Manipulace s předměty pomocí ručního paletového vozíku

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Pracuji jako skladnice ve firmě s obalovým materiálem a vím, že mohu zvedat a přenášet předměty o váze 15 kg, ale už nevím, s jak těžkými paletami se zbožím mohu manipulovat pomocí ručního paletového vozíku.

Problematika ruční manipulace s břemenem je upravena v ustanoveních § 28 až § 30 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Ruční manipulací s břemenem se rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním nebo současně více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování, při kterém v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře zaměstnance nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže. Za ruční manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a přenášení živého břemene.

Podle tohoto nařízení vlády přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného ženou při občasném zvedání a přenášení je 20 kg, při častém zvedání a přenášení 15 kg. Při práci vsedě je přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene ženou 3 kg. Průměrný hygienický limit pro celosměnovou kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen v průměrné osmihodinové směně ženou je 6 500 kg. Občasným zvedáním a přenášením břemene se rozumí přerušované zvedání a přenášení břemene nepřesahující souhrnně 30 minut v průměrné osmihodinové směně. Častým zvedáním a přenášením břemene se rozumí zvedání a přenášení břemene přesahující souhrnně 30 minut v průměrné osmihodinové směně. Uvedená celková doba přenášení a zvedání břemene v průměrné osmihodinové směně je průměrným hygienickým limitem. Hygienické limity pro přípustné hodnoty energetického výdeje při ruční manipulaci s břemeny pro muže a ženy jsou upraveny v příloze č. 5 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 1 takto: 

Energetický   výdej      

Jednotky

Muži   

Ženy

Směnový   průměrný     

MJ   

6,8  

4,5

Směnový   přípustný  

MJ  

5,4

Roční   průměrný      MJ

1600    

1060

Minutový   přípustný      

kJ.min -1 

34,5 

575   

23,7

395

 

Pro vás je důležité ustanovení § 29 odst. 10 a 11 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., které stanoví, že přípustný hygienický limit pro tlačné a tažné síly při manipulaci s břemenem pomocí jednoduchého bezmotorového prostředku je

  • pro muže tlačné 310 N a tažné 280 N,
  • pro ženy tlačné 250 N a tažné 220 N.

Průměrný hygienický limit se nestanoví. Jde-li o práci ve směnách delších než osmihodinových, odpovídá hodnota navýšení v procentech skutečné době výkonu práce; je-li doba výkonu práce 12 hodin a delší, nesmí být průměrný hygienický limit pro práci s ruční manipulací s břemenem navýšen o více než 20 %.

Autor článku: 

Komentáře

Manipilace s předměty pomoci ručního paletového vozíku

13.10.2010 - 21:17 Milan Píša
Odpověď na dotaz je zcela správná. Jen nevím, zda uvedené paní bude k něčemu. Jak zjistí jakou sílou s vozíkem manipuluje a jak velké břemeno múže tedy naložit.

Re: Manipilace s předměty pomoci ručního paletového vozíku

14.10.2010 - 12:57 Václav Syrový
Teoreticky absolutně správná. Prakticky má nulovou vypovídací hodnotu. Otázka je jestli to není dotaz vygenerovaný počítačem nebo něčím jiným, jako u toho prodeje svařovaného vína. Zdravím pane Píša. Václav Syrový, poradce BOZP, Stříbrná 775, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, 723 170 164

Re: Manipilace s předměty pomoci ručního paletového vozíku

28.10.2010 - 00:48 Tomáš Neugebauer
Ač mnohdy s odpověďmi JUDr. Dandové nesouhlasím (odpoví na čtyři možné související otázky, avšak na konkrétení položený dotaz odpověď neposkytne nebo její odpověď obsahuje chyby), v tomto případě se ji musím zastat. Její odpověď je profesionální a přesná. Každá tzv. praktická odpověď by v tomto případě byla zavádějící, tedy neprofesionální.

Re: Manipilace s předměty pomoci ručního paletového vozíku

18.10.2010 - 10:27 Kateřina Hrubá
Odpověď JUDr. Dandové: Vážení přátelé, se zájmem jsem se seznámila s diskusí k mé odpovědi na dotaz. Ale skutečně věřte, já jsem právník a já neumím nic jiného, než vykládat právní předpis a ten takový je. To jestli je pro ženy tažná síla 220 N a tlačná 250 N a jestli ji dotyčná při své práci vynakládá, to jí musí zjistit preventista rizik, který u jejího zaměstnavatele působí s ohledem na podmínky pracoviště a taky především s přihlédnutím k vozíkům, se kterými se manipulace provádí a k materiálu, který se přepravuje. To jsem samozřejmě v odpovědi nepopisovala, prevencí rizik jsme se na stránkách BOZPinfo zabývali již tolikrát, že si myslím, že by měla být jasná. Cílem mé odpovědi bylo dát dotyčné návod, kolik činí hygienické limity při přenášení břemen. Dandová

Re: Manipilace s předměty pomoci ručního paletového vozíku

20.10.2010 - 10:24 karel zeman
Dobrý den, dle mého názoru, jestli muž může jednorázově přenést těleso o hmotnosti 50 kg, tak podle tohoto výkladu může na paletizačním vozíku převést max. 103 kg to se rovná uvedené hodnotě 310 N. Tady je asi něco špatně. V tom případě dotaz paní která může přenášet 15 kg tak na paletizačním vozíku při hodnotě 250 N může převážet max. 83 kg. To znamená, že firmy utrácí mnoho peněz za nákup paletizačních vozíku do 2.000 kg. Protože v případě, že chceme přepravit na tomto vozíku jen prázdný Gitterbox který má váhu 91 kg, jsme přes normu a tedy porušujeme předpisy k BOZP. Asi někdo, někde udělal chybu. Přeji hezký den.

Re: Manipilace s předměty pomoci ručního paletového vozíku

28.10.2010 - 00:40 Tomáš Neugebauer
Pane Zemane, i když jsem usilovně přemýšlel nad tím, jak jste došel k uvedeným hodnotám, nepodařilo se mi to zjistit. Podstatné však je, že se mýlíte. Výsledné hodnoty jsou závislé na řadě faktorů (nejen hmotnost břemene, ale i povrch komunikace, její sklon, povrch kol vozíku, jejich velikost atd.) a není možné tzv. od stolu uvést hodnotu v kilogramech rovnající se 310 N, resp. 250 N.

Re: Manipilace s předměty pomoci ručního paletového vozíku

28.10.2010 - 01:21 Tomáš Neugebauer
Může to zjistit tak, že při tažení vozíku použije mincíř a zjištěnou hodnotu přepočte na newtony. Při tlační vozíku není možné tuto techniku použít. Zde je nutné použít odbornějších postupů.

trocha fyziky...

26.10.2010 - 21:13 Norbert Chalupa
Pane Karle Zemane, § 29 odst. (8) NV č. 361/2007 Sb. v platném znění, praví: Při přepravě břemene pomocí jednoduchého bezmotorového prostředku nesmí svalové síly tlačné vynakládané a) mužem překročit hodnotu 310 N a tažné 280 N, b) ženou překročit hodnotu 250 N a tažné 220 N. Z uvedeného vyplývá, že nelze provést Vámi jednoduchý přepočet na hmotnost břemene v kg, poněvadž se zde nejedná o přepočet hmotnosti přepravovaného břemene, nýbrž o výpočet tažné a tlačné síly zaměstnance k potřebě přepravit břemeno o nějaké hmotnosti. Je to velmi individuální záležitost, protože záleží zde na mnoha faktorech (typ vozíku, povrch podlahy, technický stav vozíku atd.), z čehož lze vyvodit, že nelze pro muže a ženy obecně stanovit hmotnost přepravovaných břemen. K objektivnímu zjištění stanovených požadavků by bylo nutno provést odborná měření kupř. tenzometrickou aparaturou s kontinuálním časovým záznamem. Takže, JUDr. Dandová odpověděla správně a tazatelka se musí obrátit na svého zaměstnavatele, popř. na odborně způsobilou osobu v prevenci rizik, aby jí konkrétně sdělil, na základě čeho a jakou hmotnost břemen a na jakých bezmotorových prostředcích smí tato břemena převážet. Obávám se, že bez příslušných měření toto stanovit nelze a že bylo píchnuto do vosího hnízda... Norbert Chalupa - OZO.

Re: trocha fyziky...

28.10.2010 - 01:12 Tomáš Neugebauer
Pro zjištění, zda jsou či nejsou překročeny povolené hodnoty vynaložených svalových sil není nutné provádět uvedená odborná měření (ta snad pouze v případě, že se jedná o pravidelně prováděné práce a naměřené orientační hodnoty se pohybují na hranici přijatelnosti). Postačí pouhý mincíř. Zjištěná hodnota se vynásobí 9,806 65. Pokud se zjištěný průměr měření pohybuje do hodnoty 90 % stanoveného limitu a při žádném měření nebyla naměřena hodnota limit překračující, nepovažoval bych za nutné provádět odborná měření.

v zamestnani tlačim a taham

03.02.2013 - 16:43 martin tokoli
v zamestnani tlačim a taham pravidelne vozy ktere váží az 900 kg více jak rok kazdy den mam nárok na vyší mzdu nebo 62.80 hrubeho na hodinu je dostatecne dost

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail