JOSRA 1-2 - 2012

30.07.2012
Příspěvek řeší problematiku emisí těkavých organických látek tzv. VOCs (Volatile Organic Compounds) těkajících do ovzduší pracovního prostředí během výrobního procesu v nábytkářských, truhlářských a čalounických firmách a do ovzduší nevýrobních místností těchto firem. Součástí práce bylo porovnání jednotlivých pracovních míst ve výrobě nábytku a vyhodnocení vlivu pracovních procesů na kvalitu ovzduší vnitřního prostředí firem, to je na kvalitativním a kvantitativním složení VOC. Vzorky ovzduší pracovních, kancelářských prostor včetně vnějšího okolního prostředí firmy, byly odebírány pomocí čerpadla na odběrové sorpční trubičky, plněné sorbentem Tenax TA. Metodika odběru vzorků byla prováděna dle normy ČSN EN ISO 16000 - 1, 5, stanovující parametry měření VOC. Vzorky VOC byly analyzované spojením plynového chromatografu s hmotnostním detektorem s termální desorpcí. Výsledkem analýz je kvalitativní a kvantitativní stanovení v podobě grafu a číselného vyjádření v μg.m-3 a porovnání dosažených hodnot na jednotlivých pracovištích. Získané výsledky se pak porovnávají s příslušnými limitními hodnotami stanovenými předpisy.
30.07.2012
Článek představuje další průběh mezinárodního projektu z oblasti vzdělávání v eko-průmyslu, který nese název THESEIS (Training on Health & Safety for workers in the Environmental Industrial Sector). Jeho cílem je připravit, otestovat a diseminovat vzdělávací program BOZP pro zaměstnance v průmyslu zaměřeném na ekologii, životní prostředí, odpadové hospodářství atd., tedy na tzv. “environmental industry” či “eco-industry”. Popisuje průběh 2. koordinační schůzky, která se konala na začátku června v Praze a kterou pořádal Výzkumný ústav bezpečnosti práce.
30.07.2012
Ve společnosti VÚJE Česká republika probíhal od poloviny roku 2009 do konce roku 2011 projekt se státní účastí s názvem Bezpečnostní aspekty vzniku vodíku v primárním okruhu za provozu jaderné elektrárny. Mezi hlavními cíli tohoto projektu bylo komplexní zmapování problematiky vzniku a vývoje vodíku za normálního provozu jaderné elektrárny s lehkovodním reaktorem. Byly provedeny analýzy uvolňování a shromažďování vodíku ve vytipovaných místech primárního okruhu ve všech provozních režimech. Při těchto analýzách se vycházelo z modelu vývinu vodíku, který byl sestaven na základě bilance odplyňovací stanice. Dále byly popsány procesy důležité z hlediska tvorby bubliny nekondenzovatelných plynů, které probíhají v kompenzátoru objemu. Mezi nejdůležitějšími závěry projektu je uvedeno, že při nominálním provozu a normálním odstavování se vodík nemůže uvolňovat a shromažďovat ani v nejvyšších místech primárního okruhu, ale při nestandardním odstavování a při setrvání v odstávce po delší dobu nelze vyloučit tvorbu vodíku a je potřeba udržovat v provozu odvětrávání primárního okruhu. Na základě analýz a závěrů byla navržena technologická doporučení, při jejichž dodržení nemůže dojít ke vzniku a případné iniciaci výbušné směsi. V kompenzátoru objemu by mohlo vlivem gravitace docházet k soustřeďování lehkého vodíku v horním prostoru a v potrubí, které vede k odlehčovacím ventilům. Řešitelé projektu vyřešili tento problém návrhem labyrintového odvaděče, který by měl vodík a ostatní nekondenzovatelné plyny odvádět do barbotážní nádrže.
30.07.2012
Problematika závažných průmyslových havárií je v současné době řešena Směrnicí Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (tzv. Směrnice Seveso II), která je zaměřena na prevenci závažných havárií zahrnujících velká množství nebezpečných látek nebo jejich směsí uvedených v její Příloze I, a omezení dopadů takových havárií na člověka a životní prostředí. Směrnice zavádí dvoustupňovou úroveň regulace, tedy pro větší množství látek přísnější pravidla. Směrnice musí být novelizována vzhledem ke změnám systému Evropské Unie pro klasifikaci nebezpečných látek, na které se směrnice vztahuje. Proto bylo v roce 2008 rozhodnuto provést širší revizi, neboť základní struktura směrnice a její hlavní požadavky zůstaly prakticky stejné od jejího přijetí. Přestože revize ukázala, že většina existujících opatření splňuje svůj účel a proto velké změny nejsou nutné, byla identifikována řada oblastí, kde by mohly být provedeny omezené změny ve smyslu vyjasnění a aktualizace některých ustanovení a zlepšení implementace a vymahatelnosti neustálého udržování nebo částečného zvyšování úrovně ochrany zdraví a životního prostředí.
30.07.2012
Článok popisuje výsledky štúdie, ktorá bola navrhnutá so zámerom verifikovať vhodnosť použitia hlukových máp ako informatívneho nástroja v zmysle požiadaviek na zaistenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov v súvislosti s expozíciou hluku na pracovisku. Na základe porovnania hodnôt dennej expozície hluku získaných predikciou a meraním v šiestich priemyselných halách bola pre predikčný model, implementovaný v softvérovom nástroji IZOFONIK, zistená priemerná presnosť 1.55 dB.
30.07.2012
Azbest (označovaný též jako osinek či amiant). V posledních letech je to velmi diskutované téma. Azbest je všeobecně považován za nerost se skvělými chemickými a fyzikálními vlastnostmi. Pro tyto své vlastnosti byl hojně využíván ve stavebnictví, automobilovém průmyslu apod. Přes nesporné výhody jeho využitelnosti v praxi se zjistilo, že má velmi nepříznivé účinky na lidský organismus. Dnes je azbest prokázaným karcinogenem. Článek seznamuje s přípěvky, které byly předneseny na semináři „Azbest a jak na něj“, který se konal v Hradci Králové 5. 6. 2012.
30.07.2012
Článek představuje program výzkumné a vývojové činnosti Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., na rok 2012.
30.07.2012
Tento článek se zaměřuje na představení výzkumného projektu č. TD010121 „Systém podpory kultury bezpečnosti v organizaci a jeho přínos z hlediska rozvoje lidských zdrojů“, který se realizuje v rámci TA ČR, program OMEGA, ve spolupráci VÚBP, v.v.i., a firmy EXACOM, s.r.o., pro období od 2012 do 2013. Výstupem bude specifický systém podpory kultury bezpečnosti ve firmách SYPOKUB, jehož základní kostra je nastíněna.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail