Letní dětská rekreace

V souvislosti s probíhající letní dětskou rekreací na území ČR byly Ministerstvu zdravotnictví krajskými hygienickými stanicemi nahlášeny níže uvedené údaje.

Krajským hygienickým stanicím bylo ke dni 17. 8. 2023 ohlášeno celkem 2 316 zotavovacích akcí pro děti s celkovým počtem 3 321 běhů. Doposud ohlášených akcí se zúčastní 215 893 dětí.

Vedle zotavovacích akcí pro děti bylo krajským hygienickým stanicím ohlášeno 401 jiných podobných akcí pro děti s celkovým počtem 536 běhů, kterých se zúčastní 12 426 dětí, a to i přesto, že se na tento typ akcí ohlašovací povinnost dle § 8 zákona č. 258/2000 Sb. nevztahuje. Z tohoto důvodu je uvedený počet akcí i počet účastnících se dětí pouze orientační.

Jako každý rok se v rámci letní dětské rekreace nejvíce dětí rekreuje v Jihočeském kraji, prozatím přihlášeno 36 682 dětí na zotavovací akce a 1 636 na jiné podobné akce, následuje kraj Vysočina, kde je přihlášeno 26 652 dětí na zotavovací akce a 1 518 na jiné podobné akce.

Zotavovací akce pro děti (§ 8 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.) – organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti. Jiná podobná akce pro děti (§ 12 zákona č. 258/2000 Sb.) – organizovaný pobyt dětí v počtu menším nebo po dobu kratší, než stanoví § 8 odst. 1, s výjimkou akcí pořádaných pro děti v poměru rodinném a obdobném.

Kontrolní činnost

K datu hlášení bylo krajskými hygienickými stanicemi provedeno 1102 kontrol zotavovacích akcí, 85 kontrol jiných podobných akcí a 82 kontrol samostatných provozoven stravovacích služeb zajišťujících stravování účastníků akcí. Celkem bylo tedy provedeno 1269 kontrol v souvislosti s letní dětskou rekreací.

Na zotavovacích akcích byly zjištěny následující hygienické nedostatky: 17 ve stravování dětí, 30 ve zdravotnické dokumentaci, 4 ve zdravotním zabezpečení akce, 12 v ubytování dětí, 3 v podmínkách pro osobní hygienu, 12 v nesplnění ohlašovací povinnosti v požadovaném rozsahu, 5 v zásobování pitnou vodou, 3x uložena likvidace zdravotně závadných potravin. Za zjištěné hygienické nedostatky bylo uloženo 33 pokut ve výši 54 500 Kč.

Hodnocení zdravotní situace

Za sledované období bylo krajským hygienickým stanicím nahlášeno 11 epidemických výskytů infekčních gastrointestinálních (zažívací) onemocnění s převážně mírným průběhem. Na všech akcích s epidemickým výskytem infekčních onemocnění jsou vždy místně příslušnými krajskými hygienickými stanicemi nastavena příslušná protiepidemická opatření.

Závěr

V souvislosti s probíhající sezónou letní dětské rekreace lze konstatovat, že provozovatelé dětských táborů ve většině případů dbají na dodržování příslušných legislativních požadavků, což souvisí se skutečností, že akce pořádají ve většině případů provozovatelé, kteří mají zkušenosti v této oblasti činnosti. Hygienický standard se na dětských táborech postupně zvyšuje. Využívají se modernější technologie k zajištění zdroje pitné vody, a to včetně denní dodávky teplé vody. Ze stran hygienických stanic dochází k odběrům pitné vody. Hygienické stanice také hodnotí jídelníčky dle metodiky v rámci výživové pyramidy.

Současná situace na zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti je krajskými hygienickými stanicemi hodnocena jako klidná.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail