné aspekty.
        klíčová slova: bezpečnost požární - komíny - kouřovody - spotřebiče - paliva - nařízení vládní

Bezpečná práca - č. 6 (2010)

3

KORDOŠOVÁ, MIROSLAVA: Telepráca a bezpečnosť práce
        anotace: Telepráce (teleworking) patří v současnosti k jedné z nejperspektivnějších forem atypické zaměstnanosti. Její dynamický rozvoj je spojený s přímým využitím informačních a komunikačních technologií. Zaměstnavateli šetří náklady na vytvoření pracoviště a pravovních prostor, zaměstnanci přináší nové možnosti zaměstnání a úpravy pracovního času. Taková pracoviště však musí splňovat požadavky předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany před požáry a hygieny práce a prostředí i ochrany osobních údajů, archivování dokumentů a podobně. O problematice teleworkingu a bezpečnosti práce spojené s ním informuje tento článek.
        klíčová slova: teleworking - bezpečnost práce - zaměstnanost - technologie informační - technologie komunikační - BOZP - pracoviště

4

NAMEŠANSKÁ, JANA - PAČAIOVÁ, HANA: Porovnanie kĺúčových ukazateĺov výkonnosti v oblasti riadenia údržby, bezpečnosti a kvality
        anotace: Měření výkonnosti procesů patří mezi základní požadavky současných systémů řízení. Pod měřením výkonnosti procesů se rozumějí aktivity, které poskytují přesné a zejména objektivní informace o jednotlivých procesech tak, aby mohly být průběžně řízeny. Proto je třeba určit klíčové ukazatele výkonnosti (KPI - Key Performance Indicators), aby objektivně charakterizovaly výkonnost procesů. Tento příspěvek se věnuje porovnání KPI ve třech oblastech, které navzájem souvisí - v bezpečnosti, údržbě a kvalitě.
        klíčová slova: systémy řízení - řízení kvality - měření - výkonnost - procesy - ukazatele - bezpečnost - údržba - kvalita

5

GECELOVSKÁ, DANIELA: Riziká pri používaní chemických látok
        anotace: Vzhledem k vysokým počtům pracovních úrazů a nemocí z povolání vyhlásil výbor vedoucích představitelů inspekce práce (SLIC) kampaň věnovanou rizikům vyplývajícím z expozice chemickým faktorům ve vybraných sektorech, kterými jsou výroba nábytku, pekárny, opravny aut a čistící práce (suché a průmyslové čištění). Autorka seznamuje s náplní kampaně, která má dvě části - propagační a samotný výkon inspekce práce. Pro tuto kampaň byly vypracovány materiály, které zahrnují rizika expozice zaměstnanců chemickým faktorům ve vybraných sektorech obsahující příklady správné a špatné praxe.
        klíčová slova: kampaně evropské - inspekce práce - faktory rizikové - průmysl chemický - propagace - expozice pracovníků - Správná praxe

6

MIKLOŠ, VOJTECH: Spoĺahlivost´ ĺudského činiteĺa
        anotace: Spolehlivost lidského činitele dnes představuje složitý problém, který není možné dokonale vyřešit. Protože každý člověk je individuální entitou, zůstává množství detailů vztahujících se k jeho spolehlivosti krytých. Autor poukazuje na nejvýznamnější negativní faktory, které svým působením mohou u daného jedince vyvolat selhání, tj. provedení chybné operace, což může vést například i k závažné průmyslové havárii.
        klíčová slova: činitel lidský - spolehlivost - chyby lidské - analýzy - metody hodnotící

7

NAGYOVÁ, ANNA: Sledovanie procesu implementácie systému manažérstva BOZP pomocou softvérovej podpory MS Project
        anotace: Aplikace softwarové podpory při implementaci systémů řízení se stále častěji stává více žádoucí nejen ze strany managementu, ale i ze strany projektových řešitelů, kteí zodpovídají za její úspěšnou implementaci. Implementace sytému BOZP je proces, který je z časového i organizačního hlediska velmi složitý. Autorka přináší pohled na to, jak lze pomocí software MS Project zjednodušit systém zavádění systému BOZP.
        klíčová slova: řízení bezpečnosti práce - systémy řízení - software - implementace - BOZP

8

Zákaz používania ochranných rukavíc pri práci na otvorených vŕtacích súpravách, sústruhoch a frézach
        anotace: Při práci na otevřených vrtacích soupravách, vrtácích, soustruzích a frézách je zakázáno nosit ochranné rukavice z důvodu nebezpečí vtáhnutí rukavic zařízením a způsobení vážných úrazů. Článek seznamuje s návrhem novely předpisu, na kterém pracuje odborový svaz strojírenství a zpracování kovů v Německu.
        klíčová slova: rukavice ochranné - soustruhy - frézy - vrtačky - novely - Německo

Bezpečnost a hygiena práce - č. 12 (2010)

9

BEK, JAROSLAV: ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání : od 1.1.2011
        anotace: Autor v textu seznamuje s novou normou ČSN 33 1600 ed. 2, která doporučuje řešení bezpečnosti elektrických spotřebičů včetně elektrického ručního nářadí během jejich provozování.
        klíčová slova: ČSN - spotřebiče elektrické - nářadí ruční - nářadí elektrické - revize - kontroly

 

10

ELBEL, JAROMÍR: Příprava a průběh hodnocení účinnosti systému inspekce práce v ČR
        anotace: Článek informuje o průběhu a výsledcích hodnocení činnosti inspekce práce v ČR, které proběhlo v červnu 2010 na vytipovaných příkladech a pracovištích.
        klíčová slova: inspekce práce - hodnocení - činnosti - Komise EU - skupiny pracovní - kontroly

 

11

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Digitalizace evidence pracovních úrazů
        anotace: Autor ve svém článku nastiňuje některá úskalí digitalizace evidence pracovních úrazů. Věnuje se problematice elektronického podpisu, seznamuje za jakých podmínek lze zasílat záznamy o úrazu v elektronické podobě.
        klíčová slova: úrazy pracovní - digitalizace - podpisy elektronické - evidence - kniha úrazů - formuláře

 

12

MELEN, JAROSLAV: Otázky k legislativě BOZP se zaměřením na elektrická zařízení
        anotace: Autor ukazuje souvislosti mezi stěžejními a pro obor elektrických zařízení vybranými souvisejícími právními předpisy a dále poukazuje na jejich nedostatky a neprovázanost.
        klíčová slova: zařízení elektrická - legislativa - BOZP

 

13

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Jak dlouho uchovávat záznam o úrazu a několik dalších úvah nad novým nařízením vlády
        anotace: Autor přibližuje problematiku záznamu o úrazu dle nového vládního nařízení. Informuje o tom, kdy je možné záznam o úrazu skartovat, jak jej uchovávat a co při vyplňování záznamu uvést do rubriky Evidenční číslo zaměstnavatele.
        klíčová slova: záznamy úrazů - nařízení vládní

 

Human Resources Management - č. 6 (2010)

14

HOLUBCOVÁ, JANA: Pracovní úrazy, jejich evidence, hlášení podle nové úpravy
        anotace: Od. 1.1.2011 vstupuje v účinnost nový právní předpis - nařízení vlády č. 201/2010 Sb., které upravuje způsob evidence pracovních úrazů, hlášení a rozesílání záznamů. Tato právní úprava se vztahuje na pracovní úrazy vzniklé 1.1.2011 a dále. Nařízení zároveň ruší předchozí právní úpravu týkající se této oblasti. Autorka seznamuje s obsahem nového předpisu.
        klíčová slova: úrazy pracovní - předpisy právní - nařízení vládní - hlášení úrazů - evidence - záznamy úrazů

 

15

BERNARD, RADOVAN: Zaměstnávání občanů EU v České republice
        anotace: Článek se zabývá některými právními aspekty, které vznikají v souvislosti s prací občanů EU u českého zaměstnavatele. Na příkladu francouzského manažera, který má působit na vedoucí pozici v české akciové společnosti, autor odpovídá na některé otázky, které v této souvislosti personalisté české společnosti nejčastěji řeší.
        klíčová slova: zaměstnanci zahraniční - EU - migrace - podniky - zaměstnavatelé - zabezpečení sociální - pojištění zdravotní - poměr pracovní

 

Hygiena - č. 4 (2010)

16

PELIKÁNOVÁ, DENISA - FIALA, ZDENĚK: Hodnocení zdravotních rizik chemických látek staré ekologické zátěže s využitím modelu rozptylu
        anotace: Autoři článku představují práci, jejímž cílem bylo sestavení dvojdimenzionálního zobrazení stratifikace potenciálních rizik, souvisejících s inhalační expozicí populace žijící v okolí skládky ropného odpadu.
        klíčová slova: rizika zdravotní - hodnocení rizik - zátěž ekologická - odpady - rafinérie - expozice - rozptyl

 

Chemagazín - č. 6 (2010)

17

BERÁNEK, L.: Základy Dempster-Shaferovy teorie a její aplikace pro modelování bezpečností a spolehlivosti (I.)
        anotace: V tomto třídílném seriálu autor demonstruje Dempster-Shaferovu teorii na problémy z oblasti bezpečnostního a spolehlivostního inženýrství. tato teorie se používá zejména v expertních systémech, má však uplatnění i u metod, jejichž součástí je expertní odhad. V prvním příspěvku autor popisuje základy Dempster-Shaferovy teorie. Cílem celého seriálu je ukázat, že Dempster-Shaferova teorie oproti teorii pravděpodobnosti lépe pracuje s neurčitostí vyplývající např. z nedostatku dostupných informací nebo neznalostí a že ji lze s výhodou použít pro modelování bezpečnosti a spolehlivosti.
        klíčová slova: teorie - inženýrství bezpečnostní - modelování - spolehlivost

 

18

Nanocentrum, UniCRE, RCPTM, Contipro - nová centra výzkumu a vývoje v ČR
        anotace: Článek informuje o otevření Centra pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií - Nanocentrum v části prostor Ústavu fyzikální chemie J. heyrovského AV ČR, v.v.i. v říjnu 2010. Hlavní formou činnosti Nanocentra budou víceleté projekty s aplikačními výstupy financované z technologických grantových agentur, ministerstev a ze soukromých firemních zdrojů.
        klíčová slova: nanotechnologie - Akademie věd ČR - projekty

 

Moderní řízení - č. 11 (2010)

19

Vyhoření : jak na prevenci?
        anotace: Článek se zabývá syndromem vyhoření a jeho prevencí. Syndrom vyhoření a jeho předstupně jsou vážným problémem v moderních společnostech. Ve společnostech orientovaných na výkonnost doléhá na manažery stres, psychická zátěž a strach ze selhání. Přitom prevence těchto problémů není příliš obtížná.
        klíčová slova: stres - vyhoření - prevence - manažeři - výkonnost

 

Rescue Report - č. 6 (2010)

20

JIRÁK, ZDENĚK: Pracovní zátěž a zdravotní stav hasičů
        anotace: Článek se podrobně zabývá problematikou pracovní zátěže a zdravotního stavu hasičů. Autor seznamuje s limity pracovní zátěže, kterou stanoví nařízení vlády. Dále informuje o výsledcích výzkumu v terénu a v laboratoři, při němž byly sledovány záznamy srdeční frekvence u hasičů v pohotovosti i u ostrých zásahů.
        klíčová slova: zátěž pracovní - stav zdravotní - hasiči - výzkumy - zátěž fyzická - výdej energetický

 

Zdravotnictví v České republice - č. 4 (2010)

21

DOBIÁŠOVÁ, KAROLÍNA - HNILICOVÁ, HELENA: Migranti a zdravotní politika v ČR
        anotace: Článek pojednává o vývoji a současné podobě zdravotní politiky ve vztahu k migraci a migrantům v ČR. Zevrubně seznamuje s dostupnými informacemi o zdraví migrantů a upozorňuje na některá zdravotní rizika spojená s migrací. Popisuje právní nároky migrantů na zdravotní péči při pobytu v ČR, seznamuje s problematikou komerčního zdravotního pojištění a v tomto kontextu upozorňuje na existující nerovnosti v dostupnosti zdravotní péče u migrantů z tzv. třetích zemí a na některé problémy, kterým musí migranti při čerpání zdravotní péče čelit.
        klíčová slova: politika zdravotní - migrace - stav zdravotní - péče zdravotní - dostupnost - pojištění zdravotní - kvalita

 

22

HOFMANNOVÁ, KATEŘINA: Prevence násilí ve zdravotnictví
        anotace: Článek informuje o projektu, který je zaměřen na prevenci násilí ve zdravotnictví a sociální péči. Na toto téma se uskutečnil v říjnu 2010 kulatý stůl určený pro odbornou i laickou veřejnost, jehož cílem bylo seznámit s klíčovými aktivitami projektu, zejména s výsledky diagnostického šetření a aktuálním stavu výskytu pracovního násilí.
        klíčová slova: prevence - násilí na pracovišti - zdravotnictví - péče sociální

 

23

Pracovní neschopnost leden až září 2010
        anotace: Text přináší srovnání základních ukazatelů dočasné pracovní neschopnosti v období leden až září 2010, tak jak je dala k dispozici ČSSZ.
        klíčová slova: neschopnost pracovní - ukazatele - 2010

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail