MPSV k vydávání pracovních povolení pro cizince

Zdroj: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo metodické pokyny pro krajské pobočky Úřadu práce ČR, které doplňují a upřesňují způsob aplikace nových opatření v oblasti zahraniční zaměstnanosti (viz TZ MPSV ze dne 9. února 2012).

Smyslem těchto opatření je podpořit zaměstnanost v ČR a aktivizovat volné pracovní síly z řad evidovaných uchazečů o zaměstnání. Krajské pobočky Úřadu práce ČR poskytují zaměstnavatelům maximální součinnost při hledání vhodných pracovních sil.

Krajské pobočky Úřadu práce ČR při vydávání nových povolení k zaměstnání a při prodlužování doby platnosti povolení již vydaných budou vždy zohledňovat aktuální, sezónní i dlouhodobé ekonomické potřeby jednotlivých zaměstnavatelů v závislosti na typu jejich ekonomické činnosti. Existuje-li odůvodněný předpoklad, že nevydání či neprodloužení doby platnosti povolení k zaměstnání způsobí vážné ekonomické ohrožení zaměstnavatele vedoucí k rušení pracovních míst a propouštění stávajících zaměstnanců, povolení k zaměstnání vydá nebo prodlouží dobu jeho platnosti.

Krajské pobočky Úřadu práce ČR budou vždy důsledně zkoumat situaci na trhu práce a aktivně spolupracuje se zaměstnavateli při náboru pracovních sil. Zda je nezbytné vydat povolení k zaměstnání na volné pracovní místo, u nějž zaměstnavatel požaduje nižší stupeň kvalifikace, než je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, pokud o jeho vydání požádá cizinec, který dosud legálně nepobývá na území ČR.

Příkladem takového postupu je spolupráce se společností BRAMKO, s.r.o. Semice působící v zemědělské výrobě, kde byl ve dnech 1. a 7. 3. 2012 organizován nábor zaměstnanců na pozici pomocný dělník v rostlinné výrobě (nabízeno bylo celkem 150 volných míst). Z více než 240 oslovených uchazečů o zaměstnání se dostavilo k náboru 108 uchazečů, přičemž ochotu přijmout nabízené zaměstnání projevilo 33 z nich. Na 9.3.2012, kdy byl dohodnut nástup do zaměstnání, ze 14 uchazečů o zaměstnání skutečně nastoupili 4 uchazeči.

S uchazeči, kteří bez vážných důvodů odmítli zaměstnání zprostředkované Úřadem práce, bude zahájeno správní řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání. Pokud se prokáže tak jako ve výše uvedeném případě, že nelze volné pracovní místo obsadit občanem ČR, respektive občanem EU či jeho rodinnými příslušníky, Úřad práce povolí zaměstnavatelům zaměstnání cizinců.

Krajské pobočky Úřadu práce ČR budou s ohledem na situaci na trhu práce prodlužovat dobu platnosti povolení k zaměstnání podle stupně kvalifikace požadované pro výkon zaměstnání, na které je povolení vydáno:

  • nižší vzdělání než středoškolské s maturitou – prodloužení až na dobu 6 měsíců,
  • středoškolské vzdělání s maturitou – prodloužení až na dobu 12 měsíců,
  • vysokoškolské či vyšší odborné vzdělání – prodloužení až na dobu 24 měsíců.

Ředitelky a ředitelé krajských poboček Úřadu práce ČR mohou cizinci žádajícímu o vydání povolení k zaměstnání na základě dohody s jeho budoucím zaměstnavatelem umožnit, aby nostrifikaci dokladů osvědčujících odbornou způsobilost pro výkon zaměstnání doložil ve lhůtě, která respektuje možnou časovou náročnost procesu nostrifikace.

Uplyne-li doba platnosti povolení k zaměstnání vydaného před 1. lednem 2012 cizinci dočasně přidělenému agenturou práce k uživateli, může krajská pobočka Úřadu práce ČR s přihlédnutím k situaci na trhu práce tomuto cizinci vydat nové povolení k zaměstnání
a) pro nového zaměstnavatele, pokud cizinec nově uzavře pracovněprávní vztah s dosavadním uživatelem a stane se jeho kmenovým zaměstnancem, nebo
b) pro agenturu práce jako zaměstnavatele, bude-li chtít cizince nadále sama zaměstnávat pro plnění svých vlastních úkolů.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail