Nejčastější nedostatky pokutované státním odborným dozorem

Jaké jsou nejčastější nedostatky, s nimiž se inspektoři státního odborného dozoru setkávají? Co se ve firmách z bezpečnostního hlediska zanedbává a nejčastěji bývá pokutováno? Odpovědí může být zpráva o obvyklých neduzích BOZP ve firmách za rok 2004 z ostravského inspektorátu práce, který se stará o více než 700 tisíc zaměstnanců v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

Ostravský oblastní inspektorát práce obhospodařuje dva kraje: Moravskoslezský a Olomoucký. V roce 2004 bylo v působnosti inspektorátu 712.101 nemocensky pojištěných osob, z toho 687.222 zaměstnanců a 24.879 osob samostatně výdělečně činných.

Největší počet zaměstnanců byl ve zpracovatelském průmyslu, výraznou složku tvořila doprava a skladování, školství, zdravotnictví.

Dozorčí činnost inspektorátu byla zaměřena zejména na malé a střední firmy do 100 zaměstnanců (78 %). Dozor u firem od 101 do 300 zaměstnanců činil 14 % a u firem od 301 zaměstnanců 8 %.

Při prověrkách bylo zjištěno celkem 22.119 závad, ve 35 případech bylo vyřazeno z provozu zařízení a v 5 případech byl vydán zákaz užívání provozních a výrobních prostorů, ve dvou případech zákaz technologie, ve 136 případech zákaz činností a v 11 případech zákaz práce přesčas.

Finanční sankce (pokuty) byly v roce 2004 uloženy v celkové částce 2.164.000 Kč.

Struktura dozoru

Všeobecný dozor je rozdělen do 4 skupin podle odvětví:
- Zpracovatelský průmysl, terciární sféra, služby, doprava 28 %
- Stavebnictví a výroba stavebních hmot 27 %
- Hutnictví a strojírenství 26 %
- Zemědělství a lesnictví 19 %

Vyhrazená technická zařízení
 - Elektrická - 37 %
- Zdvihací - 22 %
- Tlaková - 22 %
- Plynová - 19 %

Nejčastěji zjišťované nedostatky

Zpracovatelský průmysl, terciární sféra, služby, doprava

- Zaměstnavatelé nevyhledávají a neposuzují rizika poškození zdraví
- Zaměstnanci nemají předepsanou zdravotní způsobilost
- Zaměstnavatelé neposkytují OOPP dle vlastního seznamu
- Ve výrobních objektech nejsou prováděny revize
- Chybí průvodní dokumentace ke strojům
- Neprovádí se školení zaměstnanců
- Výrobní a administrativní budovy jsou v nevyhovujícím stavu
- Není zajišťována pravidelná kontrola a údržba strojů a technických zařízení
- Závažné nedostatky při manipulaci s materiálem

Stavebnictví a výroba stavebních hmot

- Nesprávné zajišťování zaměstnanců při práci ve výšce
- Nezajištění prostorů pod pracovišti ve výšcev
- Špatné zajištění výkopů
- Nezajišťování koordinace při provádění prací současně více zaměstnavateli, schází vzájemná informace o rizicích
- Není prováděno školení zaměstnanců
- Chybí technologické a pracovní postupy, bezpečnostní pokyny
- Používání nesprávných OOPP pro práci ve výškách

Hutnictví a strojírenství

- Nejsou systematicky hodnocena rizika poškození zdraví
- Nejsou stanoveny bezpečné pracovní postupy
- Chybí předepsané provozní dokumentace ke strojům
- Nejsou řádně označeny sdělovače a ovládače u strojů
- Neověřovány znalosti o BOZP
- Problémy se skladováním materiálu

Zemědělství, lesnictví, potravinářství

Tato odvětví byla v minulosti pověstná nízkou úrovní technologie, techniky a bezpečnosti práce. V posledním období dochází (zejména vlivem vnějších podmínek) k postupnému zlepšování. Přesto však zůstává celá řada nedostatků a mimořádně riziková je zejména práce v zemědělství a lesnictví.

Hlavní závady:

- Chybějící nebo neúčinná ochranná zařízení strojů
- Neposkytování informací o BOZP zaměstnancům
- Špatně zpracované, případně scházející pracovní postupy
- Nezakrytované řetězové a jiné převody
- Nehodnocení pracovních rizik zaměstnanců
- Neprovádění pravidelných kontrol a revizí strojů a zařízení

Tlaková zařízení

- Není zajišťováno pravidelné přezkušování zabezpečovacího zařízení tlakových nádob
- Není pravidelně kontrolována funkčnost zabezpečovacího zařízení
- Na tlakových zařízeních nejsou pravidelně prováděny kontroly, revize, údržba
- Nejsou vyhledávána a hodnocena rizika
- Není vedena předepsaná provozní dokumentace tlakových zařízení
- Není zajišťována odborná způsobilost obsluh
- Schází místní provozní předpisy pro kotelny

Zdvihací zařízení

- Provozují se stará zdvihací zařízení v nevyhovujícím technickém stavu
- Systém bezpečné práce neřeší činnosti, zakázané manipulace, bezpečnost nezúčastněných osob, koordinaci s ostatními subjekty atd.
- Nevyškolení a nezacvičení vazači bez příslušného oprávnění a ověření zdravotní způsobilosti
- Jsou prováděny zakázané manipulace
- Poškozené vázací prostředky
- Nepoužívání OOPP
- Není určena osoba odpovědná za provoz zdvihacích zařízení

Elektrická zařízení

- Na zařízení nejsou pravidelně prováděny kontroly, revize a údržba
- Provozovatel nestanovuje postupy při výchozích revizích
- Nejsou splněny minimální požadavky ochranu živých a neživých částí elektrických zařízení
- Elektrická zařízení nejsou vybavena provozní dokumentací
- Nejsou poskytovány odpovídající OOPP
- Nejsou provedena opatření proti dotyku s živými částmi
- Části elektrických zařízení nejsou spolehlivě upevněny

Plynová zařízení

- Nedostatky u elektrických zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchů
- Zařízení a prostory, obsahující nebezpečné látky, nejsou označeny bezpečnostním značením
- Na plynových zařízeních nejsou prováděny revize v předepsaných intervalech
- Obsluhovatelé nemají předepsanou odbornou způsobilost
- Nedostatečná kvalifikace montážních pracovníků
- Neposkytování předepsaných OOPP
- Neprovádění kontrol těsnosti plynových zařízení
- Neprovádění provozních kontrol detekčních zařízení

Závěr

Samotná kontrolní činnost a počty zjištěných závad neposkytují dokonalý obraz o stavu BOZP. Nejlepším dokladem o zlepšování stavu je pokles úrazovosti. A úrazovost v regionu klesá, i když stav neodpovídá tomu, co bylo žádoucí. Analýza zjištěných závad a příčin pracovních úrazů dává možnost pohledu na problémy, současně možnost postupně problémy odstraňovat a dosáhnout zlepšení situace.

 

Článek poskytnut z materiálů V. ročníku mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pořádaného Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava ve spolupráci se Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství, Technickou univerzitou Košice a VÚBP Praha. Více informací na stranách VŠB – TU Ostrava www.vsb.cz. 

ZDROJ:
Baron, Ladislav. Zkušenosti s výkonem státního odborného dozoru. In Sborník přednášek V. ročník mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Ostrava, VŠB – TU 14. – 15. června 2005. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005, s. 8  - 12. ISBN 80-86634-64-7.

Autor článku: 

Komentáře

špatný pohled na pracovníka

28.05.2006 - 13:28 vasil
Kontrolní činnost se stále zaměřuje na ochrané přilby,což při práci s hrabičkami ve volné přírodě je na hlavu padlé,velice rádi pokutují zaměstnance.Ale při práci kde činí hluk více jak 100 decibelů,není poskytováno hránění sluchu,při práci se sbiječkou nejsou používáni antivibrační rukovice.To je jen malý výčet těchto malých problémů zaměstnanců.Vasil.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail