Musí být řidič vysokozdvižného vozíku připoután i při couvání?

Dotaz byl publikován v Poradci bezpečnosti a ochrany zdraví pro podnikatele, zaměstnavatele, odborné pracovníky. Otázky a odpovědi 6/2011.

Musí řidič vysokozdvižného vozíku vybaveného zádržným systémem (bezpečnostní pás) být tímto pásem připoutám i při couvání, nebo se na něho vztahuje výjimka § 6, čl. 2a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kde povinnost připoutání při couvání vozidla neplatí? Případně, který předpis tuto povinnost upravuje?

Na předmětný dotaz si dovoluji provést následující úvahu: Motorový manipulační vozík se musí posuzovat komplexně v celé šíři rizik, kterým je obsluha vozíku vystavena. Zúžit je na posouzení pouze z hlediska ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikací (zák. č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) s ohledem na definici motorového manipulačního vozíku jakožto pracovního stroje samojízdného, viz zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (z. č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), není v žádném případě dostatečné.

Je nutno vycházet z dalších nároků na zádržné systémy vyplývající z následujících předpisů:

  • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
  • Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení,
  • ČSN ISO 3691 + Amd 1 (26 8812) Motorové vozíky. Bezpečnostní předpisy,
  • ČSN 1726-1 (26 8809) Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s vlastním pohonem a nosností do 10 000 kg včetně tahače s tažnou silou do 20 000 N včetně - Část 1: Všeobecné požadavky,
  • ČSN ISO 5053 (26 8801) Motorové manipulační vozíky - Terminologie,
  • ČSN 1726-1 (26 8809) ZMĚNA A1.

Zádržné systémy

ČSN ISO 3691 + Amd 1 v odst. 12.2 Ochranné rámy uvádí:
Vysokozdvižné vozíky s neseným řidičem musí být vybaveny ochranným rámem nebo musí být řešeny tak, aby se ochranný rám mohl připevnit. Ochranný rám a jeho přídavná zařízení musí odpovídat požadavkům mezinárodní normy ISO 6055.

Dle NV č. 378/2001 Sb.:
Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení jsou - bod 5:
Vybavení zdvižného manipulačního vozíku zařízením k omezení rizika převrácení jako jsou například:

  • ochranná konstrukce pro obsluhu,
  • konstrukce zabraňující převrácení vozíku,
  • konstrukce zajišťující při převrácení obsluze dodatečný bezpečný prostor mezi vozíkem, terénem či podlahou,
  • zádržný systém zajišťující připoutání obsluhy k sedadlu, aby nedošlo k jejímu přimáčknutí při převrácení vozíku.

Dle NV č. 176/2008 Sb., příloha č. 1:
Čl. 3.2.2. Sedadlo
Existuje-li riziko, že obsluha nebo jiné osoby přepravované strojním zařízením by mohly být při převrácení strojního zařízení přimáčknuty k zemi částmi strojního zařízení, zejména strojního zařízení vybaveného ochrannou konstrukcí uvedenou v bodě 3.4.3 nebo 3.4.4, jejich sedadla musí být navržena nebo vybavena zádržným systémem k udržení osob na místě, aniž by byly omezeny pohyby nezbytné k řízení nebo pohyby způsobené zavěšením sedadla. Tyto zádržné systémy nesmějí být zabudovány, pokud zvyšují riziko.

Čl. 3.4.3. Převrácení a překlopení
Pokud v případě samojízdného strojního zařízení s jedoucím řidičem, popřípadě jedoucí obsluhou nebo dalšími osobami existuje riziko převrácení nebo překlopení, musí být strojní zařízení vybaveno vhodnou ochrannou konstrukcí, pokud to nezvyšuje riziko.Tato konstrukce musí v případě převrácení nebo překlopení zaručit jedoucím osobám přiměřený chráněný prostor omezující deformaci konstrukce.

Čl. 3.4.4. Padající předměty
Existuje-li u samojízdného strojního zařízení s jedoucím řidičem, jedoucí obsluhou nebo dalšími osobami riziko padajících předmětů nebo padajícího materiálu, musí být strojní zařízení navrženo a konstruováno tak, aby se toto riziko vzalo v úvahu a dovolují-li to rozměry, musí být vybaveno vhodnou ochrannou konstrukcí.

ČSN EN 1726-1 ZMĚNA A1 (26 8809) uvádí:
Odst. 5.7.8. Zádržný systém obsluhy
Zdvižné vozíky s protiváhou (viz 3.1.3.1.1 ČSN ISO 5053-26 8801 Motorové manipulační vozíky - Terminologie), terénní vozíky (viz 3.1.3.1.8), vozíky s čelně sedícím řidičem bez zdvižného místa obsluhy a boční vozíky (viz 3.1.3.1.7) musí mít zádržné zařízení. Pokud je jako zádržné zařízení použit bezpečnostní pás, potom musí tento pás vyhovovat podmínkám uvedeným v příloze O. (Normativní příloha této normy).

Takové zařízení nesmí nadměrně omezovat ovládání vozíku, např. přístup obsluhy, výstup, pohyb a/nebo výhled. Na vozíku musí být umístněny prostředky nebo poučení o postupu v případě převrácení vozíku tak, aby bylo minimalizováno zbytkové riziko nárazu hlavy obsluhy na pevný povrch (viz 7.3.3.6) a toto musí být také popsáno v návodu k používání.

ČSN EN 1726-1, kde v odst. 5.9.1 je upřesněno:
Vozíky se sedícím a stojícím řidičem s výškou zdvihu větší než 1 800 mm musí být vybaveny pro ochranu obsluhy ochranným rámem odpovídajícím  ISO 6055. Ochranný rám může být vyměnitelný.

Pokud vozík manipuluje ve výšce nad 1 800 mm, musí být ochranný rám konstruován tak, aby mohl být vybaven přídavným prostředkem umožňujícím ve zvláštních případech zvýšit ochranu obsluhy proti malým padajícím předmětům.

Vozíky se sedícím nebo stojícím řidičem s jmenovitou nosností 5000 kg a více musí být, pokud manipulují ve výšce nad 1 800 mm, konstruovány tak, aby mohly být vybaveny ochranným rámem odpovídajícím příloze M ke zvýšení ochrany obsluhy, pokud se manipuluje s takovými manipulačními jednotkami, jako jsou role papíru nebo svazky prken.

Závěr
Skladové manipulace a ložné operace prováděné motorovými manipulačními vozíky jsou daleko obsáhlejší než pouhá jízda (viz ustanovení citovaných předpisů) a statisticky je dokázáno, že jízda vzad činí cca 50 % manipulačních operací. Couvání vozíků je rovněž náročnější než jízda vpřed a hrozí zde ještě větší riziko prevrácení. Proto vycházet při hodnocení daného rizika pouze z ustanovení § 6 odst. 2 písm. a) z. č. 361/2000 Sb. se jeví jako velmi nedostatečné.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail