Kontroly tlakových lahví

Článek se zabývá problematikou dodržování legislativních požadavků při kontrolách tlakových lahví k dopravě plynu v návaznosti na mimořádné kontroly provedené orgány inspekce práce.

Jednou z mimořádných kontrolních akcí provedených Státním úřadem inspekce práce v 1. čtvrtletí 2013, a to na základě obdrženého závažného podnětu v loňském roce, bylo prošetření zákonných podmínek při plnění propanbutanových a propanových lahví u provozoven provádějících plnění.

V rámci místní příslušnosti jednotlivých oblastních inspektorátů práce byly k danému podnětu již ve 4. čtvrtletí 2012 provedeny kontroly u 13 subjektů. Vzhledem k zjištěným nedostatkům z provedených kontrol, kdy byl zjištěn případ, že kontrolovaná osoba provedla naplnění do tlakových nádob k dopravě plynů, které mají prošlou lhůtu periodické zkoušky, a z hlediska správnosti příslušného oprávnění k činnosti plnění lahví k dopravě plynu, byly zjištěny nesrovnalosti u 4 kontrolovaných subjektů. Jednalo se o nesprávné přidělení oprávnění na IČ organizace, přidělení na neodpovídající živnostenský list k činnosti plnění, používání oprávnění k činnosti vydané na jiného rodinného příslušníka a změna názvu subjektu.

Z těchto důvodů se i dále v 1. čtvrtletí 2013 zaměřila kontrolní činnost na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci související s plněním propanbutanových lahví. Předmětem kontrol bylo zejména, zda kontrolované subjekty vlastní k činnosti příslušné oprávnění k plnění lahví k dopravě plynů vydané Technickou inspekcí České republiky, a dále pak zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jak v souvislosti s plněním propanbutanových lahví, tak i provozoven.

Při zmíněné mimořádné kontrolní akci v 1. čtvrtletí 2013 bylo provedeno inspektory oblastních inspektorátů práce 44 kontrol a zjištěno celkem 138 nedostatků. Tyto počty vypovídají o skutečnosti, že pokračování kontrol v této sféře mělo i v roce 2013 své opodstatnění. Z celkového počtu 138 zjištěných nedostatků bylo inspektory oblastních inspektorátů práce ve 123 případech uloženo, dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o inspekci práce, opatření k odstranění zjištěných nedostatků a navrženo 8 pokut ve výši 180 000 Kč. V průběhu kontrol bylo navrženo celkem 9 technickoorganizačních opatření.

Nejčastěji zjištěné nedostatky se týkaly nedodržování ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o dalších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Kontrolami v 1. čtvrtletí 2013 nebylo zjištěno, že by kontrolované subjekty provozovaly danou činnost bez platného oprávnění v souladu s požadavkem § 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyskytly se ale ovšem případy, kdy kontrolované osoby vůbec nerespektovaly třídění lahví propan-butanu před plněním, a to např. čl. 4. 2 – 4. 4 ČSN EN 1439 v tom, že lahve propan-butanu neroztřídily do kategorií specifikovaných na láhve vhodné k plnění, láhve určené k pravidelné revizi a láhve vyžadující další posouzení. Zjištěno bylo tedy různé nejednotné značení, případně prostory s lahvemi propan-butanu nebyly vůbec označovány. V několika případech při zajišťování odborné způsobilosti obsluh plnicích stanic LPG nebyli zaměstnanci provozovatelem přezkoušeni a nebyly u nich ověřeny znalosti revizním technikem dle požadavku § 5 odst. 1 a 2 vyhl. č. 21/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s požadavkem § 6c odst. 1 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zjištěno bylo také například neurčení osoby odpovědné za provoz plynovodu dle čl. 8.1.1 ČSN EN 1775, tlakových zařízení dle čl. 3b přílohy ČSN 69 0012 a také osoby odpovědné za stav a provoz el. zařízení v jednotlivých objektech kontrolovaného subjektu ve smyslu čl. 4. 3 ČSN EN 50 100-1 ed. 2.

V systému prevence technických zařízení se často opakovaly nedostatky, kdy zaměstnavatel neměl v předepsaném rozsahu vypracovanou dokumentaci  související s provozem zásobníků LPG a plnicího zařízení. Jednalo se zejména o místní provozní řád včetně pokynů a bezpečnostních zásad pro provoz plnicího zařízení, nevyhodnocená rizika nebo nebyl zpracován dokument pro stáčení LPG z autocisterny do nadzemních zásobníků.

K celé této problematice je však nutno upozornit na skutečnost, která se týká periodických kontrol lahví. Na tyto láhve k dopravě plynu na propan-butan se vztahuje zvláštní právní předpis, resp. nařízení vlády č. 208/2011 Sb., o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení. Na tato přepravitelná tlaková zařízení se vztahují mezinárodní úmluvy o přepravě nebezpečných látek, a to RID – Řád pro mezinárodní železniční přepravuADR – Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. U přepravitelného tlakového zařízení, které bylo uvedeno do provozu a je opakovaně používáno, se provádí periodické, meziperiodické inspekce, a to notifikovanou osobou, která informuje úřad (ÚNMZ). S ohledem na značný počet zjištěných nedostatků bude tato mimořádná kontrolní akce se zaměřením na dodržování legislativních požadavků při zajišťování BOZP v provozovnách provádějících plnění tlakových lahví k dopravě plynu v budoucnu opět provedena.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail