Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2005/6

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Výstup OKO - Nové časopisecké články


Excerpované časopisy

Bezpečnost a hygiena práce - č. 6
(2005)

Česká a slovenská hygiena - č. 2
(2005)

Die BG - č. 5 (2005)

Die BG - č. 8 (2004)
Human Factors - č. 1 (2005)
Chemagazín - č. 3 (2005)
Journal of Occupational and Environmental
Hygiene - č. 4 (2005)

Journal of Occupational and Environmental
Hygiene - č. 5 (2005)

Mapfre Seguridad - č. 97 (2005)
Professional Safety - č. 5
(2005)

Safety + Health - č. 4 (2005)
Sicher ist Sicher - č. 5 (2005)
Sondy - č. 22 (2005)
Travail et Sécurité - č. 651
(2005)

Záchranář - č. 2 (2005)

Nové časopisecké články v knihovně
VÚBP

Bezpečnost a hygiena
práce - č. 6 (2005)

1

ŠALAMON, PAVEL: Evropský týden BOZP 2005 - STOP HLUKU.
        anotace: Kampaň s názvem HLUKU STOP je tématem
letošního Evropského týdne BOZP vzhledem k vážnosti škodlivosti
hluku na lidské zdraví a nezbytnosti omezení jeho negativního
působení.
        klíčová slova: kampaně - hluk - BOZP - Evropský
týden

2

Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o..
        anotace: Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o. zahájil
realizaci "Environmentalního a bezpečnostního programu pro léta
2004-2005", přičemž projekty a úkoly za rok 2004 byly úspěšně
splněny pro získání osvědčení "Bezpečný podnik".
        klíčová slova: podniky bezpečné - podnikání -
chemie - politika bezpečnostní - politika environmentální

3

Metrostav se stal již potřetí BEZPEČNÝM PODNIKEM.
        anotace: Metrostav dostal ocenění "Bezpečný podnik"
již potřetí za sebou a osvědčilo se mu proto nejen důsledné
dodržování bezpečnostních norem či zavedeného systému plánovaných i
namátkových kontrol dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, ale také dodržování dalších neméně důležitých bezpečnostních
opatření.
        klíčová slova: podniky bezpečné - kontroly -
opatření bezpečnostní - normy bezpečnostní - certifikace

4

K novému nařízení vlády č. 101/2005.
        anotace: Dne 1. března 2005 nabylo účinnosti
nařízení vlády č. 101/2005 SB., o podrobnějších požadavcích na
pracoviště a pracovní prostředí. V článku je uvedena tabulka, jejíž
cílem je vyjádřit požadavek nového předpisu a jeho vazbu na
připravované zrušení vyhlášky č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. V další kolonce jsou doplněny související předpisy a
odkaz na články, odkud byly požadavky přejaty.
        klíčová slova: nařízení vládní - požadavky
bezpečnosti práce - pracoviště - prostředí pracovní - tabulky

5

KROUPA, BŘETISLAV: Nově stanovené požadavky na pracoviště a
pracovní prostředí (dokončení z minulého čísla).

        anotace: Dokončení příspěvku přináší zbytek
stanovených povinností upravených do hesel s přehledným rejstříkem
pro rychlejší orientaci a vyhledávání stanovených povinností.
        klíčová slova: pracoviště - nařízení vládní -
požadavky bezpečnosti práce - rejstříky - prostředí pracovní

6

Školení obsluhy el. řetězové pily pro tesařské účely na
stavbách.

        anotace: Článek uvádí na pravou míru problematiku
obsluhy přenosného elektrického ručního nářadí, v souvislosti s
vydáním nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel
povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného
charakteru.
        klíčová slova: nařízení vládní - pila řetězová -
školení obsluhy - postupy pracovní - organizace práce

Česká a slovenská hygiena
- č. 2 (2005)

7

KARLOVÁ, D. - HRNČÍŘ, E.: Profesionální onemocnění způsobená
přetěžováním.

        anotace: V práci jsou shrnuty základní statistické
údaje o nemocích z povolání způsobených přetěžováním pohybového
aparátu ohlášené v České republice v letech 1996-2001.
        klíčová slova: nemoci z přetěžování - nemoci z
povolání - prevence nemocí z povolání

Die BG - č. 5
(2005)

8

Ein Jahrhundert BG-Forschung : Rückblick und Perspektiven.
Století výzkumu oborových společenství : ohlédnutí a
perspektivy
        anotace: Přehled výzkumu od počátků do dneška a
nové výzvy, s nimiž se setkává úrazové pojištění. Lékařský výzkum
na klinikách oborových společenství (prach, azbest, benzen,
biologické působení, záření, hluk, vibrace). Pracovní úrazy.
Bezpečnost silničního provozu na cestách spojených s prací.
Bezpečnost strojů. Psychické zátěže. Změny ve světě práce.
        klíčová slova: společenství oborová - lékařství
pracovní - bezpečnost práce - hygiena práce - úrazy pracovní -
Německo

9

MEFFERT, K. - RENTROP, M.: Charakteristika und Eckpunkte der
BG-Forschung : ein Jahrhundert BG-Forschung.
Charakteristiky a
vrcholy výzkumu oborových společenství : sto let výzkumu oborových
společenství
        anotace: Úkol oborových společenství: všemi
vhodnými prostředky pečovat o zábranu pracovních úrazů, nemocí z
povolání a od r. 1996 o zábranu prací podmíněných nebezpečí pro
zdraví. Politické hledisko. Směrnice pro výzkum a jeho
charakteristika. Všeobecná těžiště a priority. Stimulování výzkumu
a kooperace. Data, čísla a fakta k výzkumu.
        klíčová slova: společenství oborová - výzkum
bezpečnosti práce - Německo

10

Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz - BGIA : ein
Jahrhundert BG-Forschung.
Ústav oborových společenství pro
bezpečnost a ochranu zdraví při práci - BGIA : sto let výzkumu
oborových společenství
        anotace: Rozvoj BGIA od jeho počátků do dneška. Na
příkladech osvětleno pracovní spektrum a postup při zpracování
výzkumných témat. Od r. 1953 do r. 1979 Ústav pro výzkum prachu. Od
r. 1980 BIA/BGIA. Koncem 80. let výstavba systému informací o
nebezpečných látkách GESTIS. V 90. letech rozšíření činnosti BGIA.
V r. 2003 nový organizační řád BGIA.
        klíčová slova: společenství oborová - ústavy
bezpečnosti práce - Německo

11

Berufsgenossenschaftliches Institut Arbeit und Gesundheit - BGAG :
ein Jahrhundert BG-Forschung.
Ústav oborových společenství pro
práci a zdraví - BGAG : sto let výzkumu oborových
společenství
        anotace: Přehled výzkumů v BGAG. Z historie BGAG.
Výzkumný projekt Kvalita v prevenci - účinnost a hospodárnost
preventivních služeb průmyslových oborových společenství. Příklady
výzkumných a vývojových úkolů. Dílčí projekty: Indikátory k měření
kvality; Informace a komunikace v BOZP; Školení v BOZP.
        klíčová slova: společenství oborová - ústavy
bezpečnosti práce - jakost - práce - školení bezpečnosti práce -
sdělování informací - zdraví - prevence

12

Berufsgenossenschaftliches Forschungsinstitut für Arbeitsmedizin -
Institut der Ruhr-Universität Bochum - BGFA : ein Jahrhundert
BG-Forschung.
Výzkumný ústav oborových společenství pro
pracovní lékařství - Ústav Porúrské univerzity v Bochumu - BGFA :
sto let výzkumu oborových společenství
        anotace: Ústav je zařízením průmyslových oborových
společenství (OS) pro výzkumné aspekty se zřetelem k pracovnímu
lékařství. Jeho ústřední funkcí je podporovat OS při plnění jejich
úkolů. Výzkum prevence. Těžiště výzkumu. Kompetenční centra
(klinické pracovní lékařství, epidemiologie, toxikologie,
imunologie, molekulární medicína). Příklady činnosti.
        klíčová slova: společenství oborová - ústavy
bezpečnosti práce - lékařství pracovní - prevence - Německo

13

Forschungsförderung des Hauptverbandes : ein Jahrhundert
BG-Forschung.
Podpora výzkumu Hlavním svazem oborových
společenství : sto let výzkumu oborových společenství
        anotace: Již 30 let podporují oborová společenství
ze svého fondu spravovaného Hlavním svazem výzkumné projekty
externích zařízení v oblasti prevence, nemocí z povolání a
rehabilitace. Vysoké investice do prevence. Podpora místo plného
financování. Spolupráce s kožními lékaři. Azbest. Německá studie
páteře. Psychické poruchy po pracovních úrazech. Simulátor
jízdy.
        klíčová slova: společenství oborová - výzkum
bezpečnosti práce - dermatózy - psychózy - páteř - azbest

14

DAMANN, D.: Das Institut für Gefahrstoff-Forschung - IGF : ein
Jahrhundert BG-Forschung.
Ústav pro výzkum nebezpečných látek -
IGF : sto let výzkumu oborových společenství
        anotace: IGF oborového společenství pro hornictví a
nyní i pro kamenolomy vznikl před 75 lety. Je bezprostředním
partnerem podniků a pojištěnců. Jeho činnost spočívá především v
poradenství. Zvýšená činnost ve vzdělávacím sektoru, m.j. při
vzdělávání pracovníků podniků. Zřízená vzorová pracoviště. Činnost
i na mezinárodní úrovni.
        klíčová slova: společenství oborová - ústavy
bezpečnosti práce - látky nebezpečné - hornictví - doly - lomy -
vzdělávání dospělých - poradenství - Německo

15

Forschungsaktivitäten von Berufsgenossenschaften : ein Jahrhundert
BG-Forschung.
Výzkumná činnost oborových společenství : sto let
výzkumu oborových společenství
        anotace: Výzkum OS zaměřen na praktické poznatky.
Přehled činnosti jednotlivých OS: pro kamenolomy; pro jemnou
mechaniku a elektrotechniku; pro chemický průmysl; pro potraviny a
jídelny; pro stavebnictví; pro velkoobchod a sklady; pro
maloobchod; pro silnice, podzemní dráhy a železnice; pro udržování
vozidel; pro zdravotní služby a duševní pohodu.
        klíčová slova: společenství oborová - výzkum
bezpečnosti práce - výzkumy aplikované

Die BG - č. 8
(2004)

16

KLOSS, G. - MEFFERT, K.: Arbeitsunfälle in der Europäischen
Union.
Pracovní úrazy v Evropské unii
        anotace: Evropská statistika pracovní úrazovosti je
vedena od r. 1994 Eurostatem, Statistickým úřadem Evropských
společenství, na žádost Evropské komise s cílem harmonizovat
kritéria a metody sběru údajů o pracovních úrazech, shromažďovat
Unii překračující srovnatelné údaje o pracovních úrazech a
vybudovat databanku. Eurostat zveřejňuje ke konci každého roku
čísla o závažných a smrtelných pracovních úrazech v EU za rok. Od
r. 2003 jsou tak k dispozici čísla za r. 2001. U závažných
pracovních úrazů jde o úrazy s pracovní neschopností delší než tři
kalendářní dny, tj. o povinně hlášené pracovní úrazy.
        klíčová slova: úrazy pracovní - EU

Human Factors - č. 1
(2005)

17

JAMIESON, G.-A. - VICENTE, K.-J.: Designing effective
human-automation-plant interfaces : control-theoretic
perspective.
Vytváření efektivního interface
člověk-automatizace-výrobní závod : hledisko teorie řízení
        anotace: Aplikace teoretického rámce interakce
člověk - automatizace. Rámec sestává ze souboru pojmových rozdílů,
které je třeba zohlednit v automatizačním výzkumu a navrhování. U
existujících návrhů automatizačního interface v některých jaderných
elektrárnách selhává jejich rozpoznávání. Výsledkem je systematický
přístup k navrhování rozhraní člověk-automatizace-závod.
        klíčová slova: člověk - automatizace - interface -
elektrárny jaderné

18

WRIGHT, M.-C. - KABER, B.: Effect of automation of
information-processing functions on teamwork.
Působení
automatizace funkcí zpracování informací na týmovou práci
        anotace: Výzkum aplikován na úkoly spojené s
rozhodováním. Výsledky ukázaly, jak různé formy automatizace mají
různý vliv na týmovou práci. Zvýšená akvizice při automatizaci
informací vedla ke zvýšení procenta informací přenášených k žádané
informaci, zvýšení automatizace analýzy informací k vyšší týmové
koordinaci. Výsledky podporují použití rané a střední formy
automatizace.
        klíčová slova: práce týmová - automatizace -
informace

19

ASUNDI, K.-R. - BACH, J.-M. - REMPEL, D.-M.: Thumb force and
muscle loads are influenced by the design of a mechanical pipette
and by pipetting tasks.
Síla palce a svalové zátěže jsou
ovlivněny designem mechanické pipety a pipetovacími pracemi
        anotace: Tyto činnosti jsou spojeny se zvýšenými
muskuloskeletárními obtížemi ruky a zápěstí. Úkolem výzkumu bylo
kvantifikovat zátěže palce a svalovou aktivitu a stanovit, zda se
měnily v rámci pipetovacích prací. Zjištěno, že design pipety a
pipetovací práce mohou ovlivnit použití síly palce a svalovou
aktivitu. Doporučeno, aby uživatelé byli instruováni o snižování
použité síly.
        klíčová slova: svaly - zátěž pohybová - ruce -
prsty - výzkumy

20

KNIGHT, J.-F. - BABER, CH.: A tool to assess the comfort of
wearable computers.
Nástroj k dosažení komfortu přenosných
počítačů
        anotace: Nástroj k měření komfortu v rámci pěti
rozměrů: emoce, upevnění, zranění, vnímaná změna, pohyb a úzkost.
Speciálně vyvinuto pro přenosná zařízení za použití
multidimenzionální stupnice komfortu. Výzkum stupnic u čtyř různých
typů přenosných počítačů ukázal, že stupnice ozřejmují rozdíly v
komfortu mezi různými typy technologie pro různé aspekty
komfortu.
        klíčová slova: počítače přenosné - komfort -
zařízení přenosná

21

GONZALES, C.: Task workload and cognitive abilities in dynamic
decision making.
Pracovní zátěž při plnění úkolů a poznávací
schopnosti při dynamickém rozhodování
        anotace: Výzkum pracovní zátěže během dynamického
rozhodování z hlediska jeho závislosti jak na pracovní zátěži, tak
i poznávacích schopnostech. Prokázány nežádoucí vlivy vysoké zátěže
i nízké poznávací schopnosti. Vysoká pracovní zátěž je škodlivější
u jednotlivců s nízkými kognitivními vlastnostmi než u osob s
vysokými schopnostmi. Potenciální aplikace výzkumu.
        klíčová slova: zátěž pracovní - rozhodování -
schopnosti duševní - psychologie práce - schopnosti poznávací

22

LIPSHITZ, R. - COHEN, M.-S.: Warrants for prescription :
analytically and empirically based approaches to improving decision
making.
Důvody pro předpis : analyticky a empiricky založené
přístupy k zlepšení rozhodování
        anotace: Specifická kritéria nebo modely pro řízení
a hodnocení výkonu spojeného s rozhodováním. Výzkum a srovnání
opodstatnění pro dva přístupy k pomůckám pro rozhodování, trénování
rozhodování a poradenství: analyticky založený předpis, obsahující
opodstatnění z formálních modelů a empiricky založený předpis.
Vhodnost vývoje tréninkových programů.
        klíčová slova: rozhodování - cvičení - psychologie
práce

23

SUTTER, CH. - ZIEFLE, M.: Interaction with notebook input devices
: an analysis of motor performance and users´ expertise.

Interakce se vstupními zařízeními notebooku : analýza motorického
výkonu a kvalifikace uživatele
        anotace: Výzkum dvou různých typů notebookových
vstupních zařízení. Nezávisle proměnné byly vstupní zařízení a
uživatelova kvalifikace. Zjištěno, že výkon prostřednictvím
klávesnice je lepší než pomocí pákových ovladačů. Významná
interakce vstupního zařízení a odbornosti ukázala, že použití
neznámých zařízení je obtížné jen pro experty pro klávesnici.
        klíčová slova: počítače přenosné - zařízení vstupní
- klávesnice - ovládače ruční

24

The impact of hearing protection on sound localization and
orienting behavior.
Dopad ochrany sluchu na lokalizaci zvuku a
orientační chování
        anotace: Výzkum vlivu zařízení pro ochranu sluchu
na lokalizaci zvuku v kontextu sluchově stimulovaného úkolu
vizuálního vyhledávání. Opakovaná analýza proměnlivosti ukázala
významné působení zařízení jak na zkoumanou dobu, tak hlavní
pohybové údaje, ukazující, že stupeň, při němž je lokalizace
znemožněna, je různý podle typu opotřebování zařízení.
        klíčová slova: ochrana sluchu - zrak - orientace -
zařízení ochranná - výzkumy

Chemagazín - č. 3
(2005)

25

VILÍM, JAN: Nový informační zdroj - EUROCHEM.
        anotace: V článku je představen moderní informační
zdroj EUROCHEM, který je zaměřený na chemii a životní prostředí a
jeho posláním je poskytovat kvalitní informace ze zmíněných
oblastí.
        klíčová slova: zdroje informační - chemie -
prostředí životní - databáze - aplikace databázové

Journal of Occupational
and Environmental Hygiene - č. 4 (2005)

26

FORDE, S. M. - PUNNETT, L. - WEGMAN, H. D.: Prevalence of
musculoskeletal disorders in Union Ironworkers.
Rozšíření
muskuloskeletálních obtíží u dělníků při výrobě konstrukčního
železa
        anotace: Rozšíření obtíží a lékařem
diagnostikovaných onemocnění zjišťováno telefonickou dotazníkovou
akcí u dělníků pracujících na výrobě konstrukčního železa.
Nejčastější byla tendonitida (19 %), prasklá ploténka v zádech
(15%), bursitida v rameni (15%) a syndrom karpálního tunelu (12 %).
Obecně se obtíže zvyšují s délkou zaměstnání. Jsou spjaty s prací a
je tedy možná jejich prevence.
        klíčová slova: železo - konstrukce - stavebnictví -
nemoci pohybové - ústrojí pohybové - kostra - aspekty
ergonomické

27

WEBSTER, R. A. - LEE, Y. J. - DEININGER, A. R.: Rapid assessment
of microbial hazards in metalworking fluids.
Rychlé stanovení
mikrobiálního rizika při práci s řeznými kapalinami
        anotace: Nutnost zjišťovat celkový počet bakterií.
Na filtraci založená adenosinová trifosforečnanová bioluminiscenční
zkouška, která trvá méně než 10 min, byla vyhodnocena jako zkušební
metoda pro zjištění celkových populací bakterií v řezných
kapalinách. Používá se kapalina rozpustná a polosyntetická. Popis
denní paralelní zkoušky. Zkouška odpovídá normalizované
metodě.
        klíčová slova: kapaliny řezné - bakterie -
luminiscence - rizika biologická

28

Field performance of the RespiConÔ for size-selective sampling of
industrial wood processing dust.
Polní výkon RespiConÔ pro
selektivní, vzhledem k velikosti, odběr vzorků průmyslového prachu,
vznikajícího při zpracování dřeva
        anotace: Zařízení k odběru vzorků RespiConÔ je
vícestavový virtuální impaktor, který simultánně shromažďuje frakce
inhalovatelných, torakálních a vdechovatelných částic o velikosti v
souladu s ISO/CEN/ACGIH. Je vhodné k odběru vzorků prachu,
vznikajícího při průmyslovém zpracování dřeva, i když je třeba
úprav u výsledků stanovení inhalovatelného a torakálního
prachu.
        klíčová slova: impaktory - prach rostlinný - prach
vdechovatelný - průmysl dřevozpracující - odběr vzorků

29

NEITZEL, R. - SEIXAS, N.: The effectiveness of hearing protection
among construction workers.
Účinnost ochrany sluchu u
stavebních dělníků
        anotace: Analýza údajů o expozici hluku a ochraně
sluchu z širokého spektra dat pokrývajících 9 stavebních odborů.
Rovněž provedeno měření tlumení hluku pomocí OOPP. Zjištěna
skutečná doba používání těchto prostředků. Výsledky prokazují
potřebu lepších programů pro ochranu sluchu a zvýšené úsilí o
kontrolu hluku ve stavebnictví.
        klíčová slova: hluk - stavebnictví - ochrana sluchu
- zvukoměry

Journal of Occupational
and Environmental Hygiene - č. 5 (2005)

30

WBGT clothing adjustements for four clothing ensembles under three
relative huminidy levels.
Přizpůsobení oděvu metodou WBGT pro
čtyři komplety oděvů při třech úrovních relativní vlhkosti
        anotace: Metoda WBGT (měření teploty vlhkého
teploměru) je založena na empirických údajích a nikoli na
teoretických biofyzikálních vztazích. Cílem bylo určit faktory
úpravy oděvů pro 4 komplety ve srovnání s bavlněnými oděvy a
stanovit, jakou působí relativní vlhkost. Navrženy oděvy: bavlněné
kombinézy, a kombinézy tyvekové, NexGenové a Tychem QC.
        klíčová slova: obleky ochranné - oděvy ochranné -
vlhkost - kombinézy - ochrana proti teplu - teplota - měření

31

A survey of private sector respirator use in the United States: An
overview of findings.
Přehled používání respirátorů v soukromém
sektoru Spojených států: Přehled výsledků zkoumání
        anotace: Výsledky průzkumu 40 002 zařízení
soukromého sektoru byly využity k vývoji celonárodních odhadů.
Použití respirátorů vyžadováno v 4,5 % zařízení, z nichž v 95% byly
používány respirátory pro čištění vzduchu, 17 % respirátory s
přívodem vzduchu. Nejčastěji pro ochranu před prachem a mlhou.
Zjištěno, že značný počet zaměstnanců nedodržuje doporučení NIOSH,
OSHA a MSHA.
        klíčová slova: respirátory - ochrana proti prachu -
USA - mlhy

32

Exposures to atmospheric effects in the entertainment
industry.
Expozice působení ovzduší v zábavním průmyslu
        anotace: Výzkum expozice minerální divadelní mlhy
na bázi oleje a glykolu ke stanovení, jaké kapaliny a efekty se
běžně používají, k měření distribuce aerosolů a k identifikaci
faktorů spojených s individuální expozicí. Přehled výsledků
průzkumu. Nutnost hodnotit expozice ve světle veškerého zjištěného
působení na zdraví v souvislosti s limity stanovenými v jiných
odvětvích.
        klíčová slova: mlhy olejové - aerosoly - expozice
pracovníků - průmysl zábavní

Mapfre Seguridad - č. 97
(2005)

33

ZABALA, MARTÍN DULANTO - BALLESTA, ANTONIO BENÉITEZ: Guia para la
prevención de riesgos laborales en el almacenamiento y apilado de
materiales.
Průvodce prevencí před pracovními riziky při
skladování materiálu
        anotace: Tento průvodce vznikl pro potřebu určení
kriterií BOZP při skladování materiálu, který doposud chyběl. Jde o
dokument, který postrádá oficiální charakter, spíše se zaměřuje na
hledisko praxe. Není uzavřen a v budoucnosti bude doplněn o řadu
dalších aspektů, které se vztahují ke skladování materiálů. Zmíněná
kritéria jsou založená na zkušenosti a vždy budou předkládána ve
smyslu doporučení.
        klíčová slova: skladování - materiály - směrnice -
doporučení

34

GARCÍA, FRANCISCO MARTÍNEZ: Prevención integral en el diseno de
edificios e instalaciones.
Celková prevence v projektu budov a
zařízení
        anotace: Efektivita jakékoli podnikové aktivity
závisí na úspěchu rozvoje počátečních plánů a myšlenek, které tvoří
kostru podnikovou kostru. Z toho vyplývá, že projekt, exekuce a
implementace hlavních provozních podmínek budou ohromně pomáhat k
docílení těchto plánů mezi nimiž je nejhlavnější bezpečnost
práce.Zaměření této studie či charakteristiky celkové prevence se
ubírá k ochraně všech podnikových aktivit. Integrace prevence je
zaručena v každé výrobě, či v globálních výrobních sítích a také v
řízení průmyslových aktivit.
        klíčová slova: prevence - BOZP - projektování -
budovy

Professional Safety -
č. 5 (2005)

35

MANUELE, FRED A.: Risk Assessment & Hierarchies of Control :
their growing importance to the SH&E profession.
Stanovení
rizika a hierarchie řízení: jejich vzrůstající význam v profesi
pracovníka BP
        anotace: Opatření ke stanovení rizika a hierarchie
řízení, které stanovují, jak analyzovat nebezpečnost a rizikové
situace, jsou v současné době obsaženy v mnoha nových či
přepracovaných bezpečnostních normách a směrnicích. Tyto dokumenty
odráží průřez pohledu odborníků BOZP a je velmi pravděpodobné, že v
budoucnosti budou normy běžně obsahovat podobná ustanovení .
        klíčová slova: stanovení rizika - hierarchie řízení
- normy bezpečnostní - směrnice - ustanovení - metodologie - BOZP -
pracovníci bezpečnosti práce

Safety + Health - č. 4
(2005)

36

PARKER, JAMES G.: "Be prepared" : safety professionals must learn
the Incident Command System.
"Být připraven" : bezpečnostní
profesionálové se musí naučit principům krizového řízení
        anotace: V hospodářském světě je konečný součet
financí katalyzátorem činnosti. Tento konečný součet je dobrým
důvodem mít detailně propracovaný pohotovostní plán pro případ
ohrožení, ať už se jedná o havárie způsobené chemikáliemi, různé
úrazy pracovníků, zemětřesení či povodně.Odborníci na bezpečnost
práce, zodpovědní za vypořádání se s nehodami, by měli nastudovat a
zavést principy krizového řízení pro zaručení bezpečnosti a pro
schopnost včasného zásahu. Čím lépe je organizace připravená na
stav nouze, tím se dříve a snadněji z dané situace zotaví. Krizové
řízení užívá základní nástroje managementu organizace, pověřuje
úkoly a rozpoznává řetězec příkazů. Odborníci na bezpečnost práce
definují nebezpečnost a navrhují řešení.
        klíčová slova: plány havarijní - BOZP - plány
krizové - havárie - úrazy - řízení krizové

37

KAREN GASPERS: Grooming safety managers : helping staff come into
their own.
Příprava manažerů bezpečnosti práce : pomocný
personál nastupuje svou vlastní cestu
        anotace: Pomocný personál v sektoru bezpečnosti
práce potřebuje pomoc od vedoucích pracovníků k dosažení
plnohodnotného stupně kvalifikace. Instruktáž je způsob, který vede
k úspěšnému cíli. Instruktáž zaměstnance motivuje, angažuje a
zvyšuje jejich tržní hodnotu. Dále také pomáhá vedoucím pracovníkům
rozvíjet dovednosti. Je nutné, aby danou práci vykonával pomocný
personál jejich vlastním, zvoleným způsobem, zatímco vedoucí
pracovníci dohlížejí na jejich konání a případně jim poskytnou
podporu.
        klíčová slova: instruktáže - pracovníci bezpečnosti
práce - výchova

Sicher ist Sicher - č.
5 (2005)

38

KLINDT, T.: Gefahrenanalyse und sicherheitsgerechtes Konstruieren
von Maschinen (mit Blick auf Brandschutz).
Analýza nebezpečí a
bezpečná konstrukce strojů (z hlediska požární ochrany).
        anotace: Katastrofální následky požáru stroje.
Požadavky na kvalitu stroje z tohoto hlediska. Úřední dohled.
Přehled předpisů. Směrnice ES o strojích. Analýza nebezpečí a
povinnosti výrobce. Bezpečná konstrukce stroje. Integrace požární
ochrany do konstrukce. Analýza nebezpečí pro snížení rizika.
        klíčová slova: stroje - požáry - ochrana požární -
předpisy bezpečnostní

39

WELZBACHER, U.: Neue Gefahrstoffverordnung in Kraft. Nové
nařízení o nebezpečných látkách v platnosti
        anotace: Nové nařízení v platnosti od 1.1. 2005.
Nová koncepce mezních hodnot. Zjišťování informací o nebezpečných
látkách. Dva směry při zjišťování ohrožení. Ochranná opatření a
koncepce stupňů ochrany. Opatření k ochraně zaměstnanců vč.
doplňkových opatření při činnostech s vysokým ohrožením. Pracovně
lékařská prevence.
        klíčová slova: látky nebezpečné - nařízení -
prevence rizik

40

NEU, M.: Studie der Fachhochschule Darmstadt über den Umgang mit
aggressiven und schwierigen Kunden.
Studie oborové vysoké školy
v Darmstadtu o zacházení s agresivními a obtížnými zákazníky
        anotace: Násilí mezi zákazníky. Dotazníková akce v
odvětví služeb. Počet konfliktních situací. Jejich druh. Důsledky
pro podniky. Opatření ke snižování napětí mezi pracovníky a
zákazníky. Technická zabezpečení a opatření ke zvládání
konfliktů.
        klíčová slova: agresivita - zákazníci - opatření
bezpečnostní - psychologie

41

UDET, T.: Unschlagbar xenova - Zehenkappe aus Kunststoff landet im
Vergleich mit Stahl und Alu auf dem Siegerpodest.
Neporazitelná
xenova - kryt prstů u nohou z plastické hmoty - zvítězila ve
srovnání s ocelí a hliníkem
        anotace: Výrobce krytu - Uvex Arbeitsschutz GmbH.
Plastový kryt téměř ve všech oblastech převyšuje kvalitu ocelových
a hliníkových krytů. První bezpečnostní obuv bez oceli. Přednosti
krytu xenova (tepelná izolace, komfort nošení a bezpečnost).
        klíčová slova: kryty ochranné - prsty - hmoty -
hmoty plastické

Sondy - č. 22
(2005)

42

ZEMAN, PETR: Životu nebezpečná procházka pod lešením.
        anotace: Článek rozebírá možnosti odškodnění a
náhrad muži, zraněného kovovým kbelíkem, který na něj spadl z
lešení při chůzi v blízkosti stavby.
        klíčová slova: úrazy - odškodňování - náhrada škody
- servis právní - ustanovení

Travail et Sécurité - č.
651 (2005)

43

Accroître la sécurité des travailleurs intérimaires : travail
temporaire : dossier.
Za zvýšení bezpečnosti pracovníků s
dočasným pracovním poměrem : dočasná práce : souhrnná zpráva
        anotace: Zjištěn zvýšený počet pracovních úrazů ve
srovnání s ostatními zaměstnanci. Obsáhlé programy výchovy k
bezpečnosti práce. Význam tripartitního vztahu (společnosti pro
dočasnou práci, podniky a dočasní pracovníci). Řídicí několikaleté
bezpečnostní schéma. Účinný akční plán. Přístup CD-Rom k informacím
pro zvyšování bezpečnosti práce.
        klíčová slova: pracovníci dočasní - úrazy pracovní
- výchova - plány bezpečnosti práce - Francie - schémata

Záchranář - č. 2
(2005)

44

PROVÁZEK, JAROSLAV: Bezpečně do studny a výkopu.
        anotace: Kvůli zvyšující se nehodovosti při pracích
ve výkopech či studnách jsou pracovníci bezpečnosti práce postaveni
před úkol připravit univerzální zajišťovací systém pro činnosti ve
zmíněném prostředí.
        klíčová slova: výkopy - studně - systémy
zajišťovací

45

MRKVÁNEK, IGOR: Z hornické ročenky 2004 o bezpečnosti
práce.

        anotace: Ročenka poskytuje informace o stavu
bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu v organizacích, které
vykonávají hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým
způsobem za rok 2004.
        klíčová slova: ročenky - hornictví - činnost
hornická - bezpečnost práce - bezpečnost provozu - organizace

46

HÁJEK, L.: Rizika a problémy hornictví.
        anotace: V popředí zájmu státní báňské správy
zůstává omezení smrtelných pracovních úrazů a snižování úrazovosti.
Rizikovost hornické práce je však dána jejích charakterem a s tímto
rizikem se musí dále počítat.
        klíčová slova: hornictví - úrazovost - rizika -
činnost hornická - opatření - otřesy - požáry - metan

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail