"Malý revizák" a širší souvislosti

Autor se v tomto Tématu týdne zamýšlí nad odbornou způsobilostí pracovníků, kteří provádějí elektrorevize. Článek je doplněn poznámkami Ivany Blažkové, odbornice na problematiku elektrorevizí, z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.

Úvod

Úvod

(Poznámky Ivany Blažkové z VÚBP, v. v. i. jsou označeny horním indexem (1) a uvedeny pod čarou u každé kapitoly. Článek byl připraven čtenářem, nereflektuje postoj redakce BOZPinfo.cz, nebo jeho provozovatele a má sloužit především jako námět k diskusi.)

V zemích českých se již asi rok méně či více vzrušeně diskutuje o fenoménu revizí elektrického ručního nářadí a spotřebičů. Podstatou vedeného sporu se stala tzv. odborná způsobilost pracovníků, kteří jsou oprávněni provádět kontroly výše uvedených elektrických předmětů v období od uvedení na trh až po vyřazení z užívání. V souvisejících aktualizovaných ČSN 33 1600 (Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání) a ČSN 33 1610 ( Elektrotechnické předpisy – Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání ) jsou některé z činností, ověřujících dodržení úrovně bezpečnosti během provozu,  uvedeny pojmem revize.

Ve zrušených informativních přílohách citovaných norem je deklarováno, kdo může provádět v těchto normách definované revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů – osoba znalá nebo poučená pod dohledem osoby znalé, o revizních technicích (dále jen RT) zde není řeč.
 
Podle názoru určité části elektrikářské obce zrušením informativních příloh automaticky (ne samočinně) vznikl požadavek na provádění pravidelných revizí pouze RT a to minimálně s tzv. osvědčením E4 pro tyto elektrické předměty, vydaným státní organizací. Odůvodnění vychází z citace vyhl. 20/1979 § 4(6): Výchozí a pravidelné revize smějí vykonávat jen revizní technici. Požadavky na jejich odbornou způsobilost stanoví zvláštní předpis.“  Pokud se tím zvláštním předpisem myslí  vyhl č. 50/1978, je nutno upozornit, že již delší dobu není přímo navázána na určitý zákon a tudíž je právně nevymahatelná.1

Navíc požadavek na zkoušku před orgánem dozoru není splnitelný, protože takový orgán již neexistuje, neexistují ani zvláštní předpisy vydané orgány pro tento účel. Vyhl. č. 50/1978 Sb., §9 (1): Pracovníci pro provádění revizí elektrických zařízení (dále jen "revizní technici") jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří mají ukončené odborné vzdělání uvedené v přílohách 1 a 2, praxi uvedenou v příloze 1 a na žádost organizace složili zkoušku před některým z příslušných orgánů dozoru, §9 (2) Pro provádění zkoušek a přezkoušení revizních techniků platí zvláštní předpisy vydané příslušnými orgány dozoru).2

Dalším paradoxem je, že pouze historicky je pro jednotlivé stupně  způsobilosti RT zavedeno označení E1 (nad 1000V), E2 (do 1000V), E3 (ochrana před atmosférickou elektřinou) a E4 (stroje, rozváděče nn). Dále se pouze pro účely revizí  dělí objekty na A (bez nebezpečí výbuchu) a B (s nebezpečím výbuchu) a to ve smyslu znění vyhl. č. 20/1979 Sb. Definice skupin E1, E2, E3, a E4 není v žádném technickém ani jiném legislativním předpisu uvedena, v současnosti je ponechána libovůli státní organizace.

Osvědčení pro skupinu E4 - ruční nářadí a spotřebiče  začalo být spontánně a výstižně nazýváno  „malý revizák“, což rovněž něco napovídá o absurdnosti toho, co se v rámci České republiky rozvinulo v plné kráse.3 


1) Vyhlášky č. 20/1979 Sb. a č. 50/1978 Sb. jsou stále platné.
2) Zkoušku a školení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. provádí Institut technické inspekce Praha (ITI)
3) Malý revizák není technický termín a v odborné veřejnosti se neužívá. Označení elektrikářů E je pouze orientační, jinak ve vyhlášce je přesně stanovena činnost slovy.

Vyhláška  č. 50/1978 Sb. § 9

§ 9 revizní činnost v objektech Činnost na elektrických zařízeních Činnost na hromosvodech (E0)
strojů, přístrojů a rozváděčů (E4) do 1000 včetně (E2) bez omezení napětí (E1)
Odborné vzdělání
V, SO ÚSO V, SO ÚSO V, SO ÚSO V, SO ÚSO, VŠ
Třídy Délka praxe
A – bez nebezpečí výbuchu 4 3 3 7 5 3 8 6 4 3 1
B – s nebezpečím výbuchu 7 5 3 9 7 5 9 7 5 5 2
C – objekty podrobené hornímu zákonu (vyhl č. 74/2002 Sb.) - 5 3 - 7 5 - 7 5 5 2

Autor článku: 

Komentáře

REVIZE Spotřebičů

19.06.2008 - 16:45 Jiří Rejmon
Bohužel nežijeme ve vzduchoprázdnu a tak je třeba si uvědomit, že ustanovení v normě bylo v rozporu s platnými zákony a vyhláškami. Zrušení ustanovení o tom, že může někdo jiný než revizní technik provádět tyto kontroly dalo do souladu pouze tento stav se zákony. Také je třeba vzít v úvahu zákon o Inspekci práce 251/2005, kde za porušení této činnosti jsou nemalé sankce ( §20). Spíše je otázkou zda uvedené revize mají ten kladný dopad, který se od nich očekává. Tím spíše, že velká část organizací ani neví, že má spotřebiče kontrolovat.

Kusové ověření rozváděčů

28.01.2021 - 11:32 Jaroslav Kouřil
Pokud ve výrobě rozváděčů je prováděno Kusové ověření, musí tedy pracovník provádějící tyto zkoušky Osvědení Revizní technik min. E4A ??

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail