Manipulace s materiálem a břemeny

Zdroj: 

Podle evropských statistik 62 % pracovníků ve 27 zemích EU je více než čtvrtinu pracovní doby vystaveno opakovaným pohybům rukou a paží, 46 % pracovníků bolestivým nebo únavným polohám a 35 % pracovníků nošení nebo přemísťování těžkých břemen.

Dopady na pracovníka :

 • zhoršující se zdravotní stav,
 • nižší výkonnost a horší kvalita práce - možnost ztráty zaměstnání,
 • ohrožení materiální situace pracovníka a jeho rodiny,
 • strádání – život v neustálé bolesti snižuje uspokojení a radost ze života,
 • pracovní neschopnost – poznamenává zaměstnance a vede ho k pocitu, že je na obtíž zaměstnavateli, rodině a společnosti.

Vzhledem k nepříznivému vývoji úrazovosti a dále v návaznosti na strategii EU požadující do roku 2012 snížit pracovní úrazovost a nemocnost o 25 %, Státní úřad inspekce práce jako jeden z hlavních úkolů na rok 2008 stanovil úkol „Bezpečnost práce při ruční manipulaci s materiálem a břemeny“. Celostátně byl úkol zaměřen na obor slévárenství, jako doplňující pak byly zvoleny obory stavebnictví, lesnictví, výroba kovových výrobků, dřevařství, odstraňování odpadu a velkosklady.

Cíl úkolu představovala kontrola dodržování povinností vyplývajících z ustanovení § 3 odst. 1 písm. b), c) zákona o inspekci práce v souladu s požadavky dalších předpisů stanovících podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při ruční manipulaci s břemeny. Kontroly orgánů inspekce práce byly zaměřeny především na řízení BOZP v oblasti vyhodnocování rizik v souvislosti s opatřeními přijímanými k jejich eliminaci a rovněž v souvislosti s používáním OOPP, dále na zajišťování informovanosti a kvalifikace zaměstnanců a na jejich zdravotní předpoklady, na pracovní postupy využívané v souvislosti s ruční manipulací, dále na stav strojů a zařízení a konečně i na uspořádání pracovišť a stav komunikací pro pěší i pro transportní prostředky.

Výsledným efektem by mělo být docílení stavu, aby si zaměstnanci a zaměstnavatelé byli vědomi rizik, která souvisí s ruční manipulací s břemeny, ale především, aby si byli vědomi trvalé změny ve svých pracovních návycích – způsobu, jak se práce plánuje, organizuje a vykonává.

Nejčastěji porušené předpisy dle zjištění u kontrolovaných subjektů:

 • § 94 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP),  noční práce a lékařské prohlídky,
 • § 96 ZP, pracovní doba a doba odpočinku,
 • § 101 odst. 3 ZP, písemné informování o rizicích, plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů,
 • § 102 odst.1 ZP, zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí,
 • § 102 odst. 3, 4  ZP, vyhledávání, hodnocení rizik a přijímání opatření k jejich odstranění nebo eliminaci, vedení dokumentace o vyhledávání, hodnocení  rizik a přijímání opatření k jejich omezení,
 • § 103 odst. 1, 2, 3  ZP,  neinformování o kategorizaci prací, nezajištění školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, zaměstnavatel neprovádí ověření znalostí při školení,
 • §  104  odst. 5 ZP, bezplatné poskytování OOPP, 
 • § 105 odst. 2 ZP, vedení v knize úrazů evidence o všech úrazech,
 • § 105 odst. 5 ZP, přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů,
 • § 108 odst. 5 ZP, roční prověrky BOZP,
 • § 2, 4, 5, 6  zákona č. 309/2006 Sb., požadavky   na   pracoviště   a   pracovní   prostředí,  požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,  bezpečnostní značky, značení a signály,
 • § 3 odst. 1 NV č. 101/2005 Sb. a bod 6.1 přílohy – volné okraje rampy musí být trvale označeny značkami označující nebezpečnou hranu a upozorňující na nebezpečí pádu osob nebo rizika střetu osob s překážkami,
 • § 4 odst. 1 NV č. 101/2005 Sb. a bod. 5.1 přílohy – od ostatních ploch se stejnou úrovní musí být komunikace výrazně odlišeny.

Způsoby ruční manipulace a skladování úzce souvisí s uspořádáním pracoviště, kvalifikací a pracovní kázní zaměstnanců (včetně vedoucích zaměstnanců).

Popis nejčastěji se vyskytujících závad ve způsobu provedení ruční manipulace a skladování:

 • Vytvořené stohy manipulačních jednotek nebyly stabilní (nepřípustná výchylka od svislice), příliš vysoké, vzájemně opřené, nechráněné proti povětrnostním vlivům, nebylo zajištěno bezpečné odebírání ze stohu, stohováno bylo na nestabilních podkladech.
 • Nevhodné ukládání do regálů s neúměrným přesahem přes ložnou plochu, tyto ložné plochy regálů byly v některých případech deformované, nekompaktní, bez odpovídající nosnosti, pro obsluhu regálů ve výšce větší než 1,8 m chyběla bezpečná zařízení. Používané regály byly nestabilní (neodpovídala svislost a vodorovnost prvků), neukotvené ve zdi, zajišťovány vzájemným opřením či svázáním. Regály neměly často označenou nosnost.

Nejvíce závad bylo shledáno u subjektů, kde kontrola inspekce práce nebyla ještě nikdy prováděna, mnohdy se jednalo také o relativně velké a rozvíjející se firmy. V řadě případů až v průběhu kontroly obeznámili inspektoři zaměstnavatele s jeho povinnostmi vyplývajícími z platných předpisů a s důsledky jejich neplnění, čímž na druhou stranu plnili úkol v rámci prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání při provádění ruční manipulace s materiálem a břemeny.
Výsledky kontrol prokázaly, že v oboru slévárenství došlo k nárůstu v počtu úrazů vykázaných při ruční manipulaci o 39 %  a k počtu zameškaných dnů o 23 %, což činí 37 dní na jeden pracovní úraz. V ostatních sledovaných oborech, tzn. ve stavebnictví, lesnictví, výrobě kovových výrobků, dřevařství, odstraňování odpadů a ve velkoskladech, má počet úrazů klesající tendenci. Průměrný počet zameškaných dnů na jeden pracovní úraz činí 30 dnů.

I přes zjištěné závady a výše uvedené problémy je patrná snaha zaměstnavatelů řešit rizikovou ruční manipulaci. Zaměstnavatelé uplatňují organizační opatření, nasazují technické pomůcky a realizují úpravy pracovního prostředí.

Celkově se však ukázalo, že zaměstnavatelé dodržování předpisů k zajištění BOZP a preventivní opatření ke snížení onemocnění zad v souvislosti s ruční manipulací podceňují. Potvrdilo se, že zvolení a zadání úkolu bylo správné, přínosné a užitečné. Prokázalo se, že je nutné, vhodné a potřebné úkol k problematice ruční manipulace s materiálem a břemeny opakovat ve dvou až tříletém cyklu. 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail