Musí být lektoři na lyžařském kurzu v pracovněprávním vztahu ke škole?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Chystáme se na lyžařský kurz. Budeme mít s sebou zaměstnance ZŠ, externisty, lyžařské lektory na dohodu o provedení práce a budu potřebovat doplnit ještě lektory z místní lyžařské školy. Jak mám postupovat, aby mohli vést skupinu dětí sami bez dohledu zaměstnance ZŠ? Bude stačit si pouze najmout lektory z lyžařské školy na fakturu nebo budou muset mít dohodu o provedení práce?

Dohled nad žáky upravují dva předpisy. Předně je to vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Ta v ustanovení § 6 odst. 6 stanoví, že „Dohled může vykonávat vedle pedagogického pracovníka i jiný zletilý zaměstnanec školy nebo školského zařízení, jestliže byl o výkonu tohoto dohledu řádně poučen. O tomto poučení se provede záznam.

Druhým předpisem, který pojednává o dohledu nad žáky, je Metodický pokyn MŠMT č. j. 37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Tento Metodický pokyn sice platí pouze pro školy zřizované přímo MŠMT, ostatní školy ho však (podle jeho čl. 1) mohou používat podpůrně, což znamená, že si jeho ustanovení mohou převzít do svého školního řádu, a navíc, když zatím nebyla vydána vyhláška o opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních (ve smyslu § 29 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona), je všeobecně považován za základní předpis v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících. Tento Metodický pokyn je ohledně dohledu nad žáky podrobnější, věnuje se mu článek 10 o osmi odstavcích. Zde stanoví mimo jiné, že podle rozhodnutí ředitele školy mohou dozor konat vedle pedagogických pracovníků i jiné osoby, které jsou zletilé, plně způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovněprávním vztahu ke škole. Tyto osoby musí být řádně poučeny o povinnostech dozoru a ředitel školy o tomto poučení provede písemný záznam, který osoba pověřená dozorem podepíše.

Pro akce typu lyžařský výcvik pak ještě výslovně stanoví „Při akcích konaných mimo školu, kdy jsou jejich účastníci ubytováni v objektech jiných osob, dodržují žáci předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně platné v těchto objektech. Žáci dodržují stanovený režim dne a pokyny vydané pro dobu nočního klidu. Za seznámení žáků s těmito pokyny a za kontrolu jejich dodržování odpovídá vedoucí akce nebo jím určený pedagogický pracovník. Vedoucí akce rozhodne o způsobu provádění dohledu v době nočního klidu.

Proto také při zajišťování dohledu nad žáky na lyžařském kurzu musíte vycházet z výše uvedených předpisů. Metodický pokyn navíc v čl. 15 se podrobně věnuje přímo zajištění bezpečnosti žáků při lyžařském výcviku, takže se jím také budete muset řídit. Pokud se týká toho, v jakém vztahu musí být oni lektoři ke škole, aby mohli vykonávat dohled nad žáky, stanoví oba výše uvedené předpisy, že to mají být osoby v pracovněprávním vztahu ke škole. Proto bych i já preferovala, abyste s nimi uzavřeli dohodu o provedení práce, pak by byli vašimi zaměstnanci a nebyl by žádný problém. Z Vašeho dotazu totiž přesně nevyplývá, jestli dotyční lektoři jsou zaměstnanci lyžařské školy. V takovém případě by možná bylo ještě jedno řešení, a to uzavřít s tou školou smlouvu o dočasném přidělení ve smyslu § 43a ZP. To ale nevím, do jaké míry by bylo pro Vás proveditelné. Najmout lektory pouze na fakturu však v tomto případě nestačí.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail