Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2005/6

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.


Excerpované časopisy

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 6 (2005)
Česká a slovenská hygiena - č. 2 (2005)
Die BG - č. 5 (2005)

Die BG - č. 8 (2004)
Human Factors - č. 1 (2005)
Chemagazín - č. 3 (2005)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 4 (2005)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 5 (2005)
Mapfre Seguridad - č. 97 (2005)
Professional Safety - č. 5 (2005)
Safety + Health - č. 4 (2005)
Sicher ist Sicher - č. 5 (2005)
Sondy - č. 22 (2005)
Travail et Sécurité - č. 651 (2005)
Záchranář - č. 2 (2005)

 

Nové časopisecké články v knihovně VÚBP

Bezpečnost a hygiena práce - č. 6 (2005)


1

ŠALAMON, PAVEL: Evropský týden BOZP 2005 - STOP HLUKU.
        anotace: Kampaň s názvem HLUKU STOP je tématem letošního Evropského týdne BOZP vzhledem k vážnosti škodlivosti hluku na lidské zdraví a nezbytnosti omezení jeho negativního působení.
        klíčová slova: kampaně - hluk - BOZP - Evropský týden


2

Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o..
        anotace: Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o. zahájil realizaci "Environmentalního a bezpečnostního programu pro léta 2004-2005", přičemž projekty a úkoly za rok 2004 byly úspěšně splněny pro získání osvědčení "Bezpečný podnik".
        klíčová slova: podniky bezpečné - podnikání - chemie - politika bezpečnostní - politika environmentální


3

Metrostav se stal již potřetí BEZPEČNÝM PODNIKEM.
        anotace: Metrostav dostal ocenění "Bezpečný podnik" již potřetí za sebou a osvědčilo se mu proto nejen důsledné dodržování bezpečnostních norem či zavedeného systému plánovaných i namátkových kontrol dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale také dodržování dalších neméně důležitých bezpečnostních opatření.
        klíčová slova: podniky bezpečné - kontroly - opatření bezpečnostní - normy bezpečnostní - certifikace


4

K novému nařízení vlády č. 101/2005.
        anotace: Dne 1. března 2005 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 101/2005 SB., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. V článku je uvedena tabulka, jejíž cílem je vyjádřit požadavek nového předpisu a jeho vazbu na připravované zrušení vyhlášky č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V další kolonce jsou doplněny související předpisy a odkaz na články, odkud byly požadavky přejaty.
        klíčová slova: nařízení vládní - požadavky bezpečnosti práce - pracoviště - prostředí pracovní - tabulky


5

KROUPA, BŘETISLAV: Nově stanovené požadavky na pracoviště a pracovní prostředí (dokončení z minulého čísla).
        anotace: Dokončení příspěvku přináší zbytek stanovených povinností upravených do hesel s přehledným rejstříkem pro rychlejší orientaci a vyhledávání stanovených povinností.
        klíčová slova: pracoviště - nařízení vládní - požadavky bezpečnosti práce - rejstříky - prostředí pracovní


6

Školení obsluhy el. řetězové pily pro tesařské účely na stavbách.
        anotace: Článek uvádí na pravou míru problematiku obsluhy přenosného elektrického ručního nářadí, v souvislosti s vydáním nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.
        klíčová slova: nařízení vládní - pila řetězová - školení obsluhy - postupy pracovní - organizace práce

Česká a slovenská hygiena - č. 2 (2005)


7

KARLOVÁ, D. - HRNČÍŘ, E.: Profesionální onemocnění způsobená přetěžováním.
        anotace: V práci jsou shrnuty základní statistické údaje o nemocích z povolání způsobených přetěžováním pohybového aparátu ohlášené v České republice v letech 1996-2001.
        klíčová slova: nemoci z přetěžování - nemoci z povolání - prevence nemocí z povolání

Die BG - č. 5 (2005)


8

Ein Jahrhundert BG-Forschung : Rückblick und Perspektiven. Století výzkumu oborových společenství : ohlédnutí a perspektivy
        anotace: Přehled výzkumu od počátků do dneška a nové výzvy, s nimiž se setkává úrazové pojištění. Lékařský výzkum na klinikách oborových společenství (prach, azbest, benzen, biologické působení, záření, hluk, vibrace). Pracovní úrazy. Bezpečnost silničního provozu na cestách spojených s prací. Bezpečnost strojů. Psychické zátěže. Změny ve světě práce.
        klíčová slova: společenství oborová - lékařství pracovní - bezpečnost práce - hygiena práce - úrazy pracovní - Německo

 


9

MEFFERT, K. - RENTROP, M.: Charakteristika und Eckpunkte der BG-Forschung : ein Jahrhundert BG-Forschung. Charakteristiky a vrcholy výzkumu oborových společenství : sto let výzkumu oborových společenství
        anotace: Úkol oborových společenství: všemi vhodnými prostředky pečovat o zábranu pracovních úrazů, nemocí z povolání a od r. 1996 o zábranu prací podmíněných nebezpečí pro zdraví. Politické hledisko. Směrnice pro výzkum a jeho charakteristika. Všeobecná těžiště a priority. Stimulování výzkumu a kooperace. Data, čísla a fakta k výzkumu.
        klíčová slova: společenství oborová - výzkum bezpečnosti práce - Německo

 


10

Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz - BGIA : ein Jahrhundert BG-Forschung. Ústav oborových společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci - BGIA : sto let výzkumu oborových společenství
        anotace: Rozvoj BGIA od jeho počátků do dneška. Na příkladech osvětleno pracovní spektrum a postup při zpracování výzkumných témat. Od r. 1953 do r. 1979 Ústav pro výzkum prachu. Od r. 1980 BIA/BGIA. Koncem 80. let výstavba systému informací o nebezpečných látkách GESTIS. V 90. letech rozšíření činnosti BGIA. V r. 2003 nový organizační řád BGIA.
        klíčová slova: společenství oborová - ústavy bezpečnosti práce - Německo

 


11

Berufsgenossenschaftliches Institut Arbeit und Gesundheit - BGAG : ein Jahrhundert BG-Forschung. Ústav oborových společenství pro práci a zdraví - BGAG : sto let výzkumu oborových společenství
        anotace: Přehled výzkumů v BGAG. Z historie BGAG. Výzkumný projekt Kvalita v prevenci - účinnost a hospodárnost preventivních služeb průmyslových oborových společenství. Příklady výzkumných a vývojových úkolů. Dílčí projekty: Indikátory k měření kvality; Informace a komunikace v BOZP; Školení v BOZP.
        klíčová slova: společenství oborová - ústavy bezpečnosti práce - jakost - práce - školení bezpečnosti práce - sdělování informací - zdraví - prevence

 


12

Berufsgenossenschaftliches Forschungsinstitut für Arbeitsmedizin - Institut der Ruhr-Universität Bochum - BGFA : ein Jahrhundert BG-Forschung. Výzkumný ústav oborových společenství pro pracovní lékařství - Ústav Porúrské univerzity v Bochumu - BGFA : sto let výzkumu oborových společenství
        anotace: Ústav je zařízením průmyslových oborových společenství (OS) pro výzkumné aspekty se zřetelem k pracovnímu lékařství. Jeho ústřední funkcí je podporovat OS při plnění jejich úkolů. Výzkum prevence. Těžiště výzkumu. Kompetenční centra (klinické pracovní lékařství, epidemiologie, toxikologie, imunologie, molekulární medicína). Příklady činnosti.
        klíčová slova: společenství oborová - ústavy bezpečnosti práce - lékařství pracovní - prevence - Německo

 


13

Forschungsförderung des Hauptverbandes : ein Jahrhundert BG-Forschung. Podpora výzkumu Hlavním svazem oborových společenství : sto let výzkumu oborových společenství
        anotace: Již 30 let podporují oborová společenství ze svého fondu spravovaného Hlavním svazem výzkumné projekty externích zařízení v oblasti prevence, nemocí z povolání a rehabilitace. Vysoké investice do prevence. Podpora místo plného financování. Spolupráce s kožními lékaři. Azbest. Německá studie páteře. Psychické poruchy po pracovních úrazech. Simulátor jízdy.
        klíčová slova: společenství oborová - výzkum bezpečnosti práce - dermatózy - psychózy - páteř - azbest

 


14

DAMANN, D.: Das Institut für Gefahrstoff-Forschung - IGF : ein Jahrhundert BG-Forschung. Ústav pro výzkum nebezpečných látek - IGF : sto let výzkumu oborových společenství
        anotace: IGF oborového společenství pro hornictví a nyní i pro kamenolomy vznikl před 75 lety. Je bezprostředním partnerem podniků a pojištěnců. Jeho činnost spočívá především v poradenství. Zvýšená činnost ve vzdělávacím sektoru, m.j. při vzdělávání pracovníků podniků. Zřízená vzorová pracoviště. Činnost i na mezinárodní úrovni.
        klíčová slova: společenství oborová - ústavy bezpečnosti práce - látky nebezpečné - hornictví - doly - lomy - vzdělávání dospělých - poradenství - Německo

 


15

Forschungsaktivitäten von Berufsgenossenschaften : ein Jahrhundert BG-Forschung. Výzkumná činnost oborových společenství : sto let výzkumu oborových společenství
        anotace: Výzkum OS zaměřen na praktické poznatky. Přehled činnosti jednotlivých OS: pro kamenolomy; pro jemnou mechaniku a elektrotechniku; pro chemický průmysl; pro potraviny a jídelny; pro stavebnictví; pro velkoobchod a sklady; pro maloobchod; pro silnice, podzemní dráhy a železnice; pro udržování vozidel; pro zdravotní služby a duševní pohodu.
        klíčová slova: společenství oborová - výzkum bezpečnosti práce - výzkumy aplikované

 

Die BG - č. 8 (2004)


16

KLOSS, G. - MEFFERT, K.: Arbeitsunfälle in der Europäischen Union. Pracovní úrazy v Evropské unii
        anotace: Evropská statistika pracovní úrazovosti je vedena od r. 1994 Eurostatem, Statistickým úřadem Evropských společenství, na žádost Evropské komise s cílem harmonizovat kritéria a metody sběru údajů o pracovních úrazech, shromažďovat Unii překračující srovnatelné údaje o pracovních úrazech a vybudovat databanku. Eurostat zveřejňuje ke konci každého roku čísla o závažných a smrtelných pracovních úrazech v EU za rok. Od r. 2003 jsou tak k dispozici čísla za r. 2001. U závažných pracovních úrazů jde o úrazy s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny, tj. o povinně hlášené pracovní úrazy.
        klíčová slova: úrazy pracovní - EU

 

Human Factors - č. 1 (2005)


17

JAMIESON, G.-A. - VICENTE, K.-J.: Designing effective human-automation-plant interfaces : control-theoretic perspective. Vytváření efektivního interface člověk-automatizace-výrobní závod : hledisko teorie řízení
        anotace: Aplikace teoretického rámce interakce člověk - automatizace. Rámec sestává ze souboru pojmových rozdílů, které je třeba zohlednit v automatizačním výzkumu a navrhování. U existujících návrhů automatizačního interface v některých jaderných elektrárnách selhává jejich rozpoznávání. Výsledkem je systematický přístup k navrhování rozhraní člověk-automatizace-závod.
        klíčová slova: člověk - automatizace - interface - elektrárny jaderné


18

WRIGHT, M.-C. - KABER, B.: Effect of automation of information-processing functions on teamwork. Působení automatizace funkcí zpracování informací na týmovou práci
        anotace: Výzkum aplikován na úkoly spojené s rozhodováním. Výsledky ukázaly, jak různé formy automatizace mají různý vliv na týmovou práci. Zvýšená akvizice při automatizaci informací vedla ke zvýšení procenta informací přenášených k žádané informaci, zvýšení automatizace analýzy informací k vyšší týmové koordinaci. Výsledky podporují použití rané a střední formy automatizace.
        klíčová slova: práce týmová - automatizace - informace


19

ASUNDI, K.-R. - BACH, J.-M. - REMPEL, D.-M.: Thumb force and muscle loads are influenced by the design of a mechanical pipette and by pipetting tasks. Síla palce a svalové zátěže jsou ovlivněny designem mechanické pipety a pipetovacími pracemi
        anotace: Tyto činnosti jsou spojeny se zvýšenými muskuloskeletárními obtížemi ruky a zápěstí. Úkolem výzkumu bylo kvantifikovat zátěže palce a svalovou aktivitu a stanovit, zda se měnily v rámci pipetovacích prací. Zjištěno, že design pipety a pipetovací práce mohou ovlivnit použití síly palce a svalovou aktivitu. Doporučeno, aby uživatelé byli instruováni o snižování použité síly.
        klíčová slova: svaly - zátěž pohybová - ruce - prsty - výzkumy


20

KNIGHT, J.-F. - BABER, CH.: A tool to assess the comfort of wearable computers. Nástroj k dosažení komfortu přenosných počítačů
        anotace: Nástroj k měření komfortu v rámci pěti rozměrů: emoce, upevnění, zranění, vnímaná změna, pohyb a úzkost. Speciálně vyvinuto pro přenosná zařízení za použití multidimenzionální stupnice komfortu. Výzkum stupnic u čtyř různých typů přenosných počítačů ukázal, že stupnice ozřejmují rozdíly v komfortu mezi různými typy technologie pro různé aspekty komfortu.
        klíčová slova: počítače přenosné - komfort - zařízení přenosná


21

GONZALES, C.: Task workload and cognitive abilities in dynamic decision making. Pracovní zátěž při plnění úkolů a poznávací schopnosti při dynamickém rozhodování
        anotace: Výzkum pracovní zátěže během dynamického rozhodování z hlediska jeho závislosti jak na pracovní zátěži, tak i poznávacích schopnostech. Prokázány nežádoucí vlivy vysoké zátěže i nízké poznávací schopnosti. Vysoká pracovní zátěž je škodlivější u jednotlivců s nízkými kognitivními vlastnostmi než u osob s vysokými schopnostmi. Potenciální aplikace výzkumu.
        klíčová slova: zátěž pracovní - rozhodování - schopnosti duševní - psychologie práce - schopnosti poznávací


22

LIPSHITZ, R. - COHEN, M.-S.: Warrants for prescription : analytically and empirically based approaches to improving decision making. Důvody pro předpis : analyticky a empiricky založené přístupy k zlepšení rozhodování
        anotace: Specifická kritéria nebo modely pro řízení a hodnocení výkonu spojeného s rozhodováním. Výzkum a srovnání opodstatnění pro dva přístupy k pomůckám pro rozhodování, trénování rozhodování a poradenství: analyticky založený předpis, obsahující opodstatnění z formálních modelů a empiricky založený předpis. Vhodnost vývoje tréninkových programů.
        klíčová slova: rozhodování - cvičení - psychologie práce


23

SUTTER, CH. - ZIEFLE, M.: Interaction with notebook input devices : an analysis of motor performance and users´ expertise. Interakce se vstupními zařízeními notebooku : analýza motorického výkonu a kvalifikace uživatele
        anotace: Výzkum dvou různých typů notebookových vstupních zařízení. Nezávisle proměnné byly vstupní zařízení a uživatelova kvalifikace. Zjištěno, že výkon prostřednictvím klávesnice je lepší než pomocí pákových ovladačů. Významná interakce vstupního zařízení a odbornosti ukázala, že použití neznámých zařízení je obtížné jen pro experty pro klávesnici.
        klíčová slova: počítače přenosné - zařízení vstupní - klávesnice - ovládače ruční


24

The impact of hearing protection on sound localization and orienting behavior. Dopad ochrany sluchu na lokalizaci zvuku a orientační chování
        anotace: Výzkum vlivu zařízení pro ochranu sluchu na lokalizaci zvuku v kontextu sluchově stimulovaného úkolu vizuálního vyhledávání. Opakovaná analýza proměnlivosti ukázala významné působení zařízení jak na zkoumanou dobu, tak hlavní pohybové údaje, ukazující, že stupeň, při němž je lokalizace znemožněna, je různý podle typu opotřebování zařízení.
        klíčová slova: ochrana sluchu - zrak - orientace - zařízení ochranná - výzkumy

Chemagazín - č. 3 (2005)


25

VILÍM, JAN: Nový informační zdroj - EUROCHEM.
        anotace: V článku je představen moderní informační zdroj EUROCHEM, který je zaměřený na chemii a životní prostředí a jeho posláním je poskytovat kvalitní informace ze zmíněných oblastí.
        klíčová slova: zdroje informační - chemie - prostředí životní - databáze - aplikace databázové

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 4 (2005)


26

FORDE, S. M. - PUNNETT, L. - WEGMAN, H. D.: Prevalence of musculoskeletal disorders in Union Ironworkers. Rozšíření muskuloskeletálních obtíží u dělníků při výrobě konstrukčního železa
        anotace: Rozšíření obtíží a lékařem diagnostikovaných onemocnění zjišťováno telefonickou dotazníkovou akcí u dělníků pracujících na výrobě konstrukčního železa. Nejčastější byla tendonitida (19 %), prasklá ploténka v zádech (15%), bursitida v rameni (15%) a syndrom karpálního tunelu (12 %). Obecně se obtíže zvyšují s délkou zaměstnání. Jsou spjaty s prací a je tedy možná jejich prevence.
        klíčová slova: železo - konstrukce - stavebnictví - nemoci pohybové - ústrojí pohybové - kostra - aspekty ergonomické


27

WEBSTER, R. A. - LEE, Y. J. - DEININGER, A. R.: Rapid assessment of microbial hazards in metalworking fluids. Rychlé stanovení mikrobiálního rizika při práci s řeznými kapalinami
        anotace: Nutnost zjišťovat celkový počet bakterií. Na filtraci založená adenosinová trifosforečnanová bioluminiscenční zkouška, která trvá méně než 10 min, byla vyhodnocena jako zkušební metoda pro zjištění celkových populací bakterií v řezných kapalinách. Používá se kapalina rozpustná a polosyntetická. Popis denní paralelní zkoušky. Zkouška odpovídá normalizované metodě.
        klíčová slova: kapaliny řezné - bakterie - luminiscence - rizika biologická


28

Field performance of the RespiConÔ for size-selective sampling of industrial wood processing dust. Polní výkon RespiConÔ pro selektivní, vzhledem k velikosti, odběr vzorků průmyslového prachu, vznikajícího při zpracování dřeva
        anotace: Zařízení k odběru vzorků RespiConÔ je vícestavový virtuální impaktor, který simultánně shromažďuje frakce inhalovatelných, torakálních a vdechovatelných částic o velikosti v souladu s ISO/CEN/ACGIH. Je vhodné k odběru vzorků prachu, vznikajícího při průmyslovém zpracování dřeva, i když je třeba úprav u výsledků stanovení inhalovatelného a torakálního prachu.
        klíčová slova: impaktory - prach rostlinný - prach vdechovatelný - průmysl dřevozpracující - odběr vzorků


29

NEITZEL, R. - SEIXAS, N.: The effectiveness of hearing protection among construction workers. Účinnost ochrany sluchu u stavebních dělníků
        anotace: Analýza údajů o expozici hluku a ochraně sluchu z širokého spektra dat pokrývajících 9 stavebních odborů. Rovněž provedeno měření tlumení hluku pomocí OOPP. Zjištěna skutečná doba používání těchto prostředků. Výsledky prokazují potřebu lepších programů pro ochranu sluchu a zvýšené úsilí o kontrolu hluku ve stavebnictví.
        klíčová slova: hluk - stavebnictví - ochrana sluchu - zvukoměry

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 5 (2005)


30

WBGT clothing adjustements for four clothing ensembles under three relative huminidy levels. Přizpůsobení oděvu metodou WBGT pro čtyři komplety oděvů při třech úrovních relativní vlhkosti
        anotace: Metoda WBGT (měření teploty vlhkého teploměru) je založena na empirických údajích a nikoli na teoretických biofyzikálních vztazích. Cílem bylo určit faktory úpravy oděvů pro 4 komplety ve srovnání s bavlněnými oděvy a stanovit, jakou působí relativní vlhkost. Navrženy oděvy: bavlněné kombinézy, a kombinézy tyvekové, NexGenové a Tychem QC.
        klíčová slova: obleky ochranné - oděvy ochranné - vlhkost - kombinézy - ochrana proti teplu - teplota - měření


31

A survey of private sector respirator use in the United States: An overview of findings. Přehled používání respirátorů v soukromém sektoru Spojených států: Přehled výsledků zkoumání
        anotace: Výsledky průzkumu 40 002 zařízení soukromého sektoru byly využity k vývoji celonárodních odhadů. Použití respirátorů vyžadováno v 4,5 % zařízení, z nichž v 95% byly používány respirátory pro čištění vzduchu, 17 % respirátory s přívodem vzduchu. Nejčastěji pro ochranu před prachem a mlhou. Zjištěno, že značný počet zaměstnanců nedodržuje doporučení NIOSH, OSHA a MSHA.
        klíčová slova: respirátory - ochrana proti prachu - USA - mlhy


32

Exposures to atmospheric effects in the entertainment industry. Expozice působení ovzduší v zábavním průmyslu
        anotace: Výzkum expozice minerální divadelní mlhy na bázi oleje a glykolu ke stanovení, jaké kapaliny a efekty se běžně používají, k měření distribuce aerosolů a k identifikaci faktorů spojených s individuální expozicí. Přehled výsledků průzkumu. Nutnost hodnotit expozice ve světle veškerého zjištěného působení na zdraví v souvislosti s limity stanovenými v jiných odvětvích.
        klíčová slova: mlhy olejové - aerosoly - expozice pracovníků - průmysl zábavní

Mapfre Seguridad - č. 97 (2005)


33

ZABALA, MARTÍN DULANTO - BALLESTA, ANTONIO BENÉITEZ: Guia para la prevención de riesgos laborales en el almacenamiento y apilado de materiales. Průvodce prevencí před pracovními riziky při skladování materiálu
        anotace: Tento průvodce vznikl pro potřebu určení kriterií BOZP při skladování materiálu, který doposud chyběl. Jde o dokument, který postrádá oficiální charakter, spíše se zaměřuje na hledisko praxe. Není uzavřen a v budoucnosti bude doplněn o řadu dalších aspektů, které se vztahují ke skladování materiálů. Zmíněná kritéria jsou založená na zkušenosti a vždy budou předkládána ve smyslu doporučení.
        klíčová slova: skladování - materiály - směrnice - doporučení


34

GARCÍA, FRANCISCO MARTÍNEZ: Prevención integral en el diseno de edificios e instalaciones. Celková prevence v projektu budov a zařízení
        anotace: Efektivita jakékoli podnikové aktivity závisí na úspěchu rozvoje počátečních plánů a myšlenek, které tvoří kostru podnikovou kostru. Z toho vyplývá, že projekt, exekuce a implementace hlavních provozních podmínek budou ohromně pomáhat k docílení těchto plánů mezi nimiž je nejhlavnější bezpečnost práce.Zaměření této studie či charakteristiky celkové prevence se ubírá k ochraně všech podnikových aktivit. Integrace prevence je zaručena v každé výrobě, či v globálních výrobních sítích a také v řízení průmyslových aktivit.
        klíčová slova: prevence - BOZP - projektování - budovy

Professional Safety - č. 5 (2005)


35

MANUELE, FRED A.: Risk Assessment & Hierarchies of Control : their growing importance to the SH&E profession. Stanovení rizika a hierarchie řízení: jejich vzrůstající význam v profesi pracovníka BP
        anotace: Opatření ke stanovení rizika a hierarchie řízení, které stanovují, jak analyzovat nebezpečnost a rizikové situace, jsou v současné době obsaženy v mnoha nových či přepracovaných bezpečnostních normách a směrnicích. Tyto dokumenty odráží průřez pohledu odborníků BOZP a je velmi pravděpodobné, že v budoucnosti budou normy běžně obsahovat podobná ustanovení .
        klíčová slova: stanovení rizika - hierarchie řízení - normy bezpečnostní - směrnice - ustanovení - metodologie - BOZP - pracovníci bezpečnosti práce

Safety + Health - č. 4 (2005)


36

PARKER, JAMES G.: "Be prepared" : safety professionals must learn the Incident Command System. "Být připraven" : bezpečnostní profesionálové se musí naučit principům krizového řízení
        anotace: V hospodářském světě je konečný součet financí katalyzátorem činnosti. Tento konečný součet je dobrým důvodem mít detailně propracovaný pohotovostní plán pro případ ohrožení, ať už se jedná o havárie způsobené chemikáliemi, různé úrazy pracovníků, zemětřesení či povodně.Odborníci na bezpečnost práce, zodpovědní za vypořádání se s nehodami, by měli nastudovat a zavést principy krizového řízení pro zaručení bezpečnosti a pro schopnost včasného zásahu. Čím lépe je organizace připravená na stav nouze, tím se dříve a snadněji z dané situace zotaví. Krizové řízení užívá základní nástroje managementu organizace, pověřuje úkoly a rozpoznává řetězec příkazů. Odborníci na bezpečnost práce definují nebezpečnost a navrhují řešení.
        klíčová slova: plány havarijní - BOZP - plány krizové - havárie - úrazy - řízení krizové


37

KAREN GASPERS: Grooming safety managers : helping staff come into their own. Příprava manažerů bezpečnosti práce : pomocný personál nastupuje svou vlastní cestu
        anotace: Pomocný personál v sektoru bezpečnosti práce potřebuje pomoc od vedoucích pracovníků k dosažení plnohodnotného stupně kvalifikace. Instruktáž je způsob, který vede k úspěšnému cíli. Instruktáž zaměstnance motivuje, angažuje a zvyšuje jejich tržní hodnotu. Dále také pomáhá vedoucím pracovníkům rozvíjet dovednosti. Je nutné, aby danou práci vykonával pomocný personál jejich vlastním, zvoleným způsobem, zatímco vedoucí pracovníci dohlížejí na jejich konání a případně jim poskytnou podporu.
        klíčová slova: instruktáže - pracovníci bezpečnosti práce - výchova

Sicher ist Sicher - č. 5 (2005)


38

KLINDT, T.: Gefahrenanalyse und sicherheitsgerechtes Konstruieren von Maschinen (mit Blick auf Brandschutz). Analýza nebezpečí a bezpečná konstrukce strojů (z hlediska požární ochrany).
        anotace: Katastrofální následky požáru stroje. Požadavky na kvalitu stroje z tohoto hlediska. Úřední dohled. Přehled předpisů. Směrnice ES o strojích. Analýza nebezpečí a povinnosti výrobce. Bezpečná konstrukce stroje. Integrace požární ochrany do konstrukce. Analýza nebezpečí pro snížení rizika.
        klíčová slova: stroje - požáry - ochrana požární - předpisy bezpečnostní


39

WELZBACHER, U.: Neue Gefahrstoffverordnung in Kraft. Nové nařízení o nebezpečných látkách v platnosti
        anotace: Nové nařízení v platnosti od 1.1. 2005. Nová koncepce mezních hodnot. Zjišťování informací o nebezpečných látkách. Dva směry při zjišťování ohrožení. Ochranná opatření a koncepce stupňů ochrany. Opatření k ochraně zaměstnanců vč. doplňkových opatření při činnostech s vysokým ohrožením. Pracovně lékařská prevence.
        klíčová slova: látky nebezpečné - nařízení - prevence rizik


40

NEU, M.: Studie der Fachhochschule Darmstadt über den Umgang mit aggressiven und schwierigen Kunden. Studie oborové vysoké školy v Darmstadtu o zacházení s agresivními a obtížnými zákazníky
        anotace: Násilí mezi zákazníky. Dotazníková akce v odvětví služeb. Počet konfliktních situací. Jejich druh. Důsledky pro podniky. Opatření ke snižování napětí mezi pracovníky a zákazníky. Technická zabezpečení a opatření ke zvládání konfliktů.
        klíčová slova: agresivita - zákazníci - opatření bezpečnostní - psychologie


41

UDET, T.: Unschlagbar xenova - Zehenkappe aus Kunststoff landet im Vergleich mit Stahl und Alu auf dem Siegerpodest. Neporazitelná xenova - kryt prstů u nohou z plastické hmoty - zvítězila ve srovnání s ocelí a hliníkem
        anotace: Výrobce krytu - Uvex Arbeitsschutz GmbH. Plastový kryt téměř ve všech oblastech převyšuje kvalitu ocelových a hliníkových krytů. První bezpečnostní obuv bez oceli. Přednosti krytu xenova (tepelná izolace, komfort nošení a bezpečnost).
        klíčová slova: kryty ochranné - prsty - hmoty - hmoty plastické

Sondy - č. 22 (2005)


42

ZEMAN, PETR: Životu nebezpečná procházka pod lešením.
        anotace: Článek rozebírá možnosti odškodnění a náhrad muži, zraněného kovovým kbelíkem, který na něj spadl z lešení při chůzi v blízkosti stavby.
        klíčová slova: úrazy - odškodňování - náhrada škody - servis právní - ustanovení

Travail et Sécurité - č. 651 (2005)


43

Accroître la sécurité des travailleurs intérimaires : travail temporaire : dossier. Za zvýšení bezpečnosti pracovníků s dočasným pracovním poměrem : dočasná práce : souhrnná zpráva
        anotace: Zjištěn zvýšený počet pracovních úrazů ve srovnání s ostatními zaměstnanci. Obsáhlé programy výchovy k bezpečnosti práce. Význam tripartitního vztahu (společnosti pro dočasnou práci, podniky a dočasní pracovníci). Řídicí několikaleté bezpečnostní schéma. Účinný akční plán. Přístup CD-Rom k informacím pro zvyšování bezpečnosti práce.
        klíčová slova: pracovníci dočasní - úrazy pracovní - výchova - plány bezpečnosti práce - Francie - schémata

Záchranář - č. 2 (2005)


44

PROVÁZEK, JAROSLAV: Bezpečně do studny a výkopu.
        anotace: Kvůli zvyšující se nehodovosti při pracích ve výkopech či studnách jsou pracovníci bezpečnosti práce postaveni před úkol připravit univerzální zajišťovací systém pro činnosti ve zmíněném prostředí.
        klíčová slova: výkopy - studně - systémy zajišťovací


45

MRKVÁNEK, IGOR: Z hornické ročenky 2004 o bezpečnosti práce.
        anotace: Ročenka poskytuje informace o stavu bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu v organizacích, které vykonávají hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem za rok 2004.
        klíčová slova: ročenky - hornictví - činnost hornická - bezpečnost práce - bezpečnost provozu - organizace


46

HÁJEK, L.: Rizika a problémy hornictví.
        anotace: V popředí zájmu státní báňské správy zůstává omezení smrtelných pracovních úrazů a snižování úrazovosti. Rizikovost hornické práce je však dána jejích charakterem a s tímto rizikem se musí dále počítat.
        klíčová slova: hornictví - úrazovost - rizika - činnost hornická - opatření - otřesy - požáry - metan

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail