Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2010/11

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Excerpované časopisy

112 - č. 11 (2010)
BauPortal - č. 10 (2010)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 11 (2010)
Documents pour le Médecin du Travail - č. 123 (2010)
Le Travail Humain - č. 3 (2010)
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 6 (2010)

Nové časopisecké články v knihovně VÚBP

112 - č. 11 (2010)

1

KUČERA, PETR - PAVLÍK, TOMÁŠ - POKORNÝ, JIŘÍ: Požární inženýrství III : Kvantitativní analýza
při specifickém posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti v návaznosti na ČSN 73
0802 a ČSN 73 0804 - dynamika požáru.

        anotace: Příspěvek navazuje na článek uveřejněný
v časopisu 112 č. 9/2010, který popisoval všeobecné zásady zpracování kvalitativní analýzy při
"odlišném postupu" řešení technických podmínek požární ochrany (podle zásad požárního
inženýrství). V tomto článku jsou blíže popsány zásady zpracování kvantitativní analýzy, podrobněji
pak část dynamika požáru, jejímž předmětem je vznik a rozvoj požáru, tvorba a pohyb zplodin hoření.
        klíčová slova: inženýrství požární - analýzy
kvantitativní - podmínky technické - ochrana požární - ČSN - hoření - zplodiny

 

BauPortal - č.
10 (2010)

2

Prognose und Bewertung der Sicht für mobile Arbeitsmaschinen (Teil 2). Prognóza a hodnocení
výhledu pro mobilní pracovní stroje (část 2)
        anotace: Cílem výzkumu bylo odvodit metody
pro analýzu výhledu u virtuálních prototypů strojů s ohledem na dynamické aspekty. K tomu musí
být zpracovány prognózy výhledu pomocí virtuálních pracovních postupů. Článek informuje o zjišťování
směrů pohledu a držení těla uživatelů v pracovním procesu. Seznamuje s výsledky a hodnocením výzkumu.
        klíčová slova: výhled - stroje mobilní
- realita virtuální - procesy - aspekty - prototypy - polohy pracovní - prognózy

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 11 (2010)

3

K některým novým obsahovým náplním živností řemeslných.
        anotace: V částce 108 Sbírky zákonů 2010
bylo zveřejněno nařízení vlády č. 288/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb.,
o obsahových náplních jednotlivých živností. Pro oblast související s pracemi na elektrických
zařízeních a pro práce kominické z provedené novelizace upozorňuje tento článek.
        klíčová slova: nařízení vládní - živnosti
- řemesla - kominictví - zařízení elektrická

 

4

Bezpečný podnik.
        anotace: Článek informuje o slavnostní
akci k předávání osvědčení Bezpečný podnik organizacím, které podmínky pro udělení tohoto osvědčení
splnily. V rámci této události byli oceněni i vítězové soutěže Správná praxe, Podnik podporující
zdraví a Duševní zdraví a pohoda na pracovišti.
        klíčová slova: Správná praxe - podniky
bezpečné - ocenění - osvědčení

 

5

HORÁČKOVÁ, ALENA: Národní kolo programu Správná praxe má své vítěze.
        anotace: Počátkem roku 2010 byla vyhlášena
další z řady Evropských kampaní, jejichž prostřednictvím se Evropská agentura pro BOZP v Bilbau
v jejích jednotlivých ročnících soustřeďuje vždy na určitou problematiku bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. V letech 2010-2011 je kampaň zaměřena na bezpečnost práce při údržbě. Součástí
kampaně je program "Správná praxe". V letoším roce se v ČR do tohoto programu zapojilo
10 podniků. Článek stručně seznamuje s vítěznými projekty.
        klíčová slova: Správná praxe - kampaně
evropské - BOZP - OSHA

 

6

Kulatý stůl s letošními vítězi soutěže Správná praxe.
        anotace: Článek informuje o průběhu "Kulatého
stolu", jehož uskutečněním vyvrcholila soutěž Správná praxe. Na této akci vítězné organizace
představily své projekty.
        klíčová slova: Správná praxe - soutěže

 

7

KOČÍ, MILOSLAV: Úrazy při dopravě.
        anotace: Text uvádí příklady úrazů, které
vznikly při dopravě a jejich členění. Příklady z praxe byly vybrány z oblasti dopravních nehod,
úrazů vzniklých při chůzi a při manipulaci s ručními vozíky.
        klíčová slova: úrazy pracovní - nehody
dopravní - chůze - vozíky ruční

 

8

Výsledky měření nanočástic pocházejících z vybraných antropogenních zdrojů.
        anotace: V první části tohoto článku je
uvedena základní charakteristika nanočástic, jejich historie, důvod jejich odlišného chování,
rozdělení částic. Jsou zde zdůrazněna jejich možná rizika a dodržování principu předběžné opatrnosti
ve styku s nimi. Zvláštní riziko představují nanočástice ve formě aerosolů. Vdechování aerosolů
nanočástic vede k jejich ukládání v dýchacím ústrojí člověka a vzhledem k jejich velikosti se
předpokládá další transport v organismu. V druhé části příspěvku jsou uvedeny a diskutovány výsledky
pilotních experimentů s použitím moderní měřicí techniky, a to zjišťováním množství a distribuce
nanočástic v ovzduší vagónu soupravy metra za běžného provozu, autobusu MHD, v pracovním prostředí
administrativní budovy, při požárech a jejich hašení, vliv typu diesel motoru, při zapálené zábavní
pyrotechniky a sváření.
        klíčová slova: nanočástice - měření - zdroje
antropogenní - experimenty - studie - aerosoly - ústrojí dýchací - přístroje měřicí

 

9

Jaký byl seminář k novému nařízení vlády č. 201/2010 Sb.?
        anotace: Článek informuje o průběhu semináře,
který se uskutečnil za účelem objasnění problematiky evidence a hlášení pracovních úrazů, jež
vychází z nového nařízení vlády č. 201/2010 Sb.
        klíčová slova: evidence - úrazy pracovní
- formuláře - nařízení vládní - hlášení úrazů

 

10

KROUPA, BŘETISLAV: Evidence a ohlášení úrazů ve smyslu nařízení vlády č. 201/2010 Sb..
        anotace: Článek přináší rozšířený zápis
v knize úrazů tak, aby jej bylo možné přímo elektronicky zaslat jako hlášení vzniklého úrazu dotčeným
orgánům.
        klíčová slova: úrazy pracovní - evidence
- hlášení úrazů - nařízení vládní

 

11

PŘÍVORA, JINDŘICH: Bezpečně s manipulační technikou v provozu a při údržbě.
        anotace: Problematika manipulační techniky
je vzhledem k probíhající kampani Zdravá pracoviště/Bezpečná údržba velmi aktuální. Článek přináší
podrobnější materiál, který hodnotí současnou situaci, mapuje obvyklé postupy pracovní činnosti
a pojmenovává největší nebezpečí, s kterým se mohou pracovníci servisu a údržby i jejich okolí
setkat. V textu jsou využity zkušenosti společnosti Toyota Material Handling, která se pro tuto
kampaň stala českým národním partnerem a která má v oblasti údržby manipulační techniky rozsáhlé
zkušenosti a výborné výsledky.
        klíčová slova: technika manipulační - údržba
- kampaně evropské - provoz - servis - pracoviště

 

Documents pour le
Médecin du Travail - č. 123 (2010)

12

Suivi post-professionnel apres exposition a l´amiante : Rapport d´orientation de
la Commission d´audition, avril 2010 : Audition publique.
Postprofesionální sledování
po expozici azbestu : Orientační zpráva komise pro audit, duben 2010 : Veřejný audit
        anotace: Vysoký zdravotnický orgán zveřejnil
3 dokumenty: doporučení, orientační zprávu komise pro audit rovněž s doporučeními a úplný text
různých vyslechnutých znalců. Článek zveřejňuje druhý dokument v úplné verzi. Na konci je předložena
metoda veřejného auditu (příl. 1) a seznam účastníků, jakož i přehledný popis studie (příl. 2).
        klíčová slova: azbest - expozice pracovníků
- audity - zprávy - komise odborné

 

13

Questionnaire TMS de l´INRS : utilisation dans les entreprises de conditionnement du secteur de
la parfumerie.
Dotazník INRS ohledně muskuloskeletálních obtíží (TMS) : použití v úpravárenských
podnicích vyrábějících parfémy
        anotace: Uvedená činnost v kosmetickém
průmyslu a ve výrobě parfémů je spojená s rizikem TMS. Dvě třetiny pracovnic si stěžovaly na obtíže
páteře. Třetina zaměstnankyň oznámila pracovní neschopnost pro TMS během posledního roku. Méně
než jedna zaměstnankyně ze dvou se cítila uznávanou ve své práci a 40% se obává automatizace své
činnosti.
        klíčová slova: dotazníky - nemoci muskuloskeletální
- kosmetika - parfémy - úpravy - obtíže zdravotní - potíže - nemoci pohybové

 

14

31e Congres national de médecine et santé au travail : Toulouse, 1 - 4 juin 2010. 31. národní
kongres pracovního lékařství. Toulouse, 1. - 4. 6. 2010
        anotace: Na kongresu byla projednávána
tato témata: kancerogeny, mutageny, toxické látky pro reprodukci, muskuloskeletální obtíže, alergie,
azbest, psychosociální rizika, zdravotníci, aromatické polycyklické uhlovodíky, námaha a stárnutí,
dopravní rizika a bdělost. Zvláštní místo bylo uděleno pluridisciplinaritě.
        klíčová slova: kongresy - Francie - lékařství
pracovní - lékaři pracovní - mutageny - karcinogeny - plodnost - nemoci pohybové - alergie - azbest
- rizika psychosociální - uhlovodíky aromatické - uhlovodíky polycyklické - stárnutí - vigilance
- provoz silniční

 

15

Grossesse et travail : Actes du symposium INRS - CRAM Midi-Pyrénées. 31e Congres national de médecine
et santé au travail, Toulouse, 2 juin 2010.
Těhotenství a práce : Záznamy ze sympozia INRS
- Regionální pokladny nemocenského pojištění regionu Středních Pyrenejí. 31. národní kongres pracovního
lékařství, Toulouse, 2. 6. 2010
        anotace: Kongres se zabýval mnoha problémy
pracovních lékařů vzhledem k těhotenství zaměstnaných žen (riziko cytomegaloviru a toxoplazmózy,
hluk, tělesná práce a chemická rizika). Byly předloženy originální zkušenosti z Quebeku, jakož
i základní doporučení získaná od znalců a nedávno zveřejněná INRS.
        klíčová slova: těhotenství - kongresy -
Francie - INRS - lékařství pracovní - lékaři pracovní

 

Le Travail Humain -
č. 3 (2010)

16

Adaptation a un changement d´échelle en situation de contrôle du mouvement a distance. Přizpůsobení
změně stupnice v situaci dálkové kontroly pohybu
        anotace: Použití klávesnic počítačů, jejichž
rozměr je menší a proporce nejsou vždy identické, působí obtíže při plánování a kontrole pohybů.
Byly použity různé rozměry klávesnic, všechny menší než displej, v podmínkách, kdy proporce mezi
klávesnicí a displejem byly identické i různé. Bylo zjištěno, že doba pohybu je významnější v 
případě, kdy jsou proporce různé.
        klíčová slova: klávesnice - displeje -
počítače - pohyby - ovládání dálkové

 

17

Facteurs d´insatisfaction incitant au départ et intention de quitter le travail : Analyse comparative
des groupes d´âges.
Faktory neuspokojení, které mají za následek záměr opustit práci : Srovnávací
analýza věkových skupin
        anotace: Cílem studie je identifikovat
důvody, proč zaměstnanci rezignují na svou práci. Výsledky ukázaly, že organizační změny prožívané
většinou zaměstnanců představují faktor nespokojenosti, a to zvláště u starších zaměstnanců. Nedostatek
osobního rozvoje je hlavním důvodem odchodu pro všechny věkové skupiny.
        klíčová slova: psychologie práce - změny
- organizace práce - spokojenost zaměstnanců - zaměstnanci - věk

 

18

VALENTIN, A. - LANCRY, A. - LEMARCHAND, C.: La construction des échantillons dans la conception
ergonomique de produits logiciels pour le grand public : Quel quantitatif pour les études qualitatives?.
Utváření vzorků v ergonomické koncepci produktů programového vybavení pro širokou veřejnost
: Jaký kvantitativní vzorek pro kvalitativní studie?
        anotace: Cílem článku je usnadnit účast
přímých uživatelů na různých krocích procesu koncepčního cyklu: přehled potřeb, specifikace, hodnocení.
Výsledky výzkumu jsou upřesněny na příkladu koncepce pomocného softwaru pro cestující ve veřejné
dopravě. Analýza se neomezuje jen na problémy a nehody; týká se i strategií a kladných jevů. Vzorek
musí být rozšířen o populaci s různými rozměry situací.
        klíčová slova: ergonomie - vybavení programové
- software - koncepce - doprava hromadná - cestující - analýzy ergonomické

 

Scandinavian Journal
of Work, Environment and Health - č. 6 (2010)

19

Person-related work and incident use of antidepressants : relations and mediating factors from
the Danish work environment cohort study..
Práce s lidmi a užívání antidepresiv jako důsledek
: vztahy a zprostředkující faktory z dánské kohortní studie pracovního prostředí.
        anotace: Článek zkoumá, zda je práce tohoto
druhu spojena s užíváním antidepresiv a zda tato souvislost je zprostředkována některými expozicemi
pracovního prostředí. Bylo zjištěno, že ve srovnání s ostatními zaměstnanci bylo užívání antidepresiv
významně vyšší u zdravotnických pracovníků a nevýznamně u pedagogů. Nebylo zvýšené v sociálních
službách a službách zákazníkům.
        klíčová slova: pracovníci - lidé - deprese
- léky - zdravotníci - studie - Dánsko

 

20

Development of depressive symptoms and depression during organizational change : a two-year follow-up
study of civil servants.
Vývoj depresivních symptomů a deprese během organizační změny : dvouletá
kontrolní studie civilních zaměstnanců
        anotace: V r. 2007 proběhla v Dánsku významná
reorganizace, kdy se většina z 275 městských úřadů a 14 správních obvodů spojila do větších celků.
Studie zkoumá vývoj depresivních symptomů a reaktivní deprese mezi zaměstnanci, jichž se tato
změna týkala. Mezi uvedenými zaměstnanci však nebylo zjištěno významně zvýšené riziko deprese
nebo zvýšení depresivních symptomů.
        klíčová slova: deprese - symptomy - orgány
správní - reorganizace - zaměstnanci - Dánsko

 

21

REKOPF, D.-H. - KUPER, H. - MARMOT, M.-G.: Discrepancy between objective and subjective measures
of job stress and sickness absence.
Diskrepance mezi objektivními a subjektivními měřítky
stresu v práci a absence pro nemoc
        anotace: Cílem studie bylo vyzkoumat spojení
diskrepance mezi externě a subjektivně stanovenými měřítky pracovního prostředí s dlouhodobou
a krátkodobou absencí pro nemoc. Bylo zjištěno, že externí měřítka charakteristiky práce byla
těsněji spojena s dlouhodobou absencí ve srovnání se subjektivními měřítky. Nebyl zjištěn rozdíl
v hodnotách absence pro šíři rozhodování.
        klíčová slova: prostředí pracovní - absence
- nemoci - charakteristiky - práce

 

22

The impact of junior doctors´ worktime arrangements on their fatigue and well-being. Dopad
úpravy pracovní doby mladých lékařů na jejich únavu a pohodu
        anotace: Mnozí lékaři považují za příliš
náročné tabulky odpovídající Evropské směrnici o pracovní době (EWTD). Byla srovnána skupina lékařů
pracujících podle různých tabulek ke zjištění, které rysy tabulky působily na jejich únavu i pohodu
v posledních týdnech. Výzkumem byly zjištěny další parametry k těm, jež jsou specifikovány v EWTD,
pro sestavení tabulek omezujících jejich dopad na únavu a pohodu lékařů.
        klíčová slova: lékaři - pracovníci mladí
- doba pracovní - směrnice - EU - únava - pohoda pracovní - tabulky

 

23

Physical work demands, hypertension status, and risk of ischemic heart disease and all-cause mortality
in the Copenhagen Male Study.
Požadavky na fyzickou práci, hypertenzní stav a riziko ischemické
choroby srdeční (IHD) a úmrtnost z různých příčin v Kodaňské studii mužů
        anotace: Bylo zjišťováno, zda muži s hypertenzí
jsou ohroženi zvlášť vysokým rizikem úmrtí na IHD, jsou-li vystaveni vysokým požadavkům fyzické
práce. Bylo zjištěno, že ve srovnání s muži s normálním krevním tlakem i s hypertenzí nejsou při
těchto vysokých požadavcích vystaveni vyššímu riziku úmrtí na IHD nebo z ostatních příčin.
        klíčová slova: tlak krevní - smrt - nemoci
srdeční - práce fyzická - rizika zdravotní

 

24

YOUNG, A.-E.: Return to work following disabling occupational injury : facilitators of employment
continuation.
Návrat do práce po neschopnosti způsobené pracovním úrazem : faktory, usnadňující
pokračování v zaměstnání
        anotace: Po návratu do práce mohou pracovníkům
ohrozit úspěch rehabilitace různé obtíže. Výzkum podpořil tvrzení, že iniciativy za účelem zlepšení
výsledku návratu do práce mohou přesáhnout odstranění bariér k zařazení zásahů k zábraně obtíží
dříve, než k nim dojde. Výsledky studie nabízejí pohled do výzkumu a teoretického vývoje k dalšímu
pochopení procesu návratu do práce.
        klíčová slova: úrazy pracovní - návrat
do práce - rehabilitace profesní - bariéry

 

25

Return to work and occupational physicians´ management of common mental health problems : process
evaluation of a randomized controlled trial.
Návrat do práce a zvládání všeobecných mentálních
zdravotních problémů pracovními lékaři : procesní hodnocení randomizovaného kontrolovaného testu
        anotace: Cílem studie bylo vyzkoumat, zda
pracovní lékaři dodržují Nizozemskou směrnici o zvládání těchto problémů a jejich účinku na návrat
do práce jako součást hodnocení testu srovnávajícího dodržování směrnice s obvyklou péčí. Mezi
péčí založenou na dodržování směrnice a péčí obvyklou nebyl zjištěn žádný kontrast. Lepší dodržování
však vedlo k dřívějšímu návratu do práce.
        klíčová slova: návrat do práce - nemoci
duševní - směrnice - lékaři pracovní - Nizozemí

 

26

Reduced lung cancer mortality and exposure to synthetic fluids and biocide in the auto manufacturing
industry.
Snižování úmrtnosti na rakovinu plic a expozice syntetickým kapalinám a biocidům
v automobilovém průmyslu
        anotace: Bylo zkoumáno, zda inverzní vztah
mezi rakovinou plic a syntetickými řeznými kapalinami (MWF) a biocidem jakožto náhražkou za expozici
endotoxinu přetrvává v prodlouženém sledování zaměstnanců. Ochranný efekt syntetických MWF proti
rakovině trval po prodlouženou dobu sledování, i když zeslaben; byl pozorován pouze u dělníků
s koexpozicí biocidům a syntetickým MWF.
        klíčová slova: rakovina - plíce - nemoci
dýchacích cest - kapaliny řezné - kapaliny technologické - biocidy - endotoxiny - látky syntetické
- průmysl automobilový

 

27

White fingers, cold environment, and vibration : exposure among Swedish construction workers.
Bílé prsty, chladné prostředí a vibrace : expozice u švédských stavebních dělníků
        anotace: Cílem studie bylo vyzkoumat vazbu
mezi onemocněním "bílými prsty", chladným prostředím a expozicí vibracím ruky a paže
(HAV). Hypotéza byla, že práce v chladném klimatu riziko bílých prstů zvyšuje. Bylo zjištěno,
že toto riziko se vskutku zvyšuje u osob profesionálně exponovaných HAV. Výsledky zdůrazňují potřebu
co nejnižší expozice HAV na pracovištích, zvláště v chladném klimatu.
        klíčová slova: prsty - vibrace - ruce -
paže - prostředí chladné - prostředí pracovní - expozice pracovníků - rizika zdravotní - Švédsko

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail