Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2009/11

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Výstup OKO - Nové časopisecké články


Excerpované časopisy

 

112 - č. 11 (2009)

Die BG - č. 9 (2009)
Documents pour
le Médecin
du Travail - č. 119 (2009)


Hygiene et
Sécurité du
Travail - č. 216 (2009)

Journal of
Occupational and
Environmental Hygiene - č. 9
(2009)

Le Travail
Humain - č. 3 (2009)

Personál - č. 10 (2009)
Pracovní lékařství - č. 3 (2009)
Professional Safety - č. 10 (2009)

Profit - č. 45 (2009)
Rescue Report - č. 5 (2009)

Sondy - č. 15 (2009)
Technik - č. 11 (2009)
Travail et
Sécurité - č. 699 (2009)

Zeitschrift für
Arbeitswissenschaft - č. 3 (2009)

 


Nové časopisecké články v knihovně VÚBP


112 - č. 11 (2009)

1

BLAŽKOVÁ, KATEŘINA: Limitní koncentrace nebezpečných látek v ochraně
obyvatelstva.

        anotace: Nástrojem k
zajištění ochrany lidské společnosti a minimalizaci následků havárií je
proces havarijního plánování, v rámci kterého je nutné specifikovat a
analyzovat jednotlivé oblasti potenciálně ohrožené účinky havarijních
projevů. Pro definování těchto oblastí je nutné vymezit limitní koncentraci
nebezpečné látky, pro které bude oblast stanovena.
        klíčová slova: látky
nebezpečné - koncentrace - plánování havarijní - havárie závažné - ochrana
obyvatel

2

SCHOLLER, MARTIN - ZAJONC, LUDĚK: Periodické zkoušky vyhrazených tlakových
zařízení.

        anotace: Jednou z
oblastí činnosti Opravárenského závodu (OZ) Olomouc je provádění revizí
vyhrazených technických zařízení. Vyhrazená technická zařízení jsou určena na
základě zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo
práce a sociálních věcí vyhláškami stanovuje, která technická zařízení v
působnosti orgánů a organizací státního odborného dozoru se považují za
vyhrazená a zároveň určuje jejich zařazení do tříd, popř. skupin.
        klíčová slova: zařízení
technická vyhrazená - zařízení tlaková - nádoby tlakové - zkoušky - revize -
lahve tlakové

3

SÝKORA, VLASTIMIL: Ochranné prostředky dýchacích orgánů 10 : hadicové dýchací
přístroje s přívodem vzduchu s maskou, polomaskou nebo s ústenkou.

        anotace: Další
významnou skupinou hadicových dýchacích přístrojů představují přístroje s
přívodem vzduchu. Ty se od přístrojů na tlakový vzduch liší jak konstrukčně
(př. přítomností dýchacího vaku), tak systémem dodávky dýchatelného vzduchu.
        klíčová slova: přístroje
dýchací hadicové - ochrana dýchadel - prostředky ochranné


Die BG - č. 9 (2009)

4

NGUYEN, BERNARD - SCHMIEDECKE, KERSTIN - BENDER, CORINNE: Arbeitsplatzspezifische
Rehabilitation : ein
Weg zur erfolgreichen
Rückführung.
Rehabilitace specifická pro
pracoviště (ASR) : cesta k úspěšnému návratu do práce
        anotace: Koncepci ASR
používají oborová společenství, úrazové pokladny i soukromé pojišťovny. Při integraci
činností specifických pro pracoviště pacient cvičí v dílnách, a získává tak
svoji výkonnost mimo "hájený prostor" rehabilitačního centra.
Zároveň jsou minimalizovány psychosociální rizikové faktory. Od roku 2003
pečuje ASR v Kolíně nad Rýnem a Mannheimu o osoby z celé SRN.
        klíčová slova: rehabilitace
- rehabilitace profesní - společenství oborová - pokladny nemocenské -
pojištění úrazové - Německo

5

PFISTER, FLORIAN - NEUBAUER, GÜNTER: Die stationäre
medizinische Rehabilitation
: Struktur, Finanzierung und
Trends.
Stacionární lékařská rehabilitace :
struktura, financování a trendy
        anotace: Nešetřit na
rehabilitaci, nýbrž rehabilitací šetřit - to by mělo být mottem lékařské
rehabilitace v SRN. Článek podává přehled o péči o nemocné. Seznamuje s
působením zákonného nemocenského pojištění na rehabilitaci a uvádí trendy v
ní. Klasifikační systém pacienty třídí na rehabilitační skupiny se
specifickou péčí. Lékařská rehabilitace má velký význam pro budoucnost.
        klíčová slova: rehabilitace
profesní - pojištění nemocenské - Německo

6

RIEGER, JENS - HERBOLD, DÉSIRÉE - TROWITZSCH, LUTZ: Berufliche
Wiedereingliederung nach dem
Konzept des
Instituts für
Arbeits- und
Sozialmedizin.
Profesní znovuzačlenění
podle koncepce Ústavu pro pracovní a sociální lékařství
        anotace:
Muskuloskeletální obtíže způsobují v SRN z 18 % odchod do
předčasného důchodu a jsou spojeny s vysokými podnikovými i
národohospodářskými náklady. Paracelsovy kliniky
proto ve své ortopedické rehabilitační klinice v lázních Bad
Gendersheim již v roce 2004 založily samostatný
Ústav pro pracovní a sociální lékařství. Článek seznamuje s jeho koncepcí a
poskytovanou péčí.
        klíčová slova: obtíže
zdravotní - svaly - kostra - onemocnění muskuloskeletální
- rehabilitace profesní - Německo


Documents

pour le
Médecin du
Travail - č. 119 (2009)

7

GAURON, C.: Médecine et
rayonnements ionisants :
fiche d´aide a l´analyse
des risques en radiologie
dentaire exobuccale.
Lékařství
a ionizující záření : karta k pomoci analýze rizik v zubní
extraorální radiologii
        anotace: Karta patří
do série zveřejňované v tomto časopise od roku 2004, která je k dispozici na www.inrs.fr nebo na www.dmt-prevention.fr. Obsahuje
informace o exponovaných pracovnících, nebezpečí, identifikaci rizika a jeho
hodnocení, strategii zvládání rizik a jeho hodnocení.
        klíčová slova: záření
radioaktivní - záření ionizující - lékaři zubní - expozice pracovníků -
rizika zdravotní - management rizika - analýzy rizik - látky radioaktivní

8

BROCHARD, G. - LE BÂCLE, C.: Mycotoxines
en milieu de travail I. : origine
et propriétés
toxiques des
principales mycotoxines.

Mykotoxiny v pracovním prostředí I. : původ a toxické
vlastnosti hlavních mykotoxinů
        anotace:
Mykotoxiny mohou kontaminovat četné potraviny a
způsobovat závažné akutní nebo chronické intoxikace u lidí i zvířat. Jsou m.
j. kancerogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci,
neurotoxické, nefrotoxické, hepatotoxické
a hematotoxické. 1. článek předkládá syntézu
znalostí o hlavních mykotoxinech, zvláště o 
aflatoxinech, ochratoxinu A,
fumonisinech a trichotecenech.
        klíčová slova:
mykotoxiny - látky karcinogenní - látky mutagenní - látky
toxické - kontaminace - potraviny - rizika zdravotní - rizika reprodukční -
otravy

9

La protection respiratoire
du personnel
dans les établissements de
santé : enquete GÉRES-INRS
2008.
Ochrana dýchadel zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních : anketa
GÉRES-INRS 2008
        anotace: Anketa byla
prováděna ve dvou fázích: v měřítku zařízení a mezi zaměstnanci. V komplexu
zařízení jsou provedená opatření v souladu s oficiálními doporučeními.
Výsledky ukazují na nutnost řádného informování a vzdělávání zaměstnanců,
zvláště v rizikových službách (pneumologie,
infekční choroby atd.) u osob, které méně často používají ochranné masky.
        klíčová slova: ochrana
dýchadel - zařízení zdravotnická - ankety - informace - vzdělávání dospělých
- práce rizikové


Hygiene

et Sécurité
du Travail - č. 216 (2009)

10

GAUL, M.: L´amiante dans
les opérations de réhabilitation
et de démolition :
repérage amiante :
le maillon faible.
Azbest v operacích spojených s rekonstrukcí a demolicí : zjišťování
azbestu : slabý článek
        anotace: V této první
části jsou předloženy různé metody zjišťování azbestu a jejich přizpůsobení
uvedeným operacím. Článek poskytuje též statistickou studii z období let 2005
až 2006 v departementu La Manche, ilustrovanou
konkrétními příklady. Výsledky ukázaly nedostatek nebo špatnou kvalitu
zjišťování v 70 -80% případů. Jde o nejslabší článek zacházení s azbestem na
místě.
        klíčová slova: azbest
- rekonstrukce - demolice - zjišťování - stanovení - Francie

11

TRIOLET, J. - HÉRY, M.: Les méthodes d´
évaluation des
risques chimiques :
une analyse critique.
Metody
hodnocení chemických rizik : kritická analýza
        anotace: Byla
provedena inventura a kritická analýza v rámci dohod určených k lepšímu
hodnocení rizika kancerogenních, mutagenních a pro reprodukci toxických látek
v odvětví chemie, výroby nátěrových barev a mechaniky. Analýza získaných
výsledků ozřejmuje omezení těchto metod. Příslušné vzdělání jejich uživatelů
je nezbytné k zajištění správných výsledků.
        klíčová slova: rizika
chemická - rizika zdravotní - hodnocení - metody - látky karcinogenní - látky
mutagenní - látky toxické - chemie - barviva - mechanika - rizika reprodukční

12

Conditions de formation
d´une atmosphere
explosive lors de la mise en
oeuvre d´un liquide
inflammable.
Podmínky vytváření explozivního
ovzduší při použití hořlavé kapaliny
        anotace: Je-li
kapalina v otevřeném prostředí, jsou tyto podmínky spojeny rovněž s velikostí
jejího odpařování, což je vázáno na podmínky obnovení vzduchu na jejím
povrchu. Byl vytvořen model odpařování podle výsledků kampaně měření běžných
těkavých rozpouštědel, během níž byla měřena rychlost odpařování kapaliny a
koncentrace páry poblíž povrchu.
        klíčová slova: kapaliny
- hořlaviny - ovzduší - prostředí výbušné - odpařování - vypařování - měření
- rozpouštědla - látky těkavé

13

Observation de l´activité
en centre d´appels téléphoniques
et limites d´
exposition au bruit.
Pozorování
aktivity v call-centrech a limity expozice hluku
        anotace: INRS používá
k hodnocení rizika normalizovanou metodologii, která vyžaduje znalost délky
přijímání hovorů během pracovního dne. Studie France Telecom
Orange ukázala, že tato délka představuje 2 a 3
hodiny denně. Z těchto pozorování se odvozuje maximální regulace zvukové
hladiny v telefonických přilbách operátorů. Článek vysvětluje problematiku
měření expozice.
        klíčová slova:
call-centra - hluk - expozice pracovníků - hladiny hluku
- měření akustická


Journal

of Occupational
and Environmental
Hygiene - č. 9 (2009)

14

Estimation and
validation of
biomarker-based
exposures for historical
ammonium perfluorooctanoate.
Odhad
a hodnocení expozic založených na biomarkerech u 
perfluorkaprylátu amonného (APFO) s přihlédnutím k
pracovní historii
        anotace: Byly
hodnoceny expozice APFO pro studii úmrtnosti za použití podrobné pracovní
historie členů skupiny, vyvinut model rekonstrukce expozice z profesních informací
a shromážděny údaje o séru PFO v r. 2004 jako část průřezového zdravotního
přehledu. Analýzy ověřování prokázaly shodu mezi odhadnutou a naměřenou
expozicí. Hladiny séra byly použity ke klasifikaci expozice.
        klíčová slova: chemikálie
nebezpečné - látky organické - úmrtnost - expozice pracovníků - monitorování
biologické - kapryláty

15

Occupational exposure to
benzene at the
ExxonMobil refinery
at Baton Rouge, Louisiana :
1977 - 2005.
Expozice pracovníků benzenu v rafinerii ExxonMobil
v Baton Rouge, Louisiana : 1977 - 2005
        anotace: Ve studii
byly hodnoceny koncentrace benzenu v ovzduší a jejich variabilita v čase.
Bylo zjištěno, že k nejvyšším expozicím dochází při odběru vzorků, zvláště
při zpracování materiálu. I u těchto úkolů byly koncentrace značně nižší než
5 ppm. Expozice byly rovněž podobné ve všech
pracovních kategoriích u daného úkolu.
        klíčová slova: benzen
- expozice pracovníků - rafinérie - odběr vzorků - koncentrace

16

PARK, DONGUK - STEWART, PATRICIA A. - COBLE, JOSEPH B.: A comprehensive
review of
the literature on
exposure to metalworking
fluids.
Vyčerpávající přehled literatury o expozici
řezným kapalinám
        anotace: Literární
přehled byl proveden ze studií s měřením expozice řezným kapalinám. Vážené
aritmetické průměry a jejich varianty vypočtené ve studiích byly shrnuty na
základě daného desetiletí, průmyslu a typu kapaliny. Byla srovnána měření
celkové hmoty a celkové extrahovatelné hmoty. Údaje
měření ukázaly jasné snížení úrovní expozice během času. Výsledků lze využít
pro další výzkum.
        klíčová slova: kapaliny
řezné - expozice pracovníků - obrábění - kovy - přehledy

17

SCHULTE, PAUL A. - CHUN, HEEKYOUNG: Climate
change and occupational
safety and
health : establishing a 
preliminary framework.
Změna
klimatu a bezpečnost a ochrana zdraví při práci : vytváření předběžného rámce
        anotace: V článku
podán rámec pro identifikaci toho, jak změna klimatu může zasáhnout
pracoviště, pracovníky, nemocnost a úmrtnost způsobené prací a pracovní
úrazy. Rámec je založen na přehledu publikované vědecké literatury z let
1988-2008, která zahrnuje klimatické účinky a jejich interakci s pracovními
riziky a projevy v produktivní populaci. Změny mohou zhoršit pracovní rizika.
        klíčová slova: počasí
- klima - rizika pracovní - změny - účinky - bezpečnost práce - hygiena práce
- přehledy

18

BEHRENS, THOMAS - SCHILL, WALTER - AHRENS, WOLFGANG: Elevated
cancer mortality in a German
cohort of bitumen
workers : extended
follow-up through
2004.
Zvýšená úmrtnost na rakovinu v německé skupině pracovníků s
asfaltem : rozšířené sledování během roku 2004
        anotace: Článek
popisuje výzkum úmrtnosti v této oblasti. Byly vypočteny koeficienty pro
expozici specifické standardizované úmrtnosti a přidružené 95% intervaly
spolehlivosti založené na národní úmrtnosti, specifické pro věk a roční
období. V této skupině byl prokázán zvýšený počet onemocnění rakovinou,
pozorované typy úmrtnosti však nebyly jasné, je proto zapotřebí dalšího výzkumu.
        klíčová slova: asfalt
- expozice pracovníků - úmrtnost - rakovina - Německo


Le

Travail Humain - č. 3 (2009)

19

VANDENBERGHE, C. - STORDEUR, S. - D´HOORE, W.: Une
analyse des effets de la
lattitude de décision,
et de la satisfaction au
travail sur l´
absentéisme au sein
des unités de
soins infirmiers.
Analýza
působení svobody rozhodování a uspokojení z práce na nemocnost v jednotkách
ošetřovatelské péče
        anotace: Ve studii
byla použita logistická ekologická regrese v podobě událost (den absence) /
pokus (den práce). V jednoduché modelaci byla nemocnost významně spojena s
citovým vyčerpáním, uspokojením v práci a svobodou rozhodování v práci. Ve
vícenásobné logistické regresi však citové vyčerpání již s ní spojeno nebylo,
na rozdíl od svobody rozhodování a uspokojení v práci.
        klíčová slova: rozhodování
- nemocnost - ošetřovatelé - sestry zdravotní - spokojenost - psychologie
práce

20

Effet d´une
décorrélation visuo-
motrice sur le
mouvement de pointage.
Působení
zrakové a pohybové dekorelace na zaměřovací pohyb
        anotace: K výzkumu
problémů s plánováním a kontrolou pohybů navidzpůsobených
používáním dotekové desky jako náhrady myši při letecké navigaci byly
srovnány tři podmínky zaměřování cíle. Výsledky ukázaly snížení výkonu,
jsou-li pohyby prováděny na dotekové desce, zatím co cíle se nacházejí na
jiném monitoru. Jsou uvedeny podmínky, které výrazně snižují počet chyb.
        klíčová slova: navigace
- cíle - letci - letadla - interakce - rozhraní - člověk - zrak - pohyby


Personál - č. 10 (2009)

21

MATĚJKA, JAN: Mobbing : ohrožení českých firem?
        anotace: Autor v
příspěvku vymezuje pojem mobbing, podává historii
tohoto slova, následně poskytuje legislativní podklad a v závěru se zaměřuje na
jádro tohoto soudobého významného problému.
        klíčová slova:
mobbing - násilí na pracovišti - zátěž psychická

22

České předpisy týkající se vysílání zaměstnanců.
        anotace: Článek se
zabývá českými a evropskými předpisy, které se týkají jednak vysílání
zaměstnanců v rámci poskytování nadnárodních služeb a jednak jejich vyslání
na pracovní cesty. Dále jsou ukázány možnosti, které v této souvislosti
zaměstnavatelé mají.
        klíčová slova: zaměstnanci
- cesty pracovní - vysílání pracovníků - zahraničí - předpisy právní - Česká
republika - Evropa

23

Buďte pány svého času.
        anotace: Špatné
hospodaření s časem se projevuje různými formami zdržení, opomenutí, spěchu,
nesoustředěnosti nebo pomalosti. Úspěšně využitý čas se skládá ze sledu
zvolených cílů zdárně dovedených do konce. Článek přináší několik ukázek z
knihy Buďte pány svého času (Portál, 2002).
        klíčová slova: čas -
využití - time management


Pracovní lékařství - č. 3 (2009)

24

HRNČÍŘ, EVŽEN: Připravovaná změna poskytování náhrad osobám trpícím
profesionálním poškozením zdraví.

        anotace: Autor se
věnuje připravované změně poskytování náhrad osobám trpícím profesionálním
poškozením zdraví a prezentuje své názory na tuto problematiku.
        klíčová slova: onemocnění
profesionální - náhrady - poškození zdraví - legislativa - Česká republika

25

Analýza výskytu kliešťovej encefalitídy
ako choroby z povolania v
Slovenskej republike a 
Českej republike za roky
1989–2008.

        anotace: Autoři v
práci hodnotili výskyt klíšťové encefalitídy na
Slovensku (SR) a v České republice (ČR) za roky 1989–2008 jako nemoci z
povolání. Profesionální klíšťová encefalitída se v
SR nevykazuje ve zdravotnické statistice samostatně, a proto byly sbírány
údaje z klinik a oddělení pracovního lékařství SR. Analýza dostupných
statistických údajů ze SR a ČR potvrdila vzestupnou tendenci výskytu nemoci v
populaci. Za sledované období bylo v SR hlášených 22 případů profesionální
klíšťovej encefalitídy, v ČR
188 případů. Trend výskytu tohoto profesionálního onemocnění je v obou zemích
klesající, v ČR převažovalo mužské pohlaví (71,28 %), v SR bylo pohlaví
zastoupené stejně.
        klíčová slova: encefalitida
klíšťová - nemoci z povolání - statistiky - Česká republika - Slovensko -
hodnocení

26

ZLÁMAL, ALEŠ: Lze zvýšit efektivitu léčby profesionálních poruch pohybového
aparátu?

        anotace: Poškození
muskuloskeletálního aparátu a nervů horních končetin, související
s dlouhodobým nadměrným jednostranným přetěžováním, patří k nejčastějším
problémům v pracovním lékařství. Vznikají tak nejčastěji nemoci typu
úžinových syndromů, epikondylitid a 
tendovaginitid – především flexorů
předloktí. Autor doporučuje již řadu let jako součást komplexní konzervativní
léčby těchto onemocnění systémovou enzymoterapii.
Předkládá retrospektivní vyhodnocení a porovnání délky pracovní neschopnosti
72 pacientů (pracujících v automobilovém průmyslu), kteří byli léčeni v
závodní ordinaci praktického lékaře v období 9 měsíců v letech 2008/2009.
Polovina pacientů (n = 36) byla léčena obligátně preskribovanou
medikací, tj. analgetikem a lokálně aplikovaným
nesteroidním antiflogistikem. Druhá polovina
pacientů (n = 36) na podkladě svého vlastního rozhodnutí po doporučení lékaře
doplnila obligátní medikaci volně prodejným
preparátem Wobenzym. Průměrná délka doby léčby při
obligátní medikaci byla 143,8 ± 23,4 dne; při
kombinaci obligátní medikace s Wobenzymem
se zkrátila na 62,16 ± 9,4 dne – byla tedy kratší o 81,64 dne (o 56,73 %).
Statistické vyhodnocení dvoustranným t-testem potvrdilo vysoce významný
rozdíl.
        klíčová slova: přetěžování
- ústrojí pohybové - zátěž - léčení - efektivnost

27

Studium kontaminace pracovišť a profesionální expozice zdravotnických
pracovníků zajišťujících přípravu a aplikaci protinádorových
léčiv.

        anotace: Za účelem
výzkumu profesionální expozice cytotoxickým léčivům
byla v Masarykově onkologickém ústavu v Brně sledována kontaminace místních
pracovišť zajišťujících přípravu a aplikaci chemoterapie. K realizaci této
studie byla použita metoda stanovení cyklofosfamidu,
5-fluorouracilu a platinových cytostatik ve stěrech
pracovního prostředí. Z použitých analytických metod se velmi dobře osvědčila
metoda stanovení cyklofosfamidu pomocí vysoce
účinné kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí
(HPLC-MS) a platinových cytostatik pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně
vázaným plazmatem (ICP-MS). Omezená selektivita/robustnost však byla zjištěna
u stanovení 5-fluorouracilu kapalinovou
chromatografií s ultrafialovou detekcí (jedna ze starších tradičních metod
využívaných pro sledování kontaminace). Během monitorování bylo celkově
analyzováno 163 vzorků, z nichž 130 (80 %) bylo pozitivních na přítomnost
alespoň jednoho ze sledovaných analytů. U 92 vzorků
(56 %) byla nalezena detekovatelná množství
cyklofosfamidu i platinových cytostatik zároveň. Výsledky
kontaminace obou sledovaných segmentů pracovního prostředí Masarykova onkologického
ústavu (segment přípravy vs aplikace léčiv) byly
srovnatelné a řádově odpovídaly výsledkům publikovaných ve světové
literatuře. Provedené monitorování poukázalo na zdroje znečištění a podpořilo
iniciaci prací, které povedou k nápravě zjištěných nedostatků.

        klíčová slova: cytostatika
- léčiva - expozice pracovníků - kontaminace - pracoviště - zdravotnictví

28

KAVKA, ALEŠ: Nanorozměry v kontextu
pracovnělékařské problematiky.

        anotace: Pravděpodobný
budoucí rozvoj výroby a využívání nanomateriálů
otevírá nové otázky v kontextu jejich účinků na zdraví. Práce představuje
kategorii nanomateriálů postavených na uhlíkové
bázi, seznamuje s jejich vlastnostmi a informuje o výsledcích dosavadních
výzkumů na poli zdravotní problematiky.
        klíčová slova:
nanomateriály - zdraví - účinky

29

KUBINCOVÁ, ANNA - LEGÁTH, L. - TAKÁČ, P.: Profesionálne
pneumopatie a súčasné
možnosti rehabilitačnej liečby.

        anotace: Výskyt,
morbidita i mortalita chronických onemocnění dýchacího systému celosvětově
stoupá. Profesionální onemocnění dýchacího systému představují 10 % všech
hlášených nemocí z povolání na Slovensku. K nejčastějším a prognosticky
nejzávažnějším patří kromě pneumokonióz, alergická
a nádorová onemocnění, 15 % případů CHOCHP se dává do souvislosti s
profesionálními vlivy prostředí. Kromě vyřazení z profesionální expozice a
indikované medikamentové léčby, vzhledem k 
multidimenzionálnímu systémovému postižení,
nezastupitelné místo v léčebném procesu přísluší přístupům
komprehenzivní plicní rehabilitace.
        klíčová slova: plíce -
onemocnění profesionální - nemoci z povolání - rehabilitace - léčení

30

MARTINKOVÁ, JANA - BRHEL, PETR: Bolestivá postižení pohybového aparátu při
práci v kanceláři.

        anotace: Poškození
zdraví vzniklá v souvislosti s prací s počítačem jsou poměrně častá.
Především postižení pohybového aparátu působí významné bolestivé obtíže. Je
podán přehled nejčastějších možností poškození pohybového aparátu, jejich
klinické projevy, zásady léčby a možnosti jejich prevence.
        klíčová slova: ústrojí
pohybové - práce s počítačem - poškození zdraví

31

BRHEL, PETR - FENCLOVÁ, ZDENKA: Jak uznáváme nemoci z povolání dýchacích
cest, plic a pohrudnice.

        anotace: Mezi nemocemi
z povolání dýchacích cest, plic a pohrudnice které byly v roce 2008 uznány v
České republice za nemoci z povolání, dominovaly 48% podílem nemoci způsobené
prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého – uhlokopská
pneumokonióza a silikóza před profesionálním astmatem a
alergickou rýmou (32 %), nemocemi z azbestu (16 %). Autoři se zabývají
současnými posudkovými postoji a názory odborníků na zásady diagnostiky
nemocí z povolání.
        klíčová slova:
pneumokoniózy - astma - azbest - nemoci z povolání -
posudky lékařské - diagnostika


Professional Safety - č. 10
(2009)

32

STEINBACHER, DAVID - SMITH, ANTHONY: SH&E strategic
planning : a maturity-criticality
approach to continuous
improvement.
Strategické plánování v BOZP : kriticky vyzrálý
přístup k průběžnému zlepšování
        anotace: Efektivní
plánování v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) hraje
zásadní roli ve snahách podniku dosáhnout krátkodobých cílů i budoucí vize.
Bezpečnostní technici mohou hodnotit zralost všech elementů BOZP, stejně jako
jejich potenciální dopad na kritický stav v podniku. Toto hodnocení jim
umožní efektivněji stanovit priority ve zlepšování úrovně BOZP.
        klíčová slova: management
bezpečnosti práce - řízení bezpečnosti práce - plánování - přístupy -
hodnocení - priority

33

WELBORN, CLIFF - BORAIKO, CAROL: Proactive
safety : engage
employees in failure
modes and effects
analysis to improve
safety.
Proaktivní bezpečnost
: angažovat zaměstnance do analýzy režimů poruch a následků ke zlepšení
bezpečnosti
        anotace: Jednou z cest
prevence úrazů a nehod na pracovišti je identifikace všech rizik v pracovním
prostředí. Analýza režimů poruch a následků (FMEA, Failure
Modes and
Effect Analysis) je osvědčeným
postupem používaným v návrzích produktů, který je vhodný pro prevenci či
zmírnění rizik spojených s potenciálním selhání produktu. Tato analýza může
být přizpůsobena tak, aby se hodila na všechny bezpečnostní aplikace na
pracovišti. Článek představuje případovou studii, na které je demonstrováno,
jak analýza FMEA podporuje zapojení zaměstnanců do snah o bezpečnost při
práci.
        klíčová slova: analýzy
rizik - poruchy - následky - zaměstnanci - postoje - bezpečnost práce -
programy bezpečnosti práce

34

BEHM, MICHAEL: Employee morale
: examining the
link to occupational
safety and health.
Morálka zaměstnanců : průzkum jejich vazby k bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci
        anotace: Názor, že
výkonnost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je spojena s obchodní
výkonností, zahrnujíc i morálku zaměstnanců, je velice působivý. Přesto je
tvrzení, které oba tyto koncepty spojuje, limitováno nedostatkem dat pro jeho
podporu. Uvedený výzkum analyzuje vztah mezi výkonností bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a morálkou zaměstnanců. Využívá k tomu data
The Great Place
to Work Institute jako základ pro hodnocení morálky
zaměstnanců.
        klíčová slova: BOZP -
výkonnost - podniky - zaměstnanci - morálka


Profit - č. 45 (2009)

35

FETTER, RICHARD W.: Hon na opozdilce.
        anotace: Pozdní
příchody do zaměstnání a dřívější odchody z něj komplikují fungování firmy.
Zaměstnavatelé se proto pokoušejí své zaměstnance přesvědčit, aby se jich
vyvarovali. Ne všechny prostředky, které k tomu používají, jsou však v
souladu se zákonem. Autor tedy představuje metody v boji zaměstnavatelů s
opozdilci.
        klíčová slova: práce -
doba pracovní - zaměstnanci - zaměstnavatelé - sankce


Rescue

Report - č. 5 (2009)

36

KORTUSOVÁ, RENATA: Posttraumatická péče tvoří nedílnou součást práce
profesionálních hasičů.

        anotace: Profese
hasiče patří v České republice stejně jako v mnoha zemích Evropy a Severní
Ameriky k prestižním povoláním. Součástí této profese je také krizová
komunikace a posttraumatická péče, kterou musí hasiči ovládat. Článek přináší
rozhovor s hlavním psychologem HZS ČR Davidem Dohnalem a věnuje se tématu
psychologické služby HZS, hasičských týmů posttraumatické péče a životě
psychologů HZS ČR.
        klíčová slova: hasiči
- péče posttraumatická - psychologie - hasičský záchranný sbor

37

ŠAFRÁNEK, ONDŘEJ: Samovznícení.
        anotace: Článek
představuje jednu z poměrně častých příčin vzniku požáru - samovznícení.
Samovznícení je proces, při kterém se hořlavá látka nebo směs látek zahřívá,
až dosáhne teploty vznícení, a to bez působení přímého zdroje zapálení.
        klíčová slova: požáry
- příčiny - samovznícení


Sondy - č. 15 (2009)

38

KOSINA, MIROSLAV: Kdo umí, pracuje - kdo neumí, buzeruje.
        anotace:
Mobbing čili teror v práci člověka psychicky zlomí a
zničí mu život. Připočteme-li k tomu hospodářskou krizi a strach zaměstnanců,
že přijdou o práci, tak se jedná o velký problém.
        klíčová slova:
mobbing - šikana - násilí na pracovišti - zátěž psychická
- strategie - prevence


Technik - č. 11 (2009)

39

TransSteel : svařovací systém pro náročné podmínky
v praxi.

        anotace: Efektivní
svařování oceli a je jedno, zda jde o strojní nebo ocelářský průmysl, výrobu
potrubí, jeřábů, kolejových vozidel nebo zásobníků, práci v docích a jiných
odvětvích, představuje maximální zatížení člověka i stroje. Vývojáři
společnosti Fronius vyvinuli kompletní řešení -
Steel Transfer Technology.
        klíčová slova: oceli -
svařování

40

Svařování za studena : ultrazvukem.
        anotace: Svařování
ultrazvukem je moderní způsob spojování kovů (a to i různých) a plastů. Jeho výhodou
je optimální elektrický a termický přechodový (stykový) odpor, dále to, že k
němu není zapotřebí žádný přídavný svařovací materiál, a že toto svařování
trvá velmi krátkou dobu.
        klíčová slova: svařování
- ultrazvuk

41

MIGO 202 : česká svářečka s nadstandardní výbavou.
        anotace: Pod označením
MIGO 2O2 vyvinula mělnická firma JK-WELD kvalitní svářečku pro svařování
metodou MIG/MAG, CO2. Poskytuje maximální svařovací proud 200A a jeho
obrovskou výhodou je třífázové napájení.
        klíčová slova: svařování
- kovoprůmysl


Travail

et Sécurité - č. 699 (2009)

42

RAVALLEC, CÉLINE - BRASSEUR, GRÉGORY - VAUDOUX, DELPHINE: La
prévention entre en
scene : spectacle
vivant : dossier.
Na
jeviště přichází prevence : živé divadelní představení : souhrnná zpráva
        anotace: Tento svět
není bez rizika úrazů a nemocí z povolání, jak na jevišti, tak v zákulisí.
Pracovníci jsou vystaveni muskuloskeletálním
obtížím, riziku hluchoty, pádům, ale též psychosociálním rizikům, čemuž může
napomoci i špatná organizace práce. Zatím co dříve byla pozornost věnována
bezpečnosti publika, dnes se zájem obrací k bezpečnosti zaměstnanců.
        klíčová slova: divadla
- jeviště - rizika bezpečnostní - rizika zdravotní


Zeitschrift

für Arbeitswissenschaft
- č. 3 (2009)

43

KAMUSELLA, CH. - SCHMAUDER, M.: Ergotyping
im rechnerunterstützten
Entwicklungs- und
Gestaltungsprozess.
Ergotyping
v procesu vývoje a projektování na počítači
        anotace: Je proveden proces
technických produktů a systémů za použití digitálních prototypů. Pro
ergonomické zadání úkolů jsou k tomu aplikovány ergonomické nástroje v podobě
digitálních modelů lidí. Zvláštní ergonomické aspekty metod a nástrojů lze
nazvat pojmem ergotyping. Článek předkládá přehled
k jeho zařazení a na příkladu uvádí cíle k rozvoji digitálních nástrojů
ergonomie.
        klíčová slova: ergonomie
- modely počítačové - CAD - vývoj - projektování - počítače

44

MEYER, M.-D. - LANDAU, K.: Beurteilung
muskulärer Beanspruchung
bei Hand-Arm-
Rumpf Bewegungen,
die besondere
Sorgfalt und
Präzision erfordern.
Posuzování
svalové námahy při pohybech rukou, paží a trupu, které vyžadují zvláštní
pečlivost a přesnost
        anotace: Pro výzkum
manipulace s nestabilními předměty byl m.j.
zjišťován elektromyogram pěti svalových skupin a
provedena anketa o subjektivním pocitu nestability. Byly použity různé
pohybové strategie pro dosažení vyšší přesnosti. Využití svalů je závislé na
plnosti, a tudíž na požadované přesnosti pohybů. Plnost významně působila též
na pociťovanou nestabilitu.
        klíčová slova: námaha
fyzická - svaly - ruce - paže - trup - stabilita - manipulace ruční - pohyby
manipulační

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail