Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2005/8

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Výstup OKO - Nové časopisecké články


Excerpované časopisy

 

Hygiene et sécurité du travail - č. 199
(2005)

Le Travail Humain - č. 2 (2005)
Loss Prevention Bulletin - č. 183
(2005)

Safety + Health - č. 5 (2005)
Safety + Health - č. 6 (2005)
Travail & Sécurité - č. 652
(2005)

Travail & Sécurité - č. 653
(2005)

 

Nové časopisecké články v knihovně
VÚBP

Hygieneet
sécurité du travail - č. 199 (2005)

1

TROMPETTE, N. - CAFAXE, M.: Guide informatisé pour le choix des
silencieux d´échappement d´air comprimé.
Elektronická příručka
pro výběr tlumičů výfuku stlačeného vzduchu
        anotace: Pro výběr tlumiče je třeba znát
prodloužení doby výfuku, významné pro bezpečnostní funkci, a
zajistit její vztah s akustickým útlumem. INRS vydal v podobě
CD-ROM katalog umožňující výběr tlumiče podle různých kritérií.
Nutnost provést zkoušky v souladu s francouzskou normou NFE 49-340
ze srpna 1992.
        klíčová slova: tlumiče - výfuky - vzduch stlačený -
hluk provozní - normy technické - Francie

2

WITSCHGER, O. - FABRIES: Particules ultra-fines et santé au
travail 1 : caractéristiques et effets potentiels sur la santé.

Ultrajemné částice a zdraví při práci 1 : charakteristiky a
potenciální působení na zdraví
        anotace: Nutnost bližšího prozkoumání rizikovosti
nanočástic. Provedena bibliografická analýza cca 180 vědeckých
článků, zpráv nebo knih, zveřejněných z 80% po r. 2000. V 1. části
předloženy: charakteristiky částic vzhledem k fyzikální povaze a
chování ve vzduchu; ukládání a pohyb v dýchacích cestách;
potenciální působení na zdraví.
        klíčová slova: částice - dýchadla - rizika
zdravotní - analýzy - bibliografie - ovzduší pracovní

3

MARSTEAU, S.: Traitement des composés organiques volatils dans le
secteur des industries graphiques.
Zpracování organických
těkavých sloučenin v odvětví polygrafického průmyslu
        anotace: Po popisu různých postupů v tiskařském
odvětví a polygrafickém průmyslu popsán stav pracovišť.
Problematika emisí organických těkavých sloučenin z hlediska
hygieny práce a ochrany životního prostředí. Přehled platných
předpisů. Různé techniky omezování usměrňovaných emisí, použitelné
pro každý tiskařský postup.
        klíčová slova: tiskárny - průmysl polygrafický -
sloučeniny organické - látky těkavé - emise plynné - prostředí
životní - znečištění vzduchu

LeTravail
Humain - č. 2 (2005)

4

LE BOHEC, O. - JAMET, É.: Les effects de redondance dans
l´apprentissage a partir de documents multimédia..
Působení
redundance v učení podle multimediálních dokumentů
        anotace: Koncepce redundance: terminologie.
Generativní teorie učení na základě multimédií. Efekt koherence.
Různé efekty duplikace informací. Efekt redundance spojený s psaným
textem a ilustracemi. Pozitivní působení slovní redundance bez
vizuální zátěže. Záporné působení slovní redundance se zrakovou
zátěží. Působení inverze ve funkci expertizy.
        klíčová slova: učení - multimédia - informace
akustické - informace vizuální - zátěž smyslová

5

Perception de la verticale avec un cadre visuel solidaire de la
tete : implications pour l´utilisation des visiocasques.

Vnímání vertikály s vizuálním rámcem upevněným na hlavě : implikace
pro použití displejů namontovaných na hlavě
        anotace: Použití displejů namontovaných na hlavě a
technika jejich použití. Působení vizuálního rámce, zaměřeného na
mozek, na subjektivní vertikálu při ohýbání hlavy. Působení
vizuálního rámce, zaměřeného na mozek, na reorientaci hlavy a
subjektivní vertikálu při ohýbání celého těla.
        klíčová slova: displeje - hlava - přílby -
psychologie práce - vnímání

6

VALLÉRY, G. - LEDUC, S.: Contribution ergonomique a l´analyse des
relations de service : exemple de professionalisation d´une
fonction d´accueil en bureau de poste.
Ergonomický příspěvek k
analýze služebních vztahů : příklad profesionalizace přijímací
funkce na poště
        anotace: Výsledky výzkumu vztahů mezi profesionální
dovedností a organizací práce v oblasti public relations v rámci
Francouzské pošty. Profesionalizace nové funkce, známé jako
"kontaktní pracovník". Profesionální integrace a rozvoj dovednosti,
zkoumané ve vztahu k různým aspektům pracovní situace : kontaktní
pracovník, organizace a zákazníci.
        klíčová slova: zručnost - pošty - Francie -
organizace práce - public relations


LossPrevention Bulletin - č. 183
(2005)

7

CARSON, P. - MUMFORD, C.: The environment and loss prevention :
part 2 : environmental impact and consequences.
Životní
prostředí a prevence ztrát : část 2 : dopad na životní prostředí a
důsledky
        anotace: Souhrn potenciálního znečišťujícího
působení chemikálií na vodstvo, ovzduší a půdu. Znečištění vod
anorganickými znečišťujícími látkami (kovy, kyanidy, kyseliny,
louhy, dusičnany a fosforečnany), organickými (polychlorované
bifenyly, fenoly, oleje); fyzikální jevy; znečištění ovzduší a
půdy.
        klíčová slova: chemikálie - znečištění - prostředí
životní - vodstvo - ovzduší - půda - látky anorganické - látky
organické

Safety+
Health - č. 5 (2005)

8

GREENE, MARVIN V.: Emerging occupations : raise risk management
question.
Vznikající nová zaměstnání : otázky managementu
ohledně zvyšujícího se rizika
        anotace: Zvládat rizika na pracovišti je základním
úkolem pro pracovníky bezpečnosti práce. Management pracovního
rizika obyčejně nezamýšlí vynalézat nové prostředky k ochraně.
Ochranné přilby a ochranné boty s ocelovou špičkou jsou osvědčenými
prostředky k ochraně na staveništích, rukavice zastavují šíření
krvetvorných patogenů v nemocnicích a pečovatelských domech,
ochranné pásy slouží řidičům. Nicméně pracoviště jsou čas od času
vystavena rozsáhlým technologickým inovacím vzhledem k novým
pracovním procesům a ekonomickým fluktuacím. Mezi těmito změnami se
objevují nová, vysoce specializovaná zaměstnání a funkce
bezpečnosti na pracovištích je hodnotit, monitorovat a mírnit
nebezpečí spojená s těmito novými povoláními.
        klíčová slova: zaměstnání - prostředky k ochraně -
pracoviště - BOZP - monitoring - zaměstnanci - zaměstnavatelé -
snižování rizik

Safety+
Health - č. 6 (2005)

9

GREENE, MARVIN V.: Extending a hand : help is available to small
firms, contractors.
Pomocná ruka : pomoc dostupná malým firmám
či podnikatelům
        anotace: Je nutné, aby malé firmy nepodceňovaly
bezpečnost práce, z níž vychází úspěch a prosperita. Spolupráce
velkých a malých firem prostřednictvím VPP (dobrovolný program BP)
je vhodným začátkem k rozvoji firemní bezpečnosti práce. V článku
je představeno několik dalších programů bezpečnosti práce, které
spadají také mimo rámec OSHA.
        klíčová slova: podniky malé - podniky velké -
podnikatelé - programy bezpečnosti práce - BOZP

10

GASPERS, KAREN: Prescription for a healthy workforce :
comprehensive wellness programs are creating healthier workers and
improving bottom lines.
Lékařský předpis pro zdravé zaměstnance
: komplexní programy propagace zdraví produkují zdravější
zaměstnance a zvyšují konečný zisk podniku.
        anotace: Zatímco mnoho společností zaměřilo svůj
management bezpečnosti práce na bezpečnosti založené na chování, či
na projektu SixSigma, propagace zdraví byla v tichosti potlačována
do pozadí. Některé společnosti začaly podporovat zdraví již před
desetiletím. Program začal vyzváním zaměstnanců ke kompletnímu
zhodnocení jejich zdravotních rizik a poté se dále rozvíjel.
Shromážděním potřebných informací se pokračovalo směrem k zaměření
na prevenci, pro kterou byly zmíněné informace určující. Bezpečnost
práce však byla zahrnuta do procesu již od prvopočátku, jelikož si
společnost uvědomila, že má smysl, aby všichni v podniku společně
usilovali stejný cíl - zdravější zaměstnance.
        klíčová slova: BOZP - propagace zdraví - wellness -
rizika zdravotní - styl životní - zaměstnanci - prevence zdraví -
programy


Travail& Sécurité - č. 652
(2005)

11

Particules ultrafines : le nanodéveloppement sous surveillance :
dossier.
Ultrajemné částice : rozvoj nanotechnologií pod
dozorem : souhrnná zpráva
        anotace: Zvýšené nebezpečí znečištění ovzduší
jemnými složkami. Nutnost výzkumu tohoto jevu a jeho důsledků pro
zdraví při práci. Ultrajemné aerosoly a potenciální nebezpečí.
Informace pro lepší prevenci. Výroba nanoprášků a bezpečnost v
laboratořích. Kontrola výzkumných programů spojených s výrobou
submikronových prášků.
        klíčová slova: částice - ovzduší pracovní -
znečištění vzduchu - aerosoly


Travail& Sécurité - č. 653
(2005)

12

Fiche de données de sécurité. Document clé pour la prévention du
risque chimique. Dossier..
Karta bezpečnostních údajů. Klíčový
dokument pro prevenci chemického rizika.Souhrnná zpráva. Karta
bezpečnostních údajů. Klíčový dokument pro prevenci chemického
rizika. Souhrnná zpráva.
        anotace: Význam karet bezpečnostních údajů (FDS).
Zlepšené redigování FDS pro jejich lepší pochopení. Zkušenosti se
zpracováním FDS v rámci společnosti Chryso. Ve společnosti Airbus
France mají 10 000 referencí v přehledu chemických látek.
        klíčová slova: látky chemické látky chemické -
průmysl chemický - prevence rizik - katalogy

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail