Mezinárodní kontakty a výsledky činnosti SÚIP za říjen 2012

Zdroj: 
Nelegální zaměstnávání je stav zapříčiněný nízkým ekonomickým růstem, vysokou nezaměstnaností a nízkou poptávkou po pracovní síle. Vnitrostátní orgány musí zabezpečit, aby legální zaměstnávání bylo pro zaměstnavatele i zaměstnance výhodné. Toho je třeba dosáhnout vedle všeobecné reformy také zvláštními opatřeními zahrnujícími např. promyšlený daňový systém či systém sociálního zabezpečení.

K těmto závěrům dospěli účastníci vzájemného vyhodnocení, které v říjnu uspořádalo v Praze Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR na téma boje proti nelegální práci. Setkání se vedle úředníků ministerstva a zástupců zainteresovaných institucí hostitelské země zúčastnili zástupci Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění Evropské komise a nezávislí odborníci z deseti zemí (Chorvatska, Estonska, Řecka, Irska, Lotyšska, Litvy, Srbska, Slovenska, Turecka a ČR).

Zástupci Státního úřadu inspekce práce na setkání představili svá opatření v boji proti nelegální práci, která byla podpořena nedávnými legislativními změnami (novelizace zákona o zaměstnanosti atd.) a uskutečněna také prostřednictvím projektu Evropského sociálního fondu „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“.

V úsilí o snížení nelegálního zaměstnávání v ČR projekt např. využívá přímé spolupráce Státního úřadu inspekce práce s Českou správou sociálního zabezpečení, Českým úřadem práce a dalšími orgány státní a veřejné správy, dále používá sítě kontaktních míst CzechPoint a v neposlední řadě zajistil nábor více než 330 inspektorů provádějících kontrolní činnost.

V říjnu 2012 evidoval Státní úřad inspekce práce celkem 5 478 kontrol provedených inspektory orgánů inspekce práce. V návaznosti na provedené kontroly bylo do evidence zapsáno celkem 454 pokut navržených oblastními inspektoráty práce v celkové výši 42.686.200,- Kč. Největší finanční objem v říjnu evidovaných pokut (85 pokut v celkové výši 26.740.000,- Kč) vykazuje právě úsek kontroly na základě zákona o zaměstnanosti, kam spadá i kontrola nelegálního zaměstnávání. Do oblasti nelegální práce stále častěji poukazují také podněty na možná porušení pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnavatelů, s nimiž se občané obracejí na orgány inspekce práce. V měsíci říjnu se nelegálního zaměstnávání týkalo 245 z celkového počtu 1 047 podaných podnětů, což představuje v pořadí třetí oblast, kam říjnové podněty občanů směřovaly nejčastěji (ihned po oblasti odměňování – 453 podnětů a oblasti pracovního poměru a dohod konaných mimo pracovní poměr – 317 podnětů).

Mezinárodní zkušenosti s prováděním kontrolní činnosti získávají inspektoři Státního úřadu inspekce práce také v rámci programu na výměnné stáže inspektorů inspekcí práce probíhajícího pod patronací výboru SLIC (Senior Labour Inspectors' Committee, v českém překladu Výbor vrchních inspektorů práce, působící při Evropské komisi). V průběhu měsíce října čeští inspektoři navštívili své kolegy v Polsku a na Slovensku. Během svého několikadenního pobytu se seznámili s legislativou upravující kompetence inspekce práce hostitelské země a se svými zahraničními kolegy se zúčastnili také kontrolní činnosti přímo v terénu. Hlavní tematickou oblastí těchto stáží se stala kontrola pracovních vztahů a podmínek se zřetelem především na kontrolu nelegálního zaměstnávání.

Inspektoři si odnesli řadu cenných poznatků a zkušeností, samozřejmě s přihlédnutím k odlišným kompetencím daným inspekci práce právními předpisy konkrétní země. Jestliže se v českém pracovním právu občan zaměstnaný v ČR neorientuje natolik, aby si byl jist, že není zaměstnavatelem na svých právech krácen, může se na české orgány inspekce práce obrátit v rámci bezplatného základního poradenství v intencích zákona o inspekci práce. Inspektoři Státního úřadu inspekce práce toto poradenství poskytují na všech pracovištích inspekce práce ve stanovených provozních dnech. Místa a dobu poskytování poradenství si lze vyhledat na www.suip.cz na stránce místně příslušného oblastního inspektorátu práce.

S dotazem či potřebou zkonzultovat určitý problém z oblasti pracovněprávních vztahů, zákona o zaměstnanosti či z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci se během října 2012 na orgány inspekce práce obrátilo celkem 6 760 zájemců. Např. na Oblastním inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a kraj Vysočinu zaznamenali v říjnu zatím nejvyšší počet těchto poskytnutých konzultací za všech deset uplynulých měsíců roku 2012, a to 1 068 případů. Oblastní inspektoráty práce také zpracovávají vyjádření k vybraným projektovým dokumentacím staveb, k jejich změnám a změnám v užívání staveb, a to staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob. Touto činností oblastní inspektoráty práce zajišťují prevenci v bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska budoucího provozu. Do evidence za říjen 2012 tak bylo zapsáno celkem 137 vybraných projektových staveb.

Důslednému zájmu orgánů inspekce práce se těší také úsilí vést zaměstnavatele i zaměstnance ke snižování pracovní úrazovosti cestou dodržování právních předpisů týkajících se bezpečnosti práce. Statistika pracovní úrazovosti za měsíc říjen obsahuje celkem 3 859 evidovaných pracovních úrazů, z toho 79 evidovaných pracovních úrazů se týká cizích státních příslušníků. Dvanáct zraněných zaměstnanců, z toho dva cizinci, svým zraněním podlehlo a 141 zraněných zaměstnanců, z toho čtyři cizinci, bylo hospitalizováno déle než 5 dnů.

Říjnovou statistiku pracovní úrazovosti dle jednotlivých regionů vede Moravskoslezský kraj (502 evidovaných pracovních úrazů) následován Jihomoravským krajem (380), na opačném konci pomyslného žebříčku se nachází Karlovarský kraj (129 pracovních úrazů) a zahraničí (29).

Pozn.: Uvedené údaje jsou platné k 7. 11. 2012.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail