Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2007/7

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Excerpované časopisy

<?xml:namespace prefix = o /??>

 

112 - č. 5 (2007)
112 - č. 6 (2007)

Bezpečná práca - č. 3 (2007)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 5 (2007)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 6 (2007)
České pracovní lékařství - č. 2 (2007)
Die BG - č. 5 (2007)
Ekonom - č. 24 (2007)
Human Factors - č. 3 (2007)
Human Resources Management - č. 3 (2007)
Chemagazín - č. 3 (2007)
Jakost, bezpečnost, technologie - č. 1 (2007)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 6 (2007)
Le Travail Humain - č. 2 (2007)
Moderní řízení - č. 5 (2007)
Moderní řízení - č. 6 (2007)
Personál - č. 5 (2007)
Pracovní lékařství - č. 1-2 (2007)
Profit - č. 22 (2007)
Profit - č. 23 (2007)
Profit - č. 26 (2007)
Sondy - č. 24 (2007)
Sondy - č. 25 (2007)
Tiefbau - č. 6 (2007)
Travail et Sécurité - č. 674 (2007)

 

Nové časopisecké články v knihovně VÚBP

112 - č. 5 (2007)

1

OŠLEJŠEK, PETR - HORA, JAN: Výcvik hasičů v podmínkách požáru v uzavřených prostorech.
        anotace: Požáry v uzavřených prostorech patří mezi nejkomplikovanější zásahy jednotek požární ochrany. Článek seznamuje s výcvikem hasičů v reálných podmínkách a přípravou instruktorů ve Švédsku.
        klíčová slova: požáry - prostory uzavřené - hasiči - výcvik - praxe

2

HRON, MILAN: Havárie v továrně na pyrotechniku.
        anotace: Havárie v továrně na pyrotechnikuv Dánském Koldingu, ke které došlo 3. listopadu 2004, byla analyzována a stala se východiskem pro zpracování souhrnného vyhodnocení, na které se podílelo mnoho různých složek.
        klíčová slova: havárie průmyslové - pyrotechnika - továrny - analýzy - hodnocení - Dánsko

3

NITRA, JOSEF: Jeden ústav = třikrát bezpečnost.
        anotace: Článek přináší rozhovor s ředitelem Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. (SÚJCHBO), MUDr. Stanislavem Brádkou. SÚJCHBO se nachází v Kamenné u Příbrami a je jediným zařízením v České republice, které se zabývá komplexní ochranou proti nebezpečným účinkům chemických, jaderných a biologickém látek na člověka a prostředí.
        klíčová slova: Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany - bezpečnost - látky nebezpečné - ústavy výzkumné - ochrana jaderná

4

PROCHÁZKOVÁ, DANA: Evropská konference o výzkumu bezpečí.
        anotace: Evropská konference o výzkumu bezpečí (European Conference on Security Research SRC 2007) se konala v Berlíně 26. a 27. března 2007 a pořádalo ji Německé spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum ve spolupráci s Evropskou komisí. Konference se tématicky věnovala čtyřem okruhům: 1. bezpečí, inovace a technologie, 2. bezpečí a infrastruktura, 3. bezpečí a konkurenceschopnost a 4. bezpečí a společnost. Výzkum bezpečí zde byl prezentován jako služba občanům, státům a společnosti.
        klíčová slova: bezpečnost - výzkumy - konference

5

CIKHARTOVÁ, ZUZANA: Pragoalarm / Pragosec 2007.
        anotace: Ve dnech 11. - 13. dubna 2007 se v Praze-Holešovicích konal 16. mezinárodní veletrh zabezpečovací techniky, systémů, služeb, požární ochrany a záchranářských zařízení PRAGOALARM / PRAGOSEC 2007. Zúčastnilo se ho 102 vystavovatelů (z toho 13 ze zahraničí), resp. 228 firem z 27 světa.
        klíčová slova: veletrhy - technika bezpečnostní - systémy zabezpečovací - ochrana požární - záchranářství - Česká republika

6

SÝKORA, VLASTIMIL: Ochranné oděvy.
        anotace: Ochranný oděv je určen k hermetické izolační ochraně povrchu těla osob působících ve složkách integrovaného záchranného systému a osob v zařízení civilní ochrany. Článek přináší popis, technická data a způsob ošetřování ochranných oděvů.
        klíčová slova: oděvy ochranné - OOPP

112 - č. 6 (2007)

7

MALÍK, LUKÁŠ: Názory příslušníků HZS ČR na posttraumatickou intervenční péči.
        anotace: Vlivem změny poměru a závažnosti zásahů se mění nároky na psychickou odolnost hasičů. Mimo jiné, i pro lepší vyrovnání se s psychicky náročnými zásahy, byla v roce 2002 u HZS ČR zřízena psychologická služba. Součástí této služby je posttraumatická intervenční péče. Autor přináší výsledky vlastního dotazníkového šetření provedeného na toto téma mezi hasiči.
        klíčová slova: hasiči - psychika - odolnost - péče - služby - psychologie - názory - dotazníky

8

VACKOVÁ, MARIE - ŠPLIŇO, MIROSLAV: SARS.
        anotace: SARS (Syndrom akutního respiračního onemocnění) je někdy označován jako první pandemie nové infekce 21. století. Je to infekční virové onemocnění, které probíhá pod obrazem těžkého postižení respiračního traktu s rozvojem atypické pneumonie a následným respiračním selháním.
        klíčová slova: onemocnění infekční - SARS - viry

9

SÝKORA, VLASTIMIL: EGO Zlín, spol. s r.o. : výrobci ochranných prostředků 6.
        anotace: Článek představuje firmu EGO Zlín. Původně nabízela tato firma pouze vakuové prostředky pro zdravotnickou záchrannou službu, postupně však sortiment rozšířila. V roce 1997 začala s výrobou a prodejem stanových systémů a od roku 2001 se začala věnovat tematice NBC (nuclear, biological and chemical) látek a vývoji biovaku, následně bioboxu a přetlakových pracovišť.
        klíčová slova: OOPP - prostředky ochranné - výrobci - ochrana biologická - ochrana chemická - pracoviště mobilní

10

ŠILHÁNEK, BOHUMIL: Deset let Vzdělávacího a technického ústavu civilní ochrany Slovenské republiky..
        anotace: Vzdělávací a technický ústav civilní ochrany Slovenské republiky z hlediska svojí činnosti sdružuje vzdělávací, výcvikovou a servisně-opravárenskou činnost a laboratorní kontrolu nebezpečných chemických a radioaktivních látek. Autor při příležitosti 10. výročí existence ústavu popisuje jeho historii a současnou organizaci a činnosti.
        klíčová slova: ochrana civilní - ústavy - Slovensko - činnosti - organizace - historie

Bezpečná práca - č. 3 (2007)

11

HLOCH, SERGEJ: Hlučnost a technické možnosti jej znižovania pri deleni materialov vysokorýchlostným hydroabrazívnym prúdom.
        anotace: Technologie dělení vysokorychlostním hydroabrazivním proudem (VHAP) patří mezi nejvýznamnější zdroje hluku, což potvrzuje i analýza hodnocení rizik této technologie. Článek identifikuje zdroje rizika, prezentuje výsledky experimentálních měření a možnosti redukce hlučnosti.
        klíčová slova: hluk - hlučnost - expozice pracovníků - analýzy - technologie - zařízení

12

DRAHOŠ, MILAN: Povinnosti zamestnávatelov na zaistenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému polu.
        anotace: Článek seznamuje čtenáře s povinnostmi zaměstnavatelů na zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců před riziky souvisejícími s expozicí elektromagnetickému poli. Právnické a fyzické osoby se musí řídit zákonem NR SR č. 124/2006 Z. z., který se dotýká také problematiky expozice fyzikálním, chemickým a biologickým faktorům pracovního prostředí.
        klíčová slova: pole elektromagnetické - expozice pracovníků - zaměstnavatelé - povinnosti - předpisy právní - prostředí pracovní

13

UHEREK, JURAJ: Horizontálne istiace systémy : riešenie bezpečnosti na strechách?.
        anotace: Článek se věnuje problematice bezpečné práce ve výškách, resp. na střechách. Rozebírá možnosti použití horizontálních jisticích systémů.
        klíčová slova: práce ve výškách - střechy - bezpečnost - systémy jisticí

14

Rozbor pracovných úrazov a závažných priemyselných havárií v organizáciach v posobnosti orgánov NIP za rok 2006.
        anotace: Ve formě přehledných tabulek přináší článek statistické údaje o pracovních úrazech a závažných průmyslových haváriích v organizacích v působnosti národních inspektorátů práce za rok 2006 na Slovensku.
        klíčová slova: úrazy pracovní - havárie průmyslové - havárie závažné - analýzy - statistiky - Slovensko

15

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Pracovné podmienky ako determinanty rodovej nerovnosti práce : seminár.
        anotace: Článek informuje o výzkumném projektu "Pracovné podmienky ako determinanty rodovej nerovnosti práce" v rámci iniciativy společenství Equal, který řeší Institut pro výzkum práce a rodiny SK. Projekt cíleně monitoruje situaci žen a mužů na trhu práce, a to výzkumem pracovních podmínek z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
        klíčová slova: ženy - muži - podmínky pracovní - BOZP - výzkumy - příležitosti rovné - trh práce

16

HATINA, TEODOR: Terminologický slovník bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci : 1. časť A-E.
        anotace: Článek přináší první přehled pojmů z Terminologického slovníku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (písmena A-E). Další termíny budou uveřejněny v následujících číslech časopisu.
        klíčová slova: BOZP - terminologie

17

Prognóza expertov o vznikajúcich biologických rizikách súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia na pracovisku.
        anotace: Každoročně zemře ve světě 320 tis. zaměstnanců na přenosné choroby, z toho 5 tis. v EU. Za poslední roky se informovanost veřejnosti o biologických rizicích (pr. SARS, ptačí chřipka, bioterorismus) díky médiím zvýšila. Biologické látky jsou ale přítomné na mnoha pracovištích a zaměstnanci jsou vystavení jejich škodlivým biologickým rizikům. Článek informuje o prognóze expertů o vznikajících a narůstajících biologických rizicích. mezi hlavní rizika patří globální epidemie, organismy odolné proti lékům, nedostatečné posuzování rizik, nakládání s odpadem, kvalita ovzduší ve vnitřních prostorech, endotoxiny a chemikálie.
        klíčová slova: rizika biologická - látky biologické - prognózy - pracoviště - hodnocení rizik

Bezpečnost a hygiena práce - č. 5 (2007)

18

DANDOVÁ, EVA: Technická novela zákoníku práce.
        anotace: Autorka uvádí několik poznámek k technické novele nového zákoníku práce. V březnu byl zaslán do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., a některé související zákony.
        klíčová slova: zákoník práce - novely - předpisy právní - Česká republika

19

Už bylo 11. dubna 2007 : dopravci vědí, co to znamená!
        anotace: Článek se věnuje problematice BOZP v silniční dopravě a diskutuje problematiku dvou nařízení. Prvním je nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. Druhým je nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 561/2006 z 15. 3. 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti, týkající se silniční dopravy (minimální věk řidičů nákladní dopravy a autobusů).
        klíčová slova: doprava silniční - řidiči - zaměstnanci - BOZP - doba pracovní - odpočinek - věk

20

CAIS, ZDENĚK: Obsah plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
        anotace: Plán BOZP je hlavním nástrojem koordinace opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a umožňuje především identifikaci nebezpečí na pracovišti a efektivní využívání společných ochranných opatření. Je důležitý především pro práci koordinátora BOZP na staveništi, ale i dalších aktérů při výstavbě. Článek uvádí náležitosti, které by měl plán BOZP na staveništi obsahovat.
        klíčová slova: staveniště - výstavba - plány bezpečnosti práce - BOZP

21

FUCHS, ALEXANDR - NAVRKALOVÁ, EVA: Nové technické normy, významné z hlediska ochrany zdraví.
        anotace: Článek přináší přehled nových technických norem, které jsou významné z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti při práci a hygieny práce, pracovního lékařství a požární ochrany.
        klíčová slova: normy technické - bezpečnost práce - ochrana zdraví - hygiena práce - lékařství pracovní - ochrana požární

Bezpečnost a hygiena práce - č. 6 (2007)

22

MAJER, IVAN: Zlepšování kvality a produktivity práce prostřednictvím péče o BOZP : nová strategie Evropské unie na období let 2007-2012.
        anotace: Koncem února 2007 vydala Komise Evropského parlamentu novou pětiletou strategii na podporu zdraví a bezpečnosti při práci v Evropské unii nazvanou "Zlepšování kvality a produktivity práce prostřednictvím péče o BOZP : nová strategie Evropské unie na období let 2007-2012". Tento dokument je významným nástrojem pro realizaci aktivní politiky BOZP. Vyplývá z ní, že je nutné permanentně a aktivně prosazovat dodržování předpisů, napomáhat pochopení zásad prevence a poskytovat motivační nástroje na uplatňování efektivních opatření na ochranu života a zdraví zaměstnanců, zlepšení pracovních podmínek a celkové kultury práce (autorský abstrakt).
        klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - ochrana zdraví - kvalita života - produktivita práce - strategie bezpečnosti práce - EU

23

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Osobní ochranné pracovní prostředky a ochranné nápoje.
        anotace: V případě, ľe rizika při práci nelze odstranit nebo snížit, je zaměstnavatel povinen dle zákoníku práce zaměstnancům přidělit osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP(. Podobná situace je i s poskytováním studených a teplých ochranných nápojů. V některých případech musí zaměstnavatel poskytnout také mycí, čisticí a dezinfekční prostředky.
        klíčová slova: OOPP - prostředky ochranné - nápoje ochranné - legislativa - povinnosti

24

Pracovnělékařská péče.
        anotace: Článek představuje doporučení Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně k pracovnělékařské péči / službě. Doporučení uvádí práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti pracovnělékařské péče, působnost zařízení pracovnělékařské péče a poskytovatelů této péče.
        klíčová slova: péče pracovnělékařská - služby - doporučení - práva - povinnosti - zaměstnavatelé - zaměstnanci

25

KROUPA, BŘETISLAV: Bezpečnost práce : praxe ve firmě : nařízení vlády č. 406/2004 Sb..
        anotace: Příspěvek přináší ukázku přístupu zhodnocení činností u zaměstnavatele v rámci prevence rizik, zda dochází nebo může dojít k nebezpečným situacím vedoucím k výbuchu ve smyslu nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.
        klíčová slova: rizika - výbuchy - prevence rizik - nařízení vládní - situace nebezpečné

26

FUCHS, ALEXANDR: Nové technické normy, významné z hlediska ochrany zdraví.
        anotace: Článek přináší přehled nových technických norem, které jsou významné z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti při práci a hygieny práce, pracovního lékařství a požární ochrany.
        klíčová slova: normy technické - bezpečnost práce - hygiena práce - ochrana zdraví - ochrana požární - lékařství pracovní

České pracovní lékařství - č. 2 (2007)

27

OSINA, OTO: Profesionálne akútne intoxikácie sírovodíkom.
        anotace: Akutní profesionální intoxikace sirovodíkem se v posledních letech objevují zřídka. Na Slovensku se v posledních 15 letech objevilo 11 případů. Autoři popsali na třech příkladech vznik a průběh intoxikací, spojených s bezvědomím, ke kterým došlo při práci v odpadních stokách a při čištění kalových nádrží.
        klíčová slova: sirovodík - intoxikace - látky nebezpečné - vody odpadní - čističky - ohrožení zdraví - bezvědomí - příklady

28

FENCLOVÁ, ZDENKA: Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2006.
        anotace: Autoři předkládají čtenářům vybraná statistická data o počtu a složení hlášených profesionálních onemocněních v České republice v roce 2006. Článek vychází z dat Národního registru nemocí z povolání, která jsou dostupná na URL http://www.szu.cz/chpnp/?%20cat=NZP&page=NZP.
         klíčová slova: nemoci z povolání - statistiky - Česká republika - 2006

29

KUČERA, IVAN - HLAVÁČ, PAVEL: Kategorizace prací ve vazbě na profesionální onemocnění hlášená v roce 2006.
        anotace: Autoři uvádí aktuální údaje o kategorizaci prací, hodnotí změny, které nastaly v průběhu roku 2006, a nově porovnávají výskyt škodlivých faktorů pracovního prostředí a profesionálních onemocnění dle velikostní kategorie podniku dle počtu zaměstnanců.
        klíčová slova: onemocnění profesionální - kategorizace prací - faktory škodlivé - prostředí pracovní - statistiky - Česká republika - 2006

30

URBAN, P. - PELCLOVÁ, D.: Zpráva o 28. světovém kongresu pracovního lékařství (ICOH).
        anotace: Ve dnech 11. - 16. 6. 2007 se v italské Miláně konal 28. světový kongres pracovního lékařství (ICOH 2006). Kongresu se zúčastnilo téměř 2600 účastníků z 91 zemí. Program pokrýval všechny aspekty pracovnělékařské problematiky. Jednotícím prvkem bylo komplexní téma vlivu globalizace na oblast pracovního lékařství a analýza globálních změn ve světě práce.
        klíčová slova: lékařství pracovní - kongresy mezinárodní - 2006

Die BG - č. 5 (2007)

31

ZELLNER, A.: Ladungssicherung im Handwerk und Kundendienst : Teil 2. Zajištění nákladů v řemeslné činnosti a ve službách : část 2
        anotace: Článek popisuje problematiku dopravy nebezpečných nákladů. Na příkladu výbuchu vozu s tlakovými lahvemi je demonstrováno riziko nedodržování příslušného nařízení. Při překročení 1000 bezpečnostních bodů platí rozšířené předpisy dopravního práva. Náklad je třeba přednostně přepravovat v otevřených nebo větraných vozidlech. Uvedena pravidla pro dopravu tlakových lahví.
        klíčová slova: lahve tlakové - náklady nebezpečné - výbuchy - doprava silniční - předpisy - Německo

32

DAUSCH, D.: Augenbeschwerden am modernen Arbeitsplatz : das office Eye oder Computer Vision Syndrom. Oční obtíže na moderním pracovišti : "kancelářské oko" nebo syndrom počítačového vidění
        anotace: Článek popisuje typické zrakové obtíže při práci s počítači. Důležitá je funkce slzného filmu, přičemž klíčovou úlohu hraje lipidová vrstva. K léčbě hlavních poruch této vrstvy se osvědčila nová terapie s liposomy. Nová koncepce byla již použita v pracovním lékařství. K léčbě typických obtíží na pracovišti by se měl používat oční sprej.
        klíčová slova: zrak - obtíže zdravotní - ochrana zraku - počítače - lékařství pracovní

Ekonom - č. 24 (2007)

33

RUBEŠ, PAVEL: Vykrádání myšlenek.
        anotace: Článek se věnuje právu duševního vlastnictví, které chrání autorská díla a vynálezy. Pokud je dotčeno autorské právo, lze se bránit soudně podáním žaloby na určení autorství nebo trestním oznámením.
        klíčová slova: právo autorské - vlastnictví duševní

Human Factors - č. 3 (2007)

34

SHAKERI, S. - FUNK, K.: A comparison of human and near-optimal task management behavior. Srovnání lidského chování a chování blízkého optimálnímu při řešení úkolu
        anotace: Příspěvkem studie je vývoj abstraktního rámce, v němž může být vyznačena varieta scénářů mnoha úkolů. Byla zavedena metafora s žonglérem talířů k představě operátora vykonávajícího četné úkoly. Výkon 10 účastníků byl srovnán s normativním modelem, který byl blízko optimálnímu řešení problému matematického programování za pomoci tabu heuristických výzkumů.
        klíčová slova: úkoly pracovní - chování - psychologie práce - operátoři

35

MCKEOWN, D. - ISHERWOOD, S.: Mapping candidate within-vehicle auditory displays to their referents. Možnosti různých kombinací signálů u sluchových displejů uvnitř vozidla
        anotace: V této studii byl zkoumán jazyk, okolní zvuky, zvukové obrazy (zvuky se specifickým významem) a abstraktní syntetická výstraha jako signály pro rozhraní uvnitř vozidla. Bylo zjištěno, že zvukové ikony vytvořily výkon blízký stropu v čase odpovědi a identifikační přesnosti. Výsledky ukazují na význam pojetí role vztahu signálu a nosiče při navrhování sluchových displejů.
        klíčová slova: vozidla - displeje - zvuk - sluch - signály sluchové

36

BECK, P. - DZINDOLET, M.-T. - PIERCE, L.-G.: Automation usage decisions : controlling intent and appraisal errors in a target detection task. Rozhodnutí o použití automatizace : kontrola záměru a omyly v odhadu v úkolu spojeném s určením cíle
        anotace: K nesprávnému použití, případně nepoužití automatizovaného systému dochází často proto, že operátoři nedovedou stanovit, zda automatizace nebo neautomatizovaná alternativa maximalizuje pravděpodobnost úspěchu úkolu, nebo znají užitečnost opcí, ale tuto informaci nezohledňují. Bylo zjištěno, že kombinace zpětné vazby a nácviku scénáře je efektivnější při nápravě nesprávného rozhodnutí než zásah provedený izolovaně.
        klíčová slova: automatizace - psychologie práce - úkoly pracovní - vazba zpětná

37

BARTLETT, D. - ZHANG, X.: A relation between dynamic strength and manual materials-handling strategy affected by knowledge of strength. Vztah mezi dynamickou silou a strategií ruční manipulace s materiálem ovlivněný znalostí síly
        anotace: Byl zkoumán vztah mezi kinetickou silou a strategií třídění do skupin k započetí uvedeného úkolu a účinek znalostí síly v tomto vztahu. Bylo zjištěno, že dynamická síla a zpětná vazba znalosti měla významný účinek na kvantifikující třídicí strategii. Potenciální aplikace zahrnuje použití testování síly při výběru pracovníků a při hledání lepších strategií, např. v prevenci úrazů.
        klíčová slova: manipulace ruční - síla - vazba zpětná - třídění - výběr - pracovníci - strategie pracovní

38

HSIAO,H. - WHITESTONE, J. - KAU,T,-Y.: Evaluation of fall arrest harness sizing schemes. Zhodnocení rozměrových schémat ochranných pásů proti pádům
        anotace: Kromě uvedených schémat hodnotí článek antropometrická kritéria k použití pro konstrukci ochranných pásů. Byl vypracován logistický regresní model s 8 rovnicemi a vyzkoušen pro klasifikaci více než 96 % účastníků za účelem stanovení nejlepší vhodné velikosti. Byl navržen alternativní systém 2 velikostí pro ženy a 3 pro muže místo běžného systému 4 velikostí pro obě pohlaví.
        klíčová slova: pásy bezpečnostní - pásy ochranné - antropometrie - pády osob - pády z výšky

39

ISHERWOOD, S.-J. - MCDOUGALL, S.-J.-P. - CURRY, M.-B.: Icon identification in context : the changing role of icon characteristics with user experience. Identifikace ikon v kontextu : měnící se úloha charakteristik ikon se zkušeností uživatele
        anotace: Byl zkoumán relativní význam charakteristik ikon při určování rychlosti a přesnosti identifikace ikon. Studie byla zaměřena na úlohu jedné nebo dvou charakteristik ikon při první zkušenosti uživatele se souborem ikon. Bylo zjištěno, že konkrétnost ikon by neměla mít primární význam při identifikaci ikon, významnější by měla být sémantická vzdálenost.
        klíčová slova: ikony - charakteristiky - identifikace - význam - zkušenosti

40

LAAR, D. VAN - DESHE, O.: Color coding of control room displays : the psychocartography of visual layering effects. Barevné kódování displejů kontrolních místností : psychokartografie účinků zrakového rozvrstvení
        anotace: Bylo hodnoceno, která ze 3 kódovacích metod (monochromní, maximálně diskriminabilní a metoda zrakového rozvrstvení) užívaných ke kódování 4 typů formátů displeje kontrolní místnosti byla lepší ve 2 třídách úkolu (výzkum, srovnání). Bylo zjištěno, že metoda kódování vizuálních vrstev je lepší než ostatní metody, jestliže metoda podporuje uživatelův úkol.
        klíčová slova: displeje - kódování - vizualita - zrak - psychologie práce

41

RICHARDSON, A.-R. - WALLER, D.: Interaction with an immersive virtual environment corrects user´s distance estimates. Interakce s imerzivním virtuálním prostředím opravuje uživatelovy odhady vzálenosti
        anotace: Bylo zkoumáno, zda předchozí interakce v imersivním + virtuálním prostředí (VE) umožňuje zlepšit přesnost odhadu vzdálenosti a zda se tato zlepšená schopnost rozšířila i na jiné způsoby odhadu vzdálenosti. Bylo zjištěno, že úkol interakce významně opravil nižší odhad na blízký skutečnosti. Výzkum lze aplikovat pro zlepšení systémů VE vyžadujících přesný prostorový odhad.
        klíčová slova: prostředí virtuální - odhady - vzdálenosti - psychologie práce - schopnosti poznávací

Human Resources Management - č. 3 (2007)

42

JIREC, ALEŠ: E-learning šetří firmám čas i peníze.
        anotace: Firma Hewlett Packard (HP) zaujímá na trhu IT významnou pozici. Článek seznamuje s tím, jak tato firma využívá metody e-learningu pro své školení svých zaměstnanců.
        klíčová slova: e-learning - praxe - zkušenosti

43

MLÁDKOVÁ, LUDMILA: Komunity ovlivňují práci s tacitními znalostmi.
        anotace: V organizacích vznikají komunity obvykle tam, kde se řeší nějaký problém nebo lidé musí intenzivně dlouhodobě spolupracovat, popřípadě učit se jeden od druhého. Účast pracovníků v komunitě je dobrovolná. Komunity mohou být vy firmách využívány jako účinný nástroj pro práci s tacitními znalostmi.
        klíčová slova: znalosti tacitní - komunikace - spolupráce

44

PŘIKRYL, JAN: Nový trend : respektujte jednotlivce.
        anotace: Současné trendy na trhu práce ve vyspělých zemích naznačují, že nastává přelomová doba ve vztahu k zaměstnancům. Různé prvky nových přístupů se stále více prosazují v praxi úspěšných organizací. Například Accenture přišel s konceptem zaměřeným na jedinečnost pracovníků - workforce-of-one.
        klíčová slova: zaměstnanci - přístupy - zdroje lidské - řízení lidských zdrojů

45

KLEINOVÁ, PETRA: Co vyžaduje zaměstnávání cizinců.
        anotace: Zaměstnavatelé stále více musejí počítat s tím, že v České republice žije čím dál více cizinců. Proto rozhodne-li se společnost pro zaměstnání občana s jinou než českou státní příslušností, musí splnit jisté povinnosti.
        klíčová slova: cizinci - zaměstnavatelé - povinnosti

46

Preventivní péče se vyplácí.
        anotace: Cítit se v dobré zdravotní kondici, mít elán do práce i do aktivit volného času, je signálem fyzické a psychické pohody. Sedavé zaměstnání, neustálý stres a nárazové střídání psychického a fyzického zatížení jsou zdrojem budoucích zdravotních potíží i civilizačních chorob. Klíčem k psychické a fyzické odolnosti, která přetrvá do vyššího věku, může být účinná jen prevence pod dohledem specialistů.
        klíčová slova: zátěž pracovní - prevence - pohoda pracovní

47

Benefity ano, ale jaké?
        anotace: Hlavním cílem poskytování benefitů je pro firmy udržet si kvalitní zaměstnance. Dalším důvodem je také fakt, že spokojenost zaměstnanců vede k jejich větší motivaci a pocitu sounáležitosti s firmou. Článek přináší postoje zaměstnanců k poskytovaným benefitům, současné trendy a zahraniční zkušenosti.
        klíčová slova: benefity zaměstnanecké - zaměstnanci - postoje - trendy

48

HYNEK, JIŘÍ: Prostředí jde ruku v ruce s výkonností.
        anotace: Práci znalostních pracovníků výrazně ovlivňuje i fyzické pracovní prostředí, tj. kanceláře, kóje, budovy a mobilní pracoviště. Tento fakt je však firmami často opomíjen. Na toto téma byla provedena řada studií, na jejichž základě byl dokázán vztah mezi pracovním prostředím a výkonností znalostních pracovníků.
        klíčová slova: prostředí pracovní - podmínky pracovní - výkonnost pracovní - kanceláře

49

PELC, VLADIMÍR: Jak přispívat zaměstnancům na rekreaci.
        anotace: Na základě nového zákoníku práce lze příspěvky zaměstnavatele na rekreaci zaměstnanců pokládat za daňový výdaj. Autor se v článku zabývá daňovými a pojistnými souvislostmi tohoto benefitu, který je obvykle poskytován ze sociálního fondu.
        klíčová slova: dovolená - příspěvky - zaměstnanci - zaměstnavatelé

50

HOLUBCOVÁ, JANA: Bezpečnost a ochrana zdraví v novém zákoníku práce.
        anotace: Zákoník práce zařadil do své páté části právní úpravu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Autorka seznamuje s jejími body - předcházení ohrožení zdraví při práci, prevence rizik, preventivní zásady, povinnosti zaměstnavatele.
        klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - ochrana zdraví - zákoník práce

51

HOLUBCOVÁ, JANA: Osobní překážky v práci.
        anotace: Zákoník práce,a to v ustanoveních paragrafu 191 až 206 stanoví, kdy zaměstnavatel omluví nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu trvání důležitých osobních překážek v práci.
        klíčová slova: práce - překážky - zákoník práce

Chemagazín - č. 3 (2007)

52

KROUPA, ANTONÍN: Čištění odplynů s obsahem organických látek a inertizace chemických výrob a skladů dusíkem.
        anotace: Text seznamuje s použitím kapalného dusíku jako média pro čištění odplynů chemických výrob a jeho znovu použití jako inertní atmosféry skladů a samotné výrobní technologie.
        klíčová slova: plyny - průmysl chemický - dusík

Jakost, bezpečnost, technologie - č. 1 (2007)

53

FLORIÁNOVÁ, HANA: Seminář ke směrnici 97/23/ES pro tlaková zařízení (PED).
        anotace: Článek sumarizuje seminář o tlakových zařízeních, který se konal na konci února v Rumunsku pro nově přistoupivší státy Evropské unie, tedy Rumunsko a Bulharsko.
        klíčová slova: zařízení tlaková - semináře - Rumunsko

54

MATUŠŮ, MARTIN: Poznámky k činnosti vrcholového vedení laboratoře se zaměřením na funkci manažera kvality v akreditované laboratoři.
        anotace: I ve specializované laboratoři je při současných požadavcích nutná osoba s manažerským přístupem. Článek seznamuje s normativními dokumenty z této problematiky a zároveň představuje obecné manažerské dovednosti spolu s vrcholovým postavením v laboratoři.
        klíčová slova: laboratoře - manažeři - normy - management

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 6 (2007)

55

KU, CH.-H. - RADWIN, R. G. - KARSH, B.-T.: Power hand tool kinetics associated with upper limb injuries in an automobile assembly plant. Kinetika mechanického ručního nářadí spojená s úrazy horních končetin v automobilce
        anotace: Studie zkoumala vztah mezi reakcemi rukojeti pneumatického nářadí (šroubováky), charakteristikami pracoviště a převahou úrazů horní končetiny. Bylo zjištěno, že krouticí moment nářadí neměl dobrou korelaci s předvídanou silou reakce nářadí nebo posunu. Pro identifikaci stresových operací s nářadím je důležitější kvantifikace síly reakce rukojeti spíše než samotný krouticí moment.
        klíčová slova: končetiny horní - nářadí mechanické - nářadí ruční - nářadí pneumatické

56

Slow curing of aliphatic polyisocyanate paints in automotive refinishing : a potential source for skin exposure. Pomalé zneškodňování alifatických polyizokyanatanových barev při povrchové úpravě automobilů : potenciální zdroj expozice pokožky
        anotace: Dvousložkové polyuretanové barvy s izokyanatany mohou způsobit astma a expozice pokožky může být významnou cestou k přecitlivělosti. Není známo, jak rychle se zneškodní nově nabarvené povrchy automobilů. Jejich malé části byly nabarveny a sušeny podle zažité praxe. Bylo zjištěno, že izokyanatany se udržují na povrchu natřeného vozu po dlouhou dobu po vysušení.
        klíčová slova: barvení - barviva - barvy - automobily - astma - přecitlivělost - izokyanatany

57

Application of ultraviolet spectrophotometry to estimate occupational exposure to airborne polyaromatic compounds in asphalt pavers. Aplikace ultrafialové spektrometrie k hodnocení expozice pracovníků polyaromatickým sloučeninám v ovzduší při práci s asfaltovými dlažebními kostkami
        anotace: Byla navržena ultrafialová spektrofotometrická procedura ke stanovení polycyklických aromatických sloučenin (PAC) v parách a byly shromažďovány částice z emisí horké asfaltové směsi. Metoda hodnocení globálního obsahu PAC uspokojuje požadavky na jednoduchost a je vhodná pro počáteční screening ke stanovení expozice polyaromatických organických látek v dlaždicích.
        klíčová slova: asfalt - dlaždice - sloučeniny organické - spektrofotometrie

58

Simulated workplace protection factors for half-facepiece respiratory protective devices. Ochranné faktory tzv. simulovaného pracoviště pro polomaskové ochranné dýchací přístroje
        anotace: Studie zkoumá dvě různé metody (model náhodných efektů a 5. percentil) ke stanovení výkonu tří typů uvedených přístrojů. Byla přepočítána jejich úroveň ochrany za použití modelu náhodného efektu. Tato metoda poskytuje konzervativnější hodnocení ochrany respirátorem, protože zohledňuje variabilitu jak mezi nositeli, tak i u jednoho nositele.
        klíčová slova: přístroje dýchací - respirátory

59

Evaluation of eye protection filters for use with dental curing and bleaching lamps. Hodnocení filtrů na ochranu očí pro práci s lampami používanými při léčbě a bělení zubů
        anotace: Expozice intenzivním zdrojům záření na zubní klinice vyžaduje použití filtrů k zábraně fotochemického nebezpečí modrého světla pro sítnici. Byla zkoumána kvalita filtrů a zjišťováno, zda filtry dostatečně chrání. Bylo zjištěno, že nedostatečná ochrana vzniká m.j. tehdy, používá-li se filtr proti emisi z lampy s jinými vlastnostmi než lampa, pro kterou byl daný filtr určen.
        klíčová slova: expozice pracovníků - lékaři zubní - lékařství zubní - záření - lampy - filtry - nemoci oční

60

ELLIOT, L.-J. - OESTENSTAD, R.-K.: Evaluation of the predictive abilities of a qualitative exposure assessment model. Zhodnocení prediktivních schopností modelu pro stanovení kvalitativní expozice
        anotace: Pracovní hygienikové používají k tomuto hodnocení kvalitativní modely založené na různých předpokladech vyžadujících rozlišení vstupů a poskytujících různé výstupy. Studie srovnávala faktor rizika vdechování u modelu s kvantitativními údaji expozice v továrně používající 24 chemikálií. Kvality modelu jsou vyhodnoceny s kladnými i zápornými výsledky.
        klíčová slova: expozice pracovníků - modely - chemikálie - predikce

61

Exposure-response analysis for beryllium sensitization and chronic beryllium disease among workers in a beryllium metal machining plant. Analýza odpovědi na expozici pro senzibilizaci a chronické onemocnění z berylia mezi dělníky v továrně na obrábění kovu berylia
        anotace: Zavedený expoziční limit pro berylium byla po více než 50 let považován za dostatečnou ochranu před chronickou beryliózou až do 90. let, kdy byla identifikována přecitlivělost na berylium a subklinické onemocnění při absenci fyzikálních symptomů. Článek podává rekonstrukci historických expozic v několika průmyslových podnicích.
        klíčová slova: berylium - expozice pracovníků - nemoci z povolání - berylióza

62

TSENG, CH.-CH. - LI, CH.-S.: Inactivation of viruses on surfaces by ultraviolet germicidal irradiation. Inaktivace virů na površích ultrafialovým germicidním zářením
        anotace: Při četném vzniku infekcí může dojít k přenosu kontaminovanými povrchy. Vzhledem k jejich zvýšenému výskytu těchto infekcí je třeba zhodnotit nové technické metody inaktivace. Využití uvedeného záření je považováno za slibnou metodu. Studie zhodnotila efektivnost tohoto záření na povrchu média na bázi želatiny při expozici UV záření. Výsledky ukázaly, že záření je efektivní metodou.
        klíčová slova: záření ultrafialové - infekce - kontaminace - viry

Le Travail Humain - č. 2 (2007)

63

L´ergonomie de la réalité augmentée pour l´apprentissage : une revue. Ergonomie zvýšené reality (RA) pro učení : přehled
        anotace: RA otevírá nové perspektivy pro vzdělávání. Článek předkládá přehled současných empirických výsledků o ergonomii RA v aplikaci na učení a zácvik.Na základě některých empirických výsledků se diskutuje o výhodách, skutečném přínosu a prospěchu využívání AR pro učení a výcvik. Omezený počet empirických výsledků je částečně způsoben nedostatkem metodiky zaměřené na uživatele a učení při vytváření a hodnocení systémů RA.
        klíčová slova: ergonomie - učení - vzdělávání - výsledky

64

DESMAREZ, P. - GODIN, I. - RENNESON, B.: L´impact des accidents du travail sur le statut socio-économique des victimes. Dopad pracovních úrazů na socioekonomický status obětí
        anotace: Takovýto výzkum byl proveden poprvé v Belgii. Zapojení různých databází sociálního zabezpečení umožnilo získat informace o socioekonomických pozicích 97% postižených (17 983). Relativní četnost různých statusů se mění podle pohlaví, věku nebo závažnosti úrazu, význam návratu do zaměstnání rovněž podle oblasti činnosti a profesních kategorií.
        klíčová slova: zabezpečení sociální - úrazy pracovní - status socioekonomický

65

VIDAL-GOMEL, C.: Pour gérer les risques professionnels : un exemple dans le domaine de la maintenance des systemes électriques. Pro řízení profesionálních rizik : příklad v oblasti údržby elektrických systémů
        anotace: Cílem článku je identifikovat kompetence pro řízení profesionálních rizik s nabýváním zkušeností po dlouhou dobu - od počátečního studia až do více než 5 let zkušeností. Na základě analýzy úrazů elektrickým proudem a analýzy využití bezpečnostních předpisů jsou podány různé rozsahy kompetencí. Ty jsou zkoumány ve funkci stupně a typu zkušeností operátorů.
        klíčová slova: kompetence - rizika bezpečnostní - rizika pracovní - úrazy elektrickým proudem - předpisy bezpečnostní - zařízení - údržba - zařízení elektrická

Moderní řízení - č. 5 (2007)

66

CHLAPEK, DUŠAN: Řízení komplexních projektů IS/ICC.
        anotace: Nároky na vedoucího projektu spadají nejen do oblasti informatické a metodické, ale také do oblasti řídících a komunikačních schopností.
        klíčová slova: projektování - projekty - řízení - postupy - vlastnosti - management

67

Stárnutí populace je globální problém.
        anotace: Stárnutí populace neznamená jen problém s důchody. Nejnovější studie "Služby stárnoucímu občanu" společnosti Deloitte mapuje hlubší souvislosti.
        klíčová slova: důchod - důchodci - stáří - daně - vláda

68

Sedmdesátník jako opora podniku?
        anotace: Německo se připravuje na odchod lidí do důchodu ve věku 67 elt. Předvídavé střední podniky už zaměstnávají i starší pracovníky (autorský abstrakt).
        klíčová slova: důchodci - důchod - stáří - právo

69

Pružný přístup v průžné pracovní době.
        anotace: Počet pracovních míst, které nabízejí příležitost pracovat v pružné pracovní době, se v posledních šesti letech zdvojnásobil. Článek obsahuje několik doporučení pro personalisty a manažery.
        klíčová slova: doba pracovní pružná - návody - doporučení

Moderní řízení - č. 6 (2007)

70

Podniková kultura jako faktor úspěšnosti podniku.
        anotace: Podnikovou kulturu lze definovat jako převládající atmosféru v podniku, které odráží lidské dispozice podniku. Představuje směs názorů a hodnot, které zastávají zaměstnanci podniku. Na podnikové kultuře také závisí úspěšnost podniku. V současnosti však není její tvorba a implementace optimální.
        klíčová slova: kultura firemní - kultura podniková

71

BIELIKOVÁ, ALŽBETA - HRÁŠKOVÁ, DAGMAR: Typologie podnikové kultury.
        anotace: Autorky seznamují s různou typologií podnikové kultury, které mapují složitý obsah reality podniků a umožňují pochopit podstatné rozdíly mezi podniky. Blíže pak seznamují s kompasovým modelem americké autorky Wendy Hallové, která je označována jako typologie kulturních stylů chování.
        klíčová slova: kultura podniková - kultura firemní - typologie

72

PETŘÍKOVÁ, RŮŽENA: Efektivnost certifikovaných systémů malých a středních podniků.
        anotace: Článek je stručným reportem terénního šetření, které se zabývalo hodnocením efektivnosti certifikovaných systémů u vybraného vzorku malých a středních podniků, včetně jejich odběratelů po třech letech od vydání certifikátu.
        klíčová slova: podniky malé - podniky střední - certifikace - efektivnost - průzkumy

73

Management ukládání dat.
        anotace: Existuje řada dobrých důvodů, proč by mělo být ukládání dat chápáno jako manažerský úkol. Je důležité definovat, jaké informace budou uchovávány, kdo ponese zodpovědnost a jaké provozní náklady je potřeba vynaložit.
        klíčová slova: data - informace - ukládání - management

74

Jak zvládnout těhotenství na pracovišti.
        anotace: Článek radí zaměstnavatelům, jak zvládnout těhotenství na pracovišti. Mezi klíčové body patří zajištění zdravého pracovního prostředí, identifikace potenciálních rizik a udržení kontaktu zaměstnankyně s pracovním procesem.
        klíčová slova: těhotenství - pracoviště - zaměstnavatelé - doporučení

Personál - č. 5 (2007)

75

STEJSKALOVÁ, ALENA: Co se skrývá pod pojmem "Program podpory zdraví"?
        anotace: Kvalitní péče o zaměstnavatele a zaměstnance ovlivňuje nejen jejich spokojenost, ale i otázku nemocnosti. V článku uvedený program tuto skutečnost potvrzuje.
        klíčová slova: programy - zdraví - nemocnost - prevence

76

KUKAN, RADAN: Zaměstnanecké benefity jako samozřejmost.
        anotace: Článek seznamuje se zaměstnaneckými benefity, které se stále častěji stávají nástrojem pro boj o kvalitní a výkonné pracovníky.
        klíčová slova: benefity zaměstnanecké - motivace - konkurence - péče o zaměstnance

77

URBAN, JAN: Jak stanovit výkonovou mzdu.
        anotace: Stanovení mzdy je obtížný úkol pro každého zaměstnavatele. Článek představuje faktory, které pomáhají určit výši mzdového ohodnocení.
        klíčová slova: mzdy - zaměstnavatelé - postupy

Pracovní lékařství - č. 1-2 (2007)

78

HRNČÍŘ, EVŽEN: Zdravotnická problematika potápění.
        anotace: Práce uvádí nejčastější nemoci, které vznikají v souvislosti s potápěním, a stručně charakterizuje jejich patogenezi a klinické projevy. Upozorňuje na skutečnost, že zdravotnická problematika potápění je velice složitá a měl by se jí věnovat jen důkladně vyškolený lékař. Ustavení lékařského oboru hyperbarická medicína a oxygenoterapie je dobrým základem pro zvýšení počtu takto zaměřených odborníků v naší zemi.
        klíčová slova: potápění - medicína hyperbarická - nemoc dekompresní - plyny inertní - intoxikace - toxicita - kyslík

Profit - č. 22 (2007)

79

Zmapujte si loviště.
        anotace: Český systém čerpání evropských peněz je velmi složitý. Zmatek vzniká již při snaze zorientovat se ve 24 programech, z nichž některé navíc podporují obdobné aktivity.
        klíčová slova: fondy strukturální - fondy evropské - financování - programy

Profit - č. 23 (2007)

80

Investujte do lidí.
        anotace: Dnešní díl seriálu o dotacích se zaměřuje na možnosti získání evropských dotací v oblasti odborných služeb. Zde bruselská pokladna nabízí hlavně neinvestiční projekty, vzděláváním zaměstnanců počínaje a spolufinancováním odborných stáží konče.
        klíčová slova: dotace - fondy evropské - investice - vzdělávání - služby

81

Miřte přesně na cíl.
        anotace: V následujících měsících se rozběhne řada dotačních programů a podprogramů. Je tedy nutné přesně zacílit žádost, aby měla šanci na úspěch. Článek poskytuje rady, jak se s tímto problémem vypožádat.
        klíčová slova: dotace - fondy evropské - financování - projekty - programy

Profit - č. 26 (2007)

82

FETTER, RICHARD W.: Čtyři týdny volna pro všechny.
        anotace: Nový zákoník práce přejímá zásadu, že dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Článek přináší informace o tom, zda je při tom nějak omezen a jak má postupovat, když potřebuje zrušit už schválenou dovolenou.
        klíčová slova: dovolená - zaměstnavatelé - povinnosti - práva

Sondy - č. 24 (2007)

83

KOLEV, PETR: Firmy, které nepečují o své zaměstnance, zaniknou.
        anotace: Ačkoliv se koncept společenské odpovědnosti firem (corporate social responsibility, CSR) vyvíjí již od 70. let, neexistuje pro něj jednotná definice. Je založen na dobrovolnosti a nemá žádné konkrétní vymezující hranice. Je trendem, který apeluje na změnu orientace firem z krátkodobých cílů na dlouhodobé, z maximálního zisku na optimální zisk.
        klíčová slova: firmy - odpovědnost - zaměstnanci - spokojenost - produktivita

84

LETKOVÁ, RENATA: Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání : I. část.
        anotace: Zabezpečení zaměstnanců pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání je historicky, a to od roku 1957, postaveno na principu náhrady škody, který tak tvoří určitou nadstavbu nad zajištěním, jež představuje i pro tyto případy nemocenské a důchodové pojištění. Autorka se věnuje legislativnímu rámci této problematiky.
        klíčová slova: úrazy pracovní - nemoci z povolání - odškodňování - pojištění sociální - legislativa

Sondy - č. 25 (2007)

85

LETKOVÁ, RENATA: Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání : II. část.
        anotace: Článek přináší pokračování z č. 24 k tématu odškoďnování pracovních úrazů a nemocí z povolání.
        klíčová slova: úrazy pracovní - nemoci z povolání - odškodňování - pojištění sociální - legislativa

Tiefbau - č. 6 (2007)

86

LINDEMEIER, B. - ALDINGER, M.: Auswirkungen der Lärmverordnung im Tunnelbau. Působení Nařízení o hluku (NH) při stavbě tunelů
        anotace: Během posledních 100 let byl náš sluch vystaven nebezpečí, proti němuž nejsme organicky vybaveni. K prevenci poruch sluchu je třeba snížit dosavadní mezní hodnoty hluku o 2 - 5 dB. Článek popisuje fyzikální základy zvuku. Uvádí nové požadavky a mezní hodnoty EU směrnice a NH se zvláštním zřetelem k poměrům při stavbě tunelů.
        klíčová slova: stavebnictví - tunely - sluch - hluk - nedoslýchavost - zvuk - hodnoty mezní - EU - nařízení - Německo

Travail et Sécurité - č. 674 (2007)

87

Un monde en quete de professionnalisation : aide a domicile : dossier. Svět při hledání profesionalizace : pomoc v domovech : souhrnná zpráva
        anotace: Pomoc, doprovod nebo péče o nemocné vytváří zvláštní rizika. Jestliže státní politika, podporující rozvoj osobních služeb, usiluje o přeměnu této činnosti v rostoucí ekonomický sektor, nesnižuje to nebezpečnost této práce. Integrace prevence může hrát rozhodující roli její při strukturalizaci. Pracuje na tom národní mise regionální nemocenské pojišťovny v Languedoc-Roussillon.
        klíčová slova: péče sociální - péče zdravotní - prevence - rizika zdravotní - Francie

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail