Legislativa v oblasti BOZP: novinky, platné znění a plánované změny

Zdroj: 

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvem zdravotnictví ČR a Enterprise Europe Network uspořádala pro zájemce seminář na téma novinky v legislativě v oblasti BOZP.

Významná část semináře, který se konal v rámci kampaně Zdravé pracoviště 2012-2013, byla zaměřena především na aktuální a plánované legislativní úpravy, které se dotýkají např. pracovnělékařských služeb, teplotních podmínek na pracovišti, ochranných nápojů, pracovních podmínek s rizikovými činiteli, jako jsou prach, hluk, vibrace a chemické látky, nebo těhotných žen, maminek a pracujících mladistvých.

První část odborného semináře byla věnována obecným novinkám v oblasti BOZP. Byla zejména probrána problematika pracovnělékařských služeb a jejich uplatňování v praxi. Výklad byl zaměřen nejen na zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ale také na provázanost této nové právní úpravy se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti nebyla opomenuta novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 101/2013 Sb.).

Seminář byl dále zaměřen na novelu nařízení vlády č. 361/2007 Sb. provedenou nařízením vlády č. 93/2012 Sb. V oblasti mikroklimatických podmínek při práci i nadále zachovává novela dosavadní způsob jejich měření a hodnocení podle průměrné operativní teploty (to), nově se však upřesňuje výpočet teploty. Zavádí se dělení pracovišť třídy I a IIa podle nároků na kvalitu vnitřního prostředí na pracoviště kategorie A (vysoké nároky), kategorie B (střední nároky) a C (běžné podmínky). Došlo také k upřesnění pojmu aklimatizovaný a neaklimatizovaný zaměstnanec se zavedením kritérií, jak u těchto zaměstnanců aplikovat opatření k ochraně zdraví při práci prostřednictvím střídání práce a bezpečnostní přestávky. „Ztráta tekutin nahrazovaná ochranným nápojem je v novele nově odstupňovaná jak v měřené teplotě pro danou třídu práce, tak v náhradě tekutin,“ uvedla Bc. Pavla Motyčková z Ministerstva zdravotnictví ČR, jedna z autorek legislativních úprav. „Tím se umožní, aby mnohem přesněji bylo definováno množství skutečné náhrady ve formě ochranného nápoje podle jednotlivých pracovišť resp. podle druhu vykonávané práce a skutečné zátěže teplem,“ doplňuje Motyčková.

Nejobsáhlejší změnou je pak úprava oblasti problematiky chemických látek a směsí a dále karcinogenů, mutagenů a látek toxických pro reprodukci, která je primárně upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie a nově rovněž zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). Touto problematikou se zabývá vyhláška č. 107/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., jež vstoupila v platnost 1.5.2013.

Poslední část semináře byla věnována návrhu vyhlášky, kterou se stanoví práce a pracoviště zakázané těhotným zaměstnankyním, kojícím matkám, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu. Připravovaná vyhláška nahrazuje dosud platnou vyhlášku č. 288/2003 Sb. a předpokládá se, že vstoupí v platnost ještě do konce tohoto roku.

Jako práce zakázané těhotným ženám jsou v novele uvedeny práce doposud zařazené jako rizikové z hlediska, hluku a vibrací, včetně rázů u vibrací. U prací spojených s expozicí chemickým látkám a směsím se upravuje okruh těchto látek a směsí klasifikovaných jak podle chemického zákona, tak podle přímo použitelných předpisů EU.

Práce zakázané kojícím zaměstnankyním zahrnují práce s chemickými látkami a směsmi poškozující kojence prostřednictvím mateřského mléka a odkazem na § 2 je pak stanoveno, které práce a pracoviště ze seznamu prací a pracovišť zakázaných těhotným zaměstnankyním, jsou zároveň zakázány i kojícím zaměstnankyním. Nově se doplňují chemické látky a směsi, které mají vliv na hormonální aktivitu a fyziologickou odezvu ženy, tzn., že ovlivňují hladinu hormonů, v jejímž důsledku se například snižuje produkce mléka. Vypouští se zakázané práce vyžadující používání izolačních přístrojů jako nadbytečné, neboť jde o osobní ochranný pracovní prostředek, který chrání před účinky chemických látek a směsí, s těmi však kojící zaměstnankyně mají zakázáno pracovat.
Co se týče práce mladistvých, oproti současně platné vyhlášce je připravovaná úprava směřována nikoliv obecně k „mladistvým“, ale k mladistvým zaměstnancům a zaměstnankyním.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail