Kampaň Zdravé pracoviště na období 2020–2022

HEALTHY WORKPLACE CAMPAIGN FOR THE PERIOD 2020-2022

Hana Hlavičková

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., hlavickova@vubp-praha.cz

Abstrakt

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) vyhlásila na období 2020−2022 další ze svých kampaní, tentokrát zaměřenou na předcházení muskuloskeletálním poruchám souvisejících s prací. Nová kampaň má název Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž.

Klíčová slova: Evropská agentura pro BOZP (EU-OSHA), kampaně evropské, pracoviště, muskuloskeletální poruchy, MSD

Abstract

The European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) has announced another of its campaigns for the period 2020-2022, this time aimed at preventing work-related musculoskeletal disorders. The new campaign, called Healthy Workplaces, shines light on physical activity.

Keywords: European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), European campaigns, workplace, musculoskeletal disorders, MSD

Cíl kampaně

Muskuloskeletální poruchy jsou i nadále jedním z nejčastějších typů zdravotních problémů souvisejících s prací v Evropě. Podle údajů z šestého průzkumu pracovních podmínek v Evropě si na muskuloskeletální poruchy stěžují přibližně tři z pěti pracovníků v Evropské unii.

Rizika související s pracovními polohami, vykonáváním opakovaných pohybů, únavnými či bolestivými pozicemi, nošením nebo přemísťováním těžkých břemen – všechny tyto velice časté rizikové faktory na pracovišti mohou zapříčinit muskuloskeletální poruchy. Vzhledem k rozšířenosti muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací je zřejmé, že je třeba učinit více ke zvýšení informovanosti o jejich možné prevenci.

Myšlenkou této kampaně není jen zvýšit povědomí o muskuloskeletálních poruchách souvisejících s prací a o jejich negativním dopadu na postižené osoby, podniky a společnost, ale i podpořit společné úsilí o zajištění toho, že budou přijímána účinná preventivní opatření k řešení muskuloskeletálních poruch.

Cílem kampaně Zdravé pracoviště na období 2020–2022 je zvýšit povědomí o tom, že muskuloskeletální poruchy související s prací postihují všechna odvětví a pracovní místa, a ukázat, že jim lze předcházet a že je lze řídit. Usilujeme o to prostřednictvím následujících strategických cílů.

 1. Zvyšovat povědomí o důležitosti a významu prevence muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací tím, že jsou poskytována fakta a čísla o vystavení rizikům muskuloskeletálních poruch a o jejich dopadu.
 2. Prosazovat hodnocení rizik a proaktivní přístup k řešení muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací tím, že je poskytován přístup ke zdrojům o muskuloskeletálních poruchách, jako jsou nástroje, pokyny a audiovizuální materiály.
 3. Ukázat, že muskuloskeletální poruchy jsou problémem pro každého na mnoha typech pracovišť v různých odvětvích a mohou být úspěšně řešeny mimo jiné poskytnutím příkladů osvědčených postupů.
 4. Zlepšit znalost nových a nově vznikajících rizik a dalšího vývoje v souvislosti s muskuloskeletálními poruchami.
 5. Zvyšovat povědomí o důležitosti opětovného začlenění a udržení pracovníků s chronickými muskuloskeletálními poruchami a o způsobu, jak toho lze dosáhnout.
 6. Mobilizovat a stimulovat účinnou spolupráci mezi různými zúčastněnými stranami tím, že se spojí a usnadní výměnu informací, znalostí a osvědčených postupů.

Důležitá data:

 • zahájení kampaně: říjen 2020
 • Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: říjen 2020, 2021 a 2022
 • akce zaměřená na sdílení správné praxe v rámci kampaně Zdravé pracoviště: říjen 2021
 • výsledky soutěže Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště: duben 2022
 • Summit kampaně Zdravé pracoviště: listopad 2022

Kdo se může kampaně zúčastnit?

EU-OSHA vybízí všechny organizace a jednotlivce, aby se této kampaně zúčastnili, při šíření jejího sdělení se však zaměřuje především na spolupráci s těmito skupinami zprostředkovatelů:

 • kontaktní místa EU-OSHA a jejich sítě,
 • sociální partneři (evropští i vnitrostátní),
 • výbory pro kolektivní vyjednávání,
 • tvůrci politik (evropští i vnitrostátní),
 • velké podniky, odvětvové svazy a sdružení malých a středních podniků,
 • evropské orgány a jejich sítě (Enterprise Europe Network),
 • evropské nevládní organizace,
 • odvětví vzdělávání a vzdělávací instituce (základní, střední, terciární a odborné),
 • organizace mládeže,
 • odborníci na BOZP a jejich sdružení,
 • výzkumná společenství v oblasti BOZP,
 • inspektoráty práce a jejich sdružení,
 • sdělovací prostředky.

Jak se zapojit

Podpořte tuto kampaň tím, že:

 • budete pořádat akce a provozovat činnosti, například pracovní setkání a semináře, školicí kurzy, soutěže,
 • budete šířit a zveřejňovat materiály kampaně,
 • budete využívat a podporovat praktické nástroje a jiné zdroje pro prevenci muskuloskeletálních poruch na pracovišti,
 • budete sdílet osvědčené postupy pro prevenci muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací,
 • se zúčastníte soutěže Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště,
 • se zapojíte do Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • se stanete oficiálním partnerem kampaně (určeno celoevropským nebo mezinárodním organizacím) nebo národním partnerem kampaně (určeno organizacím působícím na vnitrostátní úrovni),
 • se stanete mediálním partnerem agentury EU-OSHA (určeno národním nebo evropským sdělovacím prostředkům),
 • zůstanete v kontaktu a budete se průběžně informovat o našich činnostech a událostech prostřednictvím internetových stránek kampaně (https://healthy-workplaces.eu/cs) a našich příspěvků na sociálních médiích – najdete nás na Facebooku, Twitteru a LinkedIn.

Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště

Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště oceňují udržitelné a inovativní přístupy k řízení BOZP. Přitom ukazují užitečnost pro podniky, které přijmou osvědčené postupy pro BOZP.

Své příspěvky mohou přihlásit všechny organizace z členských států, kandidátských zemí, potenciálních kandidátských zemí a zemí Evropského sdružení volného obchodu (ESVO).

Příspěvky by měly demonstrovat:

 • spolupráci zaměstnavatelů a pracovníků na řízení rizik, která představují muskuloskeletální poruchy na pracovišti, a měly by prosazovat kulturu prevence rizik,
 • úspěšné uplatňování opatření,
 • měřitelná zlepšení v oblasti prevence/snížení rizik muskuloskeletálních poruch a BOZP obecně,
 • udržitelnost opatření v čase,
 • přenositelnost opatření do jiných organizací z různých odvětví a zemí.

Síť kontaktních míst agentury EU-OSHA shromažďuje přihlášky a nominuje národní vítěze do celoevropské soutěže. Soutěž Ceny za správnou praxi je zahájena při oficiálním zahájení kampaně v říjnu 2020. Vítězové jsou oznámeni v dubnu 2022 a slavnostní vyhlášení se rovněž koná ve druhém roce kampaně a má vyzdvihnout úspěchy účastníků.

Vzorová citace

HLAVIČKOVÁ, Hana. Kampaň Zdravé pracoviště na období 2020–2022. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2020, roč. 13, č. 2-3. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/kampan-zdrave-pracoviste-na-obdobi-2020-2022. ISSN 1803-3687.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail