Legislativní změny v dopravě

Zdroj: 

Příspěvek je členěn do jednotlivých problémových bloků; které postihují nejen oblast BOZP v silniční dopravě, ale věnují se i jiným otázkám týkajícím se dopravy.

Část I.

Část I.

Úvod

Většina z nás (dalo by se říci všichni) se nějakým způsobem setkává s provozem na pozemních komunikacích. Jako občané se po nich pohybujeme (řidiči nebo chodci), jako relaxující občané jezdíme na kolech a v poslední době i „moderně“ na  kolečkových bruslích na cyklostezkách; jako zaměstnanci jezdíme vozidly (buď svými nebo těmi, které máme od zaměstnavatele přiděleny –  všem je známý, byť legislativně neupravený, pojem „referentské vozidlo“) a v souvislosti s tím absolvujeme školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na tuto problematiku zaměřené.

Všichni víme,  že předpisy pro tuto oblast se neustále mění a i měnit budou. Je trochu nejasnost, co vlastně již platí a co se teprve připravuje. Příspěvek na téma platné dopravní předpisy je členěn do jednotlivých problémových bloků; které postihují nejen oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v silniční dopravě, ale věnují se i dopravním předpisům, které, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví, patří k právním a ostatním předpisům k zajištění BOZP.

Pozemní komunikace

Novinky se týkají zejména úprav samotného zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

V zákoně o pozemních komunikacích bylo nově mj. upraveno (zákonem č. 152/2011 Sb.):

  • bezpečnost pozemních komunikací transevropské silniční sítě,
  • příjmy ze zpoplatnění komunikací a z nevrácených kaucí jsou příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury,
  • hrazení nákladů za policejní doprovod,
  • vážení vozidel,
  • některé nové správní delikty,
  • kauce a zabránění v jízdě.

Dále byla v souvislosti se zavedením „nízkoemisních zón“ (viz zákon č. 288/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon o ochraně ovzduší) provedena úprava spočívající v možnosti za této situace užít vybrané úseky pozemních komunikací bez zpoplatnění (v § 20a doplněn nový odst. 3).

Nařízení vlády č. 243/2011 Sb.  novelizovalo výše uvedené nařízení vlády  v problematice mýtného pro vozidla kategorie M2 a M3  pro dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy.

Poznámka: zavedení „vinět“, které měly nahradit „dálniční nálepky“ se posunulo (viz zákon č. 406/2010 Sb.) na datum 1. leden 2016 (původně stanovený termín byl leden roku 2011); v současnosti je možno užívat  dálniční známku roční, měsíční a desetidenní [viz vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatnění pozemních komunikací …., ve znění pozdějších předpisů; pravděpodobně koncem letošního roku dojde ke zvýšení jejich ceny (zákonem stanovená horní hranice je 1500 Kč.)].

Značení pozemních komunikací

Značení pozemních komunikací pro silniční vozidla [Poznámka:  značky pro drážní vozidla, tj. tramvaje a trolejbusy (vžitý pojem „navěsti“) jsou upraveny zákonem o drahách a prováděcí vyhláškou č. 173/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů) je obecně upraveno v příslušných ustanoveních  zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podrobněji rozvedeno ve vyhlášce č. 30/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právě tato vyhláška byla od doby svého prvního vydání několikrát novelizovaná. Do textu a jednotlivých příloh byly doplněny nové značky vyhláškami č. 176/2004 Sb., č. 193/2006 Sb. a č. 202/2008 Sb. [Poznámka: touto vyhláškou doplněné značky C 15a a C 15b Zimní výbava - začátek a Zimní výbava - konec se brzy stanou bezpředmětnými - od 1. listopadu letošního roku je totiž pro vozidla kategorie M a N v zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března a za předpokladu, že se na pozemních komunikacích bude nacházet souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza a nebo pokud bude možno vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že k nim dojde) stanovena povinnost užít  zimní pneumatiky – viz § 40a zákona č. 361/2000 Sb., po novelizaci provedené zákonem č. 133/2011 Sb.].

Další doplnění značek bylo provedeno  vyhláškou č. 91/2009 Sb. [značky IP 31a a IP 31b se též stanou bezpředmětnými - text § 79a zákona o provozu na pozemních komunikacích po novelizaci zákonem č. 133/2011 Sb. totiž  již jednoznačně nepožaduje úseky, kde je prováděno měření rychlosti obecní policií, značení těmito přenosnými dopravními značkami s vyobrazením kamery snímající rychlost a nápisem „MĚŘENÍ RYCHLOSTI“, resp. konec tohoto úseku označením dopravní značkou s tímto vyobrazením šikmo přeškrtnutým a nápisem „KONEC MĚŘENÍ RYCHLOSTI“]. Předposlední vyhláškou, která novelizovala problematiku dopravních značek, je vyhláška č. 247/2010 Sb., která zavedla zejména nové značky pro cyklisty. Poslední novelizace této oblasti byla provedena vyhláškou č. 290/2011 Sb. Nezařadila značky nové, pouze jednu přejmenovala [bývalá značka O5 se nyní nazývá Označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu] a jednu vypustila [značku O1 Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou]. Pro tyto osoby zavedla „parkovací průkaz“  (v nově vložené  příloze č. 12 charakterizovaný  obrázkem i slovně). Popisovaná úprava reaguje na nové znění § 67 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 133/2011 Sb. Zde se mj. stanoví, že průkaz vydává příslušný obecní úřad s rozšířenou působností. Dále je možno připomenout, že v jednotlivých případech, je-li to naléhavě nutné, nemusí řidiči vozidel označených parkovacím průkazem a lékaři konající návštěvní službu dodržovat zákaz stání (nesmí však dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu). Stejně tak mohou vozidla s průkazem vjíždět tam, kde je značka zákaz vjezdu omezena dodatkovou tabulkou, např. „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“, „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“ a mohou vjíždět i do označení oblasti „Pěší zóna“. 

Vzor průkazu je uveden na následujícím obrázku. 

průkaz řidiče

průkaz řidiče

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail