Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2007/1

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Excerpované časopisy

112 - č. 11 (2006)
112 - č. 12 (2006)
Bezpečná práca - č. 6 (2006)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 11 (2006)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 12 (2006)
Bundesarbeitsblatt - č. 11 (2006)
Documents pour le Médecin du Travail - č. 108 (2006)
Ekonom - č. 46 (2006)
Ekonom - č. 47 (2006)
Ekonom - č. 48 (2006)
Ekonom - č. 49 (2006)
Environmentální aspekty podnikání - č. 4 (2006)
Human Factors - č. 4 (2006)
Human Resources Management - č. 6 (2006)
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 4 (2006)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 12 (2006)
Komora CZ - č. 12 (2006)
Le Travail Humain - č. 4 (2006)
Moderní řízení - č. 12 (2006)
Personál - č. 11 (2006)
Personál - č. 1 (2007)
 
Pracovní lékařství - č. 4 (2006)
Process Safety Progress - č. 4 (2006)
Professional Safety - č. 12 (2006)
Profit - č. 47 (2006)
Profit - č. 48 (2006)
Rescue Report - č. 4 (2006)
Safety and Health - č. 6 (2006)
Sondy - č. 46 (2006)
Spektrum - č. 1 (2006)
Travail et Sécurité - č. 667 (2006)
Travail et Sécurité - č. 668 (2006)
Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 4 (2006)

<?xml:namespace prefix = o /??>

 

Nové časopisecké články v knihovně VÚBP

 

112 - č. 11 (2006)

1

POKORNÝ, JIŘÍ - PIVOVARNÍK, JÁN: Havarijní stavy objektů zatížených sněhem.
        anotace: Obecně můžeme havárie způsobené sněhem klasifikovat jako nežádoucí situace vyskytující se během provozu stavebního objektu, v jejichž důsledku dochází k významnějším hmotným škodám i k ohrožení zdraví a životů. Cesta obrany proti těmto událostem spočívá v přípravě zmírňující a následně eliminující katastrofické následky (autorský abstrakt).
        klíčová slova: problémy technické - stavy havarijní - sníh - prevence

2

ŠPANER, JIŘÍ: Zvýšit požární bezpečnost ve školách.
        anotace: Dne 20. září 2006 proběhl ve spolupráci HZS hl. m. Prahy a Magistrátu hl. m. Prahy - odboru krizového řízení seminář zaměřený na povinnosti provozovatelů škol a školských zařízení.
        klíčová slova: děti - školy - bezpečnost požární - semináře

3

CIKHARTOVÁ, ZUZANA: Psychosociální pomoc při mimořádných událostech.
        anotace: V Praze se v září 2006 uskutečnila konference s názvem Psychosociální pomoc v situacích mimořádných událostí. Měla za účel rozvést debatu o psychologické pomoci lidem, kteří kvůli mimořádné situaci utrpěli újmu na psychickém zdraví.
        klíčová slova: pomoc - psychologie - konference

4

VALÁŠEK, JARMIL: Bezpečnostní výzkum v České republice.
        anotace: 21. století s sebou přineslo pro obyvatelstvo Země nebezpečí v podobě extrémního násilí, terorismu, používání chemických zbraní, zbraní hromadného ničení apod. Předvídání hrozeb je velmi složité a vyžaduje podrobné a efektivnější analýzy, které následně povedou k rychlejšímu varování veřejnosti.
        klíčová slova: terorismus - zbraně - zbraně biologické - zbraně chemické - systém výstražné - výzkumy - koordinace

112 - č. 12 (2006)

5

SÝKORA, VLASTIMIL: Výrobci ochranných prostředků.
        anotace: Článek představuje činnost a zaměření jablonecké společnosti Malina-Safety, s.r.o., která se zabývá ochrannými prostředky pro sváření.
        klíčová slova: prostředky ochranné - firmy - svařování

6

ŠILHÁNEK, BOHUMIL: Půl století vědy, vzdělávání a informační činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva.
        anotace: V roce 2006 uplynulo 50 let od založení vědeckovýzkumné základny v oblasti ochrany obyvatelstva - Výzkumného ústavu civilní obrany. V článku je představena jeho historie, vědeckovýzkumná činnost a vzdělávací i informační činnost.
        klíčová slova: činnosti - věda - výzkum - ústavy výzkumné - historie

7

ČAPOUN, TOMÁŠ: Na závěr přehledu přístrojů pro detekci nebezpečných látek.
        anotace: Článek představuje výsledky testování 21 druhů detektorů a analyzátorů nebezpečí chemických látek, které byly představeny v časopise 112 v roce 2006.
        klíčová slova: látky chemické - nebezpečí - analyzátory - detektory

8

ADAMEC, VILÉM: Bezpečnostní plánování v Rakousku.
        anotace: Každá z devíti spolkových republik Rakouska má vlastní kompetence i pro oblast krizového řízení. Článek pojednává o plánu ochrany při katastrofách, o všeobecném havarijním plánu, poplachovém plánu a plánu nasazení a činnosti v zemi.
        klíčová slova: Rakousko - řízení krizové - katastrofy - plány

9

ČAPOUN, TOMÁŠ: Mobilní chemické laboratoře.
        anotace: Pro práci v terénu je nutné mnohdy použít mobilní chemické laboratoře, které v současné době podléhají nejmodernějším trendům. Článek představuje principy detekce, výhody a nevýhody mobilních laboratoří a uvádí rovněž příklady.
        klíčová slova: laboratoře zkušební - průzkumy - detekce - laboratoře chemické přenosné

Bezpečná práca - č. 6 (2006)

10

HATINA, TEODOR: Encyklopedický súbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
        anotace: Na internetových stranách Inštitútu pre výskum práce a rodiny (www.sspr.gov.sk) byl v září 2006 uveřejněný nový informační, instruktážní a vzdělávací pramen nazvaný Encyklopedický súbor bezpečnosti a ochrany zdravia při práci.
        klíčová slova: internet - výzkumy - bezpečnost práce

11

SABO, MILAN: Systémové inžinierstvo a bezpečnosť systémov.
        anotace: Článek je úvahou o systému, který se zde chápe jako proces analýzy výrobku a podobných skutečností. Existují různé důvody pro analýzu určitého výrobku (náklady na návrh, výrobu, požadavky na speciální nástroje, dostupnost materiálů, atd.),  jedním z hlavních je i aspekt bezpečnosti.
        klíčová slova: analýzy - systémy - inženýrství rizikové - přístupy metodické

12

JANČUROVÁ, LAURENCIA: Ako sa skončili previerky zamerané na mladých pracovníkov?
        anotace: Cílem prověrek bylo zjištění úrovně ochrany práce mladých lidí při přípravě na jejich budoucí povolání a při nástupu do jejich nového zaměstnání.
        klíčová slova: mladiství - lidé - prověrky bezpečnosti práce

13

ŠALGOVIČOVÁ, JANA: Bezpečnost a ochrana zdravia pri práci v nových členských štátoch Európskej únie.
        anotace: Průzkum, který byl realizován Dublinskou nadací z roku 2001 ukazuje, že riziko ohrožení zdraví při práci je v nových členských státech daleko vyšší než ve stávajících státech Evropské unie.
        klíčová slova: průzkumy - bezpečnost práce - statistiky – státy členské - EU

14

Opatrenia na znížení prašnosti pri brúsení a dymu pri zváraní.
        anotace: Článek je výtahem z publikace Evropské agentury bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Praktická prevence rizik nebezpečných látek při práci. Zaměřuje se na opatření při práce s bruskou.
        klíčová slova: prašnost - dýmy - opatření bezpečnostní - brusky

15

GALGÓCZY, ERNEST: Optimalizácia výrobkov a pracovných prostriedkov pre starších pracovníkov z ergonomického hlediska.
        anotace: V budoucnosti prudce naroste počet starých lidí, což je dáno především demografickými změnami. V důsledku těchto změn bude muset dojít k radikální změně v oblasti sociální a personální politiky.
        klíčová slova: lidé - věk - senioři - politika - změny - pracovníci

16

GALGÓCZY, ERNEST: Postgraduálne štúdium komplexného manažmentu bezpečnosti práce a ochrany zdravia v Nemecku.
        anotace: Článek rozebírá možnosti a kvalifikace Vysoké školy technické Georga Agricoly, která jako první otevřela v roce 2006 obor podnikového bezpečnostního managementu.
        klíčová slova: školy vysoké - bezpečnost práce - Německo

17

GALGÓCZY, ERNEST: Bezpečný začiatok pracovného života mladých ľudí v Rakúsku.
        anotace: Článek se nezaměřuje pouze na bezpečnost při práci u mladistvých v Rakousku, ale také na problematiku vyšší úrazovosti mladých kvůli jejich malým zkušenostem. Poznatky zobecňuje i v rovině celé Evropské unie.
        klíčová slova: mladiství - junioři - bezpečnost práce - Evropská unie - Rakousko

Bezpečnost a hygiena práce - č. 11 (2006)

18

DANDOVÁ, EVA: Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku v roce 2007.
        anotace: Článek se zabývá valorizací náhrady za ztrátu na výdělku. Jedná se o nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (autorský abstrakt).
        klíčová slova: valorizace - náhrady - ztráty

19

BEK, JAROSLAV: Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce.
        anotace: Článek porovnává BOZP se zákonem č. 65/1965 Sb. Zejména se v něm jedná o část pátou, ale i další související ustanovení.
        klíčová slova: zákony - zákoník práce - BOZP

20

PŘIBYLA, ZDENĚK - JOCHOVÁ, EVA: Ještě k ochraně proti výbuchu.
        anotace: Článek rozebírá nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění BOZP s ohledem na nebezpečí výbuchu, které stanoví v souladu s právem ES způsob organizace práce, pracovních a technologických postupů a bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků, přístrojů a nářadí na pracovištích v prostředí s nebezpečím výbuchu.
        klíčová slova: výbuchy - nebezpečí - nařízení vládní

21

FUCHS, ALEXANDER - NAVRKALOVÁ, EVA: Nové technické normy, významné z hlediska ochrany zdraví.
        anotace: Článek je recenzovaným přehledem nově vydaných českých technických norem, které mají význam pro oblast ochrany zdraví.
        klíčová slova: normy technické – ochrana zdraví

Bezpečnost a hygiena práce - č. 12 (2006)

22

KROUPA, BŘETISLAV: Vzájemné smluvní vztahy v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.
        anotace: Článek se zabývá rozsudkem Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 68/2005 a porovnává ho s rozsudkem stejného soudu sp. zn. 6 Cz 28/87. Oba případy souvisejí s poškozením zdraví zaměstnance při cestě do zaměstnání.
        klíčová slova: poškození zdraví - cesty - zaměstnanci - soudnictví - rozsudky soudní - úrazy na cestě do práce a z práce

23

SVOBODA, RADEK: Nové kompetence OIP od 1.7.2005 v Královéhradeckém kraji.
        anotace: Článek se zabývá činností oblastních inspektorátů práce v kraji Hradec Králové, které vznikly 1.7.2005 spolu s nový zákonem o inspekci práci.
        klíčová slova: inspekce práce - inspektoráty práce - kompetence

24

VAŇKOVÁ, OLGA: Výsledky inspekce práce v oblasti plynových zařízení : výhled pro rok 2007.
        anotace: Článek přináší statistické informace o inspekci práce pro oblast plynových zařízení s výhledem pro rok 2007.
        klíčová slova: inspekce práce - zařízení plynová - statistiky

25

TUČEK, MILAN: Pracovní lékařství a podniková praxe.
        anotace: Článek popisuje formou komentářů, odstavců a závěrečného desatera činnost pracovního lékaře. Upozorňuje na problémy, nedostatky a úskalí, na něž může objednatel lékaře i sám lékař narazit.
        klíčová slova: lékaři pracovní - služby lékařské - bezpečnost práce - kvalita - nedostatky

26

BEK, JAROSLAV: Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce.
        anotace: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je porovnávána se  zákonem č. 65/1965. Zejména se jedná o pátou část a další související ustanovení zákona (autorský abstrakt).
        klíčová slova: zákony - zákoník práce - analýzy

Bundesarbeitsblatt- č. 11 (2006)

27

KÖPER, B.: Das Problemfeld "Wirtschaftlichkeit" im Zusammenhang mit Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit. Problémová oblast "hospodárnost" v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci
        anotace: Německé hospodářství dokáže udržet a budovat svou konkurenceschopnost v budoucnu pouze výkonností a inovační schopností lidí. Metody ekonomického hodnocení opatření zaměřených na lidské zdroje. Indikátory stimulace lidských zdrojů. Statistická analýza souvislostí. Případové studie.
        klíčová slova: konkurenceschopnost - Německo - hospodářství národní - inovace - výkonnost - bezpečnost práce - hygiena práce - zdroje lidské - hodnocení - aspekty ekonomické

Documentspour le Médecin du Travail - č. 108 (2006)

28

Exposition aux cytostatiques : risque toxicologique en milieu hospitalier. Expozice cytostatikům : toxikologické riziko v nemocničním prostředí
        anotace: Prováděn výzkum cytostatik, vylučovaných v moči zaměstnanců pěti služeb v nemocnici v Pontoise. Paralelně byla stanovena kapacita obrany jejich krve a moči proti radikálům zkouškou KRL. Antiradikální potenciál erytrocytů a účinnost moči sester jsou v korelaci s jejich věkem a délkou zaměstnání (v posledním případě je pozorování třeba potvrdit výzkumem většího počtu osob).
        klíčová slova: cytostatika - expozice pracovníků - nemocnice - moč - monitorování biologické - Francie

29

HÉRY, M. - CONSO,F. - GOUTET, P.: Cancer de la vessie en milieu professionel : l´INRS gait le point sur la prévention. Rakovina močového měchýře v profesionálním prostředí : INRS bilancuje prevenci
        anotace: Bilance používání výrobků, jejichž karcinogenicita je dokázána nebo předpokládána, ukazuje, že během posledních 30 let se počet expozic snížil. Přehled parametrů, umožňujících vysvětlit toto zlepšení. Lze doufat, že toto snížení bude znamenat i snížení nebezpečí rakoviny močového měchýře z povolání. Nutnost vyhledávání této patologie v odvětvích a profesích.
        klíčová slova: rakovina - karcinogenita - nemoci z povolání - expozice pracovníků

30

GUGNON, N. - SANDRET, N.: Les expositions aux agents biologiques dans le milieu de travail. Expozice biologickým činitelům v pracovním prostředí
        anotace: 15 % zaměstnanců je vystaveno biologickým činitelům, 54% z nich činitelům lidského původu (práce při asanacích a manipulace s odpadem a potravinami). Více než polovina těchto osob pracuje ve zdravotnictví a sociální péči. Činitelé představují různé typy nebezpečí, z nichž většina je málo významná. Expozice je dobře zvládána, horší to je při kontaktu se zvířaty.
        klíčová slova: expozice pracovníků - biologie - člověk - faktory rizikové - rizika biologická

31

MATRAT, M. - ANDUJAR, P. - PAIRON, J. C.: Maladies respiratoires professionnelles. Respirační nemoci z povolání
        anotace: Časopisecká Revue des maladies respiratoires ve zvláštním čísle 6/2006 zveřejnila výběr bibliografie o nemocích, k nimž dochází u mladých dospělých vystavených párám, plynu, prachu a kouři, u svářečů, u pracujících s azbestem (expozice azbestu zvyšuje riziko bronchopulmonární rakoviny), též jako následek útoku na Světové obchodní centrum, a u stavařů s rizikem silikózy.
        klíčová slova: nemoci dýchacích cest - bibliografie - Francie

32

29e Congres national de médecine et santé au travail : Lyon, 30 mai - 2 juin 2006. 29. národní kongres o pracovním lékařství a ochraně zdraví při práci : Lyon, 30. května - 2. června 2006
        anotace: Klinika v pracovním lékařství. Budoucnost dozoru nad chemickým rizikem v kontextu mobility zaměstnanců. Zvládání a prevence krizí. Boj proti požívání drog. Násilí na pracovišti. Genotoxicita a kancerogeneze. Velké dotazníkové akce o ochraně zdraví na pracovišti. Vývoj a multidisciplinárnost. Dohled nad osobami dříve vystavenými azbestu. Práce zdravotních sester v oboru.
        klíčová slova: lékařství pracovní - ochrana zdraví - kongresy - Francie - prevence rizik - rizika chemická - drogy

Ekonom - č. 46 (2006)

33

IVANCO, GABRIELA: Stonání s náhradou mzdy.
        anotace: Od ledna 2007 během prvních 14 dnů pracovní neschopnosti či karantény nebudou náležet zaměstnanci nemocenské dávky ze státního systému, nicméně zaměstnavatel má povinnost platit náhradu mzdy.
        klíčová slova: nemoci - náhrady - zaměstnanci - zaměstnavatelé - pojištění zdravotní - výpočty

34

JURAJDA, ŠTĚPÁN: Body a miliardy.
        anotace: Česká věda se potýká na spodních místech v mezinárodním hledisku. Není to jen kvůli nedostatku financí, ale i kvůli poměrně malé motivaci výzkumných pracovníků. Díky financím Evropské unie by se měla situace zlepšovat, nicméně musí být dobře utraceny.
        klíčová slova: věda - Česká republika - finance - zdroje - motivace

Ekonom - č. 47 (2006)

35

ZÁRUBA, IGOR: Pružně a bezpečně.
        anotace: Vladimíř Špidla, komisař EU pro zaměstnanost a sociální a rovné příležitosti, vypracoval  Zelenou knihu o zásazích do pracovního práva. Ze závěru Knihy vyplývá, že je pro zachování sociálního státu, avšak je třeba ho přestavět tak, aby se snížila rizika trhu.
        klíčová slova: Zelená kniha - Evropská unie - právo pracovní - zaměstnavatelé - zaměstnanci - trh pracovní

Ekonom - č. 48 (2006)

36

BLUMA, ALEŠ: Věda, která kvete.
        anotace: Česká republika se tlačí mezi elitu v biotechnologiích, tedy oboru budoucnosti. V současné době jsou v Česku dvě biotechnologická pracoviště, v Praze a v Brně. Článek také analyzuje, kam by mohla naše země dospět zhruba za 10 let.
        klíčová slova: biotechnologie - výzkum - budoucnost - podniky - náklady

37

KELLER, JAN: Dojíždění a stěhování.
        anotace: Článek se zabývá tím, zda jsou lidé ochotni dojíždět za svou prací půl hodiny nebo zda jim nevadí jezdit po celé ČR, jak je to s ochotou se kvůli pracovní příležitosti stěhovat. Článek porovnává jednotlivé vrstvy obyvatelstva co se týče ochoty dojíždění a stěhování.
        klíčová slova: příležitosti pracovní – obyvatelstvo – práce - průzkumy

Ekonom - č. 49 (2006)

38

ŠMEJKAL, VÁCLAV: Čtyřka dnes trojka zítra?
        anotace: Česká republika byla se svým starým zákoníkem práce na 4. místě z hlediska liberálnosti pracovních podmínek. Toto měření bylo provedeno Světovou bankou. Ačkoli je nový zákoník práce kritizován z mnoha pohledů, Česká republika by se mohla posunout v měřeních Světové banky ještě výše.
        klíčová slova: podmínky pracovní - analýzy - zákoník práce

Environmentálníaspekty podnikání - č. 4 (2006)

39

KRATOCHVÍL, QUIDO: Prevence vzniku havárií v Chemopetrol, a.s., Litvínov.
        anotace: Článek přináší informace, které byly předmětem jednání pražského setkání expertní skupiny OECD zaměřené na zpracování doporučení k integrovanému řízení oblasti bezpečnosti ochrany zdraví, ochrany životního prostředí a kvality.
        klíčová slova: řízení bezpečnosti práce - havárie - prevence - integrace - systémy bezpečnostní

40

BERÁNEK, ZDENĚK: Zkušenosti s integrovanými systémy.
        anotace: Článek uvádí poznatky z integrace systému řízení od experta z poradenské firmy, které též zazněly na pražském setkání expertní skupiny OECD.
        klíčová slova: integrace - systémy - motivace - řízení

41

PÁLFFY, ALEXANDER: BorsodChem MCHZ, s.r.o. : chemie patří k životu.
        anotace: Článek představuje názory a úvahy prvního nositele Ceny udržitelného rozvoje Svazu chemického průmyslu ČR Alexandra Pálffyho.
        klíčová slova: chemie - průmysl chemický - úvahy – rozvoj trvale udržitelný - rozhovory

42

DVOŘÁK, LIBOR: Evropská environmentální legislativa.
        anotace: Článek představuje transpozici nejvýznamnějších nově přijatých předpisů Evropského společenství v oblasti ochrany životního prostředí.
        klíčová slova: legislativa environmentální - předpisy právní - zákony - transpozice – ochrana životního prostředí

HumanFactors - č. 4 (2006)

43

BYRNE, M.-D. - DAVIS, E.-M.: Task structure and postcompletion error in the execution of a routine procedure. Struktura úkolu a chyba po dokončení v provádění rutinního postupu
        anotace: Cílem práce byla replika úspěšného laboratorního paradigmatu omylu a pochopení příčin chyb provedených v tomto paradigmatu. Experimenty ukázaly, že kontrolované laboratorní studie omylů mohou být smysluplné a ukázat na význam poznávacích faktorů v těchto omylech. Potenciální použití zahrnuje konstrukci rozhraní a techniku zmírňování omylů.
        klíčová slova: chyby lidské - faktor lidský - výzkumy

44

Change in dynamic visual acuity (DVA) by pupil dilation. Změna v dynamické zrakové ostrosti (DVA) při rozšíření zorniček
        anotace: Cílem práce bylo dosažení DVA při rozšíření zorniček. To může negativně ovlivnit výkon při řízení. Výsledky výzkumu u skupiny s aplikací Mydrinu P ve srovnání s kontrolní skupinou. Zlepšení DVA uvedeno do souvislosti s rozšířením zorniček. Výzkum potvrzuje, že velikost zorniček je faktor, který může zasáhnout DVA. Lze využít při řízení vozidel.
        klíčová slova: zrak - ostrost zraková - oči

45

MCGUIRL, J.-M - SARTER, N.-B.: Supporting trust calibration and the effective use of decision aids by presenting dynamic system confidence information. Podpora kontroly důvěry a efektivní použití rozhodovacích pomůcek při prezentaci dynamické systémové důvěrné informace
        anotace: Cílem práce bylo zjistit, zda nepřetržitě aktualizovaná informace o důvěře systému v jeho schopnosti plnit stanovené úkoly zlepšuje operátorovu kontrolu důvěry v automatizovaném rozhodovacím podpůrném systému. Zjištěno, že tato prezentace může zlepšit kontrolu důvěry a vést k lepšímu výkonu týmu člověk - stroj.
        klíčová slova: systém člověk - stroj - automatizace - rozhodování

46

RORING, R.-W. - CHARNESS, N.: Age-related identification of emotions at different image sizes. Věkem ovlivněná identifikace emocí při různých velikostech obrazů
        anotace: Cílem studie bylo stanovit, zda starší dospělí jsou specificky znevýhodněni v identifikaci emocí při obrazech malé velikosti a zda jsou tyto systémy použitelné pro tuto populaci. Zjištěno, že malé obrazy znevýhodňují pouze starší osoby a vzájemné působení věku a emocí reflektuje obtíže starších dospělých, u nichž vznikají negativní emoce.
        klíčová slova: věk - obrazy - informace vizuální - emoce - vnímání

47

Training for vigilance : using predictive power to evaluate feedback effectiveness. Trénink pozornosti : použití prediktivní schopnosti k zhodnocení účinnosti zpětné vazby
        anotace: Zkoumány účinky znalostí výsledků (KR) v přesnosti pozornosti. První použití pozitivní a negativní predikce k dosažení účinnosti tréninku pozornosti. Trénink ke zjištění řídkých signálů mezi množstvím nesignálů. KR vedla ke konzervatismu v odpovědích, ale nezvýšila citlivost. Ke změně v účinnosti KR dochází při redukci chybných poplachů a selhání.
        klíčová slova: pozornost - trénink - citlivost - selhání člověka - vazba zpětná

48

Comparison of brain-based adaptive system and a manual adaptable system for invoking automation. Srovnání adaptivního systému založeného na inteligenci a ručního adaptabilního systému pro zavádění automatizace
        anotace: Dva experimenty zkoumající adaptivní a adaptabilní metody. Výsledky ukázaly zvýšené uvědomění situace při použití měřicího přístroje pro jednotlivce s vysokým potenciálem uspokojení za využití adaptivního systému. Při srovnání systémů rovněž zjištěno posílení vědomí o této situaci a snížení pracovní zátěže za adaptivních podmínek.
        klíčová slova: adaptace - psychologie práce - zátěž pracovní

49

IRIDIASTADI, H. - NUSSBAUM, M. A.: Muscular fatigue and endurance during intermittent static efforts : effects of contraction level, duty cycle, and cycle time. Svalová únava a odolnost během přerušované statické námahy : účinky úrovně kontrakce, cyklus námahy a čas cyklu
        anotace: Cílem studie je stanovit účinky parametrů přerušovaného úkolu na svalovou únavu a dobu odolnosti během statických abdukcí ramen s dlouhodobým cílem navodit vztah mezi parametry přerušovaného úkolu a krátkodobého výkonu. Zjištěno, že doba odolnosti a místní únava jsou závislé na vyčerpávajících účincích různých parametrů úkolu.
        klíčová slova: odolnost organismu - únava - únava fyzická - námaha fyzická - úkoly pracovní

50

DURSO,T. - VLECKLEY, M.-K. - DATTEL, A.-R.: Does situation awareness add to the validity of cognitive tests? Zvyšuje uvědomění situace platnost kognitivních testů?
        anotace: Identifikace proměnných, které předvídají kvalifikovaný výkon ve složitém úkolu pomáhá v pochopení charakteru dovednosti a rovněž ve volbě operátorů, kteří mají vykonat tento úkol. Některá opatření k uvědomění situace vedou ke zvýšení platnosti i proti značnému počtu poznávacích proměnných. Použití pro testy k předvídání výkonu u průmyslových úkolů poznávacího charakteru.
        klíčová slova: kvalifikace - výkon pracovní - úkoly kognitivní - operátoři

51

WEBSTER, J.-L. - CAO, C.-G.-L.: Lowering communication barriers in operating room. Snižování komunikačních bariér v provozovně
        anotace: Výzkum účinků nové technologie na týmovou komunikaci a informační tok ve složitém pracovním prostředí a návrhy na zlepšení týmového výkonu.Týmy pracující v předepsaných a automatizovaných podmínkách mají významně rychlejší výkon než týmy bez předpisů. Psaná řeč může usnadnit komunikaci a adaptaci na novou technologii.
        klíčová slova: technologie - komunikace - informace - komunikace informací - skupiny pracovní - výkon pracovní - předpisy technické - řeč

52

Detecting transient changes in dynamic displays : the more you look, the less you see. Stanovení přechodných změn na dynamických displejích : čím více se díváte, tím méně vidíte
        anotace: Dva experimenty k výzkumu zjistitelnosti přechodných změn na chaotických a dynamických displejích a optimální strategie prohlížení pro výkon. Výstraha na začátku může být efektivním prostředkem signalizujícím významné události na složitých displejích. Strategie prohlížení hraje významnou úlohu ve stanovení přechodných událostí. Lze použít pro trénink operátorů.
        klíčová slova: displeje - výkon pracovní - psychologie práce - trénink - operátoři

53

PRETORIUS, L.-L. - HANEKOM, J.-J.: An accurate method for determining the conspicuity area associated with visual targets. Přesná metoda stanovení dobře viditelné oblasti ve spojení s vizuálními cíli
        anotace: Cílem bylo vyvinout časově vhodnou metodu, založenou na adaptivní psychofyzické technice ke stanovení hranice dobře viditelné oblasti. Metoda poskytuje časově vhodné a přesné prostředky k měření této viditelné oblasti. Lze využít v odvětvích, kde zjistitelnost cíle musí být stanovena buď omezením (maskování) nebo zvětšením zjistitelnosti (bezpečnost silničního provozu).
        klíčová slova: viditelnost - cíle - měření

HumanResources Management - č. 6 (2006)

54

KAZDOVÁ, ALENA: Quo Vadis, rovné příležitosti...?
        anotace: Toto století je údajně stoletím žen, které se ve velkém měřítku zapojily do pracovního života, navíc s výhodou, že dokáží spojit kariérní a osobní život. Článek rozebírá, jakou roli hrají rovné příležitosti v České republice
        klíčová slova: příležitosti pracovní - příležitosti rovné - ženy - diskriminace

55

POHL, OLGA VON: Starší pracovníci : nabízejí víc, než čekáme?
        anotace: Lidé kolem padesáti let jsou dnes nejproblémovější skupinou, co se týče možností zaměstnání. Jsou na tom dokonce hůře než matky v domácnosti či lidé s určitým postižením. Jejich zkušenosti a znalosti však mnohdy předčí praxi mladších pracovníků. Článek rozebírá důvody velmi složitého procesu přijetí do zaměstnání "mladých seniorů".
        klíčová slova: zaměstnanost - lidé - praxe - zkušenost - schopnosti – pracovníci starší

56

MLADKOVÁ, LUDMILA: Tacitní znalosti rozhodují o úspěchu jedince i organizace.
        anotace: Tacitní znalosti jsou individuální schopnosti jedince, které jsou pro společnost resp. firmy devízou k nezaplacení. Pokud pracovník, které oplývá tacitními znalostmi, společnost opustí, její situace se zkomplikuje. Řešením je opět dlouhodobý rozvoj pracovníka-náhradníka, který se však může prodražit.
        klíčová slova: znalosti tacitní - znalosti explicitní - organizace - pracovníci

57

POLANSKÁ, JITKA: Kancelář ladící s vesmírem? Proč ne!
        anotace: Prostor, v němž pracujeme, je mnohdy základním předpokladem pro evokaci našich pracovních schopností a eliminaci negativních vlivů. Touto problematikou se zabývá učení feng šuej.
        klíčová slova: prostory - pracoviště - vlivy - inspirace - učení – prostředí pracovní – podmínky pracovní

58

KAZDOVÁ, ALENA: Kuřákům pomáhá abstinovat zaměstnavatel.
        anotace: Kuřáci se stávají pro pracovní prostředí mnohdy nepříjemným faktorem, který narušuje nejen vztahy, ale též vede i k vytvoření speciálních opatření pro či proti kuřákům. Může se jednat o kuřárny či speciální oddělená pracoviště pro kuřáky apod. Nicméně nejlepší možností jsou preventivní programy, které podporují kuřáky při skoncování s jejich zlozvykem.
        klíčová slova: kouření - pracoviště - prevence - zaměstnavatelé

59

HOLUBCOVÁ, JANA: Odměňování za práci v novém zákoníku práce.
        anotace: Současná právní úprava odměňování za práci, ať jde o mzdy nebo platy, je obsažena v zákoně o mzdě a v zákoně o platu, příp. v dalších právních předpisech. V samotném zákoníku práce nějaká komplexní právní úprava chyběla (autorský abstrakt).
        klíčová slova: mzdy - platy - zákoník práce - odměny

InternationalJournal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 4 (2006)

60

MEFFERT, K. - REINERT, D.: International research into occupational safety and health protection. Mezinárodní výzkum v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
        anotace: Nutnost využít správné priority pro budoucnost ve výzkumu BOZP. Studie Evropské agentury pro BOZP, poskytující informace o budoucích prioritách výzkumu BOZP v rámci EU. Studie projektů běžného výzkumu v r. 2003. Přehled ústavů pro BOZP, zahrnutých do srovnání. Analýza mezinárodního výzkumu BOZP.
        klíčová slova: bezpečnost práce - hygiena práce - EU - výzkumy bezpečnosti práce

61

ASAWARUNGSAENGKUL, K. - NANTHAVANIJ, S.: Design of optimal noise hazard control strategy with budget constraint. Návrh optimální strategie snižování rizika hluku s rozpočtovou rezervou
        anotace: Předložen návrh strategií pro průmyslové podniky. Cílem je určit soubor vhodných kontrolních nástrojů tak, aby denní expozice hluku u dělníků nepřesáhla přípustnou mez. Z daného rozpočtu budou prováděny kontroly a poté bude doporučeno používání zařízení k ochraně sluchu. Vyvinuto 6 optimalizačních modelů, využitých k volbě příslušného protihlukového opatření bez překročení rozpočtu.
        klíčová slova: hluk - expozice pracovníků - ochrana sluchu - strategie - aspekty ekonomické

62

SLOWIKOWSKI, J. - SZWIAREK, M. - KONARSKA, M.: Synergy between visual and auditory signals and its influence on the follow-up regulation quality. Synergie mezi zrakovými a sluchovými signály a jejich vliv na sledování kvality regulace
        anotace: Ověření hypotézy, že zrakový signál odchylky regulace podpořený signálem zvukovým může zlepšit kvalitu regulace. Operátor by měl lepší informaci o kvalitě operace. Speciální simulátor k sledování dráhy s ruční pákou, která ovládala vertikální pohyby kurzoru na monitoru. Lze využít v konstrukci tele- a servomechanismů, zvláště pro zařízení dálkového ovládání.
        klíčová slova: regulace - signály akustické - signály vizuální - ovládání dálkové - hypotézy

63

Allowing for MSD prevention during facilities planning for a public service : an a posteriori analysis of 10 library design projects. Zohlednění prevence muskuloskeletálních potíží při plánování vybavení pro veřejné služby : následná analýza 10 projektů knihoven
        anotace: Identifikace ergonomicky založeného zásahového modelu k určení faktoru prevence potíží. První stadium výzkumu zaměřeno na následnou analýzu 10 projektů přestavby knihoven. Cílem analýzy bylo doložit pozornost věnovanou preventivním opatřením ze strany knihovníků odpovědných za projekty a zaměstnanců knihoven před změnami a po nich.
        klíčová slova: projekty - projektování - knihovny - nemoci pohybové - prevence nemocí - syndromy muskuloskeletální

64

CHOOBINEH, A. - RAJAEEFARD, A. - NEGHAB, M.: Association between perceived demands and musculoskeletal disorders among hospital nurses of Shiraz University of medical sciences : a questionnaire survey. Spojení mezi vnímanými požadavky a muskuloskeletálními potížemi (MSD) mezi nemocničními sestrami na íránské shirázské univerzitě lékařských věd : přehled výsledků dotazníkové akce
        anotace: Cílem studie bylo stanovit rozšíření MSD a zjistit poměr mezi vnímanými požadavky a hlášenými MSD. Zjištěno, že 84,4% dotázaných mělo zkušenost s určitou formou symptomů MSD během posledních 12 měsíců. Symptomy v kříži jsou převládajícím problémem. Každý preventivní program byl zaměřen na omezení fyzických požadavků, zvláště spojených s držením těla.
        klíčová slova: nemoci pohybové - nemocnice - sestry zdravotní - nemoci z povolání - poškození zdraví - syndromy muskuloskeletální - páteř - prevence - Írán

65

MONTEIRO, M.-S. - ILMARINEN, J. - CORREA FILHO, H.-R.: Work ability of workers in different age groups in a public health institution in Brazil. Pracovní schopnost pracovníků v různých věkových skupinách ve veřejném zdravotnickém zařízení v Brazílii
        anotace: Stanovení vazby mezi demografickými údaji, prací, životním stylem, domácí prací a pracovní schopností (PS) zaměstnanců. Použita dotazníková akce. Pracovní schopnost u žen se významně snižuje s věkem. Mladší skupina měla vyšší PS než starší skupiny, s výjimkou mentálních zdrojů. Vyšší věk, nízké vzdělání a dlouhá délka práce vedou k omezení PS.
        klíčová slova: schopnosti pracovní - věk - vzdělání - pohlaví - zdravotnictví - Brazílie

66

KAKOOEI, H. - SHAHTAHERI, S.-J. - KARBASI, H.-A.: Evaluation of workers´ exposure to methylene diphenyl diisocyanate (MDI) in an automobile manufacturing company, Iran. Zhodnocení expozice pracovníků metyléndifenyldiizokyanatanu (MDI) v íránské automobilce
        anotace: Zhodnocení inhalační expozice MDI u 39 zaměstnanců, pracujících při instalaci a lepení oken. MDI zjištěn spektrofotometrem UV-VIS. Funkce plic hodnocena digitálním spirometrem. Koncentrace MDI byla nižší než prahová mezní hodnota doporučená Americkou konferencí vládních průmyslových hygieniků. Kapacita plic u zkoumané skupiny byla nižší než u kontrolní.
        klíčová slova: kyanatany - Írán - automobily - expozice pracovníků

Journalof Occupational and Environmental Hygiene - č. 12 (2006)

67

Toxigenic Fusarium spp. as determinants of trichothecene mycotoxins in settled grain dust. Toxigenické Fusarium species jako determinanty trichotecenových mykotoxinů v usazeném obilném prachu
        anotace: Trichoteceny jsou imunosupresivní mykotoxiny, produkované hlavně fusariem. Zjišťovány jako přírodní kontaminanty obilí a jiných zemědělských produktů. Expozice vdechováním jakožto zdravotní riziko. Identifikace a kvantifikace semikvantitativní polymerázovou řetězovou reakcí (PCR) a kultivací. Použití plísňové DNA stanovené pomocí PCR jako indikátoru mykotoxinů.
        klíčová slova: mykotoxiny - kontaminace - zemědělství - obilí - plísně - prach organický - prach moučný - prach rostlinný - dýchání

68

SALIM, S.-M. - VISWATHAN, S. - RAY, M.-B.: Evaluation of source model coupled computational fluid dynamics (CFD) simulation of the dispersion of airborne contaminants in a work environment. Zhodnocení simulace rozptylu kontaminantu v ovzduší pracovního prostředí pomocí zdrojového modelu zdvojené počítačové dynamiky kapalin (CFD)
        anotace: Disperze kontaminantů v ovzduší interiérů hodnocena za použití fyzikálního měření, empirických modelů a počítačových simulačních metod. Výsledky ukazují, že matematické modely vypařování lze spojit se simulacemi CFD ke kvalitativnímu předvídání hodnot kontaminantů. Primární stanovení modelu proudu vzduchu v místnosti.
        klíčová slova: kontaminace - rozptyl - ovzduší pracovní - provozy průmyslové - vypařování - modely matematické - simulace - stanovení - proud vzdušný

69

Correlation between airflow patterns and performance of a laboratory fume hood. Korelace mezi modely vzdušného proudu a výkonem laboratorního odsavače kouře
        anotace: Zkoumány složité trojrozměrné modely proudu a únik indikátoru plynu v reálném čase pomocí laserově podpořené metody vizualizace proudu a standardní/speciální zkušební techniky. Zjištěno, že metoda založená na aerodynamických rysech a stanovení úniku na více místech je realističtější než metody odběru vzorků na jednom místě v dýchací zóně.
        klíčová slova: indikátory - proud vzdušný - odsávání - kouře - úniky látek - aerodynamika - odběr vzorků - zóny dýchací - digestoře

70

When and why do experts perform exposure measurement? : an exploratory study of safety engineers, work environment inspectors, and occupational hygienists. Kdy a proč znalci provádějí měření expozice? : exploratorní studie bezpečnostních techniků, inspektorů pracovního prostředí a pracovních hygieniků
        anotace: Cílem studie je popsat rozhodovací procesy, které vedou k měření pracovní chemické expozice. Uvedení odborníci byli tázáni podle polostrukturovaného schématu. Výsledky studie upozorňují na faktory, které stimulují měření a mají význam pro určení, zda bude měření prováděno. Tyto faktory souvisí s profesionální rolí znalců a mohou ovlivnit stanovení expozice.
        klíčová slova: rozhodování - technici bezpečnostní - prostředí pracovní - hygiena práce - lékaři pracovní - expozice pracovníků - chemikálie - měření

Komora CZ - č. 12 (2006)

71

ŠAMANOVÁ, TEREZA: Výše minimální mzdy je nadsázkou produktivity práce.
        anotace: Ochrana nekvalifikovaných zaměstnanců před tlakem ze strany zaměstnavatelů, nebo hrozba pro řadu firem? Současné tempo růstu minimální mzdy považuje Hospodářská komora ČR za neadekvátní vůči růstu produktivity práce. Pobírají ji jen asi dvě procenta zaměstnanců v Česku, v důsledku však může její další zvýšení ohrozit řadu firem .
        klíčová slova: mzdy - mzdy minimální - zaměstnavatelé - zaměstnanci - produktivita práce

72

PLÍVOVÁ, VIKTORIE: Průzkum : nepřiměřená regulace minimální mzdy.
        anotace: Minimální mzda má představovat odměnu za jednoduchou, nenáročnou, nekvalifikovanou práci. Nepřiměřeně vysoká úroveň minimální mzdy vede k nerovnováze na trhu práce a posilování nelegálního zaměstnávání. To potvrzuje také průzkum, který v říjnu provedla Hospodářská komora ČR mezi 923 respondenty.
        klíčová slova: mzdy minimální - mzdy - průzkumy - analýzy - grafy

73

JANÁKOVÁ, MICHAELA: Minimální mzda a náklady na pracovní sílu v zemích EU.
        anotace: Minimální mzda je zákonem stanovena ve většině členských států EU. Pokud jde o srovnání extrémních hodnot, tak v Lucembursku je minimální mzda více než 10x vyšší než v Litvě.
        klíčová slova: mzdy minimální - Evropská unie - tabulky

74

ŠMEJKAL, VÁCLAV: Minimální mzda v evropských souvislostech.
        anotace: Článek polemizuje o tom, zda je opravdu minimální mzda tak hrozným ekonomickým faktorem pro české podnikatele a zda je problém minimální mzdy problematizován i v ostatních státech Evropské unie.
        klíčová slova: mzdy minimální - Evropská unie - práce - Dánsko - zaměstnanci

LeTravail Humain - č. 4 (2006)

75

DARSES, F.: Analyse du processus d´argumentation dans une situation de reconception collective d´outillages. Analýza procesu argumentace v situaci nové kolektivní koncepce nástrojů
        anotace: Analýza výměny argumentací spojených designérů ohledně nové koncepce nástrojů v hutnictví. Účinek fáze řešení na použitém typu argumentu. Analytická fáze problému se odvolává na argumenty vztahující se ke způsobu aktivity. Výsledky přispívají k úsilí k podpoře argumentace a rozhodování v situacích kolektivního řešení problémů koncepce.
        klíčová slova: hutnictví - nástroje - nářadí - koncepce technická

76

LÉGER, L. - TIJUS, C. - BACCINO, T.: Disposition spatiale et détection de mots. Prostorové rozložení a určování slov
        anotace: Výsledky dvou pokusů, ukazujících, jak je vizuální průzkum veden prostorovou organizací a že principy teorie formy jsou dobré indikátory oční dráhy, při nichž účastníci výzkumu stanoví slovo na seznamu slov.Výkony závisejí na způsobu průzkumu. Hlavní výsledky diskutovány s ohledem na empirické báze, které mohou poskytnout ergonomické doporučení rozhraní webového typu.
        klíčová slova: oči - ergonomie - rozhraní - vnímání - WWW - průzkumy

77

CAHOUR, B.: Les affects en situation d´interaction coopérative : proposition méthodologique. Počitky v situaci kooperativní interakce : metodologický návrh
        anotace: Počitky, vyvíjené v interakci práce a ovlivňující rozhodování a akci. Některé počitky jsou částečně zjevné a zjistitelné lingvistickými i paralingvistickými indexy. Jiné jsou společensky maskovány a verbalizovatelné v rámci druhého stupně. Další počitky zůstanou neuvědomělé, ale neverbální znaky povolují často hypotézy týkající se jejich existence.
        klíčová slova: vnímání - rozhodování - akce

Moderní řízení - č. 12 (2006)

78

STEINBACHOVÁ, ŠTĚPÁNKA: Hodnocení výkonnosti organizací veřejného sektoru.
        anotace: Model CAF (Common Assessment Framework, Společný hodnotící rámec) představuje snadno použitelný nástroj, s jehož pomocí mohou organizace veřejného sektoru využívat různé způsoby řízení kvality pro zlepšení své výkonnosti.
        klíčová slova: výkonnost - hodnocení - organizace - kvalita - zlepšování - sektor veřejný

Personál - č. 11 (2006)

79

SVOBODOVÁ, LENKA: Svět práce a kvalita života.
        anotace: Mezinárodní seminář, který se konal 25. září 2006 ve VÚBP v Praze, probíhal jako součást řešení projektu "Vliv změn světa práce na kvalitu života" a to v rámci Národního programu výzkumu - tématického programu "Moderní společnost a její proměny".
        klíčová slova: konference - VÚBP - BOZP - programy mezinárodní – práce – kvalita života

80

BERKA, JAROSLAV: Konzultační středisko rozvoje a řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích.
        anotace: Cílem projektu "Program spolupráce malých a velkých firem se zaměřením na rozvoj lidských zdrojů" je pomocí hlavně malým a středním podniků a živnostníkům nebo začínajícím podnikatelům v hlavním městě Praha v jejich činnosti a podpořit tak konkurenceschopnost v soudobné globální společnosti.
        klíčová slova: podnikání - podnikatelé - podpora - programy pracovní - projekty – podniky malé – podniky střední

81

PRAŽANOVÁ, DANIELA: Ovlivní duševní poruchy naše zdraví?.
        anotace: Podle studie Global Burden of Disease, kterou podporuje Světová zdravotnická organizace a Světová banka, jsou nejvýznamnější příčinnou pracovní neschopnosti neuropsychiatrické choroby.
        klíčová slova: výkonnost pracovní - deprese – zátěž psychická – neschopnost pracovní

82

Z hlediska odměňování je trh práce v ČR relativně stabilní.
        anotace: Situace v Česku v oblasti odměňování je relativně stabilní. Společnosti dlouhodobě nejčastěji uvádějí 5procentní nárůst mezd a ustupují od garantovaných složek směrem k výkonnostním. To jsou některá z hlavních zjištění nejnovějšího vydání studie PayWell 2006: Efektivně řídit, efektivně odměňovat společnosti Pricewaterhouse Coopers.
        klíčová slova: odměny - mzdy - Česká republika - výhody

 

Personál - č. 1 (2007)

83

BOLDIŠ, PETR: Sdílením informací k rozvoji dalšího profesního vzdělávání.
        anotace: S příchodem internetu vznikly nové možnosti v oblasti vzdělávání. Je to dáno zejména obrovskými komunikačními možnostmi světové sítě. Oblast lidské činnosti se přesunula v současné době zejména k práci duševní.
        klíčová slova: informace - internet - vzdělávání - vzdělávání profesní

84

ŠKORPIL, MICHAEL P.: Od 1. ledna 2007 nabývá účinnosti nový zákoník práce.
        anotace: Článek se věnuje hlavním změnám a novým ustanovením zákona 262/2006 Sb., které jsou zásadní a představovaly stěžejní důvody, pro které se vláda rozhodla problematiku pracovního práva zpracovat nově.
        klíčová slova: zákoník práce - změny - právo pracovní

85

HYNEK, JIŘÍ: Práce z domova - stále častěji a radostněji?.
        anotace: V poslední době se stává běžným standardem řízení popř. vykonávání práce z domova. Přispívají k tomu nejenom technologické prostředky, ale i lepší pracovní podmínky. S prací z domova ovšem přicházejí i určitá negativa.
        klíčová slova: práce doma - podmínky pracovní - domácnosti

Pracovní lékařství - č. 4 (2006)

86

KOŽENÁ, LUDMILA: Kardiovaskulární odpověď na stresové komponenty pracovní činnosti.
        anotace: Prevence chorob, které vznikají v souvislostí s pracovní činnosti, je nezbytná z důvodu ekonomických i lidských. Psychická pracovní zátěž může kromě jiných účinků přispívat ke vzniku a zhoršování kardiovaskulárních chorob.
        klíčová slova: stres pracovní - stres psychický - reakce fyziologické - strojvedoucí - dispečeři - služba záchranná

87

KOLACIA, LUDĚK: Stárnoucí pracovní populace.
        anotace: Ve vyspělých zemích populace stárne, což je dáno dvěma faktory - porodností a úmrtností. První z uvedených se snižuje a druhý má svou stabilní pozici nebo se snižuje. Věkový průměr je cca 50 let.
        klíčová slova: věk - obyvatelstvo - politika sociální - vývoj - síly pracovní

ProcessSafety Progress - č. 4 (2006)

88

DAVENPORT, JOHN A.: History of the Loss Prevention Symposia : forty years, 1967-2006. Historie Sympozia prevence ztrát : 40 let, 1967-2006
        anotace: Příspěvek se věnuje historii konání Sympozia prevence ztrát, které každoročně pořádá Americký institut chemických inženýrů (AICHe, American Institute of Chemical Engineers) Poprvé se konalo v roce 1967 a v roce 2006 oslavilo 40. výročí. Hlavním cílem odborníků je zkoumat a nalézat cesty ke zlepšení oblasti prevence ztrát ve výrobních a provozních oblastech průmyslu. V článku jsou zmíněna stěžejní témata sympozií a také osobnosti, které přispěly k úspěšnosti konaných sympozií.
        klíčová slova: prevence ztrát - průmysl petrochemický - provoz - výroba - symposia - historie - USA

89

STUDY, KAREN: A real-life example of choosing an inherently safer process option. Reálný příklad volby vnitřně bezpečnější možnosti postupu
        anotace: Ačkoli výběr bezpečnější alternativy se může zdát zřejmý, někdy nemusí nutně poskytnout nejlepší alternativu pro zmenšení všech rizik. Návrháři se musí snažit udržet širokou perspektivu, aby byli schopni poznat všechna potenciální rizika, když hodnotí možnosti návrhu. Tato zpráva popisuje projekt, v němž bylo potřeba zásobovat katalytický reaktor čpavkem. Pro postup byl zvolena vnitřně bezpečnější alternativa. V průběhu projektu se ale muselo od této alternativy upustit, neboť byly zjištěny problémy v konstrukční fázi. Autoři popisují obě alternativy a porovnávají je.
        klíčová slova: čpavek - amoniak - design - návrhy - bezpečnost - rizika

90

KLEIN, JAMES A. - MROS, GORDON R.: Characterization and safe handling of reactive initiator solutions. Charakteristika a bezpečné zacházení s reaktivními iniciačními látkami
        anotace: Tepelná stálost iniciátorů použitých polymeracích volných radikálůbyla dobře zdokumentována. Iniciační látky jsou často používány v řešeních s relativně dlouhou dobou jejich přísunu, což pomáhá ovládat žár polymerace. V některých případech jsou však tato řešení limitována, především při použití vyšších koncentrací, a zpětné reakce mohou být závažné a nepříznivé. Tento článek zkoumá chemickou reaktivitu koncentrovaných iniciačních látek a bere v úvahu studie PHA a design zásobovací nádrže, aby pomohl zajistit bezpečné zacházení a výrobu.
        klíčová slova: látky iniciační - radikály volné - stabilita termální - reaktivita - reakce termální - bezpečnost - výroba

91

HOPPE, TOM - JAEGER, NORBERT: Practical design for inerting in production plants. Praktický návrh pro používání inertních plynů ve výrobních závodech
        anotace: Tato zpráva poskytuje rady týkající se typů vybavení, které je nezbytné pro nahrazení kyslíku inertními plyny při zpracování hořlavých kapalin, hořlavých prachů nebo hybridních směsicí. Jsou zde podrobně vysvětleny technické požadavky na implementaci tohoto preventivního opatření i jeho omezení. Autoři se zabývají současným stavem poznání a znalostmi hodnocení a požadavků spojených s technikami vytváření a udržování inertní atmosféry.
        klíčová slova: plyny interní - plyny hořlavé - kapaliny hořlavé - směsi hořlavé - požadavky technické - vybavení - továrny - provoz - ochrana

Professional Safety - č. 12 (2006)

92

SMITH, SUSAN M. - PERRY, TERESA - MOYER, DIANA: Creating a safer workforce : training needs for Hispanic and foreign-born workers. Tvorba bezpečnější pracovní síly : potřeba školení pro hispánské a v cizině narozené pracovníky
        anotace: Statistiky ukazují, že hispánští a v cizině narození pracovníci jsou zaměstnáváni v hůře placených a více rizikových profesích a způsobují si více pracovních úrazů než jejich nehispánští a rodilí kolegové. Tento článek přináší přehled výzkumů, publikací a aktuálních demografických údajů týkající se smrtelných úrazů, zranění a nemocí amerických pracovníků a zabývá se rolí vzdělávání v oblasti bezpečnosti a technologií, které může pomoci zlepšit bezpečnost pracovníků.
        klíčová slova: bezpečnost práce - ochrana zdraví - vzdělávání - školení bezpečnosti práce - pracovníci - síly pracovní - úrazy pracovní - nemoci z povolání - statistiky - USA

93

CHINNIAH, YUVIN - BOURBONNIERE, REAL: Automation safety : assessing the risks and understanding safeguards. Bezpečnost automatizace : hodnocení rizik a pochopení bezpečnostních opatření
        anotace: Bezpečnost v automatizovaných systémech je důležitým problémem. Bylo provedeno mnoho studií, které si kladly za cíl zkoumat nehody a úrazy související s automatizací. Tento článek shrnuje některé jejich výsledky a identifikuje faktory, které mohou přispět k takovým pracovním nehodám či úrazům. Dále článek diskutuje bezpečnostní opatření v prevenci nehod a úrazů a jejich limity, stejně jako potřebu vhodného systému hodnocení rizik.
        klíčová slova: úrazy pracovní - nehody pracovní - automatizace - systémy automatizované - hodnocení rizik - studie - výsledky

Profit - č. 47 (2006)

94

FETTER, RICHARD W.: I pro brigádníky začne platit minimální mzda.
        anotace: Minimální mzda začala platit i pro dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. To je jedna z významných změn, které nový zákoník práce přinese v oblasti zaměstnávání brigádníků.
        klíčová slova: mzdy - brigádníci - zákoník práce - změny

Profit - č. 48 (2006)

95

KUČERA, PETR: Stará pravidla v novém kabátě.
        anotace: Článek analyzuje nový zákoník práce platný od 1. ledna 2007a představuje jeho plusy a negativa. Obsahuje rovněž stručný přehled změn v zákoníku.
        klíčová slova: zákoník práce - změny - analýzy

RescueReport - č. 4 (2006)

96

MATÝSEK, RADOMIL: Postroje : co by měl záchranář vědět o postrojích III..
        anotace: Článek pojednává o záchranných postrojích a záchranných smyčkách, které souvisí s činnostmi ve výškách a nad volnou hloubkou.
        klíčová slova: postroje - výška - práce ve výškách - smyčky

Safetyand Health - č. 6 (2006)

97

GREENE, MARVIN V.: OSHA´s Top 10 : OSHA says agency is "getting to places it needs to be". Top 10 společnosti OSHA : OSHA říká, že agentura se dostává do míst, kde potřebuje být
        anotace: Seznam Top 10 z r. 2006 nejčastěji uváděných porušení předpisů ukazuje, že agentura "se dostává do míst, kde potřebuje být" - na pracoviště a do odvětví, kde úrazovost, nemocnost a smrtelné úrazy jsou nejčastější. Jde o lešení, nebezpečné komunikace, ochranu proti pádům, ochranu dýchadel, elektrické vozíky, elektrické vedení, kryty strojů, žebříky aj.
        klíčová slova: bezpečnost práce - úrazy pracovní - statistiky - předpisy bezpečnostní - USA

Sondy - č. 46 (2006)

98

FRANTA, MIROSLAV: Problémy přetrvávají u nejmenších firem.
        anotace: Článek přináší rozhovor s RNDr. Zbyňkem Sedlákem, ředitelem odboru bezpečnosti práce a pracovního prostředí MPSV, ohledně nové zákonné úpravy inspekci práce, která představuje zásadní změnu v kontrolní činnosti nad bezpečností práce.
        klíčová slova: rozhovory - inspekce práce - zákony - novela

99

FRANTA, MIROSLAV: Proč hledat na výrobcích označení CE.
        anotace: Zvykli jsme si na to, že jako spotřebitelé jsme chráněni soustavou nejrůznějších norem. Mezi takové normy patří i příslušná právně technická opatření, která vycházejí ze sjednocení standardů pro složení a bezpečnost výrobků na úrovni evropského společenství. Na základě takových standardů funguje např. systém RAPEX, který každý měsíc informuje evropské spotřebitele o nebezpečných nebo jinak závadných výrobcích nepotravinového charakteru (autorský abstrakt).

        klíčová slova: harmonizace - ochrana - spotřebitelé - standardizace - výrobky

Spektrum - č. 1 (2006)

100

PAČAIOVÁ, HANA: Integrovaný prístup pro hodnotení prepravy nebezpečných látok na cestách.
        anotace: Článek shrnuje aktivity Svazu chemického a farmaceutického průmyslu Slovenska. Zejména se jedná o logistické služby, které jsou hodnoceny z hlediska přepravy nebezpečných látek na cestách.
        klíčová slova: přeprava - látky nebezpečné - Slovensko - logistika - hodnocení

101

BÍLEK, EVŽEN: Co naleznete na novém informačním serveru BZP.cz zaměřeném na malé a střední podniky.
        anotace: Oborový portál BZP.cz se zabývá oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a je určen zejména malým i středním podnikům a živnostníkům.
        klíčová slova: portály internetové - BOZP - podniky malé - podniky střední - živnostníci

102

VLČEK, VLADIMÍR: Legislativa, právní a technické předpisy v oblasti požární ochrany silničních tunelů.
        anotace: Cílem příspěvku je poskytnout nejnovější informace z oblasti požární bezpečnosti silničních tunelů, a to na poli právním i technickém, s výkladem k jednotlivým trendům a zkušenostem v rámci EU.
        klíčová slova: předpisy technické - ochrana požární - tunely - legislativa - bezpečnost požární

103

KRATOCHVÍLOVÁ, DANUŠE: Krizové štáby a komunikace s veřejností.
        anotace: Jedním z rozhodujících faktorů, jenž ovlivňuje úroveň řešení krizové situace, je krizová komunikace. Rychlé, výstižné, vyčerpávající, účelné a pravdivé informace mají nedocenitelný význam. Během krizových situací je tvorba veřejných informací a zajišťování veřejné informovanosti součástí krizového řízení.
        klíčová slova: řízení krizové - informovanost - informace - veřejnost - situace krizové

104

POLÁČEK, PETR: Využití mobilních geoinformačních technologií při zdolávání havárie s únikem biologických nebo chemických látek.
        anotace: Pro účinný postup záchranných jednotek při havárii s únikem biologických nebo chemických látek je třeba zajistit technickou podporu v oblasti komunikačního a informačního zabezpečení. Je tedy nutné v co nejkratším intervalu zajistit a využít informace, jenž budou nápomocny při likvidaci mimořádné události.
        klíčová slova: havárie - látky nebezpečné - technika výpočetní – události mimořádné

105

MATOUŠEK, JIŘÍ: Odborné znalosti v ochraně obyvatelstva a jejich místo ve veřejné informovanosti.
        anotace: V článku je analyzován vývoj percepce ohrožení a jeho vliv na ochranu obyvatelstva a přípravu k tomuto poslání, zároveň je zde navrženo vymezení cílových skupin obyvatel k diferencovanému přístupu při výchově resp. přípravě k odborným znalostem a dovednostem (autorský abstrakt).

        klíčová slova: ochrana obyvatel - ohrožení - informovanost - znalosti odborné - percepce

Travailet Sécurité - č. 667 (2006)

106

Déconstruire sans risques ce que l´on a construitn : déchets : dossier. Demontovat bez rizika, co bylo vyrobeno : odpady : souhrnná zpráva
        anotace: Posledních patnáct let se odpady staly "první druhotnou surovinou", kolem níž se vytvořily činnosti nikoli bez rizika pro bezpečnost a zdraví při práci. Odstraňování vyřazených elektrických a elektronických přístrojů, zpracování nepojízdných vozidel, doprava zdravotnického odpadu s rizikem infekce.
        klíčová slova: odpady - odpady nebezpečné - přístroje elektrické - elektronika - vozidla nepojízdná - rizika zdravotní

Travailet Sécurité - č. 668 (2006)

107

Retour d´expériences 5 ans apres : document unique : dossier. Přehled zkušeností po pěti letech : jednotný dokument : souhrnná zpráva
        anotace: Přehled zkušeností z praxe hodnocení rizik v podnicích pět let po schválení nařízení Jednotný dokument hodnocení, podle nějž podniky hodnotí rizika. Požadavek na dokumentární pomoc při této činnosti. Srovnání situace v okamžiku schválení dokumentu a současnosti. Zkušenosti tiskárny SIA. Nemocnice v Tarare a její péče o zaměstnance.
        klíčová slova: rizika - rizika bezpečnostní - hodnocení rizik - nařízení - Francie

Zeitschriftfür Arbeitswissenschaft - č. 4 (2006)

108

Ein Verfahren zur Ermittlung altersbedingter Engpässe hinsichtlich muskuloskelettaler Belastungen. Postup k zjišťování potíží podmíněných věkem, týkajících se muskuloskeletárních zátěží
        anotace: V průmyslu vzrůstá vzhledem k demografické změně potřeba vědecky zdůvodněných plánovacích a utvářecích nástrojů k plánování využití osob a utváření práce diferencovaně podle věku. Předložen nástroj k analýze a hodnocení fyzických zátěží na výrobních pracovištích v automobilovém průmyslu. Schopnost zaměstnanců tyto zátěže zvládnout.
        klíčová slova: automobily - zátěž pracovní - zátěž fyzická - věk - syndromy muskuloskeletální - onemocnění muskuloskeletální

109

STEGMAIER, R. - MOLTER, B. - SONNTAG, K.: Die Bedeutung von Arbeitsgestaltung für die innovative und adaptive Leistung älterer Berufstätiger. Význam utváření práce pro inovativní a adaptivní výkon starších zaměstnanců
        anotace: Vzhledem k demografické změně je důležité zachovat schopnost inovace a přizpůsobivosti u starších zaměstnanců. Rozhodující význam má stanovení pracovních charakteristik. V dotazníkové akci u zaměstnanců ve věku od 40 do 65 let zkoumáno působení pracovních charakteristik na uvedené schopnosti. Kladná souvislost mezi autonomií a zpětnou vazbou představených.
        klíčová slova: věk - inovace - charakteristiky - práce - dotazníky - vazba zpětná

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail