Požadavky na zajištění bezpečnosti práce při provozu vysokozdvižných vozíků

S ohledem na zvyšující se pracovní tempo a nároky kladené na logistiku je zajištění bezpečného provozu vysokozdvižných manipulačních vozíků s vlastním pohonem (dále jen VZV) na pracovišti důležitou součástí řízení bezpečnosti a ochrany zdraví.

Bezpečnost provozování VZV lze rozdělit do tří bodů:

  • požadavky na obsluhu VZV (odborná a zdravotní způsobilost),
  • požadavky na VZV,
  • požadavky na pracoviště.

Požadavky na obsluhu VZV

Zdravotní způsobilost je základním požadavkem pro obsluhu VZV. Ověření zdravotní způsobilosti je pro zaměstnavatele stanovena § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce) s návazností na zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Dále je zaměstnavatel podle § 103 zákoníku práce povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP. Obsluha VZV by měla být v rámci školení seznámena mimo jiné i s provozní dokumentací daného typu VZV, s předpisy vydanými zaměstnavatelem, které upravují provoz a údržbu VZV, například dopravně-provozní řád podle ČSN 26 8805 Manipulační vozíky s vlastním pohonem - Provoz, údržba, opravy a technické kontroly, místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy podle nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, či místní řád skladu podle ČSN 26 9030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování.

Požadavky na VZV

Provozovaný VZV musí být vždy v dobrém stavu, provozován v souladu s průvodní dokumentací, a měl by být vhodný pro danou pracovní činnost a prostředí v souladu s technickou normou ČSN 26 8805. To platí i pro jejich přídavná zařízení, která jsou pro daný typ VZV schválena výrobcem.

Ze záznamů o provozu VZV by mělo vyplývat, zda je s vozíkem nakládáno v souladu s návodem k používání, například prostředí nasazení vozíku, závady a jejich odstranění, provádění provozní údržby, oprav a kontrol technického stavu. 

Požadavky na pracoviště

Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům, jak stanovuje zákoník práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

V souvislosti s provozem VZV na pracovišti jsou důležitá zejména vyhledaná a vyhodnocená rizika a přijatá opatření proti jejich působení. Zaměstnavatelé vyhledaná rizika často vyhodnocují pouze obecně a již nevyhodnocují rizika pro konkrétní pracoviště a jejich prostorové řešení, například komunikace pro současný pohyb pěších a VZV nebo VZV s ohledem na jejich vlastnosti, ztížený výhled z kabiny při průjezdu zúženým vjezdem na pracoviště apod., a nepřijímají pro ně vhodná opatření.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail