Nedostatky v bezpečnosti práce zjišťované při provozu plynových zařízení v pěstitelských pálenicích

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj provedl od srpna 2018 do února 2019 v Olomouckém kraji celkem 14 kontrol se zaměřením na bezpečnost práce při provozování pěstitelských pálenic, kde je pro otop destilačních kotlů používán zemní plyn.

Celkem bylo zjištěno 230 nedostatků, tj. cca 16,4 zjištěných nedostatků na kontrolu. Ve většině pěstitelských pálenicích jsou provozovány destilační kotle o jmenovitém výkonu jednoho kotle nad 50 kW nebo celkovém jmenovitém výkonu nad 100 kW. Všechny destilační kotle byly v provedení B, tj. otevřený spotřebič, který odebírá spalovací vzduch z prostoru, v němž je umístěn, a od kterého se spaliny odvádí do vnějšího ovzduší spalinovou cestou.

Nejčastěji zjišťovaným nedostatkem byl chybějící přívod vzduchu pro spalování a větrání nebo přívod vzduchu nebyl zajištěn dostatečným otvorem. Dalším častým nedostatkem byla instalace ventilátoru, který způsoboval v daném prostoru podtlak a narušoval tak přirozený tah komínového tělesa, a tím i bezpečný odvod spalin vzniklých spalováním zemního plynu. Zaměstnanci a zákazníci pěstitelské pálenice tak byli vystaveni riziku otravy oxidem uhelnatým, který mívá tragické důsledky. Provozovatelé pěstitelských pálenic neprováděli kontroly ovzduší na přítomnost oxidu uhelnatého nejméně 1x měsíčně z důvodu, že na pracovišti nebyly měřicí přístroje na jeho zjišťování.

Na destilačních kotlích jsou používány plynové pryžové hadice s prošlou dobou použitelnosti, jsou instalovány v prostoru, kde jsou tepelně namáhány. Potrubí plynovodu není opatřeno ochranou proti korozi, potrubí plynovodu při průchodu stavební konstrukcí není uloženo do chráničky nebo ochranné trubky.

Součástí provozu pěstitelské pálenice jsou i vyhrazená elektrická zařízení. Kontrolami bylo zjištěno, že v některých případech je obsluha vystavena riziku úrazu elektrickým proudem z důvodu přístupu k živým částem zařízení, která jsou pod napětím.

Při kontrole dokumentace bylo zjištěno, že provozovatelé nestanovili termíny, lhůty a rozsah kontrol, zkoušek a revizí u provozovaných zařízení, nezpracovali místní provozní řády pro provoz vyhrazeného plynového zařízení. Provozovatelé pěstitelských pálenic neprovádí předepsané kontroly (1x ročně) a revize (1x za 3 roky) vyhrazených plynových zařízení ve stanovených lhůtách a kontroly spalinových cest nejméně 1x ročně.

V několika případech obsluha destilačních kotlů se jmenovitým výkonem nad 50 kW nebyla přezkoušena revizním technikem příslušného rozsahu osvědčení. Při kontrole dokumentace vyhrazeného elektrického zařízení bylo zjištěno, že provozovatelé pěstitelských pálenic nemají vypracován dokument „Protokol o určení vnějších vlivů“, na základě kterého se stanovují lhůty provádění revizí elektrického zařízení.

Provozovatelé pěstitelských pálenic v několika případech neměli žádnou dokumentaci o vyhledávání rizik a přijímání opatření k jejich eliminaci. V pěstitelských pálenicích jsou zejména tato rizika: otrava oxidem uhelnatým, popálení, výbuch, úraz elektrickým proudem, uklouznutí, upadnutí atd. Kontroly se zaměřily na pěstitelské pálenice poprvé. Vzhledem k závažným zjištěním budou kontroly pokračovat i v letošním roce.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail