Listopadové číslo časopisu JOSRA

V listopadu vyšlo dvojčíslo odborného recenzovaného periodika Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Safety Research and Applications, JOSRA).

Je dostupné online na adrese https://www.bozpinfo.cz/casopis-josra. Dvojčíslo tvoří šest recenzovaných a dva nerecenzované články.

První recenzovaný článek seznamuje čtenáře se zkušenostmi z provádění pažení výkopů. Vychází z řešení výzkumného úkolu, který se zabýval zvyšováním ochrany zaměstnanců při pracovních činnostech ve výkopech a navrhoval možné změny v aktuálních právních předpisech. Vzhledem ke skutečnosti, že výkopové a zemní práce patří mezi nejrizikovější práce na staveništích, je potřeba se tomuto tématu věnovat nejen na úrovni praktické (dodržování BOZP přímo v místě výkonu práce), ale i na úrovni právních předpisů, tzn. věnovat více pozornosti současně platným předpisům a normám, odhalovat její nedostatky a sporná místa, reflektovat vývoj technologií a vznik nových pracovních činností apod.

Další recenzovaný článek je prvním ze série, který se bude věnovat procesu globalizace a jejího vlivu na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Autoři na ni pohlížejí z hlediska zaměstnávání migrantů, kteří jsou specifickou skupinou pracovníků. Hlavním problémem u této skupiny zaměstnanců je především jazyková bariéra, popřípadě jiný žebříček hodnot, který je ovlivněn kulturním prostředím, ze kterého migranti pocházejí, či důvody, které vedly tyto osoby k migraci. To se projevuje především v případě krátkodobé pracovní migrace, kdy hlavním smyslem migranta je práce. Zatímco v majoritní skupině zaměstnanců se začíná řešit problematika souladu osobního a pracovního života, toto v případě migrujících zaměstnanců platit nemusí. Zde předložený příspěvek je upraveným a rozšířeným překladem práce T. Fullera (2019), kterou se snaží přiblížit české a slovenské odborné veřejnosti a kterou v některých částech dále doplňuje. 

Následující články jsou z právní oblasti. První z nich seznamuje s rakouskou úpravou užívání Internetu ze strany zaměstnance. Obsahuje analýzu rakouského přístupu k problému sledování soukromého užívání Internetu ze strany zaměstnanců a vymezuje právní limity pro zaměstnavatele, který chce soukromé užívání Internetu na pracovišti kontrolovat a omezovat. Jako hlavní referenční rámec přitom slouží rakouská a evropská úprava ochrany osobních údajů.

Další článek se věnuje povinnostem zaměstnavatele z hlediska BOZP ve vztahu k osobním ochranným prostředkům. Na základě analýzy relevantních českých právních předpisů představují autoři vybrané povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to se zaměřením na zdravotnický personál a pečovatele. Tento článek pojednává především o osobních ochranných pracovních prostředcích, kterými jsou zaměstnavatelé povinni zaměstnance vybavit.

Poslední z právnicky zaměřených článků se pak zabývá povinností dodržovat BOZP u členů družstva, včetně nelegálních migrantů. České pracovní právo garantuje právo na náhradu újmy každému zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz v souvislosti s výkonem práce. Některá družstva dříve stejně jako nyní dochází k názoru, že jejich pracovníci – družstevníci nejsou zaměstnanci, a proto není v případě jejich práce nutno dodržovat úpravu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stejně jako není nutno vzniklé úrazy odškodňovat. Tento přístup však není jen nemorální, ale je též nezákonný, což by měli vědět i ti družstevníci, kteří shodou okolností jsou z hlediska svého pobytového režimu na území České republiky nelegálně.

První z nerecenzovaných článků se věnuje aktuálnímu tématu digitalizace, tentokrát ve vztahu k řízení lidských zdrojů a využívání moderních informačních technologií. Digitální transformace společnosti je nutná k přežití v dnešním globalizovaném světě, kde změny jsou často velmi dynamické a lidstvo je průběžně vystaveno různým hrozbám a překážkám, jako jsou například pandemie. Na jedné straně digitální transformace podporuje růst inteligentních měst, pokrok v klinické péči a ovlivňuje mnoho dalších aspektů našeho života. Na druhé straně zde existuje reálné riziko, že dovednosti budou zastaralé rychleji než kdykoli předtím. Mnoho zaměstnanců se proto pochopitelně obává důsledků digitalizace, může mít pocit, že se nedokážou přizpůsobit tomuto novému trendu. To představuje pro moderní lídry mnohé výzvy, k jejichž překonání je zapotřebí nový styl a nová struktura vedení, která pomůže správně řídit lidské zdroje a jejich dovednosti.

Poslední z článků seznamuje s novou evropskou kampaní Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) na období 2020-2022. Tentokrát je zaměřena na předcházení muskuloskeletálním poruchám souvisejících s prací (MSD) a nese název „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“.

Rádi bychom rozšířili řady autorů, takže pokud budete mít zájem v našem časopise publikovat vaše články z oblasti BOZP, kontaktujte, prosím, redakci na adrese josra@vubp-praha.cz. Může se jednat o článek ze zajímavého domácího či mezinárodního projektu, prezentaci výsledků z výzkumných aktivit, informace o zajímavých konferencích, seminářích apod. Budeme se těšit na spolupráci.

Přehled publikovaných článků

Recenzovaná část:

Nerecenzovaná část:

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail