Lyžařské kurzy

Zdroj: 

V tomto období každoročně probíhají lyžařské kurzy. Nyní je jejich realizace ztížená pandemickou situací. Časté dotazy k tématu lyžařských výcviků bývají na instruktora nebo zdravotníka na těchto kurzech.

Co se týče omezení kvůli pandemické situaci, pro užívání vleků a pro účely ubytování není povinnost žádného účastníka (žáka ani dozoru) dokládat OTN (očkování, test, prodělaná nemoc) a lyžařské výcviky jsou pouze omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. počtem 500) účastníků.

Ve školském zákoně (zákon č. 561/2004 Sb.) se o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních hovoří v § 29. Lyžařské výcviky upravuje Metodický pokyn MŠMT č. j. 37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v čl. 15 (viz níže). Ostatní školy ho také mohou využívat, převzít ustanovení pokynu do svých školních řádů.

Metodický pokyn

(1) Lyžařský výcvik je veden pedagogickými pracovníky, kteří odpovídají za činnost instruktorů. Jejich kvalifikaci si ověří ředitel školy. Práci instruktorů řídí vedoucí kurzu určený ředitelem školy, který též schvaluje plán výcviku. Vedoucí kurzu před odjezdem na lyžařský výcvik upozorní na nutnost seřízení bezpečnostního vázání lyží. Žáci prokáží seřízení bezpečnostního vázání lyží potvrzením servisu, popř. čestným prohlášením zákonných zástupců nebo svým (v případě zletilých žáků).

(2) Za řádnou organizační přípravu kurzu odpovídá jeho vedoucí. Zajišťuje vhodný objekt, dopravu, poučení žáků o předpisech a pokynech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Při realizaci kurzu řídí činnost jednotlivých pracovníků, dbá na dodržování stanoveného programu praktické i teoretické části kurzu.

(3) Doporučuje se, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci předložili před odjezdem prohlášení o tom, že je žák zdravý a ve stavu schopném absolvovat lyžařský výcvik.

(4) Před odjezdem na kurz se doporučuje sjednat pojistnou smlouvu s pojišťovnou (jednorázové úrazové připojištění žáků, pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou při výkonu povolání).

(5) Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, včetně pravidel bezpečného pohybu na sjezdových a běžeckých tratích. U žáků se při lyžařském výcviku na základě zhodnocení rizik doporučuje používání lyžařských ochranných přileb.

(6) Žáci jsou rozděleni do družstev podle své výkonnosti a zdravotního stavu. Při rozřazení do družstev se nevyžaduje od úplných začátečníků předvedení výkonu, který by byl nad jejich síly, ale zařadí se přímo do družstva. Tato hlediska jsou dodržována i v průběhu výcviku, při výběru místa výcviku, zvláště též na sjezdových tratích a za ztížených podmínek, na zledovatělém povrchu, za snížené viditelnosti a podobně. Družstvo má nejvýše 15 členů, u žáků se zdravotním postižením se počet snižuje vzhledem k charakteru postižení žáků a dalším okolnostem.31

(7) Péči o zdraví účastníků je povinen zajistit vedoucí kurzu nebo instruktor, který má pro tuto práci potřebné předpoklady, znalosti a případně i kvalifikaci. Účastní-li se kurzu více než 30 žáků do 15 let, je potřebné ustanovit zdravotníka; podrobnosti upravuje zvláštní předpis.32

(8) Zpravidla třetí den lyžařského kurzu se doporučuje z hlediska zdravotního zařadit odpočinkový půlden33 s aktivním programem a bez lyžařského nebo snowboardového výcviku.

(9) Lanovky a vleky se používají jen pro organizovaný výcvik po řádném poučení o všech pravidlech a bezpečnostních předpisech o jízdě na vlecích a lanovkách. Během pobytu na horách je nutné dodržovat pokyny Horské služby a respektovat výstražné značky. Za nepříznivých podmínek (hustá mlha, sněhová bouře, teplota pod mínus 12 °C apod.) se výcvik a horské výlety omezují, popřípadě nekonají.

(10) Výcvik se provádí v terénu, který odpovídá lyžařské vyspělosti členů družstva. Zvýšená pozornost se věnuje výběru terénu pro začínající lyžaře, zvláště s bezpečným dojezdem.

(11) Při výletu jedou žáci ve skupině v pravidelných odstupech, které se při snížené viditelnosti zkracují až na dotek. Skupina se řídí pokyny vedoucího přesunu (určuje vedoucí kurzu), který jede v čele. V závěru jede vždy zkušený lyžař. V průběhu akce se pravidelně provádí překontrolování počtu účastníků. Totéž se provádí při jejím zakončení. O trase a časovém plánu výletu musí být informován vedoucí kurzu a odpovědný zástupce ubytovacího zařízení.

(12) Uvedené zásady se dodržují přiměřeně i při lyžařském výcviku konaném v hodinách tělesné výchovy v místě nebo blízkosti školy.

(13) Do programu lyžařského kurzu je možno zařadit i výcvik na snowboardu, pokud jsou zároveň dodržována pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při jízdě na snowboardu. Při organizaci výcviku je nutno dbát na to, aby nedocházelo ke kolizi mezi účastníky obou výcviků.

31) vyhláška č. 48/2005 Sb., vyhláška č. 27/2016 Sb.

32) § 11 zákona č. 258/2000 Sb.

33) § 8 odst. 2 vyhlášky č. 106/2001 Sb.

Instruktoři

Pokud instruktoři mají vykonávat dohled nad žáky, měly by to být osoby v pracovněprávním vztahu ke škole.

Podrobné informace ke kvalifikaci instruktorů lze nalézt zde:

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-2013-Instruktorinstruktorka_sjezdoveho_lyzovani/revize-3439

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-2012-Instruktorinstruktorka_snowboardingu/revize-3327

Zdravotník

Metodický pokyn také stanoví, že v případě účasti více než 30 žáků do 15 let, je třeba zajistit zdravotníka (viz výše). O zdravotníkovi na zotavovacích akcích hovoří i zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, v § 11. Pořádající osoba je povinna zajistit účast zdravotníka:

  • při kontrole zdravotních průkazů fyzických osob činných při stravování;
  • při převzetí posudků a prohlášení o zdravotní způsobilosti dětí a dalších osob (pořízení výpisu z posudků o zdravotní způsobilosti zdravotníkem, ve kterém uvede závěr posudku a který poskytovatel zdravotních služeb posudek vydal);
  • při sestavování jídelníčku a režimu dne;
  • dosažitelnost zdravotníka 24 hodin denně po celou dobu konání zotavovací akce.

Související články

Musí být lektoři na lyžařském kurzu v pracovněprávním vztahu ke škole? - https://www.bozpinfo.cz/musi-byt-lektori-na-lyzarskem-kurzu-v-pracovnepravnim-vztahu-ke-skole;

Zodpovědnost instruktorů na školních akcích - https://www.bozpinfo.cz/zodpovednost-instruktoru-na-skolnich-akcich.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail