SYPOKUB - Představení nového výzkumného projektu v rámci programu OMEGA Technologické agentury ČR

SYPOKUB - INTRODUCTION OF NEW RESEARCH PROJECT within OMEGA PROGRAMME, TECHNOLOGY AGENCY OF THE CZECH REPUBLIC

David Michalík1, Lenka Vlčková2, Michal Stibitz3, Kryštof Pitrák4

1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., michalik@vubp-praha.cz

2Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., lenka.vlckova@volny.cz

3EXACOM s.r.o., michal.stibitz@exacom.cz

4EXACOM s.r.o., krystof.pitrak@exacom.cz

Abstrakt

Tento článek se zaměřuje na představení výzkumného projektu č. TD010121 „Systém podpory kultury bezpečnosti v organizaci a jeho přínos z hlediska rozvoje lidských zdrojů“, který se realizuje v rámci TA ČR, program OMEGA, ve spolupráci VÚBP, v.v.i., a firmy EXACOM, s.r.o., pro období od 2012 do 2013. Výstupem bude specifický systém podpory kultury bezpečnosti ve firmách SYPOKUB, jehož základní kostra je nastíněna.

Klíčová slova: výzkumný projekt, Technologická agentura ČR, kultura bezpečnosti, rozvoj lidských zdrojů, SYPOKUB

Abstract

This article focuses on the introduction of the research project No. TD010121 "The support system safety culture in the organization and its benefits for human resource development", which is implemented in the TA CR, OMEGA programme, in cooperation Occupational Safety Research Institute and EXACOM Ltd. for the period 2012-2013. The output of specific system will support a safety culture in organizations „SYPOKUB“ whose basic framework is outlined.

Keywords: research project, Technology Agency of the Czech Republic, safety culture, human resource development, SYPOKUB

Úvod

Všeobecně můžeme konstatovat, že bezpečnost je podstatnou stránkou výkonu pracovní činnosti. V návaznosti se setkáváme s pojmem kultura bezpečnosti, která je součástí podnikové kultury. Aktuálnost problematiky kultury bezpečnosti je dána skutečností, že již ji nemůžeme spojovat pouze s vysoce rizikovými provozy a odvětvími, ale musíme zde stále více brát do úvahy ostatní obory a odvětví. To souvisí s faktem narůstání náročnosti, vytížeností pracovníků, kteří např. vykonávají převážně administrativní práce, dále se to pojí s rozvojem moderních technologií. Dosahování odpovídající úrovně kultury bezpečnosti, resp. veškeré snahy v tomto směru, přispívá v komplexním pohledu k celkovému rozvoji lidských zdrojů.

Tento článek má za cíl představit výzkumný projekt č. TD010121 „Systém podpory kultury bezpečnosti v organizaci a jeho přínos z hlediska rozvoje lidských zdrojů“ (SYPOKUB), který se realizuje v rámci TA ČR, program OMEGA, ve spolupráci VÚBP, v.v.i., a firmy EXACOM s.r.o., v období od 2012 do 2013.

SYPOKUB a jeho vymezení

Specifický systém pro podporu kultury bezpečnosti SYPOKUB, jehož tvorba je náplní tohoto projektu, se stane velmi efektivním pomocníkem ve firemní praxi. Bude se jednat o komplexní metodiku, jejímž hlavním cílem bude optimalizovat rozvoj lidských zdrojů ve firmách se zaměřením na vnímání a přístup zaměstnanců k bezpečnosti na pracovištích. Pro tento účel bude v rámci tohoto projektu vybráno cca. 10-15 pracovních pozic napříč spektrem.

Metodický koncept, který bude v rámci tohoto projektu rozvíjen na pokladě vybraných pracovních pozic, bude obsahovat 3 návazné dimenze, a to zmapování rizik, vzdělávání, poradenství a koučování. Bližší informace k jednotlivým dimenzím je náplní dalšího textu:

1) ZMAPOVÁNÍ RIZIK

Dojde k vytvoření specifického checklistu (pohled managementu, řadových zaměstnanců a specialisty-hodnotitele). Ten umožní vymezit a klasifikovat rizika, která souvisí s průběhem a realizací pracovních činností, tj. zejména technická, organizační, výkonová, psychosociální oblast.

2) VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK

Dle výstupů, resp. zjištěného klasifikačního stupně u konkrétních rizikových aspektů, bude obsahovat tato dimenze databázi vzdělávacích a výcvikových aktivit, kdy dojde k přiřazení nejvhodnější, ev. více vhodných. Tyto aktivity budou realizovat vycvičení lektoři v rámci firmy.

Ve stanoveném časovém intervalu po realizaci vybraného vzdělávání a výcviku bude docházet k ověření účinnosti metod a přiměřenosti prováděné klasifikace rizik dle bodu 1.

3) PORADENSTVÍ A KOUČOVÁNÍ

Dle výstupů, resp. zjištěného klasifikačního stupně u konkrétních rizikových aspektů, nebo dle neúspěšné aplikace aktivit pod bodem 2, bude přicházet na řadu poradenství a koučování jednotlivců nebo pracovních týmů, skupin. Poradci-kouči budu speciálně vycvičení vedoucí pracovníci, specialisté v oblasti BOZP, ale také řadoví zaměstnanci. Osvojí si metodu pozitivní podpory s cílem změnit rizikové chování zaměstnanců v bezpečné. Poradci-kouči budou schopni v zaměstnancích probudit zájem o svou bezpečnost a bezpečnost ostatních zaměstnanců, motivovat je a prostřednictvím zpětné vazby jejich chování přímo ovlivňovat. Po průběhu určitého cyklu (zase asi s půlročním odstupem) bude docházet k opětovnému zmapování rizik dle bodu 1, následně buď přechod na bod 2 nebo prohloubení bodu 3.

Příprava hodnotitelů, lektorů, poradců a koučů bude důležitou součástí celého systému. Půjde tedy prioritně o vybrané specialisty a vedoucí pracovníky, kteří budou plnit úkoly hodnotitelů viz bod 1, lektorů viz bod 2 a dále poradců a koučů viz bod 3.

Grafické zobrazení systému SYPOKUB
Graf 1: Grafické zobrazení systému SYPOKUB

Závěr

Celý projekt je v tuto chvíli ve své první čtvrtině, základním východiskem je výše prezentovaná základní kostra celého systému SYPOKUB.

Komplexně lze předpokládat, že dojde ve spolupráci obou zainteresovaných subjektů, tj. VÚBP, v.v.i., a EXACOM, s.r.o., k úspěšnému završení. Vzniklý systém SYPOKUB jistě přispěje k optimalizaci kultury bezpečnosti ve firmách, resp. podpoří bezpečný a odpovědný výkon pracovní činnosti ze strany zaměstnanců.

Vzorová citace

MICHALÍK, David…[et al.]. SYPOKUB : představení nového výzkumného projektu v rámci programu Omega Technologické agentury ČR. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2012, roč. 5, č. 1-2. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-02-2012/sypokub.html>. ISSN 1803-3687.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail